dimecres, 29 Maig, 2019 - 09:00
ajudes IBI Calp
L'Ajuntament de Calp ha obert hui el termini per a sol·licitar ajudes per al pagament de l'impost de béns immobles (IBI), dirigides persones jubilades, pensionistes menors de 65 anys així com aturats de llarga duració, que compten, tots ells, amb pocs recursos. 
 
Aquests col·lectius podran obtindre una ajuda de fins a 400 euros i fins al 75 per cent de l'import de l'impost. Aquesta quantia s'incrementarà en un 10 per cent en el cas de persones amb discapacitat o amb membres de la unitat familiar que presenten discapacitat i que acrediten un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent o bé ser víctimes de violència de gènere o formar part d'una família monoparental.
 
Per a poder accedir a aquestes ajudes les persones hauran d'haver sufragat l'IBI del seu habitatge habitual situat a Calp en l'exercici 2018, bé en règim de propietat o arrendament. El sol·licitant haurà de ser titular d'un únic habitatge a Calp, que constituïsca, a més, la seua residència habitual així com estar empadronat en aquest domicili. També es requereix que els ingressos bruts anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència referits a l'últim exercici fiscal tancat no superen, en conjunt, dues vegades l'IPREM (Indicador Públic de renda d'efectes múltiples) de l'any de la convocatòria. 
 
Seran beneficiaris d'aquestes ajudes persones majors de 65 anys o que hagen complit aquesta edat en l'exercici 2018; persones menors de 65 anys que siguen pensionistes de la Seguretat Social durant l'any 2018, així com persones en situació de desocupació de llarga duració durant l'any 2018. 
 
Els interessats podran sol·licitar aquestes ajudes en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o bé de forma telemàtica a través de calp.es fins al 15 de juliol. 
 
Per a dur a terme aquesta iniciativa, els pressupostos municipals d'enguany preveuen una partida inicial de 100.000 euros.

Bases de concessió d'ajudes individuals per a sufragar les despeses en l'habitatge habitual a desocupats
Convocatòria BOP