Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios 2022 - Línea 1
Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios 2022 - Línea 2
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Campaña Empadronamiento 2022
dijous, 7 Juliol, 2022 - 13:00

L'Ajuntament de Calp va signar ahir el conveni que permetrà compatibilitzar l'ús públic i privat en una parcel·la dotacional. El mes de setembre passat el ple va aprovar la modificació puntual D-12 del Pla General de Calp per a l'execució d'actuació de dotació i complex immobiliari urbanístic en parcel·la dotacional localitzada al Carrer Teulada número 2.
Ara després de l'actualització econòmica de l'acord s'ha procedit a la rúbrica del conveni que permetrà posar en marxa l'execució del projecte.

Aqueixa parcel·la procedeix d'un permuta realitzada l'any 2003 pel qual l'Ajuntament va permutar una parcel·la en Banys de la Reina per aquesta situada en el pla parcial número 2.

Es tracta d'una parcel·la de 5900m2, actualment propietat de la mercantil Land Company 2020 S.L., el propietari de la qual en 2015 va sol·licitar la seua expropiació a l'Ajuntament. La parcel·la està qualificada com a urbana d'equipament dotacional i en el seu moment la seua expropiació es va valorar en més de 7 milions d'euros.

Davant aquesta disjuntiva l'Ajuntament assessorat per l'urbanista Gerardo Roger va formular una modificació del Pla General per a permetre una actuació de dotació en règim de complex immobiliari integrat pels usos de domini públic, conformats per les dotacions originària i addicional, i l'ús de domini privat, conformat per l'edificabilitat residencial. D'aquesta manera es planteja descartar l'expropiació i compatibilitzar el dotacional públic i ús lucratiu privat.
 

A conseqüència d'aquesta modificació es constitueix un complex immobiliari compost per cinc finques , la primera de 2200m² d'ús hoteler, la segona constituïda pel subsol amb 2950m2 estaria destinada a aparcament privat en dues plantes, la tercera finca de 1500 m² destinats a espai lliure d'ús i domini públic, la quarta finca amb una superfície de 2200m² destinat a domini públic d'equipament dotacional i la cinquena parcel·la de 2950 m² de subsol destinat a aparcament d'ús públic.

En l'àrea de domini públic i dotacional l'Ajuntament pretén promoure la construcció d'un centre multiús que poguera convertir-se en un centre sanitari, ja siga centre de salut o centre d'especialitats. Amb aquesta nova operació urbanística, que permet compatibilitzar l'ús públic i privat, s'ofereix una solució a un conflicte urbanístic que podria haver tingut un elevat cost per a les arques municipals.

Sobre aquest tema l'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que “culmina un llarg procés urbanístic impulsat des de 2011 pels diferents regidors d'urbanisme i vull agrair a Bernardo Moll, en el seu moment, i Juan Manuel del Pino, actualment, als tècnics de la casa i externs i també a l'empresa la seua dedicació i voluntat per a solucionar un conflicte que es resol de manera satisfactòria i elimina un cost econòmic desorbitat per a l'Ajuntament”.