dijous, 28 Gener, 2021 - 12:00

L'Ajuntament de Calp ser adhereix al Pla Resisteix impulsat per la Generalitat Valenciana i per a això aportarà 231.783.3 euros, que representa un 15% del total i que completarà el 62,5% aportat per la Generalitat i el 22’5% amb el qual contribuirà la Diputació Provincial.

 

El pla destina a Calp 1.545.222 € per a autònoms i microempreses de les activitats econòmiques recollides en el decret: hotels i allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes, restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, i establiments de begudes. A més, també contempla altres activitats com les d'exhibició cinematogràfica, agències de viatges, operadors turístics, altres serveis de reserves, organització de convencions i fires, arts escèniques i activitats auxiliars, gestió de sales d'espectacles, gestió d'instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d'atraccions, entre altres activitats recreatives i d'entreteniment.

 

El programa consisteix en una ajuda directa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s'incrementarà en 200 euros addicionals per persona emprada al seu càrrec afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre. La quantia que rebrà cada beneficiari podrà arribar a un màxim de 10.000 euros i anirà destinada, a més, a cobrir despeses corrents de l'activitat empresarial des d'abril de 2020.

 

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada en què l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

 

El consistori calpí també ha preparat un paquet de 400.000 euros per a destinar-lo a aquestes i altres ajudes que es podran anar incrementant en funció de l'avanç de la situació. I per a 2021 l'Ajuntament ha eliminat el pagament de l'ocupació de la via pública, ha eliminat la taxa per llicència d'obertura i la taxa de reserva de la via pública per a parades de taxi i hotels.

 

El govern calpí té previst reunir-se amb associacions de comerciants i empresaris amb l'objectiu d'explicar detalladament el contingut de les ajudes que es gestionaran i repartiran a través dels ajuntaments.