Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios 2022 - Línea 1
Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios 2022 - Línea 2
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Campaña Empadronamiento 2022
dimecres, 13 Juliol, 2022 - 10:15

A partir de hui els alumnes calpins de batxillerat, FP, ensenyaments artístics així com d'estudis universitaris podran sol·licitar les ajudes a l'ensenyament i transport corresponents al curs 2021/2022. Enguany la partida destinada a aquestes ajudes s'ha incrementat i aconsegueix els 150.000 €.

Aquestes ajudes tenen com a fi la concessió d'ajudes que contribuïsquen a sufragar part de les despeses de transport als estudiants que cursen estudis de Batxillerat primer i segon curs (totes les modalitats), formació professional grau mitjà i grau superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments universitaris de grau, màster i doctorat i ensenyaments universitaris a distància, UNED i EN LÍNIA (totes les modalitats),en Centres Oficials Públics, Centres Privats Concertats i Centres Oficials Privats.

A més s'estableixen ajudes també per a sufragar part de les despeses de la compra de llibres de text i material didàctic als estudiants que hagen cursat estudis de Batxillerat primer i segon curs (totes les modalitats), Formació Professional Grau Mitjà i Grau Superior, en l'I.E.S. Ifach de Calp.
Per a sol·licitar les ajudes els interessats hauran d'estar empadronats a Calp amb un mínim d'un any d'antiguitat, estar matriculat en un centre educatiu d'ensenyament públic o privat concertada en el cas de les ajudes de transport, trobar-se el cap de família o el sol·licitant, en cas d'estar emancipat, al corrent de les obligacions tributàries i haver superat el 50 per cent de les assignatures matriculades.

La sol·licitud podrà emplenar-se en la sede electrónica del Ayuntamiento de Calp (https://calp.sedelectronica.es) o, directament, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà . El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'agost.

Al costat de la sol·licitud de l'ajuda hauran d'aportar fotocòpia del DNI /NIE del sol·licitant, justificant de la matrícula del Centre on ha cursat els seus estudis, carnet de família monoparental en el seu cas. Les ajudes d'aquestes bases són incompatibles amb qualssevol altres que puguen obtindre's per a la mateixa finalitat, d'altres Administracions Públiques o entitats públiques o privades.