dimarts, 14 Setembre, 2021 - 08:30

El ple ordinari de l'Ajuntament de Calp va aprovar ahir les bases reguladores de la concessió de les ajudes econòmiques per naixement o adopció “Bono Baby”. Es tracta d'ajudes de fins a 500€ destinades a l'adquisició de productes infantils de primera necessitat, puericultura, farmàcia i parafarmàcia, alimentació infantil, etc. adquirits en el comerç local.

Aquesta convocatòria està dirigida als xiquets nascuts o adoptats amb edats entre 0 a 3 anys que almenys tinguen un progenitor empadronat a Calp en els últims 5 anys, a més la persona que el sol·licite ha de trobar-se en situació d'ERTO o desocupació o els ingressos de la unitat familiar es troben per davall de 4 vegades el *Iprem ( indicador públic de renda d'efectes múltiples que substitueix al salari mínim interprofessional com a indicador o referència del nivell de renda ).

Encara que en el ple s'han aprovat les bases de la convocatòria aquestes han sigut remeses a la Conselleria que ha de resoldre sobre la seua competència i autoritzar-les. Per això les bases queden supeditades a l'autorització de la Conselleria.
Per a poder optar a aquestes ajudes els pares hauran d'aportar les factures dels productes adquirits pel que des de l'Ajuntament es recomana guardar les factures de compra.

 

En aquest punt el portaveu de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha indicat que “qualsevol ajuda és positiva i més si es distribueixen justament, és una aprovació inicial pel que animem als ciutadans a aportar les seues opinions per a millorar les bases. Cada vegada hi ha més ajudes i això demostra la falta de polítiques directes per a activar l'economia de manera que aquestes ajudes no siguen necessàries”.

Ximo Perles, portaveu de Compromís, ha manifestat que “el bonobaby és com el xec-beu de Zapatero però més tronat. El problema de la natalitat és un problema real que no se soluciona amb ajudes de 500€, el raonable per a augmentar la natalitat és promoure les condicions d'accés a l'habitatge digne o l'accés a treballs que no siga precaris, aquesta mesura és un cabàs de purpurina per a decorar un desastre estructural”.

Santos Pastor del PSPV-PSOE ha destacat que “volem manifestar algunes consideracions com els possibles problemes per a justificar les despeses subvencionables, les ajudes estan molt bé però formen part del maquillatge de la gestió política mentre no s'aborden problemes com l'accés a l'habitatge, donem suport a la iniciativa però es queda tala”.

 

El portaveu de Ciutadans, Juan Manuel del Pino, va assegurar que “es tracta d'una ajuda no d'un estímul o un intent de fomentar la natalitat sinó de col·laborar amb les despeses de les famílies”. També la portaveu del Partit Popular, Noelia Císcar, va intervindre en aqueix sentit en assenyalar que “ són ajudes per ajudar les famílies i al comerç local, enguany s'han posat en marxa moltes ajudes i aquestes són una més”.

 

Remodelació Plaça Major

En el ple també es va aprovar el projecte d'obres de remodelació de la plaça Major que ha estat en exposició pública en la web municipal durant l'últim mes.
Segons el projecte de l'obra la iniciativa tindrà un cost de 1,18 milions d'euros i suposa un canvi radical. S'elimina la font central i renova la totalitat del paviment que forma aquest espai, a més es construirà una cafeteria i uns banys públics.

 

Però potser la part més important és la instal·lació d'uns tendals en la coberta de 1.300 metres quadrats que permetran el desenvolupament dels esdeveniments i actes protegint el públic del sol i de la pluja.

En el buit que deixa la font s'alçarà un xicotet edifici que funcionarà com a cafeteria. A més hi haurà uns lavabos públics i una zona coberta amb jocs infantils.
Però les actuacions no es queden en la pròpia plaça, ja que el projecte pretén millorar la visibilitat des de l'avinguda Masnou, així s'eliminaran tots els parterres, la barrera vegetal i els desnivells existents en el lateral que dóna a aquesta via.
Aquest punt només va comptar amb els vots favorables de l'equip de govern ja que els diferents partits de l'oposició van destacar que no es tracta d'una obra prioritària.

Complex immobiliari

També s'ha aprovat definitivament, amb els vots del govern i el PSPV-PSOE, la modificació puntual D-12 del Pla General de Calp per a l'execució d'actuació de dotació i complex immobiliari urbanístic en parcel·la dotacional localitzada al Carrer Teulada número 2. L'any 2003 es va produir una permuta d'una parcel·la en Baños de la Reina per aquesta situada en el pla parcial número 2.

 

Es tracta d'una parcel·la de 5900m2 propietat de la mercantil Altamira Santander SA que en 2015 va sol·licitar la seua expropiació a l'Ajuntament. La parcel·la està qualificada com a urbana d'equipament dotacional i en el seu moment la seua expropiació es va valorar en més de 7 milions d'euros.

 

L'Ajuntament assessorat per l'urbanista Gerardo Roger va formular una modificació del Pla General per a permetre una actuació en règim de complex immobiliari integrat pels usos de domini públic, conformats per les Dotacions originària i addicional, i l'ús de domini privat, conformat per l'edificabilitat residencial. D'aquesta manera es planteja descartar l'expropiació i compatibilitzar el dotacional públic i ús lucratiu privat:
A conseqüència d'aquesta modificació es constitueix un complex immobiliari compost per cinc finques , la primera de 2200m² d'ús hoteler, la segona constituïda pel subsòl amb 2950m2 estaria destinada a aparcament privat en dues plantes d'ús públic i privat, la tercera finca de 1500 m² destinats a espai lliure d'ús i domini públic, la quarta finca amb una superfície de 2200m² destinat a domini públic d'equipament dotacional i la cinquena parcel·la de 2950 m² de subsòl destinat a aparcament d'ús públic i dotacional.

 

En debatre aquest punt el regidor de Territori, Juan Manuel del Pino, va anunciar que el jaciment de Baños de la Reina ha perdut la seua qualificació de BIC per caducitat del procediment. Del Pi va assenyalar “En aquests moments els Banys de la Reina deixen de ser BIC per un error de procediment de Conselleria, a les seues mans està modificar aquesta situació”. Sobre aquest tema l'alcaldessa Ana Sala va afirmar que “a l'Ajuntament hem tingut notícia sobre això aquesta mateixa setmana i esperem solucionar-ho reiniciant l'expedient en breu”.

Romanent de tresoreria

 

El ple va aprovar amb els vots del govern la modificació de crèdit per a destinar 2.026.000€ del romanent de tresoreria a les obres de la Plaça Major, les jardineres de l'avinguda Jaume I i adjacents, les obres de reparació del passeig litoral dels Bassetes, entre altres obres.
Aquest punt va generar debat ja que Compromís va presentar una esmena perquè s'inclogueren les obres de drenatge d'aigües fluvials i residuals. No obstant això L'edil de Territori, Juan Manuel del Pino, va anunciar que “ja s'estan iniciant els treballs de planificació per a donar solució als problemes de sanejament i pluvials”.
El portaveu de Defendamos Calpe, Paco Quiles, va declarar que “aqueixa disponibilitat de crèdit no s'ajusta als seus objectius i no serveix per a reactivar l'economia, són inversions necessàries però no prioritàries, perseguim que existisca un pla de prioritats”
Ximo Perles, de Compromís, va justificar el seu vot negatiu assenyalant que “estem en contra de la política econòmica i fiscal d'aquest govern que es deixa sense gastar 5 milions del romanent, s'equivoquen en les prioritats, són actuacions de xapa i pintura”.

El portaveu socialista, Santos Pastor, va afegir “estem tirant amb pólvora de rei, cal ser més rigorosos amb els diners públics perquè fer inversions tan alegrement distorsiona l'objectiu del romanent”.

Agència Valenciana de Protecció del Territori
També s'ha acordat iniciar els tràmits per a l'adhesió de l'Ajuntament a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori que té entre les seues funcions la inspecció i vigilància urbanística sobre els actes d'edificació i ús en sòl no urbanitzable, i l'adopció de les mesures cautelars previstes en la legislació urbanística, especialment les de suspensió dels actes d'edificació i ús del sòl que es realitzen en sòl no urbanitzable sense les preceptives autoritzacions municipals i autonòmiques o incomplint les condicions de les autoritzacions atorgades.

L'adhesió dels municipis a l'Agència implica la delegació de les competències de sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi que s'ha integrat voluntàriament, en els supòsits d'infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit. La potestat d'inspecció i supervisió s'exercirà de manera concurrent entre l'ajuntament adherit i l'Agència.