Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres 2022
Concurso escaparates de Navidad 2022
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
dimarts, 27 Setembre, 2022 - 14:30

El ple de l'Ajuntament de Calp ha aprovat hui realitzar una modificació de crèdit a càrrec del romanent de Tresoreria amb la finalitat d'amortitzar anticipadament el deute pendent amb les entitats de crèdit i els interessos reportats i no vençuts a data 31 de desembre de 2022. L'objectiu d'aquesta mesura és cancel·lar i eliminar al 100% el deute bancari.

Amb això es compleix amb l'objectiu de deute zero. Cancel·lar tots els préstecs bancaris permetrà emprendre noves inversions i accedir a altres extraordinàries a través del finançament, en el cas que fora necessari. La mesura comporta també
augmentar l'actual sostre de despesa, en continuar vigent la suspensió de regles fiscals, la qual cosa repercutirà en una millora del capítol 6 d'Inversions o 2 de despesa corrent en el nostre Pressupost 2023. Alliberant el capítol 9 en 1.764.123,48€.

A més suposa per a l'Ajuntament un estalvi en el pagament d'interessos d'al voltant de 192.911,92 euros, concorde als tipus actuals, i també estalvi en cobrament de comissions.

Per a eliminar el deute bancari s'ha aprovat la modificació de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per un import de 7.850.250,03€, que equival a l'actual deute amb les entitats de crèdit.

La liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2021 va llançar un romanent liquide de tresoreria d'aproximadament 16.219.974,98 euros, del qual al llarg del present any 5.222.152€ s'han destinat a iniciatives com el Pla d'Ocupació, el Bono Come, el Pla de Rehabilitació de façanes, el reasfaltat i condicionament de carrers, obres d'accessibilitat, etc. Pel que poden destinar-se 7.850.250,03€ a eliminar deute bancari.

El punt ha comptat amb l'oposició de Defendamos Calpe i el PSPV-PSOE. El portaveu de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha assenyalat que "els ciutadans no es beneficien de res, no millora la seua vida. El romanent de tresoreria pot utilitzar-se d'una manera més eficaç. Es gasten milions a cancel·lar el deute però no s'ha fet res quant a les necessitats reals dels ciutadans. Aquesta és una mesura mediàtica però poc útil per al ciutadà"

Per la seua part el portaveu del grup socialista, Santos Pastor, ha afirmat que "no podem donar suport a aquesta mesura, el cost financer és mínim i demostra la falta de gestió d'aquest govern. Hi ha serveis molt necessaris que han sigut oblidats. Els veïns poc guanyaran amb l'amortització dels préstecs".

El regidor d'Hisenda, Fernando Ortiz ha destacat que "aquesta mesura també suposa augmentar l'actual sostre de despesa, i permetrà que puguem optar a més inversions, és una mesura responsable".

El ple a més ha aprovat, amb els vots del govern i el grup socialista, la modificació provisional de l'actual Ordenança fiscal reguladora la taxa per l'activitat administrativa derivada de la presentació de comunicació prèvia, declaració responsable i sol·licitud de llicència d'activitats ambientals amb el propòsit de no exaccionar la citada taxa durant l'exercici 2023 mitjançant la introducció d'una disposició transitòria, a fi d'impulsar l'activitat econòmica calpina.

És a dir, se suspendran el pagament de les taxes de llicències ambientals i d'obertura de nous establiments durant un any, de manera que en els actuals moments de dificultat obrir un negoci a Calp tindrà cost 0 en impostos de l'Ajuntament.

L'alta inflació i la pujada de preus patida per l'economia espanyola durant els últims mesos està afectant tant famílies com a empreses, per la qual cosa des de l'Ajuntament es considera que és necessari impulsar l'activitat econòmica calpina mitjançant la reducció de tributs i facilitar, d'aquesta manera, l'obertura d'establiments. Segons l'informe de sostenibilitat financera elaborat pel Tresorer Municipal la repercussió econòmica d'aquesta exempció és de 39.240 €.

El portaveu de Defendamos Calpe, Paco Quiles, s'ha mostrat contrari al punt ja que "falta aprofundir sobre a qui li perdonem la taxa i s'hauria de calcular l'efecte acumulatiu"