Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres 2022
Concurso escaparates de Navidad 2022
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
dimarts, 20 Setembre, 2022 - 10:30

Aquesta setmana entra en vigor l'ordenança modificada en el ple de l'Ajuntament que permet bonificar fins a un 50% la quota de l'IBI per la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energia solar.
La bonificació s'aplicarà en un 50% en el rebut de l'IBI dels tres primers anys al de la finalització de les obres d'instal·lació amb un màxim de 400€ i del 25% en els dos períodes impositius següents amb un límit màxim de 200€.
Per a accedir a aquestes bonificacions serà necessari que els immobles beneficiats siguen destinats a habitatges, que disposen de potència mínima instal·lada de 2 kw per cada 100 m² de superfície construïda i que la instal·lació de sistema d'energia solar no siga obligatòria per la normativa de construcció. La bonificació es podrà aplicar com a màxim a dos habitatges del mateix titular.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la terminació d'aquestes, sempre que durant aqueix temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puga excedir de tres períodes impositius.
A les obres iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'ordenança els serà aplicable la bonificació prevista que reste des de la finalització de l'obres fins als cinc anys bonificables. Les bonificacions se sol·licitaran a través de SUMA.
Amb aquesta mesura des de l'Ajuntament es pretén promoure i facilitar la transició energètica i establir estímuls per a afavorir la instal·lació d'aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar.