Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Aguas de Calpe

Español

Las últimas lluvias permiten recuperar el nivel del Pozo Lucifer

Fecha de publicación: 
Miércoles, 21 Noviembre, 2018 - 11:15

Las últimas lluvias caídas en la comarca también tienen su aspecto positivo ya que han provocado la recarga del Pozo Lucifer que es el principal acuífero de suministro de agua de Calp. En los últimos meses el pozo había bajado considerablemente su nivel debido a la situación de sequía en el ámbito de la demarcación de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, sin embargo su actual recuperación permite garantizar el suministro de agua para todo 2019.


Con la recarga del pozo también se ha producido un episodio de turbidez en el agua por el fenómeno natural originado por el arrastre de arcilla, que se soluciona con el tratamiento del agua en la planta potabilizadora de Orba.


Con todo el Ayuntamiento de Calp y Aguas de Calpe siguen trabajando para garantizar el suministro y para dotar al abastecimiento de las infraestructuras que permitan afrontar las consecuencias del cambio climático, con sequías prolongadas o precipitaciones puntuales de elevada intensidad.


En la actualidad desde Aguas de Calpe se trabaja en el proyecto de remodelación de la planta desalinizadora de Barranc Salat, que está a la espera de la licencia pertinente. Con todo se sigue recomendando un consumo responsable.


 


 

Ajuntament i Aguas de Calpe actualitzen el Pla d'Emergències per inundacions per a incorporar noves eines tecnològiques

Fecha de publicación: 
Miércoles, 5 Septiembre, 2018 - 14:00

Calp compta amb un Pla d'Emergència per Inundacions des de 2015 elaborat per Aguas de Calpe, de fet, aquest pla ha engegat les seues funcions de monitoratge en els diferents episodis de fenòmens naturals produïts des de la seua entrada en vigor. Aquest pla es basa en la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l'avaluació i gestió dels riscos d'inundació, la Unió Europea (UE), que estableix un marc per a avaluar, cartografiar i planificar la reducció del risc d'inundacions.

Actualment Aguas de Calpe es troba en fase de revisió d'aquest Pla d'Emergència per a adaptar-ho a les noves eines tecnològiques incorporades per a la gestió de les xarxes de sanejament que permeten un major grau de seguretat i de limitació de l'error humà en la interpretació i gestió en temps real dels nivells d'alerta. Es tracta d'integrar la informació en temps real que proporcionen aquestes modernes eines i racionalitzar l'ús dels mitjans en funció del tipus d'alerta o emergència.

 

A més Aguas de Calpe i l'Ajuntament fan un pas més per a planificar les situacions de risc i ja treballen en l'elaboració d'un Pla Municipal d'Actuació en cas d'inundacions.

Ayuntamiento y Aguas de Calpe actualizan el Plan de Emergencias por inundaciones para incorporar nuevas herramientas tecnológicas

Fecha de publicación: 
Miércoles, 5 Septiembre, 2018 - 14:00

Calp cuenta con un Plan de Emergencia por Inundaciones desde 2015 elaborado por Aguas de Calpe, de hecho, este plan ha puesto en marcha sus funciones de monitorización en los distintos episodios de fenómenos naturales producidos desde su entrada en vigor.

Este plan se basa en la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, la Unión Europea (UE), que establece un marco para evaluar, cartografiar y planificar la reducción del riesgo de inundaciones.

Actualmente Aguas de Calpe se encuentra en fase de revisión de este Plan de Emergencia para adaptarlo a las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas para la gestión de las redes de saneamiento que permiten un mayor grado de seguridad y de limitación del error humano en la interpretación y gestión en tiempo real de los niveles de alerta. Se trata de integrar la información en tiempo real que proporcionan estas modernas herramientas y racionalizar el uso de los medios en función del tipo de alerta o emergencia.

Además Aguas de Calpe y el Ayuntamiento dan un paso más para planificar las situaciones de riesgo y ya trabajan en la elaboración de un Plan Municipal de Actuación en caso de inundaciones.

 

Aguas de Calpe repara una avaria en la canonada d'impulsió al dipòsit d’ Oltà sense que afecte al servei

Fecha de publicación: 
Jueves, 9 Agosto, 2018 - 13:00

Operaris de Aguas de Calpe, empresa que gestiona el servei de proveïment d'aigua, van dur a terme ahir la reparació d'una canonada d'impulsió al dipòsit d’ Oltà en condicions d'especial dificultat i sense que el servei de proveïment en la zona d’ Oltà i Cucarres es vera afectat en cap moment.

 

Al matí el sistema de control de telemando va detectar una caiguda de pressió en la conducció i va emetre avís d'alarma, es tractava d'un trencament en la canonada de 150 mm d'impulsió al dipòsit d’ Oltà que proveeix les diferents urbanitzacions localitzades en Oltà i Cucarres. La reparació va comportar dificultats ja que la canonada es troba en una zona muntanyenca amb gran desnivell i a més els operaris de Aguas de Calpe van haver d'enfrontar-se a una altra dificultat afegida per l'elevada pressió, més de 17 quilos de pressió, ja que el dipòsit d’ Oltà es troba a una cota de 325 metres.

 

Gràcies a la ràpida intervenció dels operaris d'Aigües de Calp es va reparar l'avaria sense que afectara al servei i sense que es produïra cap episodi de desproveïment.

 

Aguas de Calpe repara una avería en la tubería de impulsión al depósito de Oltà sin que afecte al servicio

Fecha de publicación: 
Jueves, 9 Agosto, 2018 - 13:00

Operarios de Aguas de Calpe, empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua, llevaron a cabo ayer la reparación de una tubería de impulsión al depósito de Oltà en condiciones de especial dificultad y sin que el servicio de abastecimiento en la zona de Oltà y Cucarres se viese afectado en ningún momento.

 

Por la mañana el sistema de control de telemando detectó una caída de presión en la conducción y emitió aviso de alarma, se trataba de una rotura en la tubería de 150 mm de impulsión al depósito de Oltà que abastece las distintas urbanizaciones localizadas en Oltà y Cucarres.

 

La reparación conllevó dificultades ya que la tubería se encuentra en una zona montañosa con gran desnivel y además los operarios de Aguas de Calpe tuvieron que enfrentarse a otra dificultad añadida por la elevada presión, más de 17 kilos de presión, ya que el depósito de Oltà se encuentra a una cota de 325 metros.

 

Gracias a la rápida intervención de los operarios de Aguas de Calpe se reparó la avería sin que afectara al servicio y sin que se produjese ningún episodio de desabastecimiento.

 

Calp presenta els millors índexs de rendiment hídric de la comarca de la Marina Alta

Fecha de publicación: 
Martes, 24 Julio, 2018 - 12:45

Aguas de Calpe ha estalviat, durant els primers sis mesos de l'any, 54.600 m3, volum d'aigua equivalent a l'emmagatzemat en quasi 22 piscines olímpiques. El volum d'aigua estalviat són els recursos hídrics consumits per 390 famílies calpines durant un any, la qual cosa posa de manifest la importància dels projectes escomesos per l'empresa de l'aigua juntament amb l'Ajuntament per a la modernització de les infraestructures hidràuliques en tot el municipi.

L'estalvi obtingut és fruit del compromís de Aguas de Calpe amb l'economia circular, en la qual es requereix reduir tant el consum de matèries primeres com la producció de residus. En aquest sentit, cal destacar que el rendiment hidràulic és la millor manera de conèixer l'estat de les xarxes de proveïment d'una ciutat. I Calp ostenta en l'actualitat un dels millors resultats de tota la Comunitat València i, en concret en la província d'Alacant, és una de les ciutats amb millors índexs. En concret, Calp ha aconseguit el 85 per cent de rendiment després d'una inversió continuada i sostinguda en el temps des que es va constituir la societat Aguas de Calpe.

Cal tenir en compte que aquestes xifra no inclou a més la quantitat d'aigua que no passa per comptador, açò és per exemple, la que s'empra per a apagar incendis o usos d'un altre tipus. En municipis de l'entitat i grandària similar a Calp els rendiments solen oscil·lar entre el 50 i el 60 per cent. La millora en el rendiment permet a Aguas de Calpe garantir el subministrament a Calp sense incrementar el cost del servei posat que la tarifa actual no s'ha incrementat en els últims nou anys malgrat els importants increments registrats tant en matèries primeres com en energia.

 

La millora citada anteriorment, es deu principalment a les actuacions desenvolupades per Aigües de Calp, en els últims anys:

1. Renovació de xarxes de distribució d'aigua

2. Inversió per a millorar el sistema d'emmagatzematge d'aigua que assegura el subministrament al conjunt de Calp

3. Instal·lació en el conjunt de les instal·lacions del sistema de telemando i telecontrol

4. Sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable i treball constant de millora de l'estat de la xarxa

5. Instal·lació de comptadors intel·ligents en els domicilis per a assegurar als ciutadans una eina per a conèixer més detall sobre els seus consums.

Calp presenta los mejores índices de rendimiento hídrico de la comarca de la Marina Alta

Fecha de publicación: 
Martes, 24 Julio, 2018 - 12:45

Aguas de Calpe ha ahorrado, durante los primeros seis meses del año, 54.600 m3, volumen de agua equivalente al almacenado en casi 22 piscinas olímpicas.

 

El volumen de agua ahorrado son los recursos hídricos consumidos por 390 familias calpinas durante un año, lo que pone de manifiesto la importancia de los proyectos acometidos por la empresa del agua junto con el Ayuntamiento para la modernización de las infraestructuras hidráulicas en todo el municipio.

 

El ahorro obtenido es fruto del compromiso de Aguas de Calpe con la economía circular, en la que se requiere reducir tanto el consumo de materias primas como la producción de residuos. En este sentido, hay que destacar que el rendimiento hidráulico es la mejor manera de conocer el estado de las redes de abastecimiento de una ciudad. Y Calp ostenta en la actualidad uno de los mejores resultados de toda la Comunidad Valencia y, en concreto en la provincia de Alicante, es una de las ciudades con mejores índices.

 

En concreto, Calp ha alcanzado el 85 por ciento de rendimiento después de una inversión continuada y sostenida en el tiempo desde que se constituyó la sociedad Aguas de Calpe. Hay que tener en cuenta que estas cifra no incluye además la cantidad de agua que no pasa por contador, esto es por ejemplo, la que se emplea para apagar incendios o usos de otro tipo. En municipios de la entidad y tamaño similar a Calp los rendimientos suelen oscilar entre el 50 y el 60 por ciento.

 

La mejora en el rendimiento permite a Aguas de Calpe garantizar el suministro a Calp sin incrementar el coste del servicio puesto que la tarifa actual no se ha incrementado en los últimos nueve años a pesar de los importantes incrementos registrados tanto en materias primas como en energía.

 

La mejora citada anteriormente, se debe principalmente a las actuaciones desarrolladas por Aguas de Calpe, en los últimos años:

 

 

 

 

  1. Renovación de redes de distribución de agua

  2. Inversión para mejorar el sistema de almacenamiento de agua que asegura el suministro al conjunto de Calp

  3. Instalación en el conjunto de las instalaciones del sistema de telemando y telecontrol

  4. Sectorización de la red de distribución de agua potable y trabajo constante de mejora del estado de la red

  5. Instalación de contadores inteligentes en los domicilios para asegurar a los ciudadanos una herramienta para conocer más detalle sobre sus consumos.

 

AGUAS DE CALPE REPAIRS ABOUT TEN STORM DRAINS IN DIFFERENT POINTS OF THE MUNICIPALITY

Fecha de publicación: 
Miércoles, 30 Mayo, 2018 - 12:45

Aguas de Calp, the concessionaire of the water supply and service, has carried out in recent weeks the repair of about ten water sewers in different locations. In all of them, the existing concrete channel has been removed and the channel, frame and grating have been rebuilt.

 

The existing water sewers needed to be repaired either because they had loose or damaged gratings, because it was impossible to open them for cleaning or because they caused inconveniences when the vehicles went over.

 

Aguas de Calpe repara una desena d'embornals en diferents punts del municipi

Fecha de publicación: 
Miércoles, 30 Mayo, 2018 - 12:45

Aguas de Calpe, empresa concessionària del servei i subministrament d'aigua, ha dut a terme en les últimes setmanes la reparació d'una desena de reixes de cota d'aigües cadascuna d'elles en diferents emplaçaments. En totes elles s'ha retirat el canal de formigó existent i s'ha procedit a la recomposició del canal, marc i reixa.

 

Els embornals existents requerien la seua reparació ben perquè mostraven les reixes soltes o tallades, per la impossibilitat d'obertura per a la seua neteja o per les molèsties per sorolls al pas de vehicles.

 

Aguas de Calpe repara una decena de imbornales en distintos puntos del municipio

Fecha de publicación: 
Miércoles, 30 Mayo, 2018 - 12:45

Aguas de Calp, empresa concesionaria del servicio y suministro de agua, ha llevado a cabo en las últimas semanas la reparación de una decena de rejas de cota de aguas cada una de ellas en diferentes emplazamientos. En todas ellas se ha retirado el canal de hormigón existente y se ha procedido a la recomposición del canal, marco y reja.

 

Los imbornales existentes requerían su reparación bien porque mostraban las rejas sueltas o cortadas, por la imposibilidad de apertura para su limpieza o por las molestias por ruidos al paso de vehículos.

Páginas

Suscribirse a Aguas de Calpe