Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Turismo

Español

Les xifres provisionals d'ocupació turística a Calp apunten a un increment del 10 per cent al juliol

Fecha de publicación: 
Martes, 14 Agosto, 2018 - 09:00

La Regidoria de Turisme ha donat a conèixer les xifres provisionals d'ocupació turística de juny i juliol, que revelen un increment de 9 i de 10 punts respectivament respecte a la registrada en els mateixos mesos en 2017. Al juny es va registrar un 75,91 per cent, xifra que contrasta amb el 66,22 per cent del mateix mes de 2017 i al juliol l'ocupació ha arribat fins al 82,65 per cent mentre que en el mateix mes de fa un any es va registrar el 72,61 per cent.

 

Aquest increment s'explica per l'augment en l'ocupació registrat en el sector no hoteler – càmpings i apartaments – ja que en els hotels els nivells d'ocupació es mantenen. Així al juny l'ocupació en hotels va ser del 87,22 per cent davant del 84,44 per cent del mateix mes de l'any passat, mentre que en el sector no hoteler es va aconseguir el 68,86 per cent davant del 56,14 per cent. Al juliol el grau d'ocupació va ser del 87,26 per cent en el sector hoteler davant del 88,76 per cent de 2017 i del 77,19 per cent davant del 64,12% de l'any passat.

 

El regidor de Turisme, Jan Van Parijs ha mostrat la seua satisfacció moderada davant aquestes xifres per ser encara provisionals i que contrasten amb la tendència a la baixa que s'ha registrat a nivell general en les xifres turístiques d'altres ciutats espanyoles com a conseqüència de la recuperació de mercats com el de Turquia, Tunísia, Egipte, el Marroc i Grècia.

 

“Es tracta de xifres que apunten a una bona campanya turística i que ens sorprenen positivament perquè malgrat la conjuntura de recuperació d'altres mercats, a Calp hem aconseguit mantenir pràcticament les xifres d'ocupació hotelera i incrementar les dels càmpings i apartaments”, ha assenyalat Jan Van Parijs.

 

Quant a les nacionalitats que han visitat Calp al juliol s'observa un increment de turistes espanyols, del 51 al 56 per cent, així com un descens dels visitants francesos, del 16 a l'11,5 per cent i d'alemanys del 3,70 per cent al 2,70 per cent mentre es mantenen els arribats de Regne Unit i Bèlgica al voltant d'un 13 per cent i un 6 per cent respectivament.

 

 

Las cifras provisionales de ocupación turística en Calp apuntan a un incremento del 10 por ciento en julio

Fecha de publicación: 
Martes, 14 Agosto, 2018 - 09:00

La Concejalía de Turismo ha dado a conocer las cifras provisionales de ocupación turística de junio y julio, que revelan un incremento de 9 y de 10 puntos respectivamente respecto a la registrada en los mismos meses en 2017. En junio se registró un 75,91 por ciento frente al 66,22 por ciento del mismo mes de 2017 y en julio la ocupación ha llegado hasta el 82,65 por ciento frente al 72,61 por ciento correspondiente a ese mes de hace un año.

 

Este incremento se explica por el aumento en la ocupación registrado en el sector no hotelero – campings y apartamentos – ya que en los hoteles los niveles de ocupación se mantienen. Así en junio la ocupación en hoteles fue del 87,22 por ciento frente al 84,44 por ciento del mismo mes del año pasado, mientras que en el sector no hotelero se alcanzó el 68,86 por ciento frente al 56,14 por ciento. En julio el grado de ocupación fue del 87,26 por ciento en el sector hotelero frente al 88,76 por ciento de 2017 y del 77,19 por ciento frente al 64,12% del año pasado.

 

El concejal de Turismo, Jan Van Parijs ha mostrado su satisfacción moderada ante estas cifras por ser todavía provisionales y que contrastan con la tendencia a la baja que se ha registrado a nivel general en las cifras turísticas de otras ciudades españolas como consecuencia de la recuperación de mercados como el de Turquía, Túnez, Egipto, Marruecos y Grecia.

 

“Se trata de cifras que apuntan a una buena campaña turística y que nos sorprenden positivamente porque a pesar de la coyuntura de recuperación de otros mercados, en Calp hemos conseguido mantener prácticamente las cifras de ocupación hotelera e incrementar las de los campings y apartamentos”, ha señalado Jan Van Parijs.

 

En cuanto a las nacionalidades que han visitado Calp en julio se observa un incremento de turistas españoles, del 51 al 56 por ciento, así como un descenso de los visitantes franceses, del 16 al 11,5 por ciento y de alemanes del 3,70 por ciento al 2,70 por ciento mientras se mantienen los llegados de Reino Unido y Bélgica en torno a un 13 por ciento y un 6 por ciento respectivamente.

BLUE FLAGS FLY AGAIN ON THE BEACHES OF CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 5 Julio, 2018 - 07:45

Blue flags are flying again on the beaches of Calp, specifically on the three beaches that have obtained this award: Arenal-Bol, Cantal Roig and La Fossa; this last one being 32 consecutive years awarded with this distinction and being one of the few beaches that has maintained for so long and continuously this quality badge.

 

The beaches with the blue flag have proven to offer environmental information, users updated information on the quality of bathing water, and must be easily accessible to all who request it. Beaches must also fulfil the requirements and standards of excellent water quality, maintain the levels of security and services and be managed in compliance with all environmental requirements that are required for it.

 

The councillor for Tourism and Beaches and Environment, Jan Van Parijs, accompanied by the Department's technicians have raised the flag on the beaches, this year the person in charge of raising the flag has been the technician Juan Antonio Andrés, technician responsible for the beaches during the last 40 years and architect of the management of the blue flags, who is retiring soon.

 

The councillor Jan Van Parijs said that "the great work of all municipal workers who manage the beaches throughout the year gives great results for the town and this year we have obtained these awards that prove that our beaches are a great natural and tourist treasure, being a great quality tourist attraction for visitors".

 

AN INTERDEPARTAMENTAL COMMISSION WILL DESIGN A NEW MODEL BASED ON CULTURAL TOURISM

Fecha de publicación: 
Miércoles, 4 Julio, 2018 - 12:30

A few months ago, the mayor César Sánchez announced the government's intention to articulate a tourism model based on healthy lifestyle and cultural tourism that will increase Calp's competitiveness as a tourist destination. With this objective, an Interdepartmental Commission has been created, attached to the area of the mayor's office to promote the exchange of knowledge and the coordination of actions among the different municipal departments involved in the design of this new tourism model.

 

The Tourism Product Diversification Plan of Calp, approved by the plenary meeting in 2015, made a commitment to cultural tourism around various lines of action such as the enhancement of the archaeological site Baños de la Reina and its musealization, at least in the area belonging to the Town Council. The plan also proposes the start-up of new tourism resources linked to traditional sectors (fishing culture, rural tracks, etc.).

 

The aim is to create a multidisciplinary working group for the sharing of knowledge that will be managed by the mayor and that will inform about the measures to be taken within the configuration of this new tourism model. 

 

Les banderes blaves onegen ja en les platges de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 5 Julio, 2018 - 07:45

Les banderes blaves ja onegen en les platges de Calp, en concret en les tres platges que han obtingut aquest guardó: Arenal-Bol, Cantal Roig i la Fossa, aquesta última platja porta 32 anys consecutius obtenint aquest distintiu i és una de les poques platges que existeixen que ha mantingut durant tant temps i de forma continuada aquest distintiu de qualitat.

 

Les platges distingides amb la bandera blava tenen acreditada la informació ambiental, ofereixen als usuaris informació actualitzada sobre la qualitat de l'aigua de bany, i ha de ser accessible a tot el que la sol·licite amb facilitat, compleixen, a més, amb els requisits i estàndards de qualitat d'aigua excel·lent, manté els nivells de seguretat i serveis i està gestionada complint amb tots els requisits ambientals que se'ls exigeix.

El regidor de Turisme i Platges i Medi ambient, Jan Van Parijs, acompanyat pels tècnics del Departament han hissat la bandera en les platges, enguany l'encarregat d'hissar el distintiu ha sigut el tècnic Juan Antonio Andrés, tècnic de platges en els últims 40 anys, artífex de la gestió de les banderes blaves, que es jubila en breu. El regidor, Jan Van Parijs, ha afirmat “el treball i la gran labor de tots els treballadors municipals que gestionen les platges durant tot l'any dóna magnífics resultats per al municipi i enguany hem obtingut aquests guardons que acrediten el nostre gran tresor natural i turístic que són les platges. Un reclam de gran qualitat per als quals ens visiten”.

 

Las banderas azules ondean ya en las playas de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 5 Julio, 2018 - 07:45

Las banderas azules ya ondean en las playas de Calp, en concreto en las tres playas que han obtenido este galardón: Arenal-Bol, Cantal Roig y la Fossa, ésta última playa lleva 32 años consecutivos obteniendo este distintivo y es una de las pocas playas que existen que ha mantenido durante tanto tiempo y de forma continuada este distintivo de calidad.

 

Las playas distinguidas con la bandera azul tienen acreditada la información ambiental, ofrecen a los usuarios información actualizada sobre la calidad del agua de baño, y debe ser accesible a todo el que la solicite con facilidad, cumplen, además, con los requisitos y estándares de calidad de agua excelente, mantiene los niveles de seguridad y servicios y está gestionada cumpliendo con todos los requisitos ambientales que se les exige.

 

El concejal de Turismo y Playas y Medio Ambiente, Jan Van Parijs, acompañado por los técnicos del Departamento han izado la bandera en las playas, este año el encargado de izar el distintivo ha sido el técnico Juan Antonio Andrés, técnico de playas en los últimos 40 años, artífice de la gestión de las banderas azules, que se jubila en breve.

 

El concejal, Jan Van Parijs, ha afirmado “el trabajo y la gran labor de todos los trabajadores municipales que gestionan las playas durante todo el año da magníficos resultados para el municipio y este año hemos obtenido estos galardones que acreditan nuestro gran tesoro natural y turístico que son las playas. Un reclamo de gran calidad para los que nos visitan”.

 

Una Comissió Interdepartamental dissenyarà un nou model basat en el turisme cultural

Fecha de publicación: 
Miércoles, 4 Julio, 2018 - 12:30

Fa uns mesos l'alcalde, César Sánchez, va anunciar la intenció del govern d'articular un model turístic basat en el turisme cultural i d'estil de vida saludable que permeta incrementar la competitivitat de Calp com a destinació turística. Amb aquest objectiu s'ha creat una Comissió Interdepartamental, adscrita a l'àrea d'alcaldia per a potenciar l'intercanvi de coneixements i la coordinació d'actuacions entre els diferents departaments municipals implicats en el disseny del nou model turístic.

 

El Pla de Diversificació del Producte Turístic de Calp, aprovat per ple en 2015, ja realitza una aposta pel turisme cultural entorn diverses línies d'actuació com la posada en valor del jaciment arqueològic dels Banys de la Reina i consolidar la seua musealització , almenys en la zona que és propietat municipal. També es proposa l'engegada de nous recursos turístics vinculats als sectors tradicionals (cultura de la pesca, camins rurals , etc.) . Es tracta de crear un grup de treball multidisciplinari per a la posada en comú de coneixements que estarà presidit per l'alcalde i que informarà de les mesures apendre dins de la configuració del nou model turístic.

Una Comisión Interdepartamental diseñará un nuevo modelo basado en el turismo cultural

Fecha de publicación: 
Miércoles, 4 Julio, 2018 - 12:30

Hace unos meses el alcalde, César Sánchez, anunció la intención del gobierno de articular un modelo turístico basado en el turismo cultural y de estilo de vida saludable que permita incrementar la competitividad de Calp como destino turístico. Con este objetivo se ha creado una Comisión Interdepartamental, adscrita al área de alcaldía para potenciar el intercambio de conocimientos y la coordinación de actuaciones entre los distintos departamentos municipales implicados en el diseño del nuevo modelo turístico.

 

El Plan de Diversificación del Producto Turístico de Calp, aprobado por pleno en 2015, ya realiza una apuesta por el turismo cultural en torno diversas líneas de actuación como la puesta en valor del yacimiento arqueológico de los Baños de la Reina y consolidar su musealización, al menos en la zona que es propiedad municipal. También se propone la puesta en marcha de nuevos recursos turísticos vinculados a los sectores tradicionales (cultura de la pesca, caminos rurales, etc.) .

 

Se trata de crear un grupo de trabajo multidisciplinar para la puesta en común de conocimientos que estará presidido por el alcalde y que informará de las medidas a tomar dentro de la configuración del nuevo modelo turístico.

CALP TOWN COUNCIL CREATES BIRDWATCHING ROUTES TO PROMOTE ORNITHOLOGICAL TOURISM

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

The councils for Tourism and Environment have created several routes in different parts of the municipality in order to promote bird tourism or birdwatching, a form of ecotourism booming in the town.

 

In particular, routes have been created in the Morro de Toix, in the Serra d'Oltà, an area declared as special conservation area for birds, as well as in the ecological promenade Princesa de Asturias, located at the foot of the rock Penyal d'Ifac, and it is foreseen that during the month of July another one will be fitted out in the salt flats. For this purpose, different signs have been installed with information about the birds that people can see in each of these places, their greater or lesser presence depending on the period of the year, their habitat and the established route.

 

The route of the Penyal d'Ifac has an extension of 0.7 km and an estimated length of 10 minutes; the one in the Serra d'Oltà is 3.6 km and an estimated length of 1h 30 minutes while the route in the Morro de Toix is 1.4 km and is estimated in 20 minutes. The salt flats, a place that houses 173 different species throughout the year, is considered a paradise for many birds and offers a route of 2.3 km with an estimated length of 45 minutes.

 

Starting these routes is part of the commitment of the Department for Tourism to ornithological tourism, a form of ecotourism that is motivated by the study and observation of birds and their habitats and that year after year brings a greater number of visitors to Calp, attracted by the great variety of birds that pass or live in the town.

 

El Ayuntamiento de Calp crea rutas de avistamiento de aves para fomentar el turismo ornitológico

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

Las concejalías de Turismo y de Medio Ambiente han creado varias rutas en distintos parajes del municipio con el fin de impulsar el turismo ornitológico o “birdwatching”, una modalidad de ecoturismo en auge en la localidad.

 

En concreto se han creado rutas en el Morro de Toix, en la Serra d’Oltà, zona declarada como área de especial conservación para las aves, así como en el paseo ecológico Princesa de Asturias, situado a los pies del Penyal d’Ifac, y está previsto que a lo largo del mes de julio se habilite otra en las salinas. Para ello se han instalado diferentes carteles con información sobre las aves que se pueden avistar en cada uno de estos lugares, su mayor o menor presencia según la época del año así como sobre los lugares en los que estas habitan además del recorrido de la ruta.

 

La ruta del Penyal d’Ifac tiene una extensión de 0.7 km y una duración estimada de 10 minutos, la de la Serra d’Oltà es de 3.6 km y un recorrido estimado de 1h 30 minutos mientras que la del Morro de Toix es de 1.4 km y un tiempo de 20 minutos. Las salinas, paraje que alberga a lo largo del año 173 especies diferentes, es considerado un paraíso para numerosas aves y cuenta con un recorrido de 2.3 km y un tiempo estimado de 45 minutos.

 

La creación de estas rutas forma parte de la apuesta de la Concejalía de Turismo por el turismo ornitológico, una modalidad de ecoturismo que tiene como motivación el estudio y observación de las aves y sus hábitats y que año tras año trae a Calp a un mayor número de visitantes, atraídos por la gran variedad de aves que pasan o habitan en la localidad.

Páginas

Suscribirse a Turismo