Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

pleno

Español

Calp destina més de 3 milions d'euros a amortitzar deute bancari

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Noviembre, 2018 - 10:00

El ple de l'Ajuntament de Calp celebrat divendres ha aprovat la proposta de modificació de crèdit per la qual el romanent de tresoreria de 3.360.483€, derivat del superàvit amb el qual el Consistori va tancar el pressupost de 2017, es destinarà a l'amortització de deute bancari, tal com estableix la Llei d'Estabilitat pressupostària.

 

La mesura suposa el sanejament dels comptes municipals ja que s'amortitzen cinc dels prestecs que l'Ajuntament mantenia amb diverses entitats bancàries. El grup municipal socialista i el de Compromís han manifestat la seua disconformitat a destinar aqueix muntant a deute bancari i no a inversions o serveis necessaris, també l'alcalde, César Sánchez, s'ha manifestat en este sentit encara que ha assenyalat la necessitat de complir la legalitat vigent.

 

A més s'han debatut modificacions de diverses ordenances de caràcter fiscal. L'Ordenança de la taxa per utilització privativa via pública, modifica el termini de sol·licitud d'aquella. En lloc d'una antelació de 8 dies, serà de 10. L'Ordenança de preu publique per venda de publicacions municipals, inclou quota d'un nou llibre editat per l'ajuntament, regula el sistema d'autoliquidació i regula suposats de devolució del preu publique.

 

L'Ordenança de la taxa per a l'atorgament de llicències de parcel·lació i segregació, s'extrau d'una ordenança anterior en la qual apareixia regulada i s'adequa l'import de la quota tributària. En l'Ordenança reguladora del ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), s'inclouen els supòsits de declaració responsable i comunicació prèvia i s'han substituït els mòduls per al càlcul de la base imposable. S'implanta el règim d'autoliquidació.

 

L'Ordenança reguladora de la taxa per llicències de serveis urbanístics, declaracions responsables i comunicacions prèvies, arreplega precisament com a fet imposable aqueixos supòsits de declaració responsable i altra. En l'Ordenança de venda no sedentària: es redueixen llocs en el rastre per a la venda d'aixovar, de 6 a 3. Es regula l'extinció de l'autorització per al cas dels mercats artesanals i es reenumeren els epígrafs de les tarifes. En l'Ordenança de gestió i recaptació de tributs, per a facilitar el pagament de deutes s'amplia el termini de 6 a 9 mesos.

 

També s'ha aprovat, amb l'abstenció de l'equip de govern, una moció presentada pel grup municipal Compromís pel qual el plenari es compromet a no considerar com a mitjà de comunicació a aquells mitjans que no complisquen amb el codi deontològic de la FAPE i no complisca amb el compromís ètic de respecte a la veritat.

Calp destina más de 3 millones de euros a amortizar deuda bancaria

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Noviembre, 2018 - 10:00

El pleno del Ayuntamiento de Calp celebrado el viernes aprobó la propuesta de modificación de crédito por la que el remanente de tesorería de 3.360.483€, derivado del superávit con el que el Consistorio cerro el presupuesto de 2017, se destinará a la amortización de deuda bancaria, tal y como establece la Ley de Estabilidad presupuestaria. La medida supone el saneamiento de las cuentas municipales ya que se amortizan cinco de los prestamos que el Ayuntamiento mantenía con diversas entidades bancarias.

El grupo municipal socialista y el de Compromís manifestaron su disconformidad en destinar ese montante a deuda bancaria y no a inversiones o servicios necesarios, también el alcalde, César Sánchez, se manifestó en ese sentido aunque  señaló la necesidad de cumplir la legalidad vigente.

Además se debatieron modificaciones de diversas ordenanzas de carácter fiscal. La Ordenanza de la tasa por utilización privativa vía pública, modifica el plazo de solicitud de aquélla. En lugar de una antelación de 8 días, será de 10.

La Ordenanza de precio publico por venta de publicaciones municipales, incluye cuota de un nuevo libro editado por el ayuntamiento, regula el sistema de autoliquidación y regula supuestos de devolución del precio publico. La Ordenanza de la tasa para el otorgamiento de licencias de parcelación y segregación, se extrae de una ordenanza anterior en la que aparecía regulada y se adecúa el importe de la cuota tributaria.

 

En la Ordenanza reguladora del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), se incluyen los supuestos de declaración responsable y comunicación previa y se han sustituido los módulos para el cálculo de la base imponible. Se implanta el régimen de autoliquidación. La Ordenanza reguladora de la tasa por licencias de servicios urbanísticos, declaraciones responsables y comunicaciones previas, recoge precisamente como hecho imponible esos supuestos de declaración responsable y demás.

 

En la Ordenanza de venta no sedentaria: se reducen puestos en el rastro para la venta de ajuar, de 6 a 3. Se regula la extinción de la autorización para el caso de los mercados artesanales y se reenumeran los epígrafes de las tarifas. En la Ordenanza de gestión y recaudación de tributos, para facilitar el pago de deudas se amplía el plazo de 6 a 9 meses.

 

También aprobó, con la abstención del equipo de gobierno, una moción presentada por el grupo municipal Compromís por el que el plenario se compromete a no considerar como medio de comunicación a aquellos medios que no cumplan con el código deontológico de la FAPE y no cumpla con el compromiso ético de respeto a la verdad.

CALP APPROVES STARTING THE PUBLIC EXPOSURE PERIOD FOR THE MODIFICATION OF THE MUNICIPAL LAW REGULATING THE MOTORHOMES PARKING

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 15:15

The Plenary Meeting of the Town Council of Calp has initially approved the modification of the municipal circulation by-law with the regulation of the parking of time limitation. From now on, a period of public exposure of 30 days is opened in which any person or entity can make the allegations he may consider appropriate.

 

Likewise, the plenary meeting has approved the inclusion of the works in the J Road in the Works and Services Plan of the Provincial Council for 2019, with the intention of completing section 6 of this road, which runs from the Tennis Club roundabout to the roundabout of Pou Salat. These works will cost 1,624,000 Euros; the Provincial Council will provide 75% of the maximum limit of € 600,000.

 

The municipal budget for this year consigned 599,857 Euros for the consolidation of the J Road, which will be named Felipe VI. This road will allow moving traffic from the beach area to the national road without passing through the Ejércitos Españoles and Diputación avenues, and therefore decongest traffic from the urban area, especially the school zone, and facilitate access to the town. 

 

Out of the Agenda, the councillor for education has requested to increase the subsidies to be able to grant the aids for teaching and transport for the 2017-18 course during this year. Just a month ago the aids for the 2016-17 were delivered, with a total amount of 105,000 Euros. These aids were late because of problems of duplication with aids from other administrations; therefore the municipal councillor now requests to update the granting of these subsidies.

 

CALP GEEFT GOEDKEURING VOOR DE PERIODE VAN OPENBAARMAKING AAN HET PUBLIEK BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN DE REGELGEVING VOOR PARKEREN VAN KAMPEERAUTO'S

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 15:15

 

De plenaire van de gemeente Calp heeft in principe de wijziging van de gemeentelijke verkeersverordening goedgekeurd voor parkeren voor beperkte tijd. Vanaf heden wordt de periode van 30 dagen voor terinzagelegging aan het publiek geopend. Personen of juridische entiteiten kunnen desgewenst bezwaar indienen.

 

Ook heeft de plenaire van de gemeente de opname van de werkzaamheden van Vial J in het werk- en dienstenplan van het provinciebestuur van 2019 goedgekeurd. Hiermee wil men deel 6 van deze weg afmaken, het traject van de rotonde van de tennisclub tot de rotonde Pou Salat. De werkzaamheden kosten 1.624.000 euro en het provinciebestuur zal 75% van de maximale limiet van 600.000 € bijdragen.

 

In de gemeentebegroting van dit jaar wordt 599.857 euro bestemd voor het consolideren van Vial J, die Felipe VI gaat heten. Deze weg maakt het mogelijk het rijdend verkeer van de zone rond de stranden tot de rijksweg om te leiden zodat dit niet door Avenida Ejércitos Españoles en Diputación hoeft. Zo wordt de binnenstad ontlast van verkeer, in het bijzonder de zone met de scholen en de toegang tot de gemeente wordt verbeterd.

 

Buiten de agenda om heeft het raadslid voor onderwijs verzocht de overheidssubsidie te verruimen om de financiële steun voor onderwijs en transport van schooljaar 2017-18 nog dit jaar te kunnen toewijzen. Een kleine maand geleden werden de subsidies voor schooljaar 2016-17 uitbetaald, een bedrag van in totaal 105.000 euro. De subsidies waren vertraagd door problemen met het dubbel voorkomen van subsidies bij andere overheidskantoren. Daarom verzoekt het raadslid nu om actualisering van het toekennen van deze steun. 

CALP BESCHLIESST, DEN ZEITRAUM DER ÖFFENTLICHEN AUSSTELLUNG ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ZUM PARKEN VON WOHNWAGEN ZU STARTEN

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 15:15

 

Der Stadtrat von Calp hat zunächst der Änderung der Städtischen Verkehrsordnung mit Regelung des Stündlich Begrenzten Parkens zugestimmt. Damit beginnt eine Frist von 30 Tagen der öffentlichen Ausstellung, in der jede Person oder Einrichtung vorbringen kann, was sie für angemessen erachtet.

 

Darüber hinaus hat der Stadtrat die Aufnahme der Bauarbeiten der Straße J in den Plan für Bauarbeiten und Dienstleistungen der Provinzregierung für 2019 gebilligt. Damit soll der Streckenabschnitt 6 dieser Straße vollendet werden, der vom Kreisverkehr am Tennisclub bis zum Kreisverkehr von Pou Salat verläuft. Diese Bauarbeiten kosten 1.624.000 Euro und die Provinzregierung steuert 75 % der Obergrenze von 600.000 € bei.

 

Der Kommunalhaushalt dieses Jahres sieht 599.857 Euro für die Konsolidierung der Straße J vor, die den Namen Felipe VI. tragen wird. Diese Straße erlaubt es, den Autoverkehr aus dem Bereich der Strände in Richtung Nationalstraße zu verlagern, ohne die Avenidas Ejércitos Españoles und Diputación zu passieren, sodass der Verkehr der Innenstadt, und insbesondere des Schulgebiets entlastet wird und die Ortszufahrten erleichtert werden.

 

In Abweichung von der Tagesordnung beantragte die Stadträtin für Bildung, den Subventionsposten zu erhöhen, um die Beihilfen zu Bildung und Verkehr des Schuljahres 2017‑18 noch in diesem Jahr gewähren zu können. Erst vor einem knappen Monat wurden die Beihilfen des Schuljahres 2016‑17 in Höhe von insgesamt 105.000 Euro übergeben; diese Verzögerungen kamen aufgrund von Überschneidungsproblemen mit Beihilfen von anderen Behörden zustande, und deshalb beantragt die Stadträtin nun die Fortschreibung der Gewährung dieser Beihilfen.   

 

CALP APPROUVE DÉMARRER LA PÉRIODE D'EXPOSITION PUBLIQUE POUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT POUR LE STATIONNEMENT DES AUTOCARAVANES

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 15:15

La séance plénière du Conseil municipal de Calp a initialement approuvé la modification du Règlement municipal sur la circulation avec la réglementation du stationnement de limitation horaire. Dorénavant, une période d'exposition publique de 30 jours est ouverte dans laquelle toute personne ou entité peut faire les allégations qu'elle considère appropriées.

 

De même, la séance plénière municipale a approuvé l'inclusion des travaux de la route J dans le Plan des travaux et des services du Conseil provincial de 2019, avec l'intention de compléter la section 6 de cette route qui part du rond-point du Club de Tennis au rond-point de Pou Salat. Ces travaux coûteront 1.624.000 euros, faisant le Conseil provincial un apport de 75% de la limite maximale de 600.000 euros.

 

Le budget municipal pour cette année fixe 599.857 euros pour la consolidation de la Route J, qui s'appellera Felipe VI. Cette route permettra de déplacer la circulation de la zone des plages à la route nationale sans passer par les avenues Ejércitos Españoles et Diputación, et par conséquent de décongestionner la circulation dans la zone urbaine, en particulier, dans la zone scolaire et faciliter l'accès à la ville.

 

Hors de l'ordre du jour, la conseillère pour l'Éducation a demandé d'augmenter les subventions pour pouvoir accorder les aides à l'enseignement et au transport de l'année académique 2017-18 cette année. Il y a un mois seulement, les aides du cours 2016-17 ont été remises, avec un montant total de 105.000 euros, ces aides ont pris du retard par des problèmes de duplication avec des aides accordées par autres administrations, la conseillère a demandé maintenant la mise à jour de ces subventions. 

 

Calp aprueba iniciar el periodo de exposición pública para la modificación de la ordenanza que regula el estacionamiento de autocaravanas

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 15:15

El Pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación con Regulación del Estacionamiento de Limitación Horaria. A partir de ahora se abre un periodo de exposición pública de 30 días en la que cualquier persona o entidad puede hace las alegaciones que considere oportunas.

 

Así mismo el pleno el pleno municipal ha aprobado la inclusión de las obras del vial J en el Plan de Obras y Servicios de la Diputación provincial de 2019, con ello se pretende completar el tramo 6 de este vial, que va desde la rotonda del Club de Tenis a la rotonda del Pou Salat. Estas obras tendrán un coste de 1.624.000 de euros y la Diputación Provincial aportará el 75% del límite máximo de 600.000 €.

 

El presupuesto municipal de este año consigna 599.857 euros para la consolidación del Vial J, que llevará el nombre de Felipe VI. .Este vial permitirá desplazar el tráfico rodado de la zona de playas hacia la carretera nacional sin pasar por las avenidas Ejércitos Españoles y Diputación, y por tanto descongestionarán el tráfico del casco urbano, especialmente la zona escolar, y facilitará los accesos al municipio.

 

Fuera del orden del día, la concejal de educación ha solicitado ampliar la partida de subvenciones para poder otorgar las ayudas a la enseñanza y transporte del curso 2017-18 este mismo año. Hace apenas un mes se entregaban las ayudas del curso 2016-17, con un importe total de 105.000 euros, las ayudas se ralentizaron por problemas de duplicidadcon ayudas de otras administraciones, por ello la edil solicita ahora la actualización de la concesión de estas ayudas.

CALP WIRD DIE KREUZUNG DER STRASSEN SANTA MARÍA UND DOCTOR FLEMING PLAZA LA SORT NENNEN

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Marzo, 2018 - 14:30

 

Die Calper Stadtverwaltung hat heute in der Vollversammlung beschlossen, die Kreuzung der Straßen Santa María und Doctor Fleming in Plaza La Sort umzubenennen. Der Name rechtfertigt sich durch den Bericht des Calper Historikers Andrés Ortolá, der darauf hinweist, dass diese Gegend einst als La Sort bekannt war.

 

Zu seiner Zeit beantragte die Kommunalpartei Sí se puede Calp, dass diese Gegend anlässlich des Gay Prides „Plaza de la Diversidad“ genannt werden sollte, dennoch entschied die Regierung sich für die Wiedergewinnung der traditionellen Namen der Gemeinde, was sowohl von Sí se puede Calp als auch von Compromís abgelehnt wurde. Die Sozialisten haben sich enthalten.

 

Außerhalb der Tagesordnung hat die Kommunalpartei Popular einen Antrag für die Chancengleichheit von Männern und Frauen eingereicht, der auch genehmigt wurde und dem die vorgeschlagenen Änderungen der Stadträtin von Sí se puede Calp hinzugefügt wurden. Das Dokument stellt eine Verpflichtung für die Gemeinde dar, auf aktive und übergreifende Weise die Chancengleichheit von Männern und Frauen in die Entwicklung aller ihrer Handlungen und Aktionen zu integrieren.

 

In der Fragerunde haben sowohl Sí se puede Calp als auch PSPV-PSOE sich beim Bürgermeister über den Baumschnitt in Pla de Feliu erkundigt. Der Bürgermeister César Sánchez wies darauf hin, dass es sich um eine Säuberungsmaßnahme handelt, um Brände zu vermeiden, die von der Gemeinde genehmigt wurde und in Übereinstimmung mit der Gemeindeverordnung drei Bäume für jeden gefällten an dem Ort aufgestellt werden müssen, die das Umweltamt angibt. Sánchez betonte ebenso, dass es kein Raumplanungsprojekt für diese Gegend gibt.

CALP GAAT HET PUNT WAAR DE STRATEN SANTA MARÍA EN DOCTOR FLEMING SAMENKOMEN PLAZA LA SORT NOEMEN

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Marzo, 2018 - 14:30

 

 

 

De gemeente Calp heeft vandaag in de plenaire de naam Plaza La Sort goedgekeurd voor het punt waar de straten Santa María en Doctor Fleming samengkomen. De naam wordt gerechtvaardigd in het rapport van Andrés Ortolá, deskundige op het gebied van de geschiedenis van Calp. Hij wijst erop dat dit gebied van oudsher bekend stond als "partida (streek) La Sort".

 

Indertijd heeft de gemeentelijke fractie Sí se puede Calp verzocht om dit punt “Plaza de la Diversidad” te noemen, samenvallend met de internationale LGBT-dag. Het gemeentebestuur kiest er echter voor om de traditionele namen van de gemeente te herstellen, daarom hebben zowel Sí se puede Calp als Compromís tegen gestemd en de socialistische fractie heeft zich van stemming onthouden.

 

Buiten de agenda om heeft de gemeentelijke fractie Popular een motie ingediend voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Deze is goedgekeurd inclusief de voorgestelde wijzigingen door de wethouder van Sí se puede Calp. Het document veronderstelt een gemeentelijke toezegging om actief en transversaal het principe van gelijke behandeling en kansen tussen mannen en vrouwen te integreren bij het ontwikkelen van al zijn handelingen en beslissingen.

 

Bij de vragenronde hebben zowel Sí se puede Calp als PSPV-PSOE de burgemeester om opheldering gevraagd over de omgekapte bomen bij Pla de Feliu. Burgemeester César Sánchez legde hierover uit dat het een zuiveringsmaatregel voor brandpreventie betreft en met toestemming van de gemeente is gebeurd. Om aan de gemeentelijke regelgeving te voldoen, moeten voor elke gevelde boom drie bomen worden teruggezet op de plaats die vanuit het Departement van Milieu wordt aangeduid. Sánchez gaf ook aan dat er geen enkel ingediend ruimtelijk ontwikkelingsproject bestaat voor dit gebied.

CALP NAMES PLAZA LA SORT THE CONFLUENCE BETWEEN THE SANTA MARÍA AND DOCTOR FLEMING STREETS

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Marzo, 2018 - 14:30

The Town Council of Calp today approved the designation Plaza La Sort for the confluence between the Santa Maria and Doctor Fleming streets. The name is justified in the report made by Calp’s historian Andrés Ortolá, who points out that formerly this area was known as La Sort.

 

Some time ago, the municipal group Sí se puede Calp asked to name this place as "Plaza de la Diversidad" (Diversity Square) coinciding with the LGBT International Day; however, the government is committed to recover the traditional names of the town, so that both Sí se puede Calp and Compromís voted against and the socialist group has abstained.

 

Out of the agenda, the Grupo Municipal Popular has presented a motion for equal opportunities for women and men that has been approved, including the modifications proposed by the councillor of the group Sí se puede Calp. The document represents a municipal commitment to actively and transversally integrate the principle of equal treatment and opportunities for women and men in the development of all their actions and decisions. 

 

In the turn of questions and contributions, both Sí se puede Calp and PSPV-PSOE have questioned the mayor about the felling of trees in Pla de Feliu. The mayor César Sánchez has pointed out that it is a cleanup measure to prevent fires that has municipal authorization, and therefore, in compliance with the municipal ordinance, three trees must be planted for each cut in the place indicated by the Municipal Department for Environment. Sánchez also pointed out that there is no urban project presented in that area.

 

Páginas

Suscribirse a pleno