Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

calp

Español

Calp destina més de 3 milions d'euros a amortitzar deute bancari

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Noviembre, 2018 - 10:00

El ple de l'Ajuntament de Calp celebrat divendres ha aprovat la proposta de modificació de crèdit per la qual el romanent de tresoreria de 3.360.483€, derivat del superàvit amb el qual el Consistori va tancar el pressupost de 2017, es destinarà a l'amortització de deute bancari, tal com estableix la Llei d'Estabilitat pressupostària.

 

La mesura suposa el sanejament dels comptes municipals ja que s'amortitzen cinc dels prestecs que l'Ajuntament mantenia amb diverses entitats bancàries. El grup municipal socialista i el de Compromís han manifestat la seua disconformitat a destinar aqueix muntant a deute bancari i no a inversions o serveis necessaris, també l'alcalde, César Sánchez, s'ha manifestat en este sentit encara que ha assenyalat la necessitat de complir la legalitat vigent.

 

A més s'han debatut modificacions de diverses ordenances de caràcter fiscal. L'Ordenança de la taxa per utilització privativa via pública, modifica el termini de sol·licitud d'aquella. En lloc d'una antelació de 8 dies, serà de 10. L'Ordenança de preu publique per venda de publicacions municipals, inclou quota d'un nou llibre editat per l'ajuntament, regula el sistema d'autoliquidació i regula suposats de devolució del preu publique.

 

L'Ordenança de la taxa per a l'atorgament de llicències de parcel·lació i segregació, s'extrau d'una ordenança anterior en la qual apareixia regulada i s'adequa l'import de la quota tributària. En l'Ordenança reguladora del ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), s'inclouen els supòsits de declaració responsable i comunicació prèvia i s'han substituït els mòduls per al càlcul de la base imposable. S'implanta el règim d'autoliquidació.

 

L'Ordenança reguladora de la taxa per llicències de serveis urbanístics, declaracions responsables i comunicacions prèvies, arreplega precisament com a fet imposable aqueixos supòsits de declaració responsable i altra. En l'Ordenança de venda no sedentària: es redueixen llocs en el rastre per a la venda d'aixovar, de 6 a 3. Es regula l'extinció de l'autorització per al cas dels mercats artesanals i es reenumeren els epígrafs de les tarifes. En l'Ordenança de gestió i recaptació de tributs, per a facilitar el pagament de deutes s'amplia el termini de 6 a 9 mesos.

 

També s'ha aprovat, amb l'abstenció de l'equip de govern, una moció presentada pel grup municipal Compromís pel qual el plenari es compromet a no considerar com a mitjà de comunicació a aquells mitjans que no complisquen amb el codi deontològic de la FAPE i no complisca amb el compromís ètic de respecte a la veritat.

Calp destina más de 3 millones de euros a amortizar deuda bancaria

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Noviembre, 2018 - 10:00

El pleno del Ayuntamiento de Calp celebrado el viernes aprobó la propuesta de modificación de crédito por la que el remanente de tesorería de 3.360.483€, derivado del superávit con el que el Consistorio cerro el presupuesto de 2017, se destinará a la amortización de deuda bancaria, tal y como establece la Ley de Estabilidad presupuestaria. La medida supone el saneamiento de las cuentas municipales ya que se amortizan cinco de los prestamos que el Ayuntamiento mantenía con diversas entidades bancarias.

El grupo municipal socialista y el de Compromís manifestaron su disconformidad en destinar ese montante a deuda bancaria y no a inversiones o servicios necesarios, también el alcalde, César Sánchez, se manifestó en ese sentido aunque  señaló la necesidad de cumplir la legalidad vigente.

Además se debatieron modificaciones de diversas ordenanzas de carácter fiscal. La Ordenanza de la tasa por utilización privativa vía pública, modifica el plazo de solicitud de aquélla. En lugar de una antelación de 8 días, será de 10.

La Ordenanza de precio publico por venta de publicaciones municipales, incluye cuota de un nuevo libro editado por el ayuntamiento, regula el sistema de autoliquidación y regula supuestos de devolución del precio publico. La Ordenanza de la tasa para el otorgamiento de licencias de parcelación y segregación, se extrae de una ordenanza anterior en la que aparecía regulada y se adecúa el importe de la cuota tributaria.

 

En la Ordenanza reguladora del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), se incluyen los supuestos de declaración responsable y comunicación previa y se han sustituido los módulos para el cálculo de la base imponible. Se implanta el régimen de autoliquidación. La Ordenanza reguladora de la tasa por licencias de servicios urbanísticos, declaraciones responsables y comunicaciones previas, recoge precisamente como hecho imponible esos supuestos de declaración responsable y demás.

 

En la Ordenanza de venta no sedentaria: se reducen puestos en el rastro para la venta de ajuar, de 6 a 3. Se regula la extinción de la autorización para el caso de los mercados artesanales y se reenumeran los epígrafes de las tarifas. En la Ordenanza de gestión y recaudación de tributos, para facilitar el pago de deudas se amplía el plazo de 6 a 9 meses.

 

También aprobó, con la abstención del equipo de gobierno, una moción presentada por el grupo municipal Compromís por el que el plenario se compromete a no considerar como medio de comunicación a aquellos medios que no cumplan con el código deontológico de la FAPE y no cumpla con el compromiso ético de respeto a la verdad.

Toni Nadal participarà en la III Trobada de Comunicació Innovadora de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 8 Noviembre, 2018 - 11:15

Calp prepara ja la III Trobada de Comunicació Innovadora que se celebrarà el 16 i 17 de novembre i compta amb tres destacats ponents: l'entrenador i preparador esportiu Toni Nadal, el professor i escriptor Leopoldo Abadia i la biòloga calpina, Josabel Belliure. Aquesta trobada pretén ser una plataforma per a compartir experiències, motivar i donar a conèixer eines per a millorar la comunicació en el sector empresarial. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament de Calp i CREAMA i compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d'Alacant.


 

La trobada s'iniciarà el divendres, 16, a les 20 hores en l'Auditori amb la xarrada de Leopoldo Abadia “La hora de los sensatos”. Abadia és un professor i escriptor conegut per la seua anàlisi de la gran recessió mitjançant un article publicat en el seu lloc web que va rebre milers de visites en amb prou faenes unes setmanes i que li va portar a publicar un llibre titulat La crisi ninja i altres misteris de l'economia actual on explicava els detalls de la crisi de les hipoteques sub prime des d'un llenguatge col·loquial i pla. Des d’ aquell moment Leopoldo Abadia realitza xarrades, participa en tertúlies, etc.


 

La trobada continuarà el dissabte, 17, en l'hotel Suitopía, a les 9:30 hores, amb la xarrada “Todo se puede entrenar” de Toni Nadal i “De Calpe a la Antàrtida” a càrrec de Josabel Belliure. Toni Nadal, oncle i entrenador de Rafa Nadal, compatibilitza el seu treball com a entrenador amb xarrades i conferències dirigides a entrenadors esportius, joves i empresaris. Està considerat expert en gestió de l'adversitat, superació i valors i col·labora també amb la fundació “Lo que de verdad importa” tractant d'inculcar en els joves els valors de disciplina, humilitat i perseverança.

Després de Toni Nadal, prendrà la paraula la biòloga calpina Josabel Belliure, professora de la Universitat d'Alcalà d'Henares i investigadora d'ecologia animal, ha participat en la campanya antàrtica espanyola i ha format part del projecte «Pingufor», que analitza l'efecte del canvi global en la fisiologia dels pingüins.

La trobada és totalment gratuïta i encara que les jornades estan dirigides a empresaris pot participar tot aquell interessat en el món de la comunicació i l'empresa. És necessària la reserva a través d'inscripció en la web municipal : https://bit.ly/2drtolt

Toni Nadal participará en el III Encuentro de Comunicación Innovadora de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 8 Noviembre, 2018 - 11:15

Calp prepara ya el III Encuentro de Comunicación Innovadora que se celebrará el 16 y 17 de noviembre y cuenta con tres destacados ponentes: el entrenador y preparador deportivo Toni Nadal, el profesor y escritor Leopoldo Abadía y la bióloga calpina, Josabel Belliure. Este encuentro pretende ser una plataforma para compartir experiencias, motivar y dar a conocer herramientas para mejorar la comunicación en el sector empresarial. La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Calp junto a CREAMA y cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante.


 

El encuentro se iniciará el viernes, 16, a las 20 horas en el Auditorio con la charla de Leopoldo Abadía “La hora de los sensatos”. Abadía es un profesor y escritor conocido por su análisis de la gran recesión mediante un artículo publicado en su sitio web que recibió miles de visitas en apenas unas semanas y que le llevó a publicar un libro titulado La crisis ninja y otros misterios de la economía actual donde explicaba los pormenores de la crisis de las hipotecas sub prime desde un lenguaje coloquial y llano. Desde entonces Leopoldo Abadía realiza charlas, participa en tertulias, etc.


 

El encuentro continuará el sábado, 17, en el hotel Suitopía, a las 9:30 horas, con la charla “Todo se puede entrenar” de Toni Nadal y “De Calpe a la Antártida” a cargo de Josabel Belliure. Toni Nadal, tío y entrenador de Rafa Nadal, compatibiliza su trabajo como entrenador con charlas y conferencias dirigidas a entrenadores deportivos, jóvenes y empresarios. Está considerado experto en gestión de la adversidad, superación y valores y colabora también con la fundación “Lo que de verdad importa” tratando de inculcar en los jóvenes los valores de disciplina, humildad y perseverancia.


 

Tras Toni Nadal, tomará la palabra la bióloga calpina Josabel Belliure, profesora de la Universidad de Alcalà de Henares e investigadora de ecología animal, ha participado en la campaña antártica española y ha formado parte del proyecto «Pingufor», que analiza el efecto del cambio global en la fisiología de los pingüinos.


 

El encuentro es totalmente gratuito y aunque las jornadas están dirigidas a empresarios puede participar todo aquel interesado en el mundo de la comunicación y la empresa. Es necesaria la reserva a través de inscripción en la web municipal : https://bit.ly/2DrtOlt

Calp celebra unes jornades de violència de gènere, menors i tracta d'éssers humans

Fecha de publicación: 
Jueves, 8 Noviembre, 2018 - 10:00

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere que se celebra el 25 de novembre, l'Ajuntament de Calp ha organitzat unes jornades de violència de gènere, menors i tracta d'éssers humans en les quals s'aprofundirà sobre aquesta problemàtica des de diferents punts de vista.

 

Les jornades se celebraran el 23 de novembre en el Saló Blau i comptaran amb la participació del periodista calpí Mario Molines Carboneras, la guàrdia civil destinada en l'equip d'anàlisi del comportament delictiu Susana Facal Carreira i el tinent cap d'àrea delictes contra les persones de UOPJ Madrid, Víctor Pedro Pérez Nicolás.

 

En la seua intervenció abordaran el tractament d'aquest tipus de notícies en els mitjans de comunicació, el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere (Sistema VioGen) des de la perspectiva policial, els abusos sexuals a menors i el protocol d'actuació en aquests casos a més de la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i la detecció de possibles víctimes.

 

Totes les persones interessades a participar en aquestes jornades hauran d'inscriure's prèviament en la web municipal calp.es. A més, amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere es projectarà hui 8 de novembre a les 18h en l'auditori de Calp “En viu i en directe. Avui és sempre encara”, sis curtmetratges que tracten diferents aspectes sobre la violència de gènere.

 

 

 

Calp celebra unas jornadas de violencia de género, menores y trata de seres humanos

Fecha de publicación: 
Jueves, 8 Noviembre, 2018 - 10:00

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Calp ha organizado unas jornadas de violencia de género, menores y trata de seres humanos en las que se profundizará sobre esta problemática desde diferentes puntos de vista.

 

Las jornadas se celebrarán el 23 de noviembre en el Saló Blau y contarán con la participación del periodista calpino Mario Molines Carboneras, la guardia civil destinada en el equipo de análisis del comportamiento delictivo Susana Facal Carreira y el teniente jefe de área delitos contra las personas de UOPJ Madrid, Víctor Pedro Pérez Nicolás. En su intervención abordarán el tratamiento de este tipo de noticias en los medios de comunicación, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (Sistema VioGen) desde la perspectiva policial, los abusos sexuales a menores y el protocolo de actuación en estos casos además de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la detección de posibles víctimas.

 

Todas las personas interesadas en participar en estas jornadas deberán inscribirse previamente en la web municipal calp.es.

 

Además, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género

se proyectará hoy  8 de noviembre a las 18h en el auditorio de Calp “En vivo y en directo. Hoy es siempre todavía”, seis cortometrajes que tratan diferentes aspectos sobre la violencia de género.

 

Els residents de les urbanitzacions Cucarres, Marisol Park, Los Almendros i Maryvilla compten ja amb bústies ordenades

Fecha de publicación: 
Martes, 30 Octubre, 2018 - 13:45

L'Ajuntament de Calp ha finalitzat ja l'ordenació de bústies concentrades pluridomiciliàries en les urbanitzacions Cucarres, Marisol Park, Los Almendros i Maryvilla amb la qual cosa els ciutadans que residisquen en aquestes zones poden ja sol·licitar-los.

 

L'ordenació d'aquestes bústies permetrà garantir el repartiment de correu postal després que Correus anunciara la interrupció del servei de lliurament domiciliari porta a porta en aquelles urbanitzacions que no disposaren de bústies concentrades o pluridomiciliàries o que no es trobaren convenientment ordenades en aplicació de l'establit en la Llei del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals.

 

Els propietaris d'un habitatge en aquestes urbanitzacions podran sol·licitar el lloguer d'una bústia en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) en la planta baixa de l'Ajuntament. Hauran de signar una declaració responsable, a més de presentar documentació acreditativa de la propietat de l'immoble (com la nota simple de l'escriptura) o de l'usdefruit d'aquesta o bé el rebut de l'Impost de Béns Immobles. Finalment, hauran d'abonar 120 euros pel lloguer de la bústia per un termini de 15 anys.

 

Encara que en principi la instal·lació de bústies és un assumpte que correspon als ciutadans, l'Ajuntament va considerar oportú dur a terme aquesta iniciativa, conscient de les dificultats que açò suposa per als veïns de les urbanitzacions, molts dels quals són estrangers i estan absents en períodes determinats de l'any, a més del gran volum de bústies que es precisa que s'instal·len.

Calp aprova el document que permetrà el retorn de l'escultura Cosmos 62

Fecha de publicación: 
Miércoles, 31 Octubre, 2018 - 09:45

L'escultura d'Andreu Alfaro Cosmos 62” està ja més prop de Calp. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calp ha aprovat el contracte de comodat per a la cessió temporal per part de l'Institut Valencià d'Art Modern, de l'escultura d'Andreu Alfaro, Cosmos 62, a Calp.

En el contracte s'establix una duració mínima de cinc anys per a la cessió de l'escultura i s'acorda que els gaste de conservació, assegurament, preparació, transport i trasllat correran a compte de l'Ajuntament. Abans de que l'escultura torne a Calp haurà de ser restaurada ja que l'última vegada que va ser exposada va patir diverses pintades i el pas del temps també ha afectat el seu estat. Per a això des de l'Ajuntament ja s'ha habilitat una partida de 25.000€.

L'escultura, realitzada per Alfaro en 1960, era propietat de José Huget, que va urbanitzar l'àrea coneguda com Calpesa, i la va instal·lar prop de l'actual gasolinera de l'accés nord al municipi. Anys després “Cosmos 62” va ser venuda a l'Institut Valencià d’ Art Modern i traslladada a València. No obstant això en els últims mesos el govern calpí s'ha reunit amb representants de l'IVAM i també amb els hereus d'Alfaro que destaquen que les obres de l'escultor, difunt en 2012, sempre es creaven pensant en l'entorn en què s'ubicaven, formant part del paisatge.

Calp aprueba el documento que permitirá el retorno de la escultura Cosmos 62

Fecha de publicación: 
Miércoles, 31 Octubre, 2018 - 09:45

La escultura de Andreu Alfaro “Cosmos 62” está ya más cerca de Calp. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado el contrato de comodato para la cesión temporal por parte del Instituto Valenciano de Arte Moderno, de la escultura de Andreu Alfaro, Cosmos 62, a Calp.

En el contrato se establece una duración mínima de cinco años para la cesión de la escultura y se acuerda que los gasto de conservación, aseguramiento, preparación, transporte y traslado correrán a cuenta del Ayuntamiento.


Antes de que la escultura vuelva a Calp deberá ser restaurada ya que la última vez que fue expuesta sufrió diversas pintadas y el paso del tiempo también ha afectado a su estado. Para ello desde el Ayuntamiento ya se ha habilitado una partida de 25.000 €


La escultura, realizada por Alfaro en 1960, era propiedad de José Huget, que urbanizó el área conocida como Calpesa, y la instaló cerca de la actual gasolinera del acceso norte al municipio. Años después “Cosmos 62” fue vendida al Institut Valencià d’ Art Modern y trasladada a València. Sin embargo en los últimos meses el gobierno calpino se ha reunido con representantes del IVAM y también con los herederos de Alfaro que destacan que las obras del escultor, fallecido en 2012, siempre se creaban pensando en el entorno en el que se ubicaban, formando parte del paisaje.


 

Los residentes de las urbanizaciones Cucarres, Marisol Park, Los Almendros y Maryvilla cuentan ya con buzones ordenados

Fecha de publicación: 
Martes, 30 Octubre, 2018 - 13:45

El Ayuntamiento de Calp ha finalizado ya la ordenación de buzones concentrados pluridomiciliarios en las urbanizaciones Cucarres, Marisol Park, Los Almendros y Maryvilla por lo que los ciudadanos que residan en estas zonas pueden ya solicitarlos.

 

La ordenación de estos buzones permitirá garantizar el reparto de correo postal después de que Correos anunciara la interrupción del servicio de entrega domiciliaria puerta a puerta en aquellas urbanizaciones que no dispusieran de buzones concentrados o pluridomiciliarios o que no se encontraran convenientemente ordenados en aplicación de lo establecido en la Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

 

Los propietarios de una vivienda en estas urbanizaciones podrán solicitar el alquiler de un buzón en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en la planta baja del Ayuntamiento y para ello deberán firmar una declaración responsable, además de presentar documentación acreditativa de la propiedad del inmueble (como la nota simple de la escritura) o del usufructo de esta o bien el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles. Por último, deberán abonar 120 euros por el alquiler del buzón por un plazo de 15 años.

 

Aunque en principio la instalación de buzones es un asunto que corresponde a los ciudadanos, el Ayuntamiento consideró oportuno llevar a cabo esta iniciativa, consciente de las dificultades que esto supone para los vecinos de las urbanizaciones, muchos de los cuales son extranjeros y están ausentes en periodos determinados del año, además del gran volumen de buzones que se precisa que se instalen.

Páginas

Suscribirse a calp