Español
Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
Curso LibreOffice.jpg
klips.png
klips.png
Manipulador de Alimentos e Introduccion a los Alergenos - Octubre 2019.jpg
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Correos

CORREUS AJORNA FINS A NOVEMBRE LA INTERRUPCIÓ DEL REPARTIMENT POSTAL EN LES URBANITZACIONS QUE ENCARA NO DISPOSEN DE BÚSTIES

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Julio, 2018 - 11:15

Correus ha accedit a la sol·licitud formulada per l'Ajuntament de Calp – a través de la Regidoria d'Atenció al Ciutadà - d'ajornar fins al 5 de novembre la interrupció del repartiment de correu postal en aquelles urbanitzacions que encara no disposen de bústies concentrades pluridomiciliàries. El consistori calpí ha sol·licitat una nova pròrroga a causa de l'entrada en vigor de la nova llei de contractació pública que ha demorat els terminis de licitació per a la instal·lació de les noves bústies.

 

Aquest nou ajornament afectarà a les urbanitzacions Sol, Los Pinos, Carrió, Costeres, Pinarmar, Empedrola I, Empedrola II, Vallesa, La Merced, Corralets, Carrió alt, Caleta, Gran Sol, Buenavista, Cometa III, Bassetes i Ortenbach.

 

Aquelles altres urbanitzacions que disposen de bústies concentrades pluridomiciliàries que encara no estan ordenades es manté el termini de 3 de setembre ja que està previst que els treballs puguen finalitzar-se abans d’eixa data. Es tracta de les urbanitzacions Marisol Park, Los Almendros, Cucarres i Maryvilla.

 

Correus va anunciar la interrupció del servei de lliurament domiciliari porta a porta en les urbanitzacions que no disposaren de bústies concentrades pluridomiciliàries o que no es trobaren convenientment ordenades en aplicació del que estableix la Llei del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals.

 

Encara que en principi la instal·lació de bústies és un assumpte que correspon als ciutadans, l'Ajuntament va considerar oportú dur a terme aquesta iniciativa, conscient de les dificultats que açò suposa per als veïns de les urbanitzacions, molts dels quals són estrangers i estan absents en períodes determinats de l'any, a més del gran volum de bústies que es precisa que s'instal·len. Per aquest motiu, en fer-se càrrec d'aquest assumpte va sol·licitar una primera pròrroga a Correus que va ajornar del 5 de febrer al 3 de setembre la interrupció del servei perquè l'Ajuntament poguera instal·lar en eixe temps les bústies, la qual cosa permetrà garantir el repartiment postal en el futur.

 

“Sabem que aquest és un tema que preocupa als residents de les urbanitzacions i per açò hem mantingut diverses reunions amb Correus per a poder donar una solució a aquest problema”, ha assegurat la regidora d'Atenció al Ciutadà, Hilde Backaert, qui ha afegit que l'Ajuntament era conscient de “les grans dificultats” que haguera suposat per als veïns instal·lar les seues pròpies bateries de bústies.

Correos aplaza hasta noviembre la interrupción del reparto postal en las urbanizaciones que todavía no disponen de buzones

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Julio, 2018 - 11:15

Correos ha accedido a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Calp – a través de la Concejalía de Atención al Ciudadano - de aplazar hasta el 5 de noviembre la interrupción del reparto de correo postal en aquellas urbanizaciones que todavía no disponen de buzones concentrados pluridomiciliarios. El consistorio calpino ha solicitado una nueva prórroga debido a la entrada en vigor de la nueva ley de contratación pública que ha demorado los plazos de licitación para la instalación de los nuevos buzones.

 

Este nuevo aplazamiento afectará a las urbanizaciones Sol, Los Pinos, Carrió, Costeres, Pinarmar, Empedrola I, Empedrola II, Vallesa, La Merced, Corralets, Carrió alto, Caleta, Gran Sol, Buenavista, Cometa III, Bassetes y Ortenbach.

 

Aquellas otras urbanizaciones que disponen de buzones concentrados pluridomiciliarios que todavía no están ordenados se mantiene el plazo de 3 de septiembre ya que está previsto que los trabajos puedan finalizarse antes de esa fecha. Se trata de las urbanizaciones Marisol Park, Los Almendros, Cucarres y Maryvilla.

 

Correos anunció la interrupción del servicio de entrega domiciliaria puerta a puerta en las urbanizaciones que no dispusieran de buzones concentrados pluridomiciliarios o que no se encontraran convenientemente ordenados en aplicación de lo establecido en la Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

 

Aunque en principio la instalación de buzones es un asunto que corresponde a los ciudadanos, el Ayuntamiento consideró oportuno llevar a cabo esta iniciativa, consciente de las dificultades que esto supone para los vecinos de las urbanizaciones, muchos de los cuales son extranjeros y están ausentes en periodos determinados del año, además del gran volumen de buzones que se precisa que se instalen. Por este motivo, al hacerse cargo de este asunto solicitó una primera prórroga a Correos que aplazó del 5 de febrero al 3 de septiembre la interrupción del servicio para que el Ayuntamiento pudiera instalar en ese tiempo los buzones, lo que permitirá garantizar el reparto postal en el futuro.

 

“Sabemos que este es un tema que preocupa a los residentes de las urbanizaciones y por ello hemos mantenido varias reuniones con Correos para poder dar una solución a este problema”, ha asegurado la concejala de Atención al Ciudadano, Hilde Backaert, quien ha añadido que el Ayuntamiento era consciente de “las grandes dificultades” que hubiera supuesto para los vecinos instalar sus propias baterías de buzones.

A NEW PERMANENT POSTMARK OF THE HERMITAGE OF SANT JOAN DE LA COMETA IS ALREADY WORKING

Fecha de publicación: 
Miércoles, 9 Mayo, 2018 - 09:45

A new postmark of the so-called "Tourist" comes into operation in the post office of Calp dedicated to the Hermitage of Sant Joan de la Cometa, which last year celebrated its 3rd centenary, a building that continues with its social functions as long ago. This postmark comes to join the one that already exists in the Post office dedicated to the natural park Penyal d'Ifac.

 

This new postmark was an old demand that the Philatelic Association of Calp made last year but could not be undertaken on the occasion of the celebration of the III Centenary of the Hermitage, but in the words of the President of the of the Philatelic Association of Calp "...at the end the Post Office answered our request and the Hermitage is already a permanent part in the post of Calp...". And so it is, if we bear in mind that the use of this type of postmark is permanent, and with it thousands and thousands of letters and postcards will circulate around the world every day from the post office of Calp.

 

This postmark shows an image allusive to the bell tower of this historic and popular building, an image that was already the motif of the stamp issued on the occasion of the last edition of EXFICALP 2017 during the month of December in Calp.

 

The fact that a postmark of the Post Office is dedicated to the Hermitage of Sant Joan de la Cometa has also pleasantly surprised the Banyuls de La Cometa, a family with a direct connection to this rural area and which its current members have done so much like their ancestors to safeguard this historic, traditional, rural and typical enclave of the landscape of Calp. The Banyuls have enthusiastically said that "... from now on each letter that people send will transport a piece of the family, of our history, putting in value this part of the history of Calp ... ". The family wanted to thank all the effort to issue this postmark carried out by the Philatelic Association of Calp, as well as the Post Office of Calp and all the staff, who made it possible.

 

With this postmark, there are already 7 used throughout the region. Denia, Benissa, Calp, Teulada and Moraira are so far the offices that have opted to use illustrated postmarks for their port, contributing to make the region known, its traditions and its people, where a missive can be sent. 

 

UN NOUVEAU CACHET PERMANENT DE L'ERMITAGE DE SANT JOAN DE LA COMETA EST MIS EN MARCHE

Fecha de publicación: 
Miércoles, 9 Mayo, 2018 - 09:45

Un nouveau cachet des classifiés comme « touristiques » vient d'être mis en service dans la poste de Calp, dédié cette fois à l'ermitage de Sant Joan de la Cometa, qui a célébré l'année dernière son 3e centenaire, bâtiment qui continue avec ses fonctions sociales comme pour si longtemps. Ce cachet se joint à celui qui est déjà en marche dans ce bureau dédié au « Parc Naturel Penyal d'Ifac ».

 

Ce nouveau cachet était une ancienne revendication de l'Association philatélique de Calp qui avait été faite et qui n’a pas pu être réalisée l'année dernière comme on l’avait prévu, pour la célébration du III Centenaire de l'ermitage, mais d’après le Président de l'entité philatélique de Calp « ... à la fin la Poste a répondu à notre demande et l'ermitage est déjà une partie permanente de la correspondance à Calp ... ». Et il en est ainsi, si nous considérons que l'utilisation de ce type de cachet est permanente et que des milliers et des milliers de lettres et de cartes postales circuleront chaque jour dans le monde entier partant de la Poste de Calp.

 

Ce cachet montre une image allusive au clocher de ce bâtiment historique et populaire, une image qui était déjà le motif du timbre fait à l'occasion de la dernière édition d'EXFICALP 2017, qui a eu lieu au mois de décembre à Calp. 

 

Le fait qu'un cachet de la Poste soit dédié à l'ermitage de Sant Joan de la Cometa a aussi surpris agréablement la famille Banyuls de la Cometa, une famille avec une connexion directe à cette zone rurale de Calp, dont les membres actuels et les ancêtres ont tant fait pour sauvegarder cette enclave historique, traditionnelle, rurale et typique de la physionomie de Calp, et qui considèrent avec enthousiasme que « ... à partir de maintenant chaque lettre que nous envoyons transportera une partie de notre famille, de notre histoire, en valorisant cette partie de l'histoire de Calp ... ». La famille Banyuls veut remercier tous les efforts de l'Association philatélique de Calp pour réaliser ce cachet, ainsi que les facilités montrées par la Poste de Calp et tout son personnel.

 

Avec ce cachet, il y en a déjà 7 qui sont utilisés dans toute la région. Denia, Benissa, Calp, Teulada et Moraira sont jusqu'à présent les bureaux qui ont choisi d'utiliser des cachets illustrés pour marquer leur correspondance, contribuant à faire connaître la région, ses traditions et ses habitants, là où une missive peut arriver.

 

EIN NEUER PERMANENTER POSTSTEMPEL MIT DEM MOTIV DER EINSIEDELEI SANT JOAN DE LA COMETA WIRD IN BETRIEB GENOMMEN

Fecha de publicación: 
Miércoles, 9 Mayo, 2018 - 09:45

Ein neuer der so genannten „touristischen“ Poststempel wir im Postamt von Calpe in Betrieb genommen. Diesmal ist er der Einsiedelei Sant Joan de la Cometa gewidmet, die letztes Jahr 300 Jahre alt wurde, ein Bauwerk, das seinen sozialen Zweck weiterhin wie schon seit sehr langer Zeit erfüllt. Der Stempel wird nun im Postamt neben dem verwendet, der dem „Parc Natural del Penyal d´Ifac“ gewidmet ist.

 

Dieser neue Poststempel war eine alte Forderung des Vereins Agrupación Filatélica de Calp, die letztes Jahr nicht wie gewünscht zur großen Feier des 300. Jahrestages der Einsiedelei erfüllt werden konnte. Doch wie der Präsident des Philatelie-Vereins von Calpe erklärt, „ist die Post am Ende auf unser Anliegen eingegangen, und die Ermita ist nun für immer Teil der Post von Calpe...“. So ist es, wenn man bedenkt, dass der Gebrauch dieser Art von Stempel permanent ist, und man damit viele tausend Briefe und Postkarten abstempeln wird, die täglich vom Postamt in Calpe aus in die ganze Welt verschickt werden.

 

Der Stempel zeigt eine Abbildung des Glockenturms des beliebten historischen Bauwerks, ein Bild, das in Calpe schon aus Anlass der letzten Ausgabe von EXFICALP 2017 im Dezember als Motiv für den Stempel verwendet wurde.

 

Die Tatsache, dass ein Poststempel der Einsiedelei von Sant Joan de la Cometa gewidmet ist, hat auch die Familie Banyuls de la Cometa angenehm überrascht, eine Familie, die direkt in der Gegend von Calpe verwurzelt ist, und deren aktuelle Mitglieder sowie ihre Vorfahren so viel getan haben, um diesen traditionellen und ländlichen historischen Bau zu erhalten, der typisch ist für das Ortsbild von Calpe. Sie sehen mit Begeisterung, dass „ab jetzt jeder Brief, den wir abschicken, ein Stück der Familie, unserer Geschichte trägt und den Wert der Geschichte von Calpe hervorhebt…”. Die Familie Banyuls bedankte sich für das Bemühen des Vereins Agrupación Filatélica de Calp bei der Realisierung des Stempels sowie für das Entgegenkommen des gesamten Personals des Postamtes von Calpe.

 

Mit diesem Stempel sind es schon 7, die im ganzen Bezirk verwendet werden. Denia, Benissa, Calp, Teulada und Moraira sind die Postbüros, die bisher gewählt haben, illustrierte Datumsstempel zu benutzen, um die Korrespondenz abzustempeln, und dazu beitragen, dass mit den Briefen der Bezirk, seine Bewohner und Traditionen an anderen Orten bekannt werden.

 

INGEBRUIKNAME VAN NIEUW, PERMANENT POSTSTEMPEL TER ERE VAN SANT JOAN DE LA COMETA

Fecha de publicación: 
Miércoles, 9 Mayo, 2018 - 09:45

 

In het postkantoor van Calp is een nieuw poststempel in gebruik genomen van de zogenaamde serie “Turísticos”. Ditmaal ter ere van de hermitage Sant Juan de la Cometa, die vorig jaar drie eeuwen bestond. Dit gebouw heeft nog steeds de sociale functie van vroeger. Het poststempel wordt gebruikt naast het stempel dat is gewijd aan “Parc Natural del Penyal d´Ifac”.

 

Het nieuwe poststempel komt voort uit een oud verzoek vanuit de filatelistische vereniging van Calp. Dit kreeg vorig jaar niet de gewenste vorm tijdens de grootscheepse viering van het 300-jarig bestaan van de hermitage. Maar in de woorden van de voorzitter van de Calpse postzegelvereniging: “…Uiteindelijk heeft het postkantoor ons verzoek toch ingewilligd en de hermitage maakt inmiddels permanent deel uit van het postkantoor van Calp…”. En zo is het maar net want het gebruik van dit soort poststempels is voor altijd. Het komt op duizenden brieven en kaarten die elke dag naar de hele wereld worden verstuurd vanuit dit postkantoor.

 

Het poststempel is een afbeelding die refereert aan de klokkentoren van dit historische en geliefde gebouw. De afbeelding was ook al het thema van de postzegel ter ere van de afgelopen editie van EXFICALP 2017 die in december plaatsvond in Calp.

 

Het feit dat het postkantoor een stempel wijdt aan de hermitage van Sant Joan de la Cometa was een aangename verrassing voor de familie Banyuls de la Cometa, die rechtstreeks wortelt in dit landelijke gebied van Calp. De voorouders en huidige familieleden hebben veel gedaan om deze historische, traditionele, landelijke enclave te beschermen die bepalend is voor het aanzien van Calp. Ze zijn enthousiast over het feit “… dat vanaf nu elke brief die we versturen een stukje van de familie, van onze geschiedenis bevat en dat dit deel van de geschiedenis van Calp op waarde wordt geschat...”. De familie Banyuls bedankte de postzegelvereniging van Calp voor alle moeite om tot dit poststempel te komen en tevens het personeel van het postkantoor van Calp voor hun medewerking. 

 

Met dit stempel komt het aantal dat in het hele district wordt gebruikt op 7. Tot nu toe zijn het de kantoren van Denia, Benissa, Calp, Teulada en Moraira die hebben ingezet op geïllustreerde datumstempels voor correspondentie. Zo helpen ze mee het district met zijn traditie en bevolking tot in alle mogelijke uithoeken bekendheid te geven.

 

 

Entra en funcionament un nou mata-segell permanent dedicat a l´ermita de Sant Joan de la Cometa

Fecha de publicación: 
Miércoles, 9 Mayo, 2018 - 09:45

Un nou mata-segell dels anomenats “Turístics”, ve a posar-se en funcionament en l'oficina de Correus de Calp, dedicat en aquesta ocasió a l'Ermita de Sant Joan de la Cometa, que el passat any complia el seu 3er Centenari, edifici que segueix amb les seues funcions socials com des de fa tant temps, matasegell que ve a unir-se al que ja funciona en la pròpia oficina dedicat a el “Parc Natural del Penyal d´Ifac”.

 

Aquest nou matasegell , era una antiga reivindicació que des de l'Agrupació Filatèlica de Calp es tenia i que no es va poder plasmar com haguera sigut desig, el passat any amb la celebració amb magnificència de l'III Centenari de l'Ermita, però en paraules del President de l'entitat filatèlica calpina “….al final Correus ha atès la nostra sol·licitud i l'Ermita ja forma part permanentment del Correu calpí…”. I així és, si tenim en compte que l'ús d'aquest tipus de mata-segell és de caràcter permanent, i amb ell es van a signar milers i milers de cartes i postals que diàriament circulen a tothom des de l'oficina postal calpina.

 

Aquest mata-segell mostra una imatge al·lusiva al campanar d'aquest històric i popular edifici, imatge que ja va ser motiu del segell que amb motiu de la passada edició de EXFICALP 2017, va tenir lloc en durant el mes de desembre a Calp. El fet que un mata-segell de Correus estiga dedicat a l'Ermita de Sant Joan de la Cometa, igualment ha sorprès gratament a la família Banyuls de la Cometal, família d'un arrelament directe amb aquesta zona rural calpina i que tant han fet els seus actuals membres com els seus avantpassats per salvaguardar aquest enclavament històric, tradicional, rural i típic de la fisonomia calpina, que veuen amb entusiasme el que “…des d'ara cada carta que enviem portarà un tros de la família, de la nostra història, posant en valor aquesta part de la història de Calp…”.

La família Banyuls, ha volgut agrair tot l'esforç que per a aconseguir aquest mata-segell ha dut a terme l'Agrupació Filatèlica de Calp, així com les facilitats mostrades des de l'Oficina de Correus de Calp per part de tot el seu personal. Amb aquest mata-segell, ja són 7 els que en tota la Comarca s'estan utilitzant. Denia, Benissa, Calp, Teulada i Moraira, són fins ara les oficines que han apostat per usar datadors il·lustrats per a signar la correspondència, contribuint a portar la Comarca, les seues tradicions i la seua gent, allà on una missiva puga arribar.

 

Entra en funcionamiento un nuevo matasellos permanente dedicado a la ermita de Sant Joan de la Cometa

Fecha de publicación: 
Miércoles, 9 Mayo, 2018 - 09:45

Un nuevo matasellos de los llamados “Turísticos”, viene a ponerse en funcionamiento en la oficina de Correos de Calp, dedicado en esta ocasión a la Ermita de Sant Joan de la Cometa, que el pasado año cumplía su 3er Centenario, edificio que sigue con sus funciones sociales como desde hace tanto tiempo, matasellos que viene a unirse al que ya funciona en la propia oficina dedicado al “Parc Natural del Penyal d´Ifac”.

 

Este nuevo matasellos, era una antigua reivindicación que desde la Agrupación Filatélica de Calp se tenía y que no se pudo plasmar como hubiera sido deseo, el pasado año con la celebración por todo lo alto del III Centenario de la Ermita, pero en palabras del Presidente de la entidad filatélica calpina “….al final Correos ha atendido nuestra solicitud y la Ermita ya forma parte permanentemente del Correo calpino…”. Y así es, si tenemos en cuenta que el uso de este tipo de matasellos es de carácter permanente, y con él se van a matasellar miles y miles de cartas y postales que diariamente circulan a todo el mundo desde la oficina postal calpina.

 

Este matasello muestra una imagen alusiva al campanario de este histórico y popular edificio, imagen que ya fue motivo del sello que con motivo de la pasada edición de EXFICALP 2017, tuvo lugar en durante el mes de diciembre en Calp.

 

El hecho de que un matasellos de Correos esté dedicado a la Ermita de Sant Joan de la Cometa, igualmente ha sorprendido gratamente a la familia Banyuls de la Cometa, familia de un arraigo directo con esta zona rural calpina y que tanto han hecho sus actuales miembros como sus antepasados por salvaguardar este enclave histórico, tradicional, rural y típico de la fisonomía calpina, que ven con entusiasmo el que “…desde ahora cada carta que enviemos llevará un trozo de la familia, de nuestra historia, poniendo en valor esta parte de la historia de Calp…”. La familia Banyuls, ha querido agradecer todo el esfuerzo que para lograr este matasellos ha llevado a cabo la Agrupación Filatélica de Calp, así como las facilidades mostradas desde la Oficina de Correos de Calp por parte de todo su personal.

 

Con este matasellos, ya son 7 los que en toda la Comarca se están utilizando. Denia, Benissa, Calp, Teulada y Moraira, son hasta ahora las oficinas que han apostado por usar fechadores ilustrados para matasellar la correspondencia, contribuyendo a llevar la Comarca, sus tradiciones y su gente, allá donde una misiva pueda llegar.

 

LA MUNICIPALITÉ A REUSSI À FAIRE REPORTER L'INTERRUPTION DE LA DISTRIBUTION POSTALE PRÉVUE PAR CORREOS DANS 16 LOTISSEMENTS DE CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 1 Febrero, 2018 - 13:15

La Municipalité de Calp, par l'intermédiaire du Département des Services aux Citadins, dirigé par Hilde Backaert, a réussi à faire que Correos reporte jusqu'au 3 septembre l'interruption de la livraison du courrier à 16 développements, qui était initialement prévue pour le 5 Février. Les lotissements touchés sont Corralets, La Merced, El Sol, Ortenbach, Vallesa, Buenavista, Costeres, Los Pinos, Caleta, Bassetes, Pinamar, Carrió, Alto Carrió, Cometa III, Gran Sol et Empedrola.

 

Afin d'apporter une solution à ce problème, la Municipalité a décidé d'installer des boîtes aux lettres concentrées multi-domiciliaires dans lesdits lotissements pendant cette période, ce qui garantira la distribution du courrier à l'avenir. Bien qu'en principe l'installation des boîtes aux lettres soit une affaire qui corresponde aux résidents, la Mairie a jugé opportun de mener à bien cette initiative, consciente des difficultés que cela comporte pour les résidents des lotissements, dont beaucoup sont étrangers et sont absents à certaines périodes de l'année, en plus du grand volume de boîtes aux lettres qui devraient être installées.

 

Correos a communiqué par lettre aux résidents de ces lotissements que la  distribution postale finira dans ces zones résidentielles en raison du manque de batteries de boîtes aux lettres et que, à compter du 5 février, le courrier devrait être recueilli dans le bureau de poste de Calp.

 

Compte tenu de l'inquiétude que cette question a soulevé parmi les citadins, la Conseillère pour les services aux citadins, Hilde Backaert, a tenu une réunion avec le directeur territorial de la zone 5 de Correos, qui affecte Calp, Blas Ángel Barbadillo, grâce à laquelle Correos a finalement accepté de reporter l'interruption du service jusqu'au 3 septembre. 

 

« Nous voulions rester à côté des citadins pour résoudre ce problème et leur rendre la vie plus facile car nous sommes conscients qu'il est impossible pour les résidents d'installer leurs propres batteries de boîtes aux lettres», a déclaré Hilde Backaert.

 

THE TOWN COUNCIL MANAGES TO GET CORREOS TO CANCEL THE INTERRUPTION OF POSTAL DISTRIBUTION IN 16 HOUSING ESTATES IN CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 1 Febrero, 2018 - 13:15

The Town Council of Calp, through the Department of Citizen Services, managed by Hilde Backaert, has managed to get Correos to postpone until the 3rd September the interruption of post distribution in 16 housing estates, which originally was scheduled for the 5th February. The affected estates are Corralets, La Merced, El Sol, Ortenbach, Vallesa, Buenavista, Costeres, Los Pinos, Caleta, Bassetes, Pinamar, Carrió, Carrió Alto, Cometa III, Gran Sol and Empedrola.

 

In order to provide a solution to this problem, the municipal department has decided to install multi-domiciliary concentrated mailboxes in the said estates during this period, which will guarantee the distribution of mail in the future. Although in principle the installation of mailboxes is a matter that corresponds to the citizens, the Town Council has considered appropriate to carry out this initiative, aware of the difficulties that it entails for the residents of the estates, many of which are foreigners and are absent in certain periods of the year, in addition to the large volume of mailboxes that would be necessary.

 

Correos informed by letter the residents of these estates that it was going to interrupt the postal distribution in these residential areas due to the lack of mailbox batteries and that from the 5th February, the letters would have to be collected in the Calp post office.

 

Given the concern that this issue has aroused among citizens, the councillor for Citizen Services, Hilde Backaert, has held a meeting with the territorial director of the Area 5 of Correos affecting Calp, Blas Angel Barbadillo, reaching an agreement with Correos to finally postpone the interruption of service until the 3rd September.

 

"We wanted to put ourselves at the side of the citizen to solve this problem and make life easier because we are aware that it is impossible for the residents to install their own batteries of mailboxes", said Hilde Backaert.

 

Páginas

Suscribirse a Correos