Español
Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
Curso LibreOffice.jpg
klips.png
klips.png
Manipulador de Alimentos e Introduccion a los Alergenos - Octubre 2019.jpg
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

urbanizaciones

Els residents de les urbanitzacions Cucarres, Marisol Park, Los Almendros i Maryvilla compten ja amb bústies ordenades

Fecha de publicación: 
Martes, 30 Octubre, 2018 - 13:45

L'Ajuntament de Calp ha finalitzat ja l'ordenació de bústies concentrades pluridomiciliàries en les urbanitzacions Cucarres, Marisol Park, Los Almendros i Maryvilla amb la qual cosa els ciutadans que residisquen en aquestes zones poden ja sol·licitar-los.

 

L'ordenació d'aquestes bústies permetrà garantir el repartiment de correu postal després que Correus anunciara la interrupció del servei de lliurament domiciliari porta a porta en aquelles urbanitzacions que no disposaren de bústies concentrades o pluridomiciliàries o que no es trobaren convenientment ordenades en aplicació de l'establit en la Llei del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals.

 

Els propietaris d'un habitatge en aquestes urbanitzacions podran sol·licitar el lloguer d'una bústia en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) en la planta baixa de l'Ajuntament. Hauran de signar una declaració responsable, a més de presentar documentació acreditativa de la propietat de l'immoble (com la nota simple de l'escriptura) o de l'usdefruit d'aquesta o bé el rebut de l'Impost de Béns Immobles. Finalment, hauran d'abonar 120 euros pel lloguer de la bústia per un termini de 15 anys.

 

Encara que en principi la instal·lació de bústies és un assumpte que correspon als ciutadans, l'Ajuntament va considerar oportú dur a terme aquesta iniciativa, conscient de les dificultats que açò suposa per als veïns de les urbanitzacions, molts dels quals són estrangers i estan absents en períodes determinats de l'any, a més del gran volum de bústies que es precisa que s'instal·len.

Los residentes de las urbanizaciones Cucarres, Marisol Park, Los Almendros y Maryvilla cuentan ya con buzones ordenados

Fecha de publicación: 
Martes, 30 Octubre, 2018 - 13:45

El Ayuntamiento de Calp ha finalizado ya la ordenación de buzones concentrados pluridomiciliarios en las urbanizaciones Cucarres, Marisol Park, Los Almendros y Maryvilla por lo que los ciudadanos que residan en estas zonas pueden ya solicitarlos.

 

La ordenación de estos buzones permitirá garantizar el reparto de correo postal después de que Correos anunciara la interrupción del servicio de entrega domiciliaria puerta a puerta en aquellas urbanizaciones que no dispusieran de buzones concentrados o pluridomiciliarios o que no se encontraran convenientemente ordenados en aplicación de lo establecido en la Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

 

Los propietarios de una vivienda en estas urbanizaciones podrán solicitar el alquiler de un buzón en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en la planta baja del Ayuntamiento y para ello deberán firmar una declaración responsable, además de presentar documentación acreditativa de la propiedad del inmueble (como la nota simple de la escritura) o del usufructo de esta o bien el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles. Por último, deberán abonar 120 euros por el alquiler del buzón por un plazo de 15 años.

 

Aunque en principio la instalación de buzones es un asunto que corresponde a los ciudadanos, el Ayuntamiento consideró oportuno llevar a cabo esta iniciativa, consciente de las dificultades que esto supone para los vecinos de las urbanizaciones, muchos de los cuales son extranjeros y están ausentes en periodos determinados del año, además del gran volumen de buzones que se precisa que se instalen.

CORREUS AJORNA FINS A NOVEMBRE LA INTERRUPCIÓ DEL REPARTIMENT POSTAL EN LES URBANITZACIONS QUE ENCARA NO DISPOSEN DE BÚSTIES

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Julio, 2018 - 11:15

Correus ha accedit a la sol·licitud formulada per l'Ajuntament de Calp – a través de la Regidoria d'Atenció al Ciutadà - d'ajornar fins al 5 de novembre la interrupció del repartiment de correu postal en aquelles urbanitzacions que encara no disposen de bústies concentrades pluridomiciliàries. El consistori calpí ha sol·licitat una nova pròrroga a causa de l'entrada en vigor de la nova llei de contractació pública que ha demorat els terminis de licitació per a la instal·lació de les noves bústies.

 

Aquest nou ajornament afectarà a les urbanitzacions Sol, Los Pinos, Carrió, Costeres, Pinarmar, Empedrola I, Empedrola II, Vallesa, La Merced, Corralets, Carrió alt, Caleta, Gran Sol, Buenavista, Cometa III, Bassetes i Ortenbach.

 

Aquelles altres urbanitzacions que disposen de bústies concentrades pluridomiciliàries que encara no estan ordenades es manté el termini de 3 de setembre ja que està previst que els treballs puguen finalitzar-se abans d’eixa data. Es tracta de les urbanitzacions Marisol Park, Los Almendros, Cucarres i Maryvilla.

 

Correus va anunciar la interrupció del servei de lliurament domiciliari porta a porta en les urbanitzacions que no disposaren de bústies concentrades pluridomiciliàries o que no es trobaren convenientment ordenades en aplicació del que estableix la Llei del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals.

 

Encara que en principi la instal·lació de bústies és un assumpte que correspon als ciutadans, l'Ajuntament va considerar oportú dur a terme aquesta iniciativa, conscient de les dificultats que açò suposa per als veïns de les urbanitzacions, molts dels quals són estrangers i estan absents en períodes determinats de l'any, a més del gran volum de bústies que es precisa que s'instal·len. Per aquest motiu, en fer-se càrrec d'aquest assumpte va sol·licitar una primera pròrroga a Correus que va ajornar del 5 de febrer al 3 de setembre la interrupció del servei perquè l'Ajuntament poguera instal·lar en eixe temps les bústies, la qual cosa permetrà garantir el repartiment postal en el futur.

 

“Sabem que aquest és un tema que preocupa als residents de les urbanitzacions i per açò hem mantingut diverses reunions amb Correus per a poder donar una solució a aquest problema”, ha assegurat la regidora d'Atenció al Ciutadà, Hilde Backaert, qui ha afegit que l'Ajuntament era conscient de “les grans dificultats” que haguera suposat per als veïns instal·lar les seues pròpies bateries de bústies.

Correos aplaza hasta noviembre la interrupción del reparto postal en las urbanizaciones que todavía no disponen de buzones

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Julio, 2018 - 11:15

Correos ha accedido a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Calp – a través de la Concejalía de Atención al Ciudadano - de aplazar hasta el 5 de noviembre la interrupción del reparto de correo postal en aquellas urbanizaciones que todavía no disponen de buzones concentrados pluridomiciliarios. El consistorio calpino ha solicitado una nueva prórroga debido a la entrada en vigor de la nueva ley de contratación pública que ha demorado los plazos de licitación para la instalación de los nuevos buzones.

 

Este nuevo aplazamiento afectará a las urbanizaciones Sol, Los Pinos, Carrió, Costeres, Pinarmar, Empedrola I, Empedrola II, Vallesa, La Merced, Corralets, Carrió alto, Caleta, Gran Sol, Buenavista, Cometa III, Bassetes y Ortenbach.

 

Aquellas otras urbanizaciones que disponen de buzones concentrados pluridomiciliarios que todavía no están ordenados se mantiene el plazo de 3 de septiembre ya que está previsto que los trabajos puedan finalizarse antes de esa fecha. Se trata de las urbanizaciones Marisol Park, Los Almendros, Cucarres y Maryvilla.

 

Correos anunció la interrupción del servicio de entrega domiciliaria puerta a puerta en las urbanizaciones que no dispusieran de buzones concentrados pluridomiciliarios o que no se encontraran convenientemente ordenados en aplicación de lo establecido en la Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

 

Aunque en principio la instalación de buzones es un asunto que corresponde a los ciudadanos, el Ayuntamiento consideró oportuno llevar a cabo esta iniciativa, consciente de las dificultades que esto supone para los vecinos de las urbanizaciones, muchos de los cuales son extranjeros y están ausentes en periodos determinados del año, además del gran volumen de buzones que se precisa que se instalen. Por este motivo, al hacerse cargo de este asunto solicitó una primera prórroga a Correos que aplazó del 5 de febrero al 3 de septiembre la interrupción del servicio para que el Ayuntamiento pudiera instalar en ese tiempo los buzones, lo que permitirá garantizar el reparto postal en el futuro.

 

“Sabemos que este es un tema que preocupa a los residentes de las urbanizaciones y por ello hemos mantenido varias reuniones con Correos para poder dar una solución a este problema”, ha asegurado la concejala de Atención al Ciudadano, Hilde Backaert, quien ha añadido que el Ayuntamiento era consciente de “las grandes dificultades” que hubiera supuesto para los vecinos instalar sus propias baterías de buzones.

CALP ALLOCATES NEAR 3 MILLION EUROS TO THE CONDITIONING OF HOUSING ESTATES

Fecha de publicación: 
Lunes, 11 Junio, 2018 - 11:30

Calp has 75 housing estates in its municipal area, some of them dating from the 60s and 70s, with the consequent damage of its infrastructure. Therefore, the Town Council has prepared a plan for the conditioning of these areas that includes asphalting and lighting works.

 

The agenda of the plenary session of the Town Council on Friday included a budget modification that will set 2,394,961 Euros aside for a plan to asphalt the housing estates and improve the conditions of the pavement in 25 estates of the town.

 

The project will start this year although most of the works are scheduled for 2019 and contemplates acting in most of the housing estates depending on the needs and size of each area.

 

A few months ago the Town Council already allocated 211,850 Euros to the works of conditioning and patching of roads in 13 estates that were once affected by the storm in 2017.

 

In addition € 300,000 were allocated to improve street lighting in these areas. This is the second phase of a Plan for Lighting in Housing Estates that is already underway and affects 26 areas of Calp, and which will install in the coming months new solar streetlights in strategic points with both problems of lack of lighting and the need of road safety.

 

In this regard, the mayor César Sánchez has pointed out that "every corner of the farthest housing estate will be considered as the urban centre and the welfare of its residents is also our priority".

 

Calp destina prop de 3 milions d'euros al condicionament d'urbanitzacions

Fecha de publicación: 
Lunes, 11 Junio, 2018 - 11:30

Calp compta amb 75 urbanitzacions en el seu terme municipal, algunes d'elles daten dels anys 60 i 70, amb la consegüent deteriorament de les seues infraestructures. Per açò, des de l'Ajuntament s'ha preparat un pla de condicionament d'urbanitzacions que inclou actuacions d'asfaltat i enllumenat.

L'ordre del dia del ple de l'Ajuntament del divendres va abordar una modificació pressupostària que permetrà destinar 2.394.961 euros a un pla d'asfaltat d'urbanitzacions que vindrà a millorar el ferm d'un total de 25 urbanitzacions del municipi.

 

El projecte arrancarà aquest mateix any encara que la major part de l'obra està prevista per a 2019 i contempla actuar en la major part de les urbanitzacions en funció de les necessitats i la grandària de cadascuna. Fa uns mesos l'Ajuntament ja va destinar 211.850 euros a les obres de condicionament i asfaltat de vials d'un total de 13 urbanitzacions que en el seu moment es van veure afectades pel temporal de pluges de 2017.

 

A més es destinen 300.000€ a millorar l'enllumenat públic d'aquestes àrees. Es tracta de la segona fase d'un Pla d'Enllumenat en Urbanitzacions que ja està en marxa i que afecta a 26 urbanitzacions de Calp que explicaran en els pròxims mesos amb nous fanals solars que se situaran en punts estratègics que combinen la manca d'il·luminació i la necessitat de seguretat vial. Sobre aquest tema l'alcalde, César Sánchez, ha assenyalat “fins a l'últim racó de la urbanització més llunyana serà considerat com a centre urbà i el benestar dels seus veïns és igualment la nostra prioritat”.

 

 

 

Calp destina cerca de 3 millones de euros al acondicionamiento de urbanizaciones

Fecha de publicación: 
Lunes, 11 Junio, 2018 - 11:30

Calp cuenta con 75 urbanizaciones en su término municipal, algunas de ellas datan de los años 60 y 70, con el consiguiente deterioro de sus infraestructuras. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha preparado un plan de acondicionamiento de urbanizaciones que incluye actuaciones de asfaltado y alumbrado.

El orden del día del pleno del Ayuntamiento del viernes se abordó  una modificación presupuestaria que permitirá destinar 2.394.961 euros a un plan de asfaltado de urbanizaciones que vendrá a mejorar el firme de un total de 25 urbanizaciones del municipio.

El proyecto arrancará este mismo año aunque la mayor parte de la obra está prevista para 2019 y contempla actuar en la mayor parte de las urbanizaciones en función de las necesidades y el tamaño de cada una.

Hace unos meses el Ayuntamiento ya destinó 211.850 euros a las obras de acondicionamiento y bacheo de viales de un total de 13 urbanizaciones que en su día se vieron afectadas por el temporal de lluvias de 2017.

Además se destinan 300.000€ a mejorar el alumbrado público de estas áreas. Se trata de la segunda fase de un Plan de Alumbrado en Urbanizaciones que ya está en marcha y que afecta a 26 urbanizaciones de Calp que contarán en los próximos meses con nuevas farolas solares que se ubicarán en puntos estratégicos que combinen la carencia de iluminación y la necesidad de seguridad vial.

Al respecto el alcalde, César Sánchez, ha señalado “hasta el último rincón de la urbanización más lejana será considerado como centro urbano y el bienestar de sus vecinos es igualmente nuestra prioridad”.

 

 

LA MUNICIPALITÉ A REUSSI À FAIRE REPORTER L'INTERRUPTION DE LA DISTRIBUTION POSTALE PRÉVUE PAR CORREOS DANS 16 LOTISSEMENTS DE CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 1 Febrero, 2018 - 13:15

La Municipalité de Calp, par l'intermédiaire du Département des Services aux Citadins, dirigé par Hilde Backaert, a réussi à faire que Correos reporte jusqu'au 3 septembre l'interruption de la livraison du courrier à 16 développements, qui était initialement prévue pour le 5 Février. Les lotissements touchés sont Corralets, La Merced, El Sol, Ortenbach, Vallesa, Buenavista, Costeres, Los Pinos, Caleta, Bassetes, Pinamar, Carrió, Alto Carrió, Cometa III, Gran Sol et Empedrola.

 

Afin d'apporter une solution à ce problème, la Municipalité a décidé d'installer des boîtes aux lettres concentrées multi-domiciliaires dans lesdits lotissements pendant cette période, ce qui garantira la distribution du courrier à l'avenir. Bien qu'en principe l'installation des boîtes aux lettres soit une affaire qui corresponde aux résidents, la Mairie a jugé opportun de mener à bien cette initiative, consciente des difficultés que cela comporte pour les résidents des lotissements, dont beaucoup sont étrangers et sont absents à certaines périodes de l'année, en plus du grand volume de boîtes aux lettres qui devraient être installées.

 

Correos a communiqué par lettre aux résidents de ces lotissements que la  distribution postale finira dans ces zones résidentielles en raison du manque de batteries de boîtes aux lettres et que, à compter du 5 février, le courrier devrait être recueilli dans le bureau de poste de Calp.

 

Compte tenu de l'inquiétude que cette question a soulevé parmi les citadins, la Conseillère pour les services aux citadins, Hilde Backaert, a tenu une réunion avec le directeur territorial de la zone 5 de Correos, qui affecte Calp, Blas Ángel Barbadillo, grâce à laquelle Correos a finalement accepté de reporter l'interruption du service jusqu'au 3 septembre. 

 

« Nous voulions rester à côté des citadins pour résoudre ce problème et leur rendre la vie plus facile car nous sommes conscients qu'il est impossible pour les résidents d'installer leurs propres batteries de boîtes aux lettres», a déclaré Hilde Backaert.

 

THE TOWN COUNCIL MANAGES TO GET CORREOS TO CANCEL THE INTERRUPTION OF POSTAL DISTRIBUTION IN 16 HOUSING ESTATES IN CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 1 Febrero, 2018 - 13:15

The Town Council of Calp, through the Department of Citizen Services, managed by Hilde Backaert, has managed to get Correos to postpone until the 3rd September the interruption of post distribution in 16 housing estates, which originally was scheduled for the 5th February. The affected estates are Corralets, La Merced, El Sol, Ortenbach, Vallesa, Buenavista, Costeres, Los Pinos, Caleta, Bassetes, Pinamar, Carrió, Carrió Alto, Cometa III, Gran Sol and Empedrola.

 

In order to provide a solution to this problem, the municipal department has decided to install multi-domiciliary concentrated mailboxes in the said estates during this period, which will guarantee the distribution of mail in the future. Although in principle the installation of mailboxes is a matter that corresponds to the citizens, the Town Council has considered appropriate to carry out this initiative, aware of the difficulties that it entails for the residents of the estates, many of which are foreigners and are absent in certain periods of the year, in addition to the large volume of mailboxes that would be necessary.

 

Correos informed by letter the residents of these estates that it was going to interrupt the postal distribution in these residential areas due to the lack of mailbox batteries and that from the 5th February, the letters would have to be collected in the Calp post office.

 

Given the concern that this issue has aroused among citizens, the councillor for Citizen Services, Hilde Backaert, has held a meeting with the territorial director of the Area 5 of Correos affecting Calp, Blas Angel Barbadillo, reaching an agreement with Correos to finally postpone the interruption of service until the 3rd September.

 

"We wanted to put ourselves at the side of the citizen to solve this problem and make life easier because we are aware that it is impossible for the residents to install their own batteries of mailboxes", said Hilde Backaert.

 

El Ayuntamiento logra que Correos aplace la interrupción del reparto postal en 16 urbanizaciones de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 1 Febrero, 2018 - 13:15

L'Ajuntament de Calp, a través de la Regidoria d'Atenció al Ciutadà, dirigida per Hilde Backaert, ha aconseguit que Correus ajorne fins al 3 de setembre la interrupció del repartiment de correu postal a 16 urbanitzacions, que en un principi estava prevista per al 5 de febrer. Les urbanitzacions afectades són Corralets, La Merced, El Sol, Ortenbach, Vallesa, Buenavista, Costeres, LosPinos, Caleta, Bassetes, Pinamar, Carrió, Carrió Alt, Cometa III, Gran Sol i Empedrola.

 

Amb la finalitat de donar una solució a aquest problema, la regidoria ha decidit instal·lar durant aquest termini de temps bústies concentrades pluridomiciliàries en aquestes urbanitzacions, la qual cosa permetrà garantir el repartiment de correu en el futur. Encara que en principi la instal·lació de bústies és un assumpte que correspon als ciutadans, l'Ajuntament ha considerat oportú dur a terme aquesta iniciativa, conscient de les dificultats que açò suposa per als veïns de les urbanitzacions, molts dels quals són estrangers i estan absents en períodes determinats de l'any, a més del gran volum de bústies que es precisa que s'instal·len.

 

Correus va comunicar per carta als veïns d'aquestes urbanitzacions que anava a interrompre el repartiment postal en aquestes àrees residencials en no dispondre de bateries de bústies i que a partir del 5 de febrer les cartes haurien de ser, per tant, recollides per aquests residents en l'oficina postal de Calp.

 

Davant la preocupació que ha despertat aquest assumpte entre els ciutadans, la regidora d'Atenció al Ciutadà, Hilde Backaert, ha mantingut una reunió amb el director territorial de la zona 5 de Correus, del que depén Calp, Blas Ángel Barbadillo, gràcies a la qual Correus ha accedit finalment a posposar la interrupció del servei fins al 3 de setembre.

 

“Hem volgut posar-nos al costat del ciutadà per a donar solució a aquest problema i fer-los així la vida més fàcil ja que som conscients que per als veïns suposa missió impossible instal·lar les seues pròpies bateries de bústies”, ha assenyalat Hilde Backaert.

Páginas

Suscribirse a urbanizaciones