Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Calpnotícies

Español

CALP RONDT BINNENKORT DE WOONWIJK MANZANERA AF

Fecha de publicación: 
Jueves, 17 Mayo, 2018 - 12:45

 

De gemeente Calp heeft onlangs het opknappen van de woonwijk La Manzanera zone II ingeschreven voor aanbesteding. De werkzaamheden beginnen nog dit jaar en moeten klaar zijn voor de zomer van 2019. Dit project, met een offerte voor aanbesteding van 536.476 euro, is een aanvulling op de in maart beëindigde werkzaamheden om La Manzanera nieuw leven in te blazen.

 

Deze fase van de werkzaamheden bestaat uit het herstellen van de drinkwatertoevoer en de straatverlichting, het verbreden van stoepen om te voldoen aan de toegankelijkheids­wetgeving, het maken van stoepen in straten die deze nu nog niet hebben, het asfalteren van alle wegen en het herstellen van natuurstenen muurtjes.

Bij het project hoort tevens het inrichten van twee bestaande groenzones in de woonwijk met stadsmeubilair, bomen, een zone met schaduw en wegmarkeringen en verkeersborden in het hele gebied. Met deze werkzaamheden wordt een van de meest bijzondere enclaves van de gemeente verbeterd; La Manzanera werd in de jaren 70 ontworpen door architect Ricardo Bofill als een wooncomplex dat in de omgeving is geïntegreerd.

 

Burgemeester César Sánchez zei hierover: “We werken aan het verbeteren van onze woonwijken. La Manzanera is een van de mooiste plekken aan de Middellandse Zee en we willen deze in ere herstellen. In totaal is meer dan een miljoen euro uitgetrokken voor de investering en waardering voor het werk van Ricardo Bofill en de aanbesteding in de nabije toekomst van de historische Club Social. Het welzijn van de buurtbewoners zal verbeteren en we vergroten er bovendien ons aanbod voor cultureel toerisme mee”.  

 

Vanuit de gemeente Calp wordt gewerkt aan de rehabilitatie van de woonwijk maar tegelijkertijd wil men de oude Club Social in ere herstellen, die binnen het kustdomein ligt. Het initiatief houdt meer in dan dat, want men wil ook de kustlijn veranderen door loopvlonders te leggen. Tegelijkertijd worden administratieve stappen ondernomen om de door Ricardo Bofill ontworpen complexen Xanadú en Muralla Roja tot cultuurgoed te mogen verklaren. 

 

THE PAINTER CRISTINA FRANCÉS RETURNS TO CALP WITH HER EXHIBITION "SENTIMIENTOS"

Fecha de publicación: 
Martes, 15 Mayo, 2018 - 12:00

The Hall of Fine Arts of the Cultural Centre of Calp hosts the exhibition "Sentimientos" (Feelings), by Cristina Francés Seva, which can be visited until the 30th June in the Hall of Fine Arts of the Cultural Centre of Calp.

 

In the exhibition we can find landscapes of our most beautiful places: Sierra de Bernia, Guadalest, a corner in the Pyrenees ... We can also see pastel portraits, like the portrait of her granddaughter Emma, 2 years old.

 

Cristina Francés explains: "whenever I paint, it is as if I entered a state of meditation, in which time does not exist and I am only focused on what I am painting at that moment, in the here and now, there is nothing outside". 

 

This Alcoy artist admits that her interest in painting comes from her father, who was a great enthusiast for popular painting and ceramics.

 

For her part, Cristina Francés began self-taught in 1989, and later learned with great masters. Her first individual exhibition was at the Casino de Alicante, on the Esplanade, in 1994. From then until now, she has not stopped painting. She has participated in 17 individual exhibitions and more than 100 collective events in several Spanish cities and also abroad, as in the French cities of Béziers and Auterive and in Leipzig, Germany.

 

With "Sentimientos", Cristina Francés exhibits again in the Cultural Centre of Calp, where she had previously undertaken other exhibitions, both individually and collectively.

 

Calp completarà en breu la urbanització de la Manzanera

Fecha de publicación: 
Jueves, 17 Mayo, 2018 - 12:45

L'Ajuntament de Calp acaba de licitar les obres de reurbanització de la Manzanera zona II que començaran aquest mateix any i hauran de finalitzar abans de l'estiu de 2019. Aquest projecte que parteix d'un pressupost de licitació de 536.476 euros completaran les obres de revitalització de la partida La Manzanera que van finalitzar el passat mes de març.

 

En aquesta fase les obres consisteixen en la reposició del proveïment d'aigua potable i de l'enllumenat públic, l'eixample de voreres per a complir amb la llei d'accessibilitat formant itineraris per als vianants, la creació de voreres en els carrers que en l'actualitat no tenen, en l'asfaltat de tots els vials i la reposició de murs. A més el projecte inclou el condicionament de dues zones verdes existents en aquesta urbanització amb mobiliari urbà, arbrat i zona d'ombra i senyalització horitzontal i vertical de tot l'àrea.

 

Amb aquests treballs es millorarà un dels enclavaments més singulars del municipi ja que La Manzanera va ser ideada per l'arquitecte Ricardo Bofill en els anys 70 com un complex residencial integrat en el paisatge. L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha assenyalat que “seguim millorant les nostres urbanitzacions, la Manzanera és un dels racons més bells del Mediterrani i volem posar-la en valor, en total s'ha destinat més d'1 milió d'euros d'inversió, la posada en valor de l'obra de Ricardo Bofill i la pròxima licitació de l'històric club social, van a millorar el benestar dels veïns i a més, anem a incrementar la nostra oferta de turisme cultural”.

Des de l'Ajuntament calpí es treballa en la rehabilitació de la urbanització però al mateix temps es pretén recuperar l'antic Club Social, que se situa dins del domini marítim terrestre. La iniciativa va més enllà, perquè també es pretén regenerar el front litoral a través de la creació d'una passarel·la per als vianants, al mateix temps que es realitzen gestions perquè s'aprove la declaració de Bé d'Interès Cultural dels edificis Xanadú i Muralla Roja, dissenyats per l'arquitecte Ricardo Bofill.

 

 

Calp completará en breve la urbanización de La Manzanera

Fecha de publicación: 
Jueves, 17 Mayo, 2018 - 12:45

El Ayuntamiento de Calp acaba de licitar las obras de reurbanización de la Manzanera zona II que empezarán este mismo año y deberán finalizar antes del verano de 2019. Este proyecto que parte de un presupuesto de licitación de 536.476 euros completarán las obras de revitalización de la partida La Manzanera que finalizaron el pasado mes de marzo.

 

En esta fase las obras consisten en la reposición del abastecimiento de agua potable y del alumbrado público, el ensanche de aceras para cumplir con la ley de accesibilidad formando itinerarios peatonales, la creación de aceras en las calles que en la actualidad no tienen, en el asfaltado de todos los viales y la reposición de muretes de mampostería.

 

Además el proyecto incluye el acondicionamiento de dos zonas verdes existentes en esta urbanización con mobiliario urbano, arbolado y zona de sombra y señalización horizontal y vertical de todo el área. Con estos trabajos se mejorará uno de los enclaves más singulares del municipio ya que La Manzanera fue ideada por el arquitecto Ricardo Bofill en los años 70 como un complejo residencial integrado en el paisaje.

 

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha señalado que “seguimos mejorando nuestras urbanizaciones, la Manzanera es uno de los rincones más hermosos del Mediterráneo y queremos ponerla en valor, en total se ha destinado más de 1 millón de euros de inversión, la puesta en valor de la obra de Ricardo Bofill y la próxima licitación del histórico club social, van a mejorar el bienestar de los vecinos y además, vamos a incrementar nuestra oferta de turismo cultural”.

 

Desde el Ayuntamiento calpino se trabaja en la rehabilitación de la urbanización pero al mismo tiempo se pretende recuperar el antiguo Club Social, que se ubica dentro del dominio marítimo terrestre. La iniciativa va más allá, porque también se pretende regenerar el frente litoral a través de la creación de una pasarela peatonal, al tiempo que se realizan gestiones para que se apruebe la declaración de Bien de Interés Cultural de los edificios Xanadú y Muralla Roja, diseñados por el arquitecto Ricardo Bofill.

 

 

HET GEMEENTEBESTUUR REGULEERT NACHTPARKEREN VAN CAMPERS BINNEN HET GEMEENTELIJK GRONDGEBIED

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

 

Tijdens de plenaire vergadering van vrijdag wordt het parkeren van kampeerwagens en dergelijke op het gemeentelijk grondgebied behandeld. Er moet een oplossing worden gevonden voor de problemen die voortkomen uit het langdurig kamperen van campers op de openbare weg. Soms gaat dat gepaard met afvallozingen in de openbare ruimte met nadelige gevolgen voor het stedelijk landschap.

 

Met de bedoeling om dit soort toerisme, dat in heel Europa een groei doormaakt, in goede banen te leiden met respect voor het milieu, wordt een wijziging van de gemeentelijke verordening  voorgesteld met regelgeving voor parkeren met een tijdslimiet. De wijziging geeft aan kampeerwagens en dergelijke voertuigen toestemming om op de openbare weg en aangrenzend grondgebied in het zomerseizoen van 9 tot 21 uur te parkeren en de rest van het jaar van 9 tot 20 uur. Dit brengt met zich mee dat campers 's nachts in openbare of particuliere zones moeten staan die daar speciaal voor zijn bedoeld.

 

Tegelijkertijd wordt het verboden te kamperen op de openbare weg met uitzondering van de zones waar dat officieel mag. Een camper wordt als kampeermiddel gezien wanneer het voertuig behalve met de wielen op een andere manier contact met de grond maakt (stabilisatiesteunen of andere kunstgrepen); als meer ruimte wordt ingenomen dan een gesloten camper (uitklapramen of open deurposten, stoelen, tafels en dergelijke); of als een al dan niet vervuilende vloeistof wordt geloosd die niets te maken heeft met motorverbranding (waswater, afvalwater of vergelijkbaar). Het niet nakomen van de verordening betekent een overtreding en zelfs wegslepen van het voertuig. 

 

De toename van het zogenaamde “campertoerisme” in Europa brengt een wildgroei van deze wagens met zich mee. Het permanent parkeren hiervan op de openbare weg heeft de laatste maanden talrijke klachten van buurtbewoners opgeleverd. Deze constateren gevallen van afvallozingen op de openbare weg en ongeoorloofde aansluitingen op het openbare waterleidingnet. Het uiteindelijke doel van dit initiatief is dit type toerisme te stimuleren maar dan op plaatsen die hiervoor ingericht zijn.

 

LE CONSEIL MUNICIPAL RÈGLE LE STATIONNEMENT NOCTURNE DES CARAVANES DANS LA VILLE

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

La séance plénière municipale qui se tiendra aujourd'hui vendredi portera sur la réglementation du stationnement des autocaravanes et voitures similaires dans la ville. Il s'agit de résoudre les problèmes posés par le stationnement des autocaravanes sur les voies publiques de façon continue qui, parfois, implique des rejets dans les espaces publics et provoque des dégâts dans le paysage urbain.

 

Afin de concilier ce type de tourisme, croissant dans toute l'Europe, et le respect de l'environnement, une modification du Règlement municipal de Circulation avec Contrôle de Stationnement et Limitation horaire est proposée. La modification permettra le stationnement des autocaravanes, ou des véhicules similaires, sur les routes publiques ou les espaces adjacents de 9 h à 21 h en été et de 9 h à 20 h le reste de l'année. Avec cela, les autocaravanes devront dormir dans les zones, publiques ou privées, aménagées à cet effet.

 

Le camping est également interdit sur les voies publiques, à l'exception des zones autorisées. On considère qu'une autocaravane est utilisée comme moyen de camping lorsque le véhicule est en contact avec le sol avec autres éléments que les roues (points de stabilisation ou tout autre dispositif); lorsque plus d'espace est occupé que celui de l’autocaravane fermée (fenêtres projetées ou portes ouvertes, chaises, tables ou similaire); ou lors de l'émission d'un type de fluide, contaminant ou non, n’étant pas celui de la combustion du moteur (eaux grises ou noires, autres similaires ou de nature similaire). Le non-respect du règlement entraînera la déclaration d'une infraction mineure et l’enlèvement même du véhicule.

 

Le boom du connu comme « tourisme itinérant » en Europe a conduit à la prolifération des autocaravanes, mais le stationnement permanent de celles-ci sur les routes publiques a soulevé ces derniers mois de nombreuses plaintes des voisins car il y a eu des cas de déchets sur la route public ou de connexions au réseau public d'approvisionnement d’eau sans autorisation. Le but ultime de cette initiative est de promouvoir ce type de tourisme mais dans les endroits aménagés pour cela.

 

SCHILDERES CRISTINA FRANCÉS KOMT WEER NAAR CALP MET HAAR EXPOSITIE “SENTIMIENTOS”

Fecha de publicación: 
Martes, 15 Mayo, 2018 - 12:00

 

In de Sala de Bellas Artes van de Casa de Cultura in Calp is de expositie “Sentimientos” van Cristina Francés Seva te zien, te bezoeken tot 30 juni.

 

Op de tentoonstelling vind je landschappen van de mooiste plekjes van hier: Sierra de Bernia, Guadalest, en een plek in de Pyreneeën… Er zijn ook portretten in pastel zoals dat van haar kleinkind Emma van 2 jaar oud.

 

Cristina Francés vertelt: “Altijd als ik aan het schilderen ben, is het alsof ik in een meditatieve staat raak waarin de tijd niet bestaat. Ik ga dan helemaal op in wat ik op dat moment aan het schilderen ben, in het hier en nu, de buitenwereld bestaat niet”.

 

De kunstenares uit Alcoy bekent dat de belangstelling voor schilderen van haar vader komt, een groot liefhebber van schilderen en volkskeramiek.

 

Cristina Francés begon in 1989 als autodidact en leerde daarna van de grote meesters. Haar eerste individuele expositie was in het casino van Alicante aan de Explanada, in 1994. Sinds toen heeft ze tot op heden onophoudelijk geschilderd. En ze heeft meegedaan aan 17 individuele exposities en meer dan 100 collectieve in verschillende Spaanse steden maar ook in het buitenland zoals in de Franse steden Béziers en Auterive en in Leipzig, Duitsland.

 

Met “Sentimientos” houdt Cristina Francés opnieuw een expositie in de Casa de Cultura van Calp, waar ze al eerder tentoonstellingen heeft gehouden, zowel individueel als gezamenlijk.

DIE MALERIN CRISTINA FRANCÉS KOMMT ERNEUT NACH CALPE MIT DER AUSSTELLUNG “SENTIMIENTOS”

Fecha de publicación: 
Martes, 15 Mayo, 2018 - 12:00

 

Die Sala de Bellas Artes im Kulturhaus von Calpe zeigt noch bis zum 30. Juni die Ausstellung „Sentimientos“ (Gefühle) von Cristina Francés Seva.

 

In der Ausstellung sind Bilder unserer schönsten Landschaften zu sehen: Sierra de Bernia, Guadalest, ein Platz in den Pyrenäen… Außerdem sind Porträts ausgestellt, darunter ein Bild der Enkelin Emma, die 2 Jahre alt ist.

 

Cristina Francés erklärt: „Wenn ich male, ist es als ob ich in einen Zustand der Meditation eintauche, in dem die Zeit nicht existiert: Ich widme mich nur dem, was ich gerade male, hier und jetzt, was außen herum ist, existiert nicht.

 

Die Künstlerin aus Alcoy erzählt, dass Ihr Interesse am Malen von ihrem Vater kommt, der ein großer Liebhaber der Malerei und des Keramikhandwerks war.

 

Cristina Francés selbst begann ihre Laufbahn 1989 auf autodidaktische Weise und lernte später von großen Meistern. Ihre erste Einzelausstellung fand 1994 im Casino von Alicante statt. Seither hat sie nicht mehr aufgehört zu malen. Sie hat ihre Bilder an über 100 kollektiven und 17 Einzelausstellungen in verschiedenen Städten Spaniens und auch im Ausland gezeigt, darunter in Béziers und Auterive sowie in Leipzig, Deutschland.

 

Mit der Ausstellung „Sentimientos“ kehrt Cristina Francés nun ins Kulturhaus von Calpe zurück, wo sie schon früher einzeln und zusammen mit anderen ausgestellt hatte.

 

DIE STADTVERWALTUNG REGULIERT DAS PARKEN ÜBER NACHT VON WOHNMOBILEN INNERHALB DER GEMEINDE

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

 

 

Die Vollversammlung wird am Freitag die Regulierung des Parkens von Wohnmobilen und ähnlichen Fahrzeugen in der Gemeinde besprechen. Hierbei sollen Lösungen für die Probleme gefunden werden, die aus dem kontinuierlichen Parken von Wohnwagen in öffentlichen Straßen hervorgegangen sind und gelegentlich zu Verschmutzungen der öffentlichen Räume führen und somit das städtische Landschaftsbild beeinträchtigen.

 

Mit dem Ziel, diese in ganz Europa wachsende Art von Tourismus mit der Umwelt in Einklang zu bringen, wird vorgeschlagen, die Straßenverkehrsordnung der Gemeinde mit einer Regulierung zu ändern, die das Parken zeitlich begrenzen soll. Die Änderung erlaubt das Parken von Wohnmobilen oder ähnlichen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen und angrenzenden Räumen von 9 bis 21 Uhr im Sommer und von 9 bis 20 Uhr im übrigen Jahr. Somit müssen die Wohnmobile über Nacht in den hierfür vorgesehenen öffentlichen oder privaten Zonen stationiert werden.

 

Ebenso verboten wird das Zelten auf öffentlichen Straßen, mit Ausnahme der hierfür eingerichteten Bereiche. Man versteht, dass ein Wohnmobil als Camping genutzt wird, wenn das Fahrzeug mit anderen Gegenständen (Stabilisierer oder ähnliche) als den Reifen den Boden berührt, wenn mehr Raum als das geschlossene Wohnmobil belegt wird (Klappfenster oder geöffnete Flügelfenster, Stühle, Tische oder ähnliches), oder wenn irgendeine Art von Flüssigkeit, umweltbelastend oder nicht, ausgeschieden wird, die nicht zu den Abgasen des Motors gehören (Grauwasser, Abwasser oder von ähnlicher Natur). Das Nichteinhalten dieser Verordnung wird mit einem geringfügigen Verstoß und unter Umständen dem Einzug des Fahrzeugs geahndet.

 

Der Boom des sogenannten „Wandertourismus“ in Europa hat zu einer Vermehrung der Wohnmobile geführt und das kontinuierliche Parken von diesen Fahrzeugen auf den öffentlichen Straßen hat in den letzten Monaten zahlreiche Beschwerden der Anwohner verursacht, da man sowohl Abfälle auf den öffentlichen Straßen als auch Anschlüsse an das öffentliche Wasserversorgungsnetz ohne Genehmigung vorgefunden hat. Abschließend möchte man mit dieser Initiative diese Art von Tourismus fördern, aber an den hierfür vorgesehenen Orten.

 

La pintora Cristina Francés torna a Calp amb la seua exposició “Sentimientos”

Fecha de publicación: 
Martes, 15 Mayo, 2018 - 12:00
La Sala de Belles Arts de la Casa de Cultura de Calp acull l'exposició "Sentimientos", de Cristina Francés Seva, que podrà visitar fins al 30 de juny a la Sala de Belles Arts de la Casa de Cultura de Calp.
 
 
A la mostra podem trobar paisatges dels nostres racons més bonics: Serra de Bèrnia, Guadalest, un racó dels Pirineus... També es poden veure retrats al pastel, com el retrat de la seva néta Emma, ​​de 2 anys d'edat.
 
 
Cristina Francès explica: "sempre que pinte, és com si entrara en un estat de meditació, en el qual el temps no existeix i només estic bolcada en el que estic pintant en aquest moment, en l'ací i ara, l'exterior no existeix" .
 
 
Aquesta artista alcoiana reconeix que el seu interès per pintar li ve de son pare, qui era un gran aficionat de la pintura i la ceràmica popular.
 
 
Per la seua banda, Cristina Francés va començar de manera autodidacta el 1989, i posteriorment va aprendre de grans mestres. La seva primera exposició individual va ser al Casino d'Alacant, a l'Esplanada, el 1994. Des d'aleshores fins ara, no ha deixat de pintar. I ha participat en 17 exposicions individuals, i més de 100 col·lectives, en diverses ciutats espanyoles i també a l'estranger, com en les ciutats franceses de Béziers i Auterive i en Leipzig, Alemanya.
 
 
Amb "Sentimientos", Cristina Francés torna a exposar a la Casa de Cultura de Calp, on havia realitzat altres mostres anteriorment, tant a nivell individual com col·lectiu.

Páginas

Suscribirse a Calpnotícies