Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Calpnotícies

Español

MIGUEL DORRONSORO REFLECTS THE LONELINESS OF THE MAN IN HIS LAST EXHIBITION IN CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15

 

The exhibition "Chicos y demás..." by Miguel Dorronsoro is composed of paintings in which he shows the man and his "naked solitude".

 

This exhibition, which can be visited until the 29th of July in the Exhibition Hall of the Cultural Centre of Calp, shows nudes painted by Dorronsoro that have never been exhibited, as well as other works that have marked his career.

 

The creator of "Chicos y demás..." explains that what he likes most when he paints is to experiment with the emotions that people reflect on their faces, and that the subject of the human figure has always been very present in his work . But this exhibition also displays other paintings with fashion objects, which may seem, erroneously, more superficial.

 

Dorronsoro affirms that he prefers to paint in the loneliness of his workshop, where he finds inspiration, although he also inspires his paintings in photographs that he makes of subjects interesting to him, as well as searching on Internet. The painter from Santander defines his style as impressionistic and sometimes abstract, although he believes that he is not classified in any style.

 

With this exhibition, very different from other works of this painter, Dorronsoro returns to Calp, where he has previously make other exhibitions.

 

Miguel Dorronsoro reflectix la solitud de l'home en la seua última exposició a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15
L'exposició "Chicos y demás..." de Miguel Dorronsoro es compon de pintures en les que mostra a l'home i la seua "nua solitud".
 
 
Aquesta exposició, que pot visitar-se fins al 29 de juliol a la Sala d'Exposicions de la Casa de Cultura de Calp, mostra quadres de cossos nus pintats per Dorronsoro que mai s'han exposat, a més d'altres obres que han marcat la seua trajectòria.
 
 
El creador de "Chicos y demás..." explica que el que més li agrada quan pinta és experimentar amb les emocions que les persones reflectixen en les seues cares, i és que el tema de la figura humana sempre ha estat molt present en la seua obra. Però aquesta mostra també compta amb una part en la qual s'han pintat objectes de moda, que poden semblar, erròniament, més superficials.
 
 
Dorronsoro afirma que prefereix pintar en la solitud del seu taller, on troba la inspiració, encara que també inspira les seues pintures en fotografies que fa de temes que li semblen interessants, així com a partir de recerques que efectua a internet. El pintor santanderí definix el seu estil com impressionista i de vegades abstracte, tot i que creu que no està encasellat en cap estil.
 
 
Amb aquesta mostra, molt diferent a altres treballs seus, Dorronsoro torna a Calp, on ja havia realitzat exposicions amb anterioritat.

Miguel Dorronsoro refleja la soledad del hombre en su última exposición en Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15

La exposición “Chicos y demás...” de Miguel Dorronsoro se compone de pinturas en las que muestra al hombre y su “desnuda soledad”.

 

Esta exposición, que puede visitarse hasta el 29 de julio en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Calp, muestra desnudos pintados por Dorronsoro que nunca se han expuesto además de otras obras que han marcado su trayectoria.

 

El creador de “Chicos y demás...” explica que lo que más le gusta cuando pinta es experimentar con las emociones que las personas reflejan en sus rostros, y es que el tema de la figura humana siempre ha estado muy presente en su obra. Pero esta muestra también cuenta con una parte en la que se han pintado objetos de moda, que pueden parecer, erróneamente, más superficiales.

 

Dorronsoro afirma que prefiere pintar en la soledad de su taller, donde encuentra la inspiración, aunque también inspira sus pinturas en fotografías que hace de temas que le parezcan interesantes, así como a partir de búsquedas que efectúa en internet. El pintor santanderino define su estilo como impresionista y a veces abstracto, aunque cree que no está encasillado en ningún estilo.

 

Con esta muestra, muy diferente a otros trabajos suyos, Dorronsoro regresa a Calp, donde ya había realizado exposiciones con anterioridad.

CALP TOWN COUNCIL CREATES BIRDWATCHING ROUTES TO PROMOTE ORNITHOLOGICAL TOURISM

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

The councils for Tourism and Environment have created several routes in different parts of the municipality in order to promote bird tourism or birdwatching, a form of ecotourism booming in the town.

 

In particular, routes have been created in the Morro de Toix, in the Serra d'Oltà, an area declared as special conservation area for birds, as well as in the ecological promenade Princesa de Asturias, located at the foot of the rock Penyal d'Ifac, and it is foreseen that during the month of July another one will be fitted out in the salt flats. For this purpose, different signs have been installed with information about the birds that people can see in each of these places, their greater or lesser presence depending on the period of the year, their habitat and the established route.

 

The route of the Penyal d'Ifac has an extension of 0.7 km and an estimated length of 10 minutes; the one in the Serra d'Oltà is 3.6 km and an estimated length of 1h 30 minutes while the route in the Morro de Toix is 1.4 km and is estimated in 20 minutes. The salt flats, a place that houses 173 different species throughout the year, is considered a paradise for many birds and offers a route of 2.3 km with an estimated length of 45 minutes.

 

Starting these routes is part of the commitment of the Department for Tourism to ornithological tourism, a form of ecotourism that is motivated by the study and observation of birds and their habitats and that year after year brings a greater number of visitors to Calp, attracted by the great variety of birds that pass or live in the town.

 

L’Ajuntament de Calp crea rutes d’albirament d’aus per a fomentar el turisme ornitològic

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

Les regidories de Turisme i de Medi Ambient han creat diverses rutes en diferents paratges del municipi per tal d'impulsar el turisme ornitològic o "birdwatching", una modalitat d'ecoturisme en auge a la localitat.

 

 

En concret s'han creat rutes al Morro de Toix, a la Serra d'Oltà, zona declarada com a àrea d'especial conservació per a les aus, així com al passeig ecològic Princesa d'Astúries, situat als peus del Penyal d'Ifac, i està previst que al llarg del mes de juliol s'habilite una altra a les salines. Per a això s'han instal·lat diferents cartells amb informació sobre les aus que es poden albirar en cada un d'aquests llocs, el seu major o menor presència segons l'època de l'any així com sobre els llocs en què aquestes habiten a més del recorregut de la ruta.

 

La ruta del Penyal d'Ifac té una extensió de 0.7 km i una durada estimada de 10 minuts, la de la Serra d'Oltà és de 3.6 km i un recorregut estimat de 1h 30 minuts mentre que la del Morro de Toix és de 1.4 km i un temps de 20 minuts. Les salines, paratge que acull al llarg de l'any 173 espècies diferents, és considerat un paradís per a nombroses aus i compta amb un recorregut de 2.3 km i un temps estimat de 45 minuts.

 

 

La creació d'aquestes rutes forma part de l'aposta de la Regidoria de Turisme pel turisme ornitològic, una modalitat d'ecoturisme que té com a motivació l'estudi i observació de les aus i els seus hàbitats i que any rere any porta a Calp a un major nombre de visitants, atrets per la gran varietat d'aus que passen o habiten a la localitat.

El Ayuntamiento de Calp crea rutas de avistamiento de aves para fomentar el turismo ornitológico

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

Las concejalías de Turismo y de Medio Ambiente han creado varias rutas en distintos parajes del municipio con el fin de impulsar el turismo ornitológico o “birdwatching”, una modalidad de ecoturismo en auge en la localidad.

 

En concreto se han creado rutas en el Morro de Toix, en la Serra d’Oltà, zona declarada como área de especial conservación para las aves, así como en el paseo ecológico Princesa de Asturias, situado a los pies del Penyal d’Ifac, y está previsto que a lo largo del mes de julio se habilite otra en las salinas. Para ello se han instalado diferentes carteles con información sobre las aves que se pueden avistar en cada uno de estos lugares, su mayor o menor presencia según la época del año así como sobre los lugares en los que estas habitan además del recorrido de la ruta.

 

La ruta del Penyal d’Ifac tiene una extensión de 0.7 km y una duración estimada de 10 minutos, la de la Serra d’Oltà es de 3.6 km y un recorrido estimado de 1h 30 minutos mientras que la del Morro de Toix es de 1.4 km y un tiempo de 20 minutos. Las salinas, paraje que alberga a lo largo del año 173 especies diferentes, es considerado un paraíso para numerosas aves y cuenta con un recorrido de 2.3 km y un tiempo estimado de 45 minutos.

 

La creación de estas rutas forma parte de la apuesta de la Concejalía de Turismo por el turismo ornitológico, una modalidad de ecoturismo que tiene como motivación el estudio y observación de las aves y sus hábitats y que año tras año trae a Calp a un mayor número de visitantes, atraídos por la gran variedad de aves que pasan o habitan en la localidad.

CALP LAUNCHES THE CAMPAIGN FOR THE PREVENTION AND DETECTION OF THE TIGER MOSQUITO

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Junio, 2018 - 09:15

With the arrival of the summer season, the Municipal Department for the Environment of the Town Council of Calp has activated the campaign to prevent and locate the tiger mosquito. For this purpose, from June to October the Town Council has contracted the service of a specialized company that will be responsible for conducting a census of the areas with the presence of this annoying mosquito, placing traps in different parts of the municipality, susceptible to become focus of breeding, in addition of fumigation works.

 

On the other hand, in the fight against the tiger mosquito, citizens play a fundamental role since it is estimated that more than 90% of the breeding places are private. For this reason, the Town Council of Calp has published some brochures with information on the main focuses of this insect, which grows up in water accumulations, such as animal water fountains, water tanks, vases with water, sewers... and recommends not accumulating water in containers to prevent its proliferation. In addition, citizens can also notify the Town Council if they detect the presence of these mosquitoes to know the places they frequent and to act against it.

 

The tiger mosquito is an invasive species coming from Southeast Asia, capable of breeding in almost any water accumulation that lasts more than five days. Its bite is very annoying and can also occur during daytime hours.

 

Calp enceta la campanya de prevenció i detecció del mosquit tigre

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Junio, 2018 - 09:15
Amb l'arribada de l'època estival, el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calp ha activat la campanya per prevenir i localitzar el mosquit tigre. D'aquesta manera, de juny a octubre ha contractat el servei d'una empresa especialitzada que s'encarregarà de realitzar un cens de les zones amb presència d'aquest molest mosquit, col·locar trampes en diferents llocs del municipi, susceptibles de convertir-se en focus de cria, a més de tasques de fumigació.
 
D'altra banda, en la lluita contra el mosquit tigre representen un paper fonamental els ciutadans ja que es calcula que més del 90 per cent dels llocs on pot criar són privats. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Calp ha editat uns fullets amb informació sobre els principals focus d'aquest insecte, que es cria en acumulacions d'aigua, com els abeuradors d'animals, dipòsits d'aigua, gerros amb aigua, embornals ... i recomana no guardar recipients que acumulin aigua per evitar la seva proliferació. A més, els ciutadans poden també avisar a l'Ajuntament si detecten la presència d'aquests mosquits per conéixer així els llocs que aquests freqüenten i poder actuar contra ells.
 
El mosquit tigre és una espècie invasora originària del sud-est d'Àsia, capaç de criar en gairebé qualsevol acumulació d'aigua que romanga més de cinc dies. La seua picada és molt molesta i pot produir-se també en les hores diürnes.

Calp pone en marcha la campaña de prevención y detección del mosquito tigre

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Junio, 2018 - 09:15

Con la llegada de la época estival, el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calp ha activado la campaña para prevenir y localizar el mosquito tigre. De esta forma, de junio a octubre ha contratado el servicio de una empresa especializada que se encargará de realizar un censo de las zonas con presencia de este molesto mosquito, colocar trampas en diferentes lugares del municipio, susceptibles de convertirse en foco de cría, además de tareas de fumigación.

 

Por otro lado, en la lucha contra el mosquito tigre representan un papel fundamental los ciudadanos ya que se calcula que más del 90 por ciento de los lugares donde puede criar son privados. Por este motivo, el Ayuntamiento de Calp ha editado unos folletos con información sobre los principales focos de este insecto, que se cría en acumulaciones de agua, como los bebederos de animales, depósitos de agua, floreros con agua, imbornales... y recomienda no guardar recipientes que acumulen agua para evitar su proliferación. Además, los ciudadanos pueden también avisar al Ayuntamiento si detectan la presencia de estos mosquitos para conocer así los lugares que estos frecuentan y poder actuar contra ellos.

 

El mosquito tigre es una especie invasora originaria del sudeste de Asia, capaz de criar en casi cualquier acumulación de agua que permanezca más de cinco días. Su picadura es muy molesta y puede producirse también en las horas diurnas.

CAFÉS GRANELL, ABSOLUTE WINNER OF THE 30TH PEÑÓN DE IFACH TROPHY

Fecha de publicación: 
Lunes, 4 Junio, 2018 - 13:45

The champions of the 30th Peñón de Ifach Trophy are already known. After 2:00 am on Sunday, the last boat arrived at the Real Club Náutico Calpe. Malta Blue arrived at 02:10:13 hours. Before gradually arrived the other boats, being the first of them the Plis Play arriving at the yacht club of Calp at 17:33:27 hours.

 

After obtaining the compensated timing there were not many surprises. One of the 'little ones' of the ORC A group, Cafés Granell (RCN Valencia) of Agustín Granell with a First 40.7 won the fourth place, enough to take the victory in this group, and also with the Salvador Mir Trophy that brings together all the categories.

 

The local Tagomago 3 (Dehler 42) with Juan Carlos Albelda, was only one point behind the winner. After obtaining in this second event the second position, as well as the third one in the first race, the Albelda boys obtained the second position with 5 points. The podium was completed with Kim of the London SW5 0AZ with a First 40.7 from Yann Lythgoe.

 

With regard to the ORC B category, the winner in this second event was Aurora with Javier Lledó from Calp, finishing the course with a total of 10:32:11 hours. In the general table the local boat had to settle for the second position, behind Pellieter V (RCR Alicante) who obtained a third position and proclaimed winner thanks to the 4 points obtained (1-3). The third position was for the Jambo Mar Sin Plástico of the Dénia's yacht club, with a total of 7 points (5-2). The same score as the Tanit IV-Medilevel (RCR Alicante), fourth position, and the Aleph III (CN La Vila), fifth position.

 

Despelote (CN Santa Pola) with Jorge García and Dufour 34 has been the only boat that has obtained two partial victories. It scored in the event between Calp and Formentera and then in the other way round. Around 9.30 pm the boat from Santa Pola arrived to Calp, with a timing of 11:27:47 hours to complete the 64 miles of route. The podium in the general ORC C includes also the local Calama with Pau Marín adding 4 points and Blade, also from the yacht club of Calp, with Barry John McCrae obtaining 7 points. 

 

As a final flourish, on Saturday 9th the Real Club Náutico Calpe will close this edition of the Peñón de Ifach Trophy with a party and trophy presentation, including the Salvador Mir Trophy and the ORC Regional Cruise Champion title. The event will take place in the afternoon and evening and count on the presence of different personalities. 

 

Páginas

Suscribirse a Calpnotícies