Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Calpenotícias

Español

Calp inicia els tràmits per a l'engegada de l'oficina de turisme del segle XXI

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Abril, 2018 - 11:30

L'ordre del dia del ple del pròxim divendres inclou debatre l'expropiació d'un immoble en el casc antic per a engegar l'oficina de turisme del Segle XXI, es tracta d'un immoble dotacional situat en el carrer Llibertat que compleix amb les condicions de localització estipulades en l'estratègia integrada del desenvolupament urbà sostenible (EDUSI) Revitalitza Calp.

 

El projecte, contemplat en la EDUSI Revitalitza Calp, està cofinançat pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional del període comprès entre els anys 2014 i 2020 en un 80%. Consisteix en la creació d'un nou espai d'informació turística que facilite la informació 24 hores al dia i 7 dies a la setmana mitjançant les Tics. Es preveu el desenvolupament de tecnologia de captació i gestió de dades turístiques i automatitzar la realització d'enquestes de satisfacció.

 

Mitjançant aquests fons FEDER de la Unió Europea i sota el lema “Una manera de Fer Europa”, el consistori pretén esmenar la necessitat de modernitzar el procés d'informació turística interactuant amb els ciutadans, amb desenvolupaments tecnològics innovadors, oficines virtuals eficients i captació de les principals dades dels visitants per a dades estadístiques. L'engegada de l'oficina de turisme del segle XXI s'integra en les polítiques de promoció de noves tecnologies incloses en l'estratègia, però també amb l'objectiu de revitalització del Casc Històric de Calp propiciant al mateix temps la rehabilitació d'edificis i millora de façanes. L'Oficina Turística del Segle XXI és un projecte contemplat en el Pla de Destinació Turística Intel·ligent de Calp aprovat per l'Ajuntament Ple durant 2017.

 

El projecte d'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) presentat per Calp en la convocatòria d'aquests fons europeus, suposarà una inversió en la localitat de 6.134.522 euros, dels quals el 50 per cent procediran d'aquests fons europeus. Amb la concessió d'aquesta ajuda, Calp podrà fer realitat alguns projectes com la millora de la mobilitat urbana amb més quilòmetres de carril bici i inversions en el transport públic, també s'invertirà en el desenvolupament tecnològic de la ciutat amb la finalitat de fer de Calp una smart city (pla destinació turístic intel·ligent), s'implementarà el pla d'energia sostenible contra el canvi climàtic (PAES), s'engegarà el pla d'arbrat o anell verd per la ciutat, així com el projecte Calp-Emprèn per a incentivar la formació i l'ocupació.

Calp inicia los trámites para la puesta en marcha de la oficina de turismo del siglo XXI

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Abril, 2018 - 11:30

El orden del día del pleno del próximo viernes incluye debatir la expropiación de un inmueble en el casco antiguo para poner en marcha la oficina de turismo del Siglo XXI, se trata de un inmueble dotacional ubicado en la calle Llibertat que cumple con las condiciones de localización estipuladas en la estrategia integrada de el desarrollo urbano sostenible (EDUSI) Revitaliza Calp.

 

El proyecto, contemplado en la EDUSI Revitaliza Calp, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional del periodo comprendido entre los años 2014 y 2020 en un 80%. Consiste en la creación de un nuevo espacio de información turística que facilite la información 24 horas al día y 7 días a la semana mediante las TICs. Se prevé el desarrollo de tecnología de captación y gestión de datos turísticos y automatizar la realización de encuestas de satisfacción.

Mediante dichos fondos FEDER de la Unión Europea y bajo el lema “Una manera de Hacer Europa”, el consistorio pretende subsanar la necesidad de modernizar el proceso de información turística interactuando con los ciudadanos, con desarrollos tecnológicos innovadores, oficinas virtuales eficientes y captación de los principales datos de los visitantes para datos estadísticos.

La puesta en marcha de la oficina de turismo del siglo XXI se integra en las políticas de promoción de nuevas tecnologías incluidas en la estrategia, pero también con el objetivo de revitalización del Casco Histórico de Calp propiciando al mismo tiempo la rehabilitación de edificios y mejora de fachadas. La Oficina Turística del Siglo XXI es un proyecto contemplado en el Plan de Destino Turístico Inteligente de Calp aprobado por el Ayuntamiento Pleno durante 2017.

El proyecto de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) presentado por Calp en la convocatoria de estos fondos europeos, supondrá una inversión en la localidad de 6.134.522 euros, de los cuales el 50 por ciento procederán de estos fondos europeos.

Con la concesión de esta ayuda, Calp podrá hacer realidad algunos proyectos como la mejora de la movilidad urbana con más kilómetros de carril bici e inversiones en el transporte público, también se invertirá en el desarrollo tecnológico de la ciudad con el fin de hacer de Calp una smart city (plan destino turístico inteligente), se implementará el plan de energía sostenible contra el cambio climático (PAES), se pondrá en marcha el plan de arbolado o anillo verde por la ciudad, así como el proyecto Calp-Emprende para incentivar la formación y el empleo.

 

START VAN PROGRAMMA'S VOOR VERKEERSONDERWIJS IN DE SCHOLEN VAN CALP

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

Deze week is de Policía Local begonnen met de bezoeken aan het verkeerspark in La Nucia in het kader van het programma voor verkeersonderwijs van de scholen van Calp in samenwerkig met Afdeling Onderwijs.

 

Op woensdag en donderdag waren de leerlingen van de Oltá- en de Paterninaschool aand e beurt en bezochten het verkeerspark in La Nucia. De kinderen werden samen met de wethouder voor onderwijs en agenten van de Policía Local van Calp ontvangen door het hoofd van de politie van La Nucia en de wethouders Openbare Veiligheid en Onderwijs.

 

Daarnaast staat voor 2 en 3 mei een bezoek aan het kinderverkeerspark in Benidorm gepland voor de leerlingen van de school Gabriel Miró. Ook wordt gekeken naar bezoekdatums voor de leerlingen van de Azorín- en de Gargasindischool.

START DER PROGRAMME ZUR VERKEHRSERZIEHUNG IN DEN CALPER SCHULZENTREN

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

Diese Woche haben die Besuche im Verkehrspark Nucia im Rahmen des Programms zur Verkehrserziehung begonnen, die in den Calper Schulen von der Ortspolizei in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bildung durchgeführt werden.

 

Am Mittwoch und Donnerstag besuchten die Schüler der Otlá und Paternina Schule den Verkehrspark Nucía. Die Kinder wurden von der Stadträtin für Bildung und den Calper Polizeibeamten begleitet und vom Chef der Ortspolizei sowie den Stadträten für öffentliche Sicherheit und Bildung empfangen.

 

Am 2. und 3. Mai werden die Schüler der Gabriel Miró Schule den Verkehrspark in Benidorm besuchen und man plant ebenso die Teilnahme der Schüler der Azorín und Gargasindi Schule.

LES PROGRAMMES D'ÉDUCATION ROUTIÈRE DES CENTRES SCOLAIRES DE CALP DÉMARRENT

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

Cette semaine, les visites au parc de la circulation de La Nucía ont commencé dans le cadre du programme d'éducation routière réalisé dans les écoles de Calp par la police locale avec la collaboration du Département municipal pour l'Éducation.

 

Mercredi et jeudi, les élèves de l'école Oltá et de l'école Paternina ont visité le parc de La Nucía. Les enfants, accompagnés par le conseiller pour l'éducation et les agents de la police locale de Calp, ont été reçus par le chef de la police locale de La Nucía et les conseillers pour la sécurité citoyenne et l'éducation.

 

Il est également prévu que les élèves de l'école Gabriel Miró visitent le parc de circulation pour enfants de Benidorm le 2 et 3 mai et les dates pour la visite des écoles Azorín et Gargasindi sont en cours de programmation.

 

ROAD EDUCATION PROGRAMS START IN THE SCHOOL CENTRES OF CALP

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

This week the visits to the traffic park in La Nucía started within the program of Road Education undertaken in the schools of Calp by the Local Police with the collaboration of the Municipal Department for Education.

 

On Wednesday and Thursday, the students of the Oltá School and the Paternina School visited La Nucía traffic park. The children, accompanied by the councillor for education and agents of the Local Police of Calp, were received by the Head of the Local Police of La Nucía and the councillors for Citizen Security and Education.

 

It is also planned that on the 2nd and the 3rd May the students of the Gabriel Miró school visit the traffic children park in Benidorm and the dates for the Azorín and Gargasindi school students are being programmed.

 

S'inicien els programes d'educació vial dels centres escolars calpins

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

Aquesta setmana han començat les visites al parc de trànsit de la Nucia dins del programa d'Educació Vial realitzat en els col·legis de Calp per la Policia Local amb la col·laboració de la regidoria d'Educació.

 

El dimecres i el dijous van ser els alumnes del Col·legi Oltá i el Col·legi Paternina els que van visitar el parc de trànsit de La Nucia. Els xiquets, acompanyats per l'edil d'educació i agents de la Policia Local de Calp, van ser rebuts pel Cap de la Policia Local de La Nucia i els edils de Seguretat Ciutadana i Educació.

 

A més està previst que el 2 i el 3 de maig els alumnes del col·legi Gabriel Miró visitarán el parc infantil de trànsit de Benidorm i s'estan estudiant les dates per a l'assistència dels alumnes del col·legi Azorín i Gargasindi.

 

 

Se inician los programas de educación vial de los centros escolares calpinos

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

Esta semana han empezado las visitas al parque de tráfico de la Nucia dentro del programa de Educación Vial realizado en los colegios de Calp por la Policía Local con la colaboración de la concejalía de Educación.

 

El miércoles y el jueves fueron los alumnos del Colegio Oltá y el Colegio Paternina los que visitaron el parque de tráfico de La Nucía. Los niños, acompañados por la edil de educación y agentes de la Policía Local de Calp, fueron recibidos por el Jefe de la Policía Local de La Nucía y los ediles de Seguridad Ciudadana y Educación.

 

Además está previsto que el 2 y el 3 de mayo los alumnos del colegio Gabriel Miró visiten el parque infantil de tráfico de Benidorm y se están estudiando las fechas para la asistencia de los alumnos del colegio Azorín y Gargasindi.

 

THE AIDS FOR EDUCATION AND TRANSPORT FOR THE 2016/17 YEAR ARE PUBLISHED

Fecha de publicación: 
Miércoles, 21 Marzo, 2018 - 08:15

Yesterday was published the notice for aids for education and university transport granted by the Town Council of Calp, those interested can submit their applications in person from today until the 19th April at the Citizen Service Office (Ifach Avenue, 12) . The aid ranges between 120 and 480 Euros depending on the type of education and the distance from the centre.

 

The purpose of these aids is to grant financial support to help cover part of the costs of registration, accommodation, transport and / or purchase of didactic materials for students who are studying first and second year of secondary education (all modalities), middle and upper level professional education, professional artistic education, higher artistic education, university education, master and doctorate and open university, UNED and ON-LINE (all modalities), official public centres, or private state-assisted centres, located both in Calp and outside the town.

 

To access these grants it is necessary to be registered in Calp and have passed 50% of the registered subjects. Concerning the documentation to be submitted, candidates must submit the application for the aid, a photocopy of the student's ID, or one of the parent’s ID if the candidate is minor, the responsible declaration for not having received any help for the same purpose, the purchase invoice for the textbooks, proof of registration of the centre, final certifications and the photocopy of the bank book or account certificate for the payment.

 

Although the municipal government allocated 105,000€ in its budget last year to meet the needs of students, the legal services of the Town Council indicated at the time the need for the Generalitat Valenciana, through the General Department of Local Administration, to pronounce about the existence or not of duplicities in the granting of these aids in order to avoid later problems. Once the doubts have been cleared, the notice for the aids is now published.

 

CONVOQUÉES LES AIDES POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE TRANSPORT DU COURS 2016/17

Fecha de publicación: 
Miércoles, 21 Marzo, 2018 - 08:15

Hier a été publiée la convocation aux aides pour l'enseignement et le transport universitaire accordées par la Municipalité de Calp, les personnes intéressées peuvent présenter les demandes en personne à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 avril au bureau du service aux citoyens (avenue Ifach, 12). Le montant des aides varie entre 120 et 480 euros selon le type d'enseignement et la distance du centre.

 

Le but de cette convocation est d'accorder des aides financières pour couvrir une partie des frais d'inscription, d'hébergement, de transport et / ou d'achat de matériel pédagogique pour les étudiants inscrits en première et deuxième année d’enseignement secondaire (toutes les modalités), enseignement professionnel moyen et supérieur, éducation artistique professionnelle, enseignement artistique supérieur, premier cycle universitaire, master et doctorat et enseignement à distance universitaire, UNED et ON-LINE (toutes les modalités), centres publics officiels, ou centres privés concordés, situés à Calp et à l'extérieur de la ville.

 

Pour accéder à ces subventions les candidats devront être enregistrés à Calp et avoir approuvé 50% des matières inscrites. Concernant la documentation à soumettre, il faut présenter la demande d'aide, une photocopie de la carte d'identité de l'étudiant, ou d’un des parents si le candidat est mineur, la déclaration responsable de ne pas avoir reçu d'aide dans le même but, la facture d'achat des manuels, la preuve d'inscription du centre, les attestations finales et la photocopie du livret bancaire ou du certificat de compte pour le paiement de l'aide.

 

Bien que le gouvernement municipal ait alloué 105.000 € dans son budget l'année dernière pour répondre aux besoins des étudiants, les services juridiques de la Municipalité ont indiqué à l'époque la nécessité pour la Generalitat Valenciana, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'administration locale, de se prononcer sur l'existence ou non de duplicités dans l'octroi de ces aides afin d'éviter des problèmes ultérieurs. Une fois les doutes dissipés, les aides ont été convoquées.

 

Páginas

Suscribirse a Calpenotícias