Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Calpenotícias

Español

Les pintures de María Vázquez arriben a la Casa de Cultura de Calp

Fecha de publicación: 
Miércoles, 18 Abril, 2018 - 12:30

La Sala de Belles Arts de la Casa de Cultura de Calp acull l'exposició de pintura de Maria Vázquez. En ella podem trobar una acurada selecció d'elements molt diversos, com una àmplia gamma de colors, pintura abstracta, paisatges amb una mica de fantasia...

 

Vázquez inspira algunes de les seues pintures en fotografies que fa o que col·lecciona i que li agraden com per convertir-les en una pintura, encara que també realitza composicions abstractes per a les quals no pren cap model d'inspiració i deixa que la pintura fluïsca fins que el resultat li agrade.

 

Encara que també pinta sobre altres temes, Vázquez explica que li encanta el mar i que el plasma en els seus diferents estats mitjançant les seues pintures.

 

L'afició de Maria Vázquez per la pintura va sorgir de manera precoç: "ja a l'escola m'encantava pintar" -assegura-, i amb 18 anys va pintar el seu primer oli. Més endavant, va treballar la pintura sobre fusta, en pintar mobles i complements. També es va dedicar al dibuix d'esbossos i el pas següent en la seva evolució com a pintora van ser les aquarel·les. Amb elles, l'autora de l'exposició es va adonar de que se sentia profundament atreta pels colors. El treball amb aquarel·les va suposar l'origen dels seus quadres de fantasia.

 

María Vázquez, artista nascuda a Tànger que va viure la major part de la seua vida a Alemanya, és una autodidacta de la pintura que actualment pinta amb oli i acrílic. A més, experimenta amb els colors en materials com paper, fusta, llenç i cartró.

 

L'exposició de pintura de María Vázquez es podrà visitar fins al 28 d'abril a la Sala de Belles Arts de la Casa de Cultura de Calp.

Las pinturas de María Vázquez llegan a la Casa de Cultura de Calp

Fecha de publicación: 
Miércoles, 18 Abril, 2018 - 12:30

La Sala de Bellas Artes de la Casa de Cultura de Calp acoge la exposición de pintura de María Vázquez. En ella podemos encontrar una cuidada selección de elementos muy diversos, como una amplia gama de colores, pintura abstracta, paisajes con un poco de fantasía…

 

Vázquez inspira algunas de sus pinturas en fotografías que hace o que colecciona y que le agradan como para convertirlas en una pintura, aunque también realiza composiciones abstractas para las que no toma ningún modelo de inspiración y deja que la pintura fluya hasta que el resultado le guste.

 

Aunque también pinta sobre otros temas, Vázquez explica que le encanta el mar y que lo plasma en sus diferentes estados mediante sus pinturas.

 

La afición de María Vázquez por la pintura surgió de manera temprana: “ya en la escuela me encantaba pintar” –asegura–, y con 18 años pintó su primer óleo. Más adelante, trabajó la pintura sobre madera, al pintar muebles y complementos. También se dedicó al dibujo de bocetos y el paso siguiente en su evolución como pintora fueron las acuarelas. Con ellas, la autora de la exposición se dio cuenta de que se sentía profundamente atraída por los colores. El trabajo con acuarelas supuso el origen de sus cuadros de fantasía.

 

María Vázquez, artista nacida en Tánger que vivió la mayor parte de su vida en Alemania, es una autodidacta de la pintura que actualmente pinta con óleo y acrílico. Además, experimenta con los colores en materiales como papel, madera, lienzo y cartón.

 

La exposición de pintura de María Vázquez podrá visitarse hasta el 28 de abril en la Sala de Bellas Artes de la Casa de Cultura de Calp.

THE MINISTER FOR DEVELOPMENT ANNOUNCES THAT THE FOOTBRIDGE PROJECT IS IN ITS FINAL PHASE

Fecha de publicación: 
Martes, 17 Abril, 2018 - 12:45

The Minister for Development, Íñigo de la Serna, visited Alcoy yesterday and summarized the investments of his department in the Valencian Community within the General State Budgets for 2018. Among these public works projects the Minister mentioned the procedures for the construction of the footbridge on the N332 of Calp, a project that is already approved and which is missing a formal administrative step for the tender of the works, its award and start with a project that is already written and designed.

 

State budgets for 2018 include an entry of more than one million Euros for the construction of the pedestrian footbridge on the N-332 that will allow the citizens of Calp to cross this road to gain access to the railway station and the housing estates in Oltà from the town centre.

 

The project consists of a footbridge that will go from the area that borders the road in the south access to the municipality. At this point there will be an elevator that will connect to the access road to the FGV station, where the slope allows access through ramps. The works also include the adaptation of sidewalks and the urbanization of this area. 

 

The Town Council began years ago the efforts to obtain through agreements the property of the total 5,176.78 square meters needed to build the footbridge that will cross the N332 to the railway station and that will eliminate one of the most dangerous points of the town. 

 

According to the mayor César Sánchez "this is a project that improves accessibility to the municipality and the safety of the users of the trenet and those who live in this area of the town, who must cross the road with the danger it entails. The Ministry for Development has been receptive to an essential project for Calp".

 

LE MINISTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ANNONCE QUE LE PROJET DE LA PASSARELLE EST DANS SA PHASE FINALE

Fecha de publicación: 
Martes, 17 Abril, 2018 - 12:45

Le ministre pour le Développement, Íñigo de la Serna, a visité hier Alcoy et a fait un bilan des investissements de son département dans la Communauté valencienne compris dans les budgets généraux de l'État pour 2018. Parmi les projets de travaux publics cités par le ministre figurent les démarches pour la construction de la passerelle sur la N332 de Calp, un projet déjà approuvé et pour lequel il manque une formalité administrative pour l'attribution des travaux et le début du projet, qui est déjà écrit et conçu.

 

Les budgets de l'État pour 2018 comprennent une somme de plus d'un million d'euros pour la construction de la passerelle piétonne sur la N-332 qui permettra aux résidents de Calp de traverser cette route pour accéder du centre ville à la gare et aux lotissements d'Oltà.

 

Le projet consiste en une passerelle qui partira de la zone qui délimite la route dans l'accès sud à la ville. Dans cette partie il y aura un ascenseur donnant accès à la route de la gare FGV, où la pente permet l'accès par des rampes. Les travaux comprennent également l'adaptation des trottoirs et l'urbanisation de cette zone.

 

La Municipalité a commencé il y a des années les efforts pour obtenir par des accords la propriété des 5.176,78 mètres carrés nécessaires pour y construire la passerelle qui traversera la N332 à la gare et qui éliminera l'un des points les plus dangereux de la ville.

 

Selon le maire, César Sánchez, « c'est un projet qui améliore l'accessibilité à la ville et qui permettra de protéger la sécurité des usagers du trenet et ceux qui habitent dans cette zone de la ville et qui doivent traverser la route, avec le danger que cela implique. Le ministère pour le Développement a été réceptif à un projet essentiel pour Calp ».

 

El Ministre de Foment anuncia que el projecte de la passarel·la es troba en la seua fase final

Fecha de publicación: 
Martes, 17 Abril, 2018 - 12:45

El Ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va visitar ahir Alcoi i va repassar les inversions del seu departament a la Comunitat Valenciana dins dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2018. D'entre els projectes d'obra pública citats pel titular de Foment destaquen els tràmits per a la construcció de la passarel·la sobre la N332 de Calp, un projecte que ja està aprovat i al que falta donar tràmit administratiu per a la licitació de l'obra, adjudicar-la i iniciar el projecte que ja compta amb redacció i disseny.

 

Els pressupostos de l'Estat per a 2018 contemplen una partida de més d'un milió d'euros per a la construcció de la passarel·la sobre la N-332 que permetrà als calpins creuar peatonalment aquesta carretera per a accedir des del nucli urbà a l'estació de ferrocarril i a les urbanitzacions d’ Oltà.

 

El projecte consisteix en una passarel·la que partirà de la zona que limita amb la carretera en l'accés sud al municipi. En aquesta part comptarà amb un ascensor, i connectarà amb el vial d'accés a l'estació de FGV, on el pendent permet l'accés a través de rampes. Les obres contemplen també l'adequació de voreres i la urbanització d'aquest àrea.

 

L'Ajuntament va iniciar ja fa anys les gestions per a obtenir mitjançant convenis la propietat dels 5.176,78 metres quadrats totals necessaris per a poder construir la passarel·la que creuarà la N332 fins a l'estació de ferrocarril i que eliminarà un dels punts més perillosos del municipi.

Segons l'alcalde, César Sánchez, “És un projecte que millora l'accessibilitat al municipi i que posarà fora de perill al usuari del trenet i aquells que viuen en aquesta zona de la localitat i que han de creuar la carretera, amb el perill que comporta. El Ministeri de Foment s'ha mostrat receptiu a un projecte essencial per a Calp».

El Ministro de Fomento anuncia que el proyecto de la pasarela se encuentra en su fase final

Fecha de publicación: 
Martes, 17 Abril, 2018 - 12:45

El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitó ayer Alcoy y repasó las inversiones de su departamento en la Comunidad Valenciana dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. De entre los proyectos de obra pública citados por el titular de Fomento destacan los trámites para la construcción de la pasarela sobre la N332 de Calp, un proyecto que ya está aprobado y al que falta dar trámite administrativo para la licitación de la obra, adjudicarla e iniciar el proyecto que ya cuenta con redacción y diseño.

Los presupuestos del Estado para 2018 contemplan una partida de más de un millón de euros para la construcción de la pasarela sobre la N-332 que permitirá a los calpinos cruzar peatonalmente esta carretera para acceder desde el casco urbano a la estación de ferrocarril y a las urbanizaciones de Oltà.

 

 

El proyecto consiste en una pasarela que partirá de la zona que limita con la carretera en el acceso sur al municipio. En esta parte contará con un ascensor, y conectará con el vial de acceso a la estación de FGV, donde la pendiente permite el acceso a través de rampas. Las obras contemplan también la adecuación de aceras y la urbanización de este área.

 

El Ayuntamiento inició ya hace años las gestiones para obtener mediante convenios la propiedad de los 5.176,78 metros cuadrados totales necesarios para poder construir la pasarela que cruzará la N332 hasta la estación de ferrocarril y que eliminará uno de los puntos más peligrosos del municipio.

 

Según el alcalde, César Sánchez, “Este es un proyecto que mejora la accesibilidad al municipio y que pondrá a salvo la seguridad del usuario del trenet y de aquellos que viven en esta zona de la localidad y que deben cruzar la carretera, con el peligro que conlleva. El Ministerio de Fomento se ha mostrado receptivo a un proyecto esencial para Calp».

CALP COMMENCE LES DÉMARCHES POUR LA MISE EN SERVICE DE L'OFFICE DU TOURISME DU XXI SIÈCLE

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Abril, 2018 - 11:30

L'ordre du jour de la séance plénière vendredi prochain comprend l'analyse de l'expropriation d'un bâtiment dans la vieille ville pour démarrer l'office du tourisme du 21e siècle. Il s'agit d'un bâtiment public situé à la rue Llibertat qui répond aux conditions de localisation stipulées dans la stratégie intégrée pour le développement urbain durable (EDUSI) Revitaliza Calp.

 

Le projet, envisagé dans l'EDUSI Revitaliza Calp, est cofinancé par les Fonds européens pour le développement régional pour la période 2014-2020 en 80%. Il consiste en la création d'un nouvel espace d'information touristique qui fournit des informations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais des TIC. On a prévu le développement de la technologie de capture et de gestion des données touristiques et l'automatisation de la réalisation des enquêtes de satisfaction.

 

Grâce à ces fonds FEDER de l'Union européenne et sous le slogan « Una manera de Hacer Europa » (Une façon de faire l'Europe), la municipalité vise à moderniser le processus d'information touristique en interagissant avec les citoyens, des développements technologiques innovants, des bureaux virtuels efficaces et la captation des principales données des visiteurs pour des informations statistiques.

 

Le démarrage de l'office du tourisme du 21e siècle est intégré dans les politiques de promotion des nouvelles technologies comprises dans la stratégie, mais aussi dans le but de revitaliser le quartier historique de Calp, tout en encourageant la réhabilitation des bâtiments et l'amélioration des façades L'Office du Tourisme du 21e siècle est un projet envisagé dans le Plan de Destination Touristique Intelligente de Calp approuvé par la Municipalité en 2017.

 

Le projet de Stratégie pour le développement urbain durable et intégré (EDUSI) présenté par Calp dans l'appel pour ces fonds européens, impliquera un investissement dans la ville de 6.134.522 Euros, dont 50% proviendront de ces fonds européens.

 

Avec cette aide, Calp sera en mesure de réaliser certains projets tels que l'amélioration de la mobilité urbaine avec plus de kilomètres de pistes cyclables et des investissements dans les transports publics, mais on prévoit également d’investir dans le développement technologique de la ville afin de rendre Calp une smart city (plan de destination touristique intelligente), le plan d'énergie durable contre le changement climatique (PAES) sera mis en œuvre, ainsi que le plan pour la plantation d'arbres ou anneau vert dans la ville, et le projet Calp-Emprende pour encourager le formation et emploi.

 

CALP START MET DE FORMALITEITEN VOOR HET VVV-KANTOOR VAN DE 21e EEUW

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Abril, 2018 - 11:30

 

Op de agenda van de plenaire van aanstaande vrijdag staat een debat over het onteigenen van een eigendom in het oude centrum om het VVV-kantoor van de 21e eeuw te beginnen (la oficina de turismo del Siglo XXI). Het gaat om geschonken vastgoed in de Calle Llibertat dat voldoet aan de vastgestelde voorwaarden wat betreft de ligging in het kader van het duurzaamheidsproject EDUSI Revitaliza Calp om de stad nieuw leven in te blazen.

 

Het project dat in EDUSI Revitaliza Calp is opgenomen, wordt voor 80% gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de periode 2014-2020. Het bestaat uit het creëren van een nieuwe ruimte voor toeristische informatie gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week door middel van ITC. Er moet technologie ontwikkeld worden voor het verkrijgen en beheren van toeristische gegevens en het automatiseren van tevredenheidsenquêtes.

 

Door middel van FEDER-fondsen van de Europese Unie en met de slogan “Una manera de Hacer Europa” (Een manier om Europa de Maken) wil de gemeente aan de noodzaak tegemoet komen om het proces van toeristische informatie te moderniseren. Dit moet gebeuren met een wisselwerking met de burgers en innoverende technologieën, efficiënte virtuele kantoren en het verkrijgen van de belangrijkste data van de bezoekers voor statistische gegevens.

 

Het opstarten van het VVV-kantoor van de 21e eeuw maakt deel uit van het beleid van bevorderen van nieuwe technologieën die bij deze strategie zijn inbegrepen. Ook is het de bedoeling om het historische centrum van Calp nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd gebouwen te restaureren en gevels te verbeteren. Het VVV-kantoor van de 21e eeuw is een project dat hoort in het Plan Intelligente Bestemming van Calp, dat in 2017 in de plenaire door de gemeente is goedgekeurd. 

 

Het duurzaamheidsproject EDUSI dat Calp heeft gepresenteerd voor de oproep voor deze Europese fondsen, betekent dat 6.134.522 euro in de plaats word geïnvesteerd. Hiervan komt 50 procent uit deze Europese fondsen.

 

Met het toekennen van deze subsidie kan Calp enkele projecten uitvoeren zoals het verbeteren van de urbane mobiliteit met meer kilometers fietspaden en investeringen in het openbaar vervoer. Ook wordt geïnvesteerd in de technologische ontwikkeling van de stad om van Calp een smart city te maken. Er wordt een plan voor duurzame energie tegen klimaatverandering (PAES) geïmplementeerd, er wordt een begin gemaakt met het bomenplan gaat van start en met de groene ring rond de stad. Ook start het proyect Calp-Emprende ter stimulering van scholing en werkgelegenheid.

CALP BEGINNT MIT DEN FORMALITÄTEN ZUR EINFÜHRUNG DES FREMDENVERKEHRSAMTS DES 21. JAHRHUNDERTS

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Abril, 2018 - 11:30

 

Auf der Tagesordnung der Vollversammlung am kommenden Freitag steht die Debatte zur Enteignung einer Immobilie in der Altstadt, um das Fremdenverkehrsamt des 21. Jahrhunderts einzuführen. Hierbei handelt es sich um eine Immobilie in der Calle Llibertat, die die festgelegten Standortkriterien für die Entwicklungsstrategie der nachhaltigen Städteplanung (EDUSI) Revitaliza Calp erfüllt.

 

Das Projekt EDUSI Revitaliza Calp wird über den Europäischen Fond für regionale Entwicklung in den Jahren 2014 bis 2020 mit 80 % finanziert. Hierbei soll ein neues Fremdenverkehrsamt entstehen, dass 24 Stunden 7 Tage die Woche anhand von TICs Informationen zur Verfügung stellt. Ebenso vorgesehen sind die Entwicklung eines Erfassungs- und Verwaltungssystems touristischer Daten und die Automatisierung von Zufriedenheitsumfragen.

 

Anhand der FEDER-Fonds der Europäischen Union und unter dem Motto „Europa gestalten“ beabsichtigt das Konsistorium den touristischen Informationsprozess in Zusammenarbeit mit den Bürgern, innovativen technologischen Entwicklungen, effizienten virtuellen Plattformen und der Erfassung der wichtigsten Daten der Besucher für die Statistik zu modernisieren.

 

Die Einführung des Fremdenverkehrsamts des 21. Jahrhunderts findet im Rahmen der Förderungsmaßnahmen der neuen Technologien dieser Strategie statt, aber auch mit dem Ziel die Calper Altstadt wiederzubeleben und gleichzeitig Gebäude zu sanieren und Fassaden auszubessern. Das Fremdenverkehrsamt des 21. Jahrhunderts ist ein Projekt des Calper Plans für Intelligente Reiseziele, der von der Vollversammlung der Stadtverwaltung in 2017 verabschiedet wurde.

 

Das Projekt der Entwicklungsstrategie für eine nachhaltige und integrierte Städteplanung (EDUSI) wurde von Calp bei der Ausschreibung dieser europäischen Fonds vorgestellt und umfasst eine Investition von 6.134.522 Euro, von denen 50 Prozent aus europäischen Fonds stammen.

 

Mit dieser Beihilfe wird Calp einige Projekte, wie die Verbesserung der städtischen Mobilität mit mehr Fahrradwegen und einer Investition in öffentliche Transportmittel umsetzen können. Ebenso wird in die technologische Entwicklung der Stadt investiert, um Calp zu einer „Smart City“ zu machen (Plan zum intelligenten Urlaubsziel), der Plan zur nachhaltigen Energie gegen den Klimawechsel (PAES9) eingeführt, die Bepflanzung mit Bäumen oder eines Grüngürtels in der Stadt in Gang gesetzt sowie das Projekt Calp-Emprende, um die Bildung und Arbeit zu fördern.

CALP BEGINS THE PROCEDURES TO START UP THE 21ST CENTURY TOURISM OFFICE

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Abril, 2018 - 11:30

The agenda of the plenary meeting next Friday includes discussing the expropriation of a building in the old town to start up the tourism office of the XXI Century; it is a public building located on Llibertat Street that meets the localization conditions stipulated in the integrated strategy of sustainable urban development (EDUSI) Revitaliza Calp.

 

The project, included in the EDUSI Revitaliza Calp, is co-financed by the European Fund for Regional Development for the period between 2014 and 2020 by 80%. It consists of the creation of a new space for tourist information that provides information 24 hours a day and 7 days a week through ICTs. The development of management technology tourism data collection is already planned, as well as the automation of the completion of satisfaction surveys.

 

Using these FEDER funds of the European Union and under the slogan "Una manera de Hacer Europa" (A way to make Europe), the town council aims to modernize the tourist information process by interacting with citizens, with innovative technological developments, efficient virtual offices and collecting the main visitors information for statistical data.

 

The start-up of the 21st century tourism office is integrated into the policies for the promotion of new technologies included in the strategy, but also with the aim of revitalizing the Historic centre of Calp, at the same time encouraging the rehabilitation of buildings and improvement of facades The Tourist Office of the XXI Century is a project contemplated in the Smart Tourist Destination Plan of Calp approved by the Town Council during 2017.

 

The Sustainable and Integrated Urban Development Strategy (EDUSI) project presented by Calp in the call for these European funds, will involve an investment in the town of 6,134,522 Euros, of which 50 % will come from these European funds.

 

With the granting of this aid, Calp will be able to undertake some projects such as the improvement of urban mobility with more kilometres of bike lanes and investments in public transport. The Town Council will also invest in the technological development of the town in order to make Calp a smart city (intelligent tourist destination plan), the sustainable energy plan against climate change (PAES) will be implemented, the tree plan or green ring will be launched in the town, as well as the Calp-Emprende project to encourage training and employment.

 

Páginas

Suscribirse a Calpenotícias