Calpenotícias

OFFIZIELLE MITTEILUNG DER STADTVERWALTUNG HINSICHTLICH DES POLIZEIEINSATZES BEIM CALPE C.F

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Enero, 2018 - 11:45

 

Am Freitagnachmittag und -abend wurde von der Staatspolizei ein Einsatz beim Calpe CF durchgeführt:

 

— Die Stadtverwaltung bittet eindringlich um Vorsicht, bis die offiziellen Daten dieses Polizeieinsatzes bekannt gegeben werden.

 

— Die Stadtverwaltung teilt mit, dass dieser Einsatz nach strikten polizeilichen und justiziellen Maßnahmen erfolgt.

 

— Die Stadtverwaltung hat stets den Sport in Calp überwacht, der grundlegend für das Leben der Menschen und die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist.

OFFICIËLE MEDEDELING VAN DE GEMEENTE IN VERBAND MET DE POLITIE-ACTIE BIJ DE VOETBALCLUB VAN CALP

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Enero, 2018 - 11:45

Vrijdagavond werd bij Calpe CF een politie-actie uitgevoerd door de Policía Nacional:

 

— De gemeente maant aan tot behoedzaamheid totdat er officiële gegevens beschikbaar zijn over de politie-actie.

— De gemeente laat weten dat deze actie strikt plaatvindt in het kader van politie en justitie.

— De gemeente zal altijd waken over de sport in Calp, essentieel in het leven van de mensen en onontbeerlijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de jeugd. 

OFFIZIELLE MITTEILUNG DER STADTVERWALTUNG HINSICHTLICH DES ABRISSES DER CASAS NEPTUNO

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Enero, 2018 - 13:30

Aufgrund der vorhandenen Besorgnis der Bürger hinsichtlich der Erteilung von Baugenehmigungen für neue Immobilien, die das kulturelle Erbe Calps beeinträchtigen könnten, gibt die Stadtverwaltung bekannt:

 

- Dass alle Genehmigungen in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen gesetzlichen Berichten und den entsprechenden Genehmigungen anderer zuständiger Behörden erfolgen. In diesem Fall wurde der Abriss der Casas Neptuno von der Generaldirektion für Erbangelegenheiten genehmigt, die mit diesem Fall beauftragt ist, da die Häuser sich auf möglichen archäologischen Resten befinden. Daher kann die Stadtverwaltung nichts weiter tun, als die Genehmigung des Kommunalrats zu erfüllen.

 

- Dass die Stadtverwaltung im Schutz der Gemeinde die strikte Einhaltung der gültigen Gesetzgebung garantiert.

OFFICIËLE MEDEDELING VAN DE GEMEENTE OVER DE SLOOP VAN CASAS NEPTUNO

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Enero, 2018 - 13:30

In verband met de bezorgdheid van de burgers over urbanistische vergunningen voor nieuwe projecten die het cultureel erfgoed van Calp zouden kunnen aantasten, laat de gemeente weten:

  • Dat alle vergunningen zijn uitgegeven in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke verslagen en de bijbehorende toestemming van andere bevoegde instanties voor het verlenen van deze vergunningen. In dit geval geschiedt de sloop van Casas Neptuno met de toestemming van het Directoraat-Generaal Erfgoed. Dit is de instantie die bevoegd is in deze zaak, daar mogelijke archeologische resten gevolgen hebben voor deze huizen. De gemeente kan daarom slechts voldoen aan de door de Conselleria verleende toestemming.
  • De gemeenteraad geeft garantie en waakt over de gemeente en de strikte naleving van de geldende wettelijke regels.

Comunicat oficial de l'Ajuntament en relació a la demolició de les Cases Neptú

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Enero, 2018 - 13:30

En relació a la preocupació existent entre la ciutadania respecte a la concessió de llicències urbanístiques per a noves promocions que pogueren afectar al patrimoni cultural calpí, l'Ajuntament comunica:

 

- Que totes les llicències són concedides d'acord als informes legals preceptius i a les corresponents autoritzacions d'altres administracions competents en l'atorgament d'aquests permisos. En aquest cas la demolició de les cases Neptú ha comptat amb el vistiplau de la Direcció general de Patrimoni, que és l'organisme que té competència en aquest assumpte en estar aquestes cases afectades per possibles restes arqueològiques. Per tant, l'Ajuntament no pot més que complir l'autorització concedida per Conselleria.

 

- Que l'Ajuntament garanteix i vetla pel municipi i pel compliment estricte de la legalitat vigent.

Comunicado oficial del Ayuntamiento en relación a la demolición de las Casas Neptuno

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Enero, 2018 - 13:30

En relación a la preocupación existente entre la ciudadanía respecto a la concesión de licencias urbanísticas para nuevas promociones que pudiesen afectar al patrimonio cultural calpino, el Ayuntamiento comunica:

 

- Que todas las licencias son concedidas de acuerdo a los informes legales preceptivos y a las correspondientes autorizaciones de otras administraciones competentes en el otorgamiento de dichos permisos. En este caso la demolición de las casas Neptuno ha contado con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, que es el organismo que tiene competencia en este asunto al estar estas casas afectadas por posibles restos arqueológicos. Por tanto, el Ayuntamiento no puede más que cumplir la autorización concedida por Conselleria.

 

- Que el Ayuntamiento garantiza y vela por el municipio y por el cumplimiento estricto de la legalidad vigente.

COMUNICADO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN A LA OPERACIÓN POLICIAL EN EL CALPE C.F.

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Enero, 2018 - 11:45

 

En la tarde-noche del viernes se produjo una operación policial llevada a cabo por la Policía Nacional en el Calpe CF:

 

  • El Ayuntamiento insta a tener cautela hasta que se disponga de datos oficiales acerca de la investigación policial.

 

  • El Ayuntamiento manifiesta que esta operación responde estrictamente al ámbito policial y judicial.

 

  • El Ayuntamiento siempre va a velar por el deporte en Calp, esencial en la vida de las personas y fundamental en el desarrollo personal de los niños y jóvenes.

 

CALP DOET MEE AAN CMT STUTTGART, DE BEST BEZOCHTE VAKANTIEBEURS VAN DUITSLAND

Fecha de publicación: 
Martes, 16 Enero, 2018 - 13:00

 

Afdeling Toerisme staat deze week op vakantiebeurs CMT Stuttgart dat met zijn 250.000 bezoekers in Duitsland het toeristische evenement is waar de meeste mensen op afkomen.

 

Dit is de tweede keer dat Calp op deze beurs staat, gespecialiseerd in campings en caravans met als doelgroep het algemene publiek; de deelname en de belangstelling van de Duitse bezoekers waren vorig jaar een succes. Ditmaal gaat de Afdeling Toerisme er samen heen met vijf bedrijven uit Calp: makelaarskantoren Jetvillas en Interhome plus de hotels RH, AR Unitursa en Sol y Mar.

 

Duitse toeristen naar Calp lokken staat bij Afdeling Toerisme hoog op de agenda want dit is een traditionele markt die de laatste tientallen jaren is verwaarloosd. Hoewel Duitsers de twee na grootste buitenlandse bewonersgemeenschap van de gemeente vormt, komt het aantal Duitse toeristen dat jaarlijks naar Calp komt niet boven de twee procent uit.

 

Voor wethouder van Toerisme Jan Van Parijs is de beurs in Stuttgart een “grote kans voor Calp” vanwege de datums waarop hij wordt gehouden. Duitse toeristen onderscheiden zich door vooruit te kijken en hun vakantie vroeg te plannen, ze hebben nog geen beslissing genomen over een boeking. Tijdens het evenement promoot de Afdeling Toerisme de plaats Calp als bestemming evenals het aanvullende aanbod en de campings.

 

Naast Stuttgart wil Calp dit jaar ook aanwezig zijn bij twee andere vakantiebeurzen in Duitsland: die van München van 22 t/m 25 februari en die van Berlijn op 7 t/m 11 maart.

 

Verder staat de gemeente op de internationale vakantiebeurs van Madrid (Fitur), die deze woensdag begint, en op de Salon de Vacances in Brussel. 

CALP NIMMT AN DER CMT MESSE IN STUTTGART TEIL, DER MEIST BESUCHTEN IN DEUTSCHLAND

Fecha de publicación: 
Martes, 16 Enero, 2018 - 13:00

 

 

Das Amt für Tourismus nimmt diese Woche an der CMT Messe in Stuttgart teil, die mit 250.000 Besuchern die meist besuchte Tourismusmesse in Deutschland ist.

 

Calp präsentiert sich nun zum zweiten Mal bei dieser Messe, die sich auf Campingplätze und Wohnmobile spezialisiert hat, und sich nach dem Erfolg und dem geweckten Interesse der deutschen Besucher im vergangenen Jahr an das allgemeine Publikum richtet. Dieses Mal wird das Amt für Tourismus von fünf Calper Unternehmen begleitet: die Immobilienmakler Jetvillas und Interhome sowie die Hotels RH, AR Unitursa und Sol y Mar.

 

Die deutschen Touristen für die Stadt des Penyal zu begeistern ist eine der Prioritäten des Amts für Tourismus, da es sich um einen traditionellen Markt handelt, der in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt wurde. Man sollte nicht vergessen, dass obwohl die deutsche Gemeinschaft unter den ansässigen Ausländern die zweit größte in der Gemeinde ist, die Anzahl der deutschen Touristen, die Calp besuchen, aber nicht mal zwei Prozent überschreitet.

 

Für den Stadtrat für Tourismus, Jan Van Parijs, ist die Messe in Stuttgart eine „großartige Möglichkeit für Calp,“ da sie zu einem Zeitpunkt stattfindet, in dem die deutschen Touristen bereits mit ihrer Urlaubsplanung beginnen, aber sich noch nicht für ein Reiseziel entschieden haben. Bei diesem Event wird das Amt für Tourismus Calp als Reiseziel fördern und das zusätzliche Angebot und die Campingplätze vorstellen.

 

Neben Stuttgart wird Calp dieses Jahr außerdem an zwei weiteren Messen in Deutschland teilnehmen, vom 22. bis 25. Februar in München und vom 7. bis 11. März in Berlin.

 

Ebenso wird die Gemeinde bei der Internationalen Tourismusmesse in Madrid (Fitur) anwesend sein, die diesen Mittwoch beginnt, sowie beim Salon de Vacances in Brüssel.

 

CALP PARTICIPE AU SALON CMT STUTTGART, LE PLUS VISITÉ EN ALLEMAGNE

Fecha de publicación: 
Martes, 16 Enero, 2018 - 13:00

Le Département du Tourisme participe cette semaine au salon CMT Stuttgart, qui avec 250.000 visiteurs est l'événement touristique qui attire la plus grande affluence de public en Allemagne.

 

C'est la deuxième fois que Calp assiste à ce salon, spécialisé en camping et caravanes et adressé au grand public, après avoir vérifié le succès de la participation et l'intérêt suscité par les visiteurs allemands l'année dernière. À cette occasion, le département du Tourisme sera accompagné par cinq entreprises de Calp : les sociétés immobilières Jetvillas et Interhome et les hôtels RH, AR Unitursa et Sol y Mar. 

 

Attirer les touristes allemands vers la ville du rocher est l'une des priorités du département du Tourisme, puisqu'il s'agit d'un marché traditionnel qui a été négligé au cours des dernières décennies. Nous devons remarquer que bien que la communauté allemande soit la deuxième la plus importante parmi les étrangers vivant dans la ville, les touristes allemands qui visitent Calp chaque année ne dépassent pas deux pour cent du chiffre total.

 

Pour le conseiller municipal pour le tourisme, Jan Van Parijs, le salon de Stuttgart est une « grande opportunité pour Calp » parce qu’il a lieu juste quand les touristes allemands, qui se caractérisent par une attitude prévoyante et qui préparent leurs vacances à l'avance, n’ont pas encore décidé où faire leurs réservations. Dans ce salon, le département du Tourisme fera la promotion de Calp en tant que destination ainsi que de son offre complémentaire et ses campings.

 

En plus de Stuttgart, Calp prévoit d'assister à deux autres salons en Allemagne cette année, Munich, qui aura lieu du 22 au 25 février, et Berlin, du 7 au 11 mars.

 

D'autre part, la ville sera également présente au Salon international du tourisme de Madrid (Fitur), qui commence ce mercredi, ainsi qu'au Salon de Vacances de Bruxelles.

 

Páginas

Suscribirse a Calpenotícias