Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Calpenotícias

Español

La falta d'accessibilitat i mobilitat a Calp, principals problemes per als majors residents en el municipi

Fecha de publicación: 
Miércoles, 23 Enero, 2019 - 14:00
La falta d'accessibilitat i mobilitat és un dels principals problemes que existeix a Calp, segons les persones majors residents en el municipi.
 
 
 
Així ho ha revelat l'estudi de diagnòstic que l'Ajuntament de Calp ha dut a terme dins del projecte “Calp, Ciutats Amigables amb les persones majors”, una iniciativa promoguda per l'Organització Mundial de la Salut perquè les ciutats puguen convertir-se en espais que atenguen les necessitats de les persones majors en múltiples àmbits i en conseqüència millorar la seua qualitat de vida.
 
 
 
Els majors que han participat en aquest estudi, a través d'enquestes i grups de discussió, consideren que es tracta d'una ciutat bastant inaccessible per a aquestes persones no solament per la topografia del municipi caracteritzada per costeres sinó per l'existència de barreres arquitectòniques.
 
 
 
Es posa l'accent principalment en la necessitat de connectar el centre urbà i les urbanitzacions, on resideix un gran nombre de persones majors. En aquest sentit, consideren necessari millorar el transport públic a Calp, tant en la freqüència i cobertura de l'autobús urbà com en el que connecta la localitat amb l'hospital de Dénia. A més, assenyalen que la informació no arriba a les urbanitzacions amb la qual cosa una gran part de la població està desinformada.
 
 
 
D'altra banda, els majors consideren desorbitat el preu de l'habitatge i manifesten la necessitat de millorar els parcs i lavabos públics. També reclamen més residències i centres de dia públics.
 
 
 
Com a aspectes positius l'estudi revela que els majors consideren que Calp és una ciutat idònia per a viure pel seu bon clima, platges i espais naturals a més de ser un municipi tranquil. Així mateix, existeix un sentiment generalitzat de bon tracte i respecte cap als majors del municipi i se senten partícips en la vida social i política de la ciutat.
 
 
 
Els participants en l'estudi destaquen l'alt grau de satisfacció amb els serveis que ofereix el centre cívic i la casa de cultura ja que proporcionen a les persones majors un ampli ventall d'activitats i perquè consideren que funcionen com un mitjà en el qual poder integrar-se i relacionar-se amb altres persones.
 
 
 
Els resultats d'aquest estudi de diagnòstic s'han obtingut a través d'enquestes realitzades a una mostra representativa de 204 persones majors de 60 anys així com a través de huit grups de discussió.
 
 
 
Aquest estudi de diagnòstic és la primera de les quatre fases en la qual es desenvoluparà aquesta iniciativa. Aquests resultats serviran ara de base per a l'elaboració d'un pla d'acció local. Per aquest motiu es realitzarà al llarg d'enguany un taller trimestral en el qual es recolliran propostes per a millorar les deficiències detectades.
 
 
 
 
L'execució del pla d'acció, segona fase del projecte, es desenvoluparà en un termini de tres a cinc anys; en eixe cinqué any es desenvoluparà la tercera fase consistent en una avaluació dels projectes que s'hagen dut a terme fins a eixe moment, i finalment la quarta fase suposarà avaluacions periòdiques que tindran lloc cada cinc anys per a determinar el compliment dels objectius inicials per a convertir a Calp en ciutat amigable amb les persones majors.
 
 
 
 
L'estudi estarà disponible en la pàgina web de l'Ajuntament la pròxima setmana.

 

 

 

La falta de accesibilidad y movilidad en Calp, principales problemas para los mayores residentes en el municipio

Fecha de publicación: 
Miércoles, 23 Enero, 2019 - 14:00

La falta de accesibilidad y movilidad es uno de los principales problemas que existe en Calp, según las personas mayores residentes en el municipio.

 

Así lo ha revelado el estudio de diagnóstico que el Ayuntamiento de Calp ha llevado a cabo dentro del proyecto “Calp, Ciudades Amigables con las personas mayores”, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud para que las ciudades puedan convertirse en espacios que atiendan las necesidades de las personas mayores en múltiples ámbitos y en consecuencia mejorar su calidad de vida.

 

Los mayores que han participado en este estudio, a través de encuestas y grupos de discusión, consideran que se trata de una ciudad bastante inaccesible para estas personas no sólo por la topografía del municipio caracterizada por cuestas sino por la existencia de barreras arquitectónicas.

 

Se hace especial hincapié en la necesidad de conectar el centro urbano y las urbanizaciones, donde reside un gran número de personas mayores. En este sentido, consideran necesario mejorar el transporte público en Calp, tanto en la frecuencia y cobertura del autobús urbano como en el que conecta la localidad con el hospital de Dénia. Además, señalan que la información no llega a las urbanizaciones por lo que una gran parte de la población está desinformada.

 

Por otro lado, los mayores consideran desorbitado el precio de la vivienda y manifiestan la necesidad de mejorar los parques y aseos públicos. También reclaman más residencias y centros de día públicos.

 

Como aspectos positivos el estudio revela que los mayores consideran que Calp es una ciudad idónea para vivir por su buen clima, playas y espacios naturales además de ser un municipio tranquilo. Asimismo, existe un sentimiento generalizado de buen trato y respeto hacia los mayores del municipio y se sienten partícipes en la vida social y política de la ciudad.

 

Los participantes en el estudio destacan el alto grado de satisfacción con los servicios que ofrece el centro cívico y la casa de cultura ya que proporcionan a las personas mayores un amplio abanico de actividades y porque consideran que funcionan como un medio en el que poder integrarse y relacionarse con otras personas.

 

Los resultados de este estudio de diagnóstico se han obtenido a través de encuestas realizadas a una muestra representativa de 204 personas mayores de 60 años así como a través de ocho grupos de discusión.

 

Este estudio de diagnóstico es la primera de las cuatro fases en la que se desarrollará esta iniciativa. Estos resultados servirán ahora de base para la elaboración de un plan de acción local. Para ello se realizará a lo largo de este año un taller trimestral en el que se recogerán propuestas para mejorar las deficiencias detectadas.


 

La ejecución del plan de acción, segunda fase del proyecto, se desarrollará en un plazo de tres a cinco años; en ese quinto año se desarrollará la tercera fase consistente en una evaluación de los proyectos que se hayan llevado a cabo hasta ese momento, y finalmente la cuarta fase supondrán evaluaciones periódicas que tendrán lugar cada cinco años para determinar el cumplimiento de los objetivos iniciales para convertir a Calp en ciudad amigable con las personas mayores.


 

El estudio estará disponible en la página web del Ayuntamiento la próxima semana.


 

Calp presenta els millors índexs de rendiment hídric de la comarca de la Marina Alta

Fecha de publicación: 
Martes, 24 Julio, 2018 - 12:45

Aguas de Calpe ha estalviat, durant els primers sis mesos de l'any, 54.600 m3, volum d'aigua equivalent a l'emmagatzemat en quasi 22 piscines olímpiques. El volum d'aigua estalviat són els recursos hídrics consumits per 390 famílies calpines durant un any, la qual cosa posa de manifest la importància dels projectes escomesos per l'empresa de l'aigua juntament amb l'Ajuntament per a la modernització de les infraestructures hidràuliques en tot el municipi.

L'estalvi obtingut és fruit del compromís de Aguas de Calpe amb l'economia circular, en la qual es requereix reduir tant el consum de matèries primeres com la producció de residus. En aquest sentit, cal destacar que el rendiment hidràulic és la millor manera de conèixer l'estat de les xarxes de proveïment d'una ciutat. I Calp ostenta en l'actualitat un dels millors resultats de tota la Comunitat València i, en concret en la província d'Alacant, és una de les ciutats amb millors índexs. En concret, Calp ha aconseguit el 85 per cent de rendiment després d'una inversió continuada i sostinguda en el temps des que es va constituir la societat Aguas de Calpe.

Cal tenir en compte que aquestes xifra no inclou a més la quantitat d'aigua que no passa per comptador, açò és per exemple, la que s'empra per a apagar incendis o usos d'un altre tipus. En municipis de l'entitat i grandària similar a Calp els rendiments solen oscil·lar entre el 50 i el 60 per cent. La millora en el rendiment permet a Aguas de Calpe garantir el subministrament a Calp sense incrementar el cost del servei posat que la tarifa actual no s'ha incrementat en els últims nou anys malgrat els importants increments registrats tant en matèries primeres com en energia.

 

La millora citada anteriorment, es deu principalment a les actuacions desenvolupades per Aigües de Calp, en els últims anys:

1. Renovació de xarxes de distribució d'aigua

2. Inversió per a millorar el sistema d'emmagatzematge d'aigua que assegura el subministrament al conjunt de Calp

3. Instal·lació en el conjunt de les instal·lacions del sistema de telemando i telecontrol

4. Sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable i treball constant de millora de l'estat de la xarxa

5. Instal·lació de comptadors intel·ligents en els domicilis per a assegurar als ciutadans una eina per a conèixer més detall sobre els seus consums.

Calp presenta los mejores índices de rendimiento hídrico de la comarca de la Marina Alta

Fecha de publicación: 
Martes, 24 Julio, 2018 - 12:45

Aguas de Calpe ha ahorrado, durante los primeros seis meses del año, 54.600 m3, volumen de agua equivalente al almacenado en casi 22 piscinas olímpicas.

 

El volumen de agua ahorrado son los recursos hídricos consumidos por 390 familias calpinas durante un año, lo que pone de manifiesto la importancia de los proyectos acometidos por la empresa del agua junto con el Ayuntamiento para la modernización de las infraestructuras hidráulicas en todo el municipio.

 

El ahorro obtenido es fruto del compromiso de Aguas de Calpe con la economía circular, en la que se requiere reducir tanto el consumo de materias primas como la producción de residuos. En este sentido, hay que destacar que el rendimiento hidráulico es la mejor manera de conocer el estado de las redes de abastecimiento de una ciudad. Y Calp ostenta en la actualidad uno de los mejores resultados de toda la Comunidad Valencia y, en concreto en la provincia de Alicante, es una de las ciudades con mejores índices.

 

En concreto, Calp ha alcanzado el 85 por ciento de rendimiento después de una inversión continuada y sostenida en el tiempo desde que se constituyó la sociedad Aguas de Calpe. Hay que tener en cuenta que estas cifra no incluye además la cantidad de agua que no pasa por contador, esto es por ejemplo, la que se emplea para apagar incendios o usos de otro tipo. En municipios de la entidad y tamaño similar a Calp los rendimientos suelen oscilar entre el 50 y el 60 por ciento.

 

La mejora en el rendimiento permite a Aguas de Calpe garantizar el suministro a Calp sin incrementar el coste del servicio puesto que la tarifa actual no se ha incrementado en los últimos nueve años a pesar de los importantes incrementos registrados tanto en materias primas como en energía.

 

La mejora citada anteriormente, se debe principalmente a las actuaciones desarrolladas por Aguas de Calpe, en los últimos años:

 

 

 

 

  1. Renovación de redes de distribución de agua

  2. Inversión para mejorar el sistema de almacenamiento de agua que asegura el suministro al conjunto de Calp

  3. Instalación en el conjunto de las instalaciones del sistema de telemando y telecontrol

  4. Sectorización de la red de distribución de agua potable y trabajo constante de mejora del estado de la red

  5. Instalación de contadores inteligentes en los domicilios para asegurar a los ciudadanos una herramienta para conocer más detalle sobre sus consumos.

 

MIGUEL DORRONSORO REFLECTS THE LONELINESS OF THE MAN IN HIS LAST EXHIBITION IN CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15

 

The exhibition "Chicos y demás..." by Miguel Dorronsoro is composed of paintings in which he shows the man and his "naked solitude".

 

This exhibition, which can be visited until the 29th of July in the Exhibition Hall of the Cultural Centre of Calp, shows nudes painted by Dorronsoro that have never been exhibited, as well as other works that have marked his career.

 

The creator of "Chicos y demás..." explains that what he likes most when he paints is to experiment with the emotions that people reflect on their faces, and that the subject of the human figure has always been very present in his work . But this exhibition also displays other paintings with fashion objects, which may seem, erroneously, more superficial.

 

Dorronsoro affirms that he prefers to paint in the loneliness of his workshop, where he finds inspiration, although he also inspires his paintings in photographs that he makes of subjects interesting to him, as well as searching on Internet. The painter from Santander defines his style as impressionistic and sometimes abstract, although he believes that he is not classified in any style.

 

With this exhibition, very different from other works of this painter, Dorronsoro returns to Calp, where he has previously make other exhibitions.

 

Miguel Dorronsoro reflectix la solitud de l'home en la seua última exposició a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15
L'exposició "Chicos y demás..." de Miguel Dorronsoro es compon de pintures en les que mostra a l'home i la seua "nua solitud".
 
 
Aquesta exposició, que pot visitar-se fins al 29 de juliol a la Sala d'Exposicions de la Casa de Cultura de Calp, mostra quadres de cossos nus pintats per Dorronsoro que mai s'han exposat, a més d'altres obres que han marcat la seua trajectòria.
 
 
El creador de "Chicos y demás..." explica que el que més li agrada quan pinta és experimentar amb les emocions que les persones reflectixen en les seues cares, i és que el tema de la figura humana sempre ha estat molt present en la seua obra. Però aquesta mostra també compta amb una part en la qual s'han pintat objectes de moda, que poden semblar, erròniament, més superficials.
 
 
Dorronsoro afirma que prefereix pintar en la solitud del seu taller, on troba la inspiració, encara que també inspira les seues pintures en fotografies que fa de temes que li semblen interessants, així com a partir de recerques que efectua a internet. El pintor santanderí definix el seu estil com impressionista i de vegades abstracte, tot i que creu que no està encasellat en cap estil.
 
 
Amb aquesta mostra, molt diferent a altres treballs seus, Dorronsoro torna a Calp, on ja havia realitzat exposicions amb anterioritat.

Miguel Dorronsoro refleja la soledad del hombre en su última exposición en Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15

La exposición “Chicos y demás...” de Miguel Dorronsoro se compone de pinturas en las que muestra al hombre y su “desnuda soledad”.

 

Esta exposición, que puede visitarse hasta el 29 de julio en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Calp, muestra desnudos pintados por Dorronsoro que nunca se han expuesto además de otras obras que han marcado su trayectoria.

 

El creador de “Chicos y demás...” explica que lo que más le gusta cuando pinta es experimentar con las emociones que las personas reflejan en sus rostros, y es que el tema de la figura humana siempre ha estado muy presente en su obra. Pero esta muestra también cuenta con una parte en la que se han pintado objetos de moda, que pueden parecer, erróneamente, más superficiales.

 

Dorronsoro afirma que prefiere pintar en la soledad de su taller, donde encuentra la inspiración, aunque también inspira sus pinturas en fotografías que hace de temas que le parezcan interesantes, así como a partir de búsquedas que efectúa en internet. El pintor santanderino define su estilo como impresionista y a veces abstracto, aunque cree que no está encasillado en ningún estilo.

 

Con esta muestra, muy diferente a otros trabajos suyos, Dorronsoro regresa a Calp, donde ya había realizado exposiciones con anterioridad.

CALP TOWN COUNCIL CREATES BIRDWATCHING ROUTES TO PROMOTE ORNITHOLOGICAL TOURISM

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

The councils for Tourism and Environment have created several routes in different parts of the municipality in order to promote bird tourism or birdwatching, a form of ecotourism booming in the town.

 

In particular, routes have been created in the Morro de Toix, in the Serra d'Oltà, an area declared as special conservation area for birds, as well as in the ecological promenade Princesa de Asturias, located at the foot of the rock Penyal d'Ifac, and it is foreseen that during the month of July another one will be fitted out in the salt flats. For this purpose, different signs have been installed with information about the birds that people can see in each of these places, their greater or lesser presence depending on the period of the year, their habitat and the established route.

 

The route of the Penyal d'Ifac has an extension of 0.7 km and an estimated length of 10 minutes; the one in the Serra d'Oltà is 3.6 km and an estimated length of 1h 30 minutes while the route in the Morro de Toix is 1.4 km and is estimated in 20 minutes. The salt flats, a place that houses 173 different species throughout the year, is considered a paradise for many birds and offers a route of 2.3 km with an estimated length of 45 minutes.

 

Starting these routes is part of the commitment of the Department for Tourism to ornithological tourism, a form of ecotourism that is motivated by the study and observation of birds and their habitats and that year after year brings a greater number of visitors to Calp, attracted by the great variety of birds that pass or live in the town.

 

L’Ajuntament de Calp crea rutes d’albirament d’aus per a fomentar el turisme ornitològic

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

Les regidories de Turisme i de Medi Ambient han creat diverses rutes en diferents paratges del municipi per tal d'impulsar el turisme ornitològic o "birdwatching", una modalitat d'ecoturisme en auge a la localitat.

 

 

En concret s'han creat rutes al Morro de Toix, a la Serra d'Oltà, zona declarada com a àrea d'especial conservació per a les aus, així com al passeig ecològic Princesa d'Astúries, situat als peus del Penyal d'Ifac, i està previst que al llarg del mes de juliol s'habilite una altra a les salines. Per a això s'han instal·lat diferents cartells amb informació sobre les aus que es poden albirar en cada un d'aquests llocs, el seu major o menor presència segons l'època de l'any així com sobre els llocs en què aquestes habiten a més del recorregut de la ruta.

 

La ruta del Penyal d'Ifac té una extensió de 0.7 km i una durada estimada de 10 minuts, la de la Serra d'Oltà és de 3.6 km i un recorregut estimat de 1h 30 minuts mentre que la del Morro de Toix és de 1.4 km i un temps de 20 minuts. Les salines, paratge que acull al llarg de l'any 173 espècies diferents, és considerat un paradís per a nombroses aus i compta amb un recorregut de 2.3 km i un temps estimat de 45 minuts.

 

 

La creació d'aquestes rutes forma part de l'aposta de la Regidoria de Turisme pel turisme ornitològic, una modalitat d'ecoturisme que té com a motivació l'estudi i observació de les aus i els seus hàbitats i que any rere any porta a Calp a un major nombre de visitants, atrets per la gran varietat d'aus que passen o habiten a la localitat.

El Ayuntamiento de Calp crea rutas de avistamiento de aves para fomentar el turismo ornitológico

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

Las concejalías de Turismo y de Medio Ambiente han creado varias rutas en distintos parajes del municipio con el fin de impulsar el turismo ornitológico o “birdwatching”, una modalidad de ecoturismo en auge en la localidad.

 

En concreto se han creado rutas en el Morro de Toix, en la Serra d’Oltà, zona declarada como área de especial conservación para las aves, así como en el paseo ecológico Princesa de Asturias, situado a los pies del Penyal d’Ifac, y está previsto que a lo largo del mes de julio se habilite otra en las salinas. Para ello se han instalado diferentes carteles con información sobre las aves que se pueden avistar en cada uno de estos lugares, su mayor o menor presencia según la época del año así como sobre los lugares en los que estas habitan además del recorrido de la ruta.

 

La ruta del Penyal d’Ifac tiene una extensión de 0.7 km y una duración estimada de 10 minutos, la de la Serra d’Oltà es de 3.6 km y un recorrido estimado de 1h 30 minutos mientras que la del Morro de Toix es de 1.4 km y un tiempo de 20 minutos. Las salinas, paraje que alberga a lo largo del año 173 especies diferentes, es considerado un paraíso para numerosas aves y cuenta con un recorrido de 2.3 km y un tiempo estimado de 45 minutos.

 

La creación de estas rutas forma parte de la apuesta de la Concejalía de Turismo por el turismo ornitológico, una modalidad de ecoturismo que tiene como motivación el estudio y observación de las aves y sus hábitats y que año tras año trae a Calp a un mayor número de visitantes, atraídos por la gran variedad de aves que pasan o habitan en la localidad.

Páginas

Suscribirse a Calpenotícias