Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

César Sánchez

Español

L'Ajuntament signa el conveni per a la construcció de la 4 ª fase de l'edifici de la Unió Musical Calp-Ifac

Fecha de publicación: 
Miércoles, 29 Agosto, 2018 - 13:15

Aquest matí s'ha dut a terme la signatura del conveni entre la Caixa de Crèdit Provincial i l'Ajuntament de Calp per a la construcció de la 4ª fase de l'edifici de la Unió Musical Calp-Ifac, amb açò culminaran les obres del centre cultural de l'entitat cultural, un projecte iniciat fa més d'una dècada i que s'espera que siga una realitat abans de finalitzar 2019.

 

Aquest edifici se situa en l'avinguda Puerto de Santa María, en un solar propietat de la banda de Calp. La banda de música i l'Ajuntament van acordar un protocol pel qual el Consistori es comprometia a construir l'edifici i a canvi l'entitat cultural cedia part de l'immoble per a ús municipal. En 2011 el govern es va proposar impulsar aquestes obres i en els pressupostos dels últims anys ha destinat un muntant finançat a través de la Caixa de Crèdit de la Diputació

 

En 2016 i 2017 l'Ajuntament va destinar 250.000 € a la segona i tercera fase de construcció de l'edifici respectivament, i el pressupost de 2018 contempla destinar 250.000 € a la quarta fase de les obres a executar al llarg del present exercici i altres 250.000 € per a finalitzar les obres del la part de l'edifici que corresponen a la Unió Musical a executar en 2019.

 

D'aquesta manera la Unió Musical serà la propietària de la planta baixa i entreplanta de l'edifici -àrea que quedarà finalitzada en 2019- de manera que la banda compte amb la sala d'assajos, despatxos i aules necessàries per a desenvolupar la seua labor.

 

El Ayuntamiento firma el convenio para la construcción de la 4 ª fase del edificio de la Unió Musical Calp-Ifac

Fecha de publicación: 
Miércoles, 29 Agosto, 2018 - 13:15

Esta mañana se ha llevado a cabo la firma del convenio entre la Caja de Crédito Provincial y el Ayuntamiento de Calp para la construcción de la 4ª fase del edificio de la Unió Musical Calp-Ifac, con ello culminarán las obras del centro cultural de la entidad cultural, un proyecto iniciado hace más de una década y que se espera que sea una realidad antes de finalizar 2019.

Este edificio se ubica en la avenida Puerto de Santa María, en un solar propiedad de la banda de Calp. La banda de música y el Ayuntamiento acordaron un protocolo por el que el Consistorio se comprometía a construir el edificio y a cambio la entidad cultural cedía parte del inmueble para uso municipal. En 2011 el gobierno se propuso impulsar estas obras y en los presupuestos de los últimos años ha destinado un montante financiado a través de la Caja de Crédito de la Diputación

En 2016 y 2017 el Ayuntamiento destinó 250.000 € a la segunda y tercera fase de construcción del edificio respectivamente, y el presupuesto de 2018 contempla destinar 250.000 € a la cuarta fase de las obras a ejecutar a lo largo del presente ejercicio y otros 250.000 € para finalizar las obras del la parte del edificio que corresponden a la Unión Musical a ejecutar en 2019.

De este modo la Unión Musical será la propietaria de la planta baja y entreplanta del edificio -área que quedará finalizada en 2019- de manera que la banda cuente con la sala de ensayos, despachos y aulas necesarias para desarrollar su labor.

 

L'Ajuntament signa la recepció de les obres de les rotondes d'accés a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 19 Julio, 2018 - 09:30

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha assistit hui a la signatura de l'acte de recepció de les obres de les rotondes d'accés a Calp; en l'acte han estat presents la tinent-alcalde Ana Sala, tècnics municipals i de Diputació, el Diputat de l'àrea de carreteres, Juan Molina, el director de l'àrea de carreteres, Antonio Medina i els responsables de l'empresa adjudicatària, Guerola Transer S.L.O.

 

Les obres es van iniciar el passat any amb un pressupost de 1’5 milions d'euros i estan finançades per la Diputació Provincial, encara que les rotondes van entrar en funcionament el passat mes de març és ara quan l'empresa adjudicatària ha finalitzat definitivament els treballs d'urbanització.

 

La nova obra ha permès millorar l'accessibilitat i la seguretat vial. A més, està concebuda per a un major volum de tràfic, més ajustat a l'actual realitat del municipi, i aconsegueix un accés ràpid al centre urbà i a la zona de platges de Calp. També ha millorat l'accés a l'estació de tren des de l'accés nord. Este tram de la N-332 constituïa un punt perillós de les carreteres de l'Estat pel seu elevat índex de sinistralitat.

Les dues noves rotondes mesuren 60 metres, una se situa en la confluència de l'avinguda Generalitat Valenciana amb la carretera nacional, en el qual suposava un dels punts negres del municipi, i l'altra rotonda se situa un poc abans de la confluència de la carretera nacional amb el vial conegut com a carretera dels Lleus.

 

L'Ajuntament signa la recepció de les obres de les rotondes d'accés a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 19 Julio, 2018 - 09:30

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha assistit hui a la signatura de l'acte de recepció de les obres de les rotondes d'accés a Calp; en l'acte han estat presents la tinent-alcalde Ana Sala, tècnics municipals i de Diputació, el Diputat de l'àrea de carreteres, Juan Molina, el director de l'àrea de carreteres, Antonio Medina i els responsables de l'empresa adjudicatària, Guerola Transer S.L.O.

 

Les obres es van iniciar el passat any amb un pressupost de 1’5 milions d'euros i estan finançades per la Diputació Provincial, encara que les rotondes van entrar en funcionament el passat mes de març és ara quan l'empresa adjudicatària ha finalitzat definitivament els treballs d'urbanització.

 

La nova obra ha permès millorar l'accessibilitat i la seguretat vial. A més, està concebuda per a un major volum de tràfic, més ajustat a l'actual realitat del municipi, i aconsegueix un accés ràpid al centre urbà i a la zona de platges de Calp. També ha millorat l'accés a l'estació de tren des de l'accés nord. Este tram de la N-332 constituïa un punt perillós de les carreteres de l'Estat pel seu elevat índex de sinistralitat.

Les dues noves rotondes mesuren 60 metres, una se situa en la confluència de l'avinguda Generalitat Valenciana amb la carretera nacional, en el qual suposava un dels punts negres del municipi, i l'altra rotonda se situa un poc abans de la confluència de la carretera nacional amb el vial conegut com a carretera dels Lleus.

 

El Ayuntamiento firma la recepción de las obras de las rotondas de acceso a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 19 Julio, 2018 - 09:30

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha asistido hoy a la firma del acto de recepción de las obras de las rotondas de acceso a Calp; en el acto han estado presentes la teniente-alcalde Ana Sala, técnicos municipales y de Diputación, el Diputado del área de carreteras, Juan Molina, el director del área de carreteras, Antonio Medina y los responsables de la empresa adjudicataria, Guerola Transer S.L.U.

 

Las obras se iniciaron el pasado año con un presupuesto de 1’5 millones de euros y están financiadas por la Diputación Provincial, aunque las rotondas entraron en funcionamiento el pasado mes de marzo es ahora cuando la empresa adjudicataria ha finalizado definitivamente los trabajos de urbanización.

 

La nueva obra ha permitido mejorar la accesibilidad y la seguridad vial. Además, está concebida para un mayor volumen de tráfico, más ajustado a la actual realidad del municipio, y logra un acceso rápido al centro urbano y a la zona de playas de Calp. También ha mejorado el acceso a la estación de tren desde el acceso norte. Este tramo de la N-332 constituía un punto peligroso de las carreteras del Estado por su elevado índice de siniestralidad.

 

Las dos nuevas rotondas miden 60 metros, una se sitúa en la confluencia de la avenida Generalitat Valenciana con la carretera nacional, en el que suponía uno de los puntos negros del municipio, y la otra rotonda se ubica un poco antes de la confluencia de la carretera nacional con el vial conocido como carretera dels Lleus.

 

DE POLICÍA LOCAL HEEFT EEN MOBIEL POLITIEBUREAU VOOR HET AFHANDELEN VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT HET VERKEER

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 14:15

 

De Policía Local van Calp beschikt over een verplaatsbare eenheid die het mogelijk maakt zaken af te handelen met betrekking tot het verkeer op de openbare weg. Burgemeester César Sánchez heeft deze ochtend samen met intendente (commissaris) van de gemeentepolitie Manuel Eguilior en subintendente José Valle de politiebus gepresenteerd.

 

Op deze manier kunnen ter plaatse de formaliteiten worden afgehandeld van verkeersongelukken of vooronderzoeken gedaan van misdrijven tegen de verkeersveiligheid zonder dat de betrokkenen naar het politiebureau moeten. De bus is uitgerust met de noodzakelijke apparatuur voor onderzoek van ongelukken en uitvoeren van alcohol- en drugstesten. Ook staan er een werktafel, printer en computer.

 

Verder maakt dit kantoor het mogelijk om informatiecampagnes omtrent verkeer uit te voeren binnen de gemeente Calp.

DIE ORTSPOLIZEI RICHTET EIN MOBILES BÜRO ZUR ABWICKLUNG VON MASSNAHMEN IN BEZUG AUF DEN STRASSENVERKEHR EIN

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 14:15

 

 

Die Calper Ortspolizei hat eine mobile Einheit eingerichtet, mit der die Bearbeitung von Maßnahmen in Bezug auf den öffentlichen Straßenverkehr ermöglicht wird. Der Calper Bürgermeister César Sánchez hat heute Morgen gemeinsam mit dem Polizeileiter der Gemeinde Manuel Eguilior und dem stellvertretenden Polizeileiter José Valle dieses mobile Büro vorgestellt.

 

Auf diese Weise können Verkehrsunfälle sowie Verstöße gegen die Straßensicherheit vor Ort bearbeitet werden, ohne dass die betroffenen Personen die Polizeiwache aufsuchen müssen. Das mobile Büro ist mit den erforderlichen Instrumenten ausgestattet, um Verkehrsunfälle zu untersuchen sowie Alkohol- und Drogenkontrollen durchzuführen. Ebenso vorhanden sind Schreibtisch, Drucker und Computer.

 

Mit diesem mobilen Büro können außerdem Informationsveranstaltungen über den Straßenverkehr in der Calper Gemeinde durchgeführt werden.

THE LOCAL POLICE HAS A MOBILE OFFICE FOR PROCEDURES REGARDING TRAFFIC

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 14:15

The local police of Calp have a mobile unit that will allow the processing of formal steps and paperwork with regard to traffic on public roads. The mayor of Calp, César Sánchez, along with the intendant of the municipal police Manuel Eguilior and the sub-intendant José Valle, has presented this morning this police van.

 

In this way, procedures related to traffic accidents can be carried out in situ, as well as preliminary formalities in the case of crimes against road safety, without the need for the affected persons to move to the police premises. The van is equipped with the necessary instruments for the investigation of accidents and the performance of alcohol and drug tests, as well as a work table, printer and computer.

 

On the other hand, this mobile office will also allow to carry out traffic information campaigns in the municipality of Calp.

 

LA POLICE LOCALE A MAINTENANT UN BUREAU MOBILE POUR LES DÉMARCHES CORCENANT LA CIRCULATION

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 14:15

La police locale de Calp a une unité mobile qui permettra le traitement des démarches en ce qui concerne la circulation sur les voies publiques. Le maire de Calp, César Sánchez, ainsi que l’intendant de la police municipale, Manuel Eguilior, et le sous-intendant José Valle ont présenté ce matin ce fourgon de police.

 

Ainsi, les démarches concernant les accidents de la circulation pourront être menées sur place, de même que les procédures préliminaires dans le cas d'infractions contre la sécurité routière, sans que les personnes concernées doivent se déplacer aux dépendances de la police. Le fourgon est équipé des instruments nécessaires pour l'investigation des accidents et la réalisation des tests d'alcool et de drogues, ainsi que d'une table de travail, d'une imprimante et d'un ordinateur.

 

D'autre part, ce bureau mobile permettra également de réaliser des campagnes informatives de circulation dans la ville de Calp.

 

La policia local compta amb una oficina mòbil per a tramitar diligències en relació al trànsit

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 14:15

La policia local de Calp disposa d'una unitat mòbil que permetrà la tramitació de diligències pel que fa al trànsit en la via pública. L'alcalde de Calp, César Sánchez, juntament amb l'intendent de la policia municipal, Manuel Eguilior, i el subintendent José Valle han presentat hui aquest furgó d'atestats.

 

D'aquesta forma es podran realitzar in situ els tràmits relacionats amb accidents de trànsit així com diligències prèvies en els casos de delictes contra la seguretat vial, sense necessitat que les persones afectades hagen de traslladar-se a les dependències policials. Està dotat amb els instruments necessaris per a la recerca d'accidents i la realització de proves d'alcoholèmia i drogues, a més de taula de treball, impressora i ordinador.

 

D'altra banda, aquesta oficina mòbil permetrà també dur a terme campanyes informatives de trànsit en el terme municipal calpí.

 

Páginas

Suscribirse a César Sánchez