Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Diputación de Alicante

Español

Calp inicia els treballs del Pla d'Arbrat

Fecha de publicación: 
Viernes, 5 Octubre, 2018 - 10:30

L'ajuntament ha tret a licitació el servei de redacció del projecte del Pla d'Arbrat que s'inclou dins del Pla EDUSI. Aquesta iniciativa pretén crear un corredor verd que connecte el centre urbà amb les Salines i l'entorn de les platges, d'aquesta manera es millorarà l'entorn urbà mitjançant la recuperació d'espais verds i regenerant zones urbanes degradades.


El projecte, que parteix d'un import de licitació de 12.000€, es focalitza en les avingudes Exèrcits Espanyols, Juan Carlos I i l'àrea de les Salines. I encara que les espècies a plantar es definiran en el projecte, el Pla EDUSI contempla la plantació d'exemplars de nogueres, àlbers, plataners, cirerers, arboços, til·lers, freixes i moreres.


Els objectius d'aquesta part del Pla EDUSI són articular part de la xarxa d'infraestructura de la ciutat, vincular geogràficament dos espais de valor (centre històric-salines/ajuste Penyal), millorar el paisatge urbà en general i millorar els nivells d'intercanvi de CO2.


Junt a este Pla d'Arbrat, en les pròximes setmanes s'iniciaran els treballs de les actuacions d'arbrat que subvenciona la Diputació Provincial i que se centraran en la zona de les Salines i Juan Carlos I. Es tracta d'una zona verda d'uns 27.800 m² on es pretén delimitar la zona verda separant-la del sòl dotacional i la pròpia via pública.


Actualment aquesta zona està desproveïda de vegetació excepte arbust de baixa talla i mimoses seques. Aquest projecte contempla la instal·lació de reg, la preparació del terreny i la plantació de moreres, arboços, garrofers, oliveres, àlbers, magraners i figueres, de tracta d'espècies autòctones que suporten fàcilment els sòls de la zona. L'actuació té un cost total de 62.213 euros i serà finançada per la Diputació Provincial a través del convocatòria d'inversions d'arbrat en espais urbans de l'entitat provincial.

Calp inicia los trabajos del Plan de Arbolado

Fecha de publicación: 
Viernes, 5 Octubre, 2018 - 10:30

El ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio de redacción del proyecto del Plan de Arbolado que se incluye dentro del Plan EDUSI. Esta iniciativa pretende crear un corredor verde que conecte el centro urbano con las Salinas y el entorno de las playas, de este modo se mejorará el entorno urbano mediante la recuperación de espacios verdes y regenerando zonas urbanas degradadas.

El proyecto, que parte de un importe de licitación de 12.000€, se focaliza en las avenidas Ejércitos Españoles, Juan Carlos I y el área de Las Salinas. Y aunque las especies a plantar se definirán en el proyecto, el Plan EDUSI contempla la plantación de ejemplares de nogales, álamos, plataneros, cerezos, madroños, tilos, fresnos y moreras.

Los objetivos de esta parte del Plan EDUSI son articular parte de la red de infraestructura de la ciudad, vincular geográficamente dos espacios de valor (centro histórico-salinas/entorno Peñón), mejorar el paisaje urbano en general y mejorar los niveles de intercambio de CO2.

Junto a este Plan de Arbolado, en las próximas semanas se iniciarán los trabajos de las actuaciones de arbolado que subvenciona la Diputación Provincial y que se centrarán en la zona de las Salinas y Juan Carlos I. Se trata de una zona verde de unos 27.800 m² donde se pretende delimitar la zona verde separándola del suelo dotacional y la propia vía pública.

Actualmente esta zona está desprovista de vegetación salvo arbusto de baja talla y mimosas secas. Este proyecto contempla la instalación de riego, la preparación del terreno y la plantación de moreras, madroños, algarrobos, olivos, álamos, granados e higueras, de trata de especies autóctonas que soportan fácilmente los suelos de la zona.

La actuación tiene un coste total de 62.213 euros y será financiada por la Diputación Provincial a través del convocatoria de inversiones de arbolado en espacios urbanos de la entidad provincial.

Diputació destina 40.000 € a la millora de la massa forestal d’ Oltà

Fecha de publicación: 
Viernes, 31 Agosto, 2018 - 13:00

La Diputació Provincial d'Alacant destinarà 40.000 euros a la millora de la massa forestal del vessant oriental de la serra de’ Oltà, es tracta de tres parcel·les de titularitat pública connectades entre si on és palesa l'alta densitat de pineda. L'àrea de treball abasta una superfície total de 56,69 hectàrees.

 

Des del Departament de Medi ambient s'han detectat danys en les parcel·les indicades a causa del dens creixement dels arbres -amb parcel·les de 100 m² amb 45 individus- i la forta competència entre ells pels escassos recursos hídrics disponibles. Aquests arbres creixen molt junts, tenen una grandària reduïda per a la seua edat i són propensos a la mort per dèficit hídric.

 

A més l'arbrat experimenta una fossilització i estancament, la qual cosa li impedeix aconseguir el seu valor paisatgístic potencial. Així mateix, en aquestes parcel·les s'ha observat una alta densitat de matoll de sotabosc, que en condicions normals afavoreix els incendis forestals, i en les condicions de sequera actuals aqueix risc és encara major. cal destacar que les parcel·les afectades es troben properes, o formen part, de la zona d'interfície urbà – forestal pel que el risc d'incendis té un impacte potencial major. Per açò els treballs consistiran a detectar i enfortir als exemplars dominants i clarejar al voltant.

 

El Regidor de Medi ambient, Jan Van Parijs, ha assenyalat que “aquestes actuacions són indispensables per a la millora paisatgística de les nostres zones forestals però sobretot per a evitar incendis en zones tan sensibles com la serra d’ Oltà”.

 

Diputación destina 40.000 € a la mejora de la masa forestal de Oltà

Fecha de publicación: 
Viernes, 31 Agosto, 2018 - 13:00

La Diputación Provincial de Alicante destinará 40.000 euros a la mejora de la masa forestal de la ladera oriental de la sierra de Oltà, se trata de tres parcelas de titularidad pública conectadas entre sí donde es patente la alta densidad de pinar. El área de trabajo abarca una superficie total de 56,69 hectáreas.

 

Desde el Departamento de Medio Ambiente se han detectado daños en las parcelas indicadas debido al denso crecimiento de los árboles -con parcelas de 100 m² con 45 individuos- y la fuerte competencia entre ellos por los escasos recursos hídricos disponibles. Estos árboles crecen muy juntos, tienen un tamaño reducido para su edad y son propensos a la muerte por déficit hídrico.

 

Además el arbolado experimenta una fosilización y estancamiento, lo que le impide alcanzar su valor paisajístico potencial. Asimismo, en estas parcelas se ha observado una alta densidad de matorral de sotobosque, que en condiciones normales favorece los incendios forestales, y en las condiciones de sequía actuales ese riesgo es aún mayor.

 

Cabe destacar que las parcelas afectadas se encuentran cercanas, o forman parte, de la zona de interfaz urbano – forestal por lo que el riesgo de incendios tiene un impacto potencial mayor. Por ello los trabajos consistirán en detectar y fortalecer a los ejemplares dominantes y clarear alrededor.

El Concejal de Medio Ambiente, Jan Van Parijs, ha señalado que “estas actuaciones son indispensables para la mejora paisajística de nuestras zonas forestales pero sobretodo para evitar incendios en zonas tan sensibles como la sierra de Oltà”.

 

L'Ajuntament signa el conveni per a la construcció de la 4 ª fase de l'edifici de la Unió Musical Calp-Ifac

Fecha de publicación: 
Miércoles, 29 Agosto, 2018 - 13:15

Aquest matí s'ha dut a terme la signatura del conveni entre la Caixa de Crèdit Provincial i l'Ajuntament de Calp per a la construcció de la 4ª fase de l'edifici de la Unió Musical Calp-Ifac, amb açò culminaran les obres del centre cultural de l'entitat cultural, un projecte iniciat fa més d'una dècada i que s'espera que siga una realitat abans de finalitzar 2019.

 

Aquest edifici se situa en l'avinguda Puerto de Santa María, en un solar propietat de la banda de Calp. La banda de música i l'Ajuntament van acordar un protocol pel qual el Consistori es comprometia a construir l'edifici i a canvi l'entitat cultural cedia part de l'immoble per a ús municipal. En 2011 el govern es va proposar impulsar aquestes obres i en els pressupostos dels últims anys ha destinat un muntant finançat a través de la Caixa de Crèdit de la Diputació

 

En 2016 i 2017 l'Ajuntament va destinar 250.000 € a la segona i tercera fase de construcció de l'edifici respectivament, i el pressupost de 2018 contempla destinar 250.000 € a la quarta fase de les obres a executar al llarg del present exercici i altres 250.000 € per a finalitzar les obres del la part de l'edifici que corresponen a la Unió Musical a executar en 2019.

 

D'aquesta manera la Unió Musical serà la propietària de la planta baixa i entreplanta de l'edifici -àrea que quedarà finalitzada en 2019- de manera que la banda compte amb la sala d'assajos, despatxos i aules necessàries per a desenvolupar la seua labor.

 

El Ayuntamiento firma el convenio para la construcción de la 4 ª fase del edificio de la Unió Musical Calp-Ifac

Fecha de publicación: 
Miércoles, 29 Agosto, 2018 - 13:15

Esta mañana se ha llevado a cabo la firma del convenio entre la Caja de Crédito Provincial y el Ayuntamiento de Calp para la construcción de la 4ª fase del edificio de la Unió Musical Calp-Ifac, con ello culminarán las obras del centro cultural de la entidad cultural, un proyecto iniciado hace más de una década y que se espera que sea una realidad antes de finalizar 2019.

Este edificio se ubica en la avenida Puerto de Santa María, en un solar propiedad de la banda de Calp. La banda de música y el Ayuntamiento acordaron un protocolo por el que el Consistorio se comprometía a construir el edificio y a cambio la entidad cultural cedía parte del inmueble para uso municipal. En 2011 el gobierno se propuso impulsar estas obras y en los presupuestos de los últimos años ha destinado un montante financiado a través de la Caja de Crédito de la Diputación

En 2016 y 2017 el Ayuntamiento destinó 250.000 € a la segunda y tercera fase de construcción del edificio respectivamente, y el presupuesto de 2018 contempla destinar 250.000 € a la cuarta fase de las obras a ejecutar a lo largo del presente ejercicio y otros 250.000 € para finalizar las obras del la parte del edificio que corresponden a la Unión Musical a ejecutar en 2019.

De este modo la Unión Musical será la propietaria de la planta baja y entreplanta del edificio -área que quedará finalizada en 2019- de manera que la banda cuente con la sala de ensayos, despachos y aulas necesarias para desarrollar su labor.

 

WETENSCHAPPERS EN BOSBEHEERSPECIALISTEN BEHANDELEN OP EEN CONCRES IN CALP HOE BOSBRANDEN MOETEN WORDEN AANGEPAKT IN HET KADER VAN KLIMAATVERANDERING

Fecha de publicación: 
Miércoles, 2 Mayo, 2018 - 12:15

 

Calp is op 15 en 16 november gastheer van het derde bosbeheercongres van de Valenciaanse deelstaat, een evenement waar wetenschappers en deskundigen uit binnen- en buitenland op het gebied van bosbeheer elkaar ontmoeten. De derde editie gaat over behandeling van bosbranden in het kader van de klimaatverandering.

 

Enkele dagen geleden werd het congres officieel aangekondigd door César Sánchez (voorzitter van het provinciebestuur en burgemeester van Calp), José María Ángel (algemeen directeur van het agentchap Agentchap voor Veiligheid en noodrespons), Antoni Such (algemeen directeur van het plaatselijk bestuur), Óscar Martínez (voorzitter van de vereniging van bosrijke gemeenten) en Fernando Pradells (voorzitter van het bosplatform Plataforma Forestal Valenciana).

 

Het doel van het congres is tot conclusies te komen met betrekking tot de impact die de klimaatverandering heeft op bosbranden. Daarmee kunnen maatregelen voor de toekomst worden vastgesteld die het mogelijk maken dit milieufenomeen het hoofd te bieden. “De bijeenkomsten moeten dienen voor het voorstellen van toekomstige maatregelen vauit een volledig perspectief die het voor ons mogelijk maken de toestand te evalueren en verbeteringsmaatregelen voor te stellen”, liet algemeen directeur van het plaatselijk bestuur Antoni Such weten.

 

Het congres draait om vier onderwerpen: nieuwe technologieën die worden toegepast bij integraal bosbrandbeheer, het blussen van bosbranden, de klimaatverandering en de invloed op de kwaliteit van de bergen plus de koppeling stad-bos, d.w.z. de problematiek die deze natuurrampen betekenen voor de bebouwde kom met veel bos, zoals in het geval van Calp. 

 

Vandaag de dag bestaat 60% van het grondgebied van de deelstaat Valencia uit bos, een percentage dat sinds 1966 elk jaar met 3300 hectare omhoog gaat vanwege het verlaten van de landbouw. Bij deze situatie moeten de effecten die de klimaatverandering veroorzaakt, worden opgeteld. Aan de ene kant heeft dit tot gevolg dat de perioden van extreem bosbrandgevaar langer worden en aan de andere kant een verandering in de flora met het opduiken van soorten die eerder horen bij een droger klimaat en brandbaar zijn. Dit alles bevordert grotere en veelvuldiger branden die zich sneller verspreiden. Vandaar de noodzaak om op een congres als dat in Calp aan te snijden hoe je je kunt wapenen tegen natuurverschijnselen met deze kenmerken.

 

Bovendien, zo merkt voorzitter Fernando Pradells van het bosplatform op, zal dit congres dienen om de bossector zichtbaar te maken, die tot nu toe “achter de schermen” opereert. Plataforma Forestal Valenciana ontstond in 2013 en maakte van de Valenciaanse deelstaat de eerste regio met zo'n platform waarin de hele sector met 38 verenigingen wordt samengebracht. 

 

Dit evenement wordt gehouden in het auditorium van Calp en is bedoeld voor onderzoekers en universitaire docenten, voor specialisten op het gebied van bosbeheer, brandpreventie en brandblussen en toezicht op de bergen maar ook voor geïnteresseerden. Het is georganiseerd door de autonome regering van Valencia, het provinciebestuur van Alicante, Plataforma Forestal Valenciana en de vereniging van bosrijke gemeenten van de Valenciaanse deelstaat. 

 

Algemeen directeur van het agentchap Agentchap voor Veiligheid en noodrespons José María Ángel merkt op dat dit congres dankzij risico-analyse preventie kan bundelen en dat het een grote kans is om vooruitgang te boeken bij het bestrijden van bosbranden.

 

César Sánchez, voorzitter van het provinciebestuur en burgemeester van Calp, vindt op zijn beurt dat er wat brandpreventie betreft nog veel moet gebeuren. Hij benadrukte de medewerking op dit gebied tussen de autonome regering en de provincie. Als voorbeeld noemde hij de samenwerking van beide overheden bij het blussen van de brand van Granadella.

WISSENSCHAFTLER UND FORSTWIRTE DEBATTIEREN BEI EINEM KONGRESS IN CALP DIE BEKÄMPFUNG VON WALDBRÄNDEN AUFGRUND DES KLIMAWANDELS

Fecha de publicación: 
Miércoles, 2 Mayo, 2018 - 12:15

 

 

Calp übernimmt am kommenden 15. und 16. November den 3. Forstwirtschaftskongress der Region Valencia, eine Veranstaltung, die Wissenschaftler sowie nationale und internationale Fachkräfte der Forstwirtschaft vereint. Diese dritte Ausgabe dreht sich rund um das Management von Waldbränden aufgrund des Klimawandels.

 

Vor einigen Tagen wurde der Kongress bei einem Festakt unter der Leitung des Präsidenten der Regionalregierung und des Calper Bürgermeisters César Sánchez, des Generaldirektors der Sicherheits- und Notfallagentur José María Ángel, des Generaldirektors für lokale Verwaltung Antoni Such, des Präsidenten des Forstverbandes der Gemeinden Óscar Martínez und des Präsidenten der Plattform Forstwirtschaft Valencia Fernando Pradells vorgestellt.

 

Mit diesem Kongress wird beabsichtigt herauszufinden, welche Einflüsse der Klimawandel auf die Waldbrände hat, um zukünftige Aktionen durchzuführen und um besser mit diesen Umweltphänomenen umzugehen. „Die Kongresse müssen dazu dienen, zukünftige Maßnahmen aus einer rigorosen Perspektive zu erstellen, die uns ermöglichen, Situationen zu bewerten und Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen“, betonte der Generaldirektor für lokale Verwaltung Antoni Such.

 

Der Kongress dreht sich rund um vier Themen: Die neuen Technologien der ganzheitlichen Verwaltung von Bränden, die Brandlöschung, der Klimawandel und der Einfluss, den dieser auf die Beschaffenheit der Berge sowie die Stadt-Wald-Grenze besitzt, d. h. die Problematik, die diese Naturkatastrophen in einem Stadtgebiet mit großen Waldbeständen darstellt, wie es der Fall in Calp ist.

 

Gegenwärtig sind 60 % der Region Valencia Waldflächen, ein Prozentsatz, der sich seit 1966 aufgrund der zurückgehenden Landwirtschaft um 3.300 Hektar jährlich vergrößert hat. Dieser Situation sind außerdem die Auswirkungen des Klimawandels hinzuzufügen, die zum einen die Zeiträume extremer Brandrisiken verlängern und zum anderen eine neue Flora mit Pflanzen für ein trockeneres Klima schaffen, die dementsprechend brennbarer sind. All dies führt zu größeren und häufigeren Bränden, die sich schneller verbreiten, und daher besteht die Notwendigkeit einen Kongress wie den in Calp zu organisieren, um auf diese Phänomene vorbereitet zu sein.

 

Der Präsident der Plattform Forstwirtschaft Valencia Fernando Pradells betonte außerdem, dass dieser Kongress dazu dient, einen Sektor wie die Forstwirtschaft vorzustellen und sichtbar zu machen, der bislang „unsichtbar“ war. Die Plattform Forstwirtschaft Valencia entstand 2013 und machte die Region Valencia zur ersten Region mit einer Plattform, die den ganzen Sektor mit mehr als 38 Verbänden vereint.

 

Diese Veranstaltung, die im Calper Auditorium stattfindet, richtet sich an alle Forscher und Hochschullehrer, Fachkräfte aus dem Bereich Forstwirtschaft, Brandvorbeugung und Brandlöschung oder Bergwachen sowie alle Personen, die mit dem Thema Forstwirtschaft in Verbindung stehen. Der Kongress wird von der Generalitat Valenciana, der Regionalregierung von Alicante, der Polytechnischen Universität von Valencia, der Plattform Forstwirtschaft Valencia und dem Forstwirtschaftsverband der Gemeinden der Region Valencia organisiert.

 

Der Generaldirektor der Sicherheits- und Notfallagentur José María Ángel wies darauf hin, dass dieser Kongress „Vorbeugemaßnahmen mit der Risikoanalyse verbindet“ und eine ausgezeichnete Möglichkeit ist, Fortschritte in der Brandbekämpfung zu machen.

 

Der Präsident der Regionalregierung und Bürgermeister von Calp César Sánchez betonte, dass es hinsichtlich des Brandschutzes „noch viel zu tun gibt“. Er wies außerdem darauf hin, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen der Regionalregierung und den kommunalen Einrichtungen ist und nannte die Kooperation zwischen beiden Behörden bei der Brandlöschung in Granadella.

 

samenwerking van beide overheden bij het blussen van de brand van Granadella.

DES SCIENTIFIQUES ET DES PROFESSIONNELS FORESTIERS ABORDERONT DANS UN CONGRÈS À CALP COMMENT AFFRONTER LES INCENDIES FORESTIERS DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Fecha de publicación: 
Miércoles, 2 Mayo, 2018 - 12:15

Calp accueillera le IIIe Congrès Forestier de la Communauté Valencienne les 15 et 16 novembre, un événement qui rassemblera des scientifiques et des professionnels nationaux et internationaux liés à la gestion forestière. Cette troisième édition traitera de la gestion des feux dans la forêt dans le contexte du changement climatique.

 

Il y a quelques jours la cérémonie de présentation du congrès a eu lieu avec la présence du président du Conseil provincial et maire de Calp, César Sánchez, le directeur général de l'Agence de sécurité et de réponse aux urgences, José María Ángel, le directeur général de l'Administration locale, Antoni Such, le président de l'association des municipalités forestières, Óscar Martínez, et le président de la Plate-forme forestière valencienne, Fernando Pradells.

 

L'objectif de ce congrès est de tirer des conclusions sur l'impact du changement climatique sur les incendies dans la forêt afin de pouvoir établir des actions futures permettant de gérer ces phénomènes environnementaux. « Les congrès doivent servir à proposer des actions futures dans une perspective rigoureuse qui nous permet d'évaluer la situation et de proposer des actions d'amélioration », a déclaré le directeur général de l'Administration locale, Antoni Such.

 

Le congrès s'articulera autour de quatre axes thématiques : les nouvelles technologies appliquées à la gestion intégrale des incendies, l'extinction des incendies, le changement climatique et son influence sur la qualité des montagnes ainsi que sur l'interface urbain-forêt, c'est-à-dire, la problématique posée par ces catastrophes naturelles dans les zones urbaines avec une masse forestière importante, étant le cas de Calp.

 

Actuellement 60% du territoire de la Communauté Valencienne est constitué par la masse forestière, un pourcentage qui a augmenté à un taux de 3.300 hectares chaque année depuis 1966 en raison de l'abandon de l'agriculture. A cette situation, il faut ajouter les effets provoqués par les changements climatiques qui, d'un côté, allongent les périodes de risque extrême d'incendie et d'un autre côté, provoquent un changement de la flore avec l'apparition d'espèces associées à des climats plus secs qui sont inflammables. Tout ceci conduit à des incendies plus importants et plus fréquents et à une propagation plus rapide, d'où la nécessité d'aborder dans un congrès tel que celui de Calp comment se préparer pour les phénomènes de ces caractéristiques.

 

En outre, selon le président de la Plate-forme forestière valencienne, Fernando Pradells, ce congrès servira à montrer et rendre visible un secteur, le forestier, jusqu'ici « invisible ». La Plate-forme forestière valencienne a été créée en 2013 et a fait de la Communauté Valencienne la première région à disposer d'une plate-forme qui rassemble tout le secteur avec plus de 38 associations.

 

Cet événement, qui aura lieu dans l'auditorium de Calp, s'adresse aux chercheurs et professeurs d'université, professionnels de la gestion forestière, de la prévention et de l'extinction des incendies ou de la surveillance des forêts, ainsi qu'à toute personne sensibilisée aux problèmes forestiers. Il est organisé par la Generalitat Valenciana, le Conseil provincial d'Alicante, l'Universitat Politècnica de València, la Plate-forme forestière valencienne et l'association des municipalités forestières de la Communauté Valencienne.

 

Le directeur général de l'Agence de sécurité et de réponse aux urgences, José María Ángel, a souligné que ce congrès permet « d'unir la prévention à l'analyse des risques » et a indiqué que cela représente une opportunité pour continuer à avancer dans la lutte contre les incendies. 

 

Le président du Conseil provincial et maire de Calp, César Sánchez, a souligné « qu'il reste encore beaucoup à faire » en matière de prévention des incendies. Il a souligné l'importance de la collaboration entre la Generalitat et l'institution provinciale dans ce domaine, et a donné comme exemple de coopération entre les deux administrations l'extinction de l'incendie de la Granadella.

 

SCIENTISTS AND FORESTRY PROFESSIONALS WILL ADDRESS ISSUES SUCH AS HOW TO FACE FOREST FIRES IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN A CONGRESS IN CALP

Fecha de publicación: 
Miércoles, 2 Mayo, 2018 - 12:15

Calp will host the III Forestry Congress of the Valencian Community on the 15th and 16th of November, an event that will bring together national and international scientists and professionals related to forest management. This third edition will deal with the management of forest fires in the context of climate change.

 

A few days ago the ceremony of presentation of the congress took place with the presence of the president of the Provincial Council and mayor of Calp, César Sánchez, the general director of the Agency for security and response to emergencies, José María Ángel, the general director of the Local Administration, Antoni Such, the president of the association of forest municipalities, Óscar Martínez, and the president of the Valencian Forestry Platform, Fernando Pradells.

 

The objective of this congress is to reach conclusions about the impact that climate change is having on forest fires in order to be able to establish future actions that will allow us to manage these environmental phenomena. "The congresses should serve to propose future actions from a rigorous perspective that allows us to assess the situation and propose improvement actions," said the general director of the Local Administration, Antoni Such.

 

The congress will focus on four thematic lines: the new technologies applied to the integral management of fires, the extinction of fires, the climatic change and the influence that it has on the quality of the mountains as well as the urban-forest interface, that is to say, the problems caused by these natural disasters in urban areas with significant forest mass, as is the case of Calp.

 

Currently 60% of the territory of the Valencian Community is constituted by forest mass, a percentage that has increased at a rate of 3,300 hectares every year since 1966 due to the abandonment of agriculture. To this situation we must add the effects that climate change is causing, which on the one hand, is extending the periods of extreme risk of fire and on the other hand, is provoking changes in the flora with the appearance of species associated with drier climates that are flammable. All this leads to larger, more frequent and faster propagation fires, and consequently the need to discuss in a congress such as the one in Calp how to prepare against phenomena of these characteristics.

 

In addition, according to the president of the Valencian Forestry Platform, Fernando Pradells, this congress will serve to show and make visible an "invisible" sector, the forestry. The Valencian Forestry Platform emerged in 2013 and made the Valencian Community the first region to have a platform that brings together the entire sector with more than 38 associations.

 

This event, which will take place in the auditorium of Calp, is aimed at researchers and university professors, professionals related to forest management, fire prevention and extinction or forest monitoring, as well as any person aware of forest issues. It is organized by the Generalitat Valenciana, the Provincial Council of Alicante, the Universitat Politècnica de València, the Valencian Forestry Platform and the association of forestry municipalities of the Valencian Community.

 

The General Director of the Agency for Security and Response to Emergencies, José María Ángel, pointed out that this congress allows to "combine prevention with risk analysis" and said that it represents an opportunity to continue advancing in the fight against fire.

 

The president of the Provincial Council and mayor of Calp, César Sánchez, stressed that there is still "much to be done" in terms of fire prevention. He highlighted the importance of collaboration between the Generalitat and the provincial institution in this matter, and mentioned as an example of cooperation between both administrations the extinction of the fire in the Granadella.

 

Páginas

Suscribirse a Diputación de Alicante