Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Baños de la Reina

Español

S'inicien els treballs per al manteniment del jaciment de Banys del Reina

Fecha de publicación: 
Martes, 15 Enero, 2019 - 11:30

Per primera vegada el jaciment arqueològic dels Banys de la Reina és objecte de treballs de manteniment i conservació més enllà de les actuacions dels successius Camps de Treball de l'IVAJ o dels voluntaris de Amicitia. I és que fa uns dies van començar els treballs de neteja conservació i manteniment en la zona a càrrec de la mercantil Alebus Patrimoni Històric. Fins ara les actuacions s'han centrat en el desbrossament de la zona.


 

L'Ajuntament va adjudicar a aquesta empresa, per 14. 989€ i un període de quatre mesos prorrogables, el contracte per als treballs de manteniment i conservació del jaciment arqueològic de Baños de la Reina i les seues zones d'influència (accés i clos). Es tracta dels treballs de conservació i neteja, de manteniment de sendes i accés, recollida de desaprofitaments, etc., de manera que es consoliden els treballs realitzats en les diverses campanyes dels Camps de Treball.


 

Els treballs seguiran les instruccions del Pla Bàsic d'Actuació redactat a aquest efecte i de l'arqueòloga tècnica i directora del jaciment, Alicia Luján, que ha assenyalat que “el jaciment necessita una sèrie de treballs de manteniment i aquesta actuació és l'eixida, a més amb el suport de tindre per fi el decret que confirma la seua declaració de BIC, això ens obliga a treballar per a mantindre el jaciment en les millors condicions i fer-lo accessible als visitants“.

El representant de l'empresa, Eduardo López Seguí, va explicar que “inicialment realitzarem un sistema de fitxes i se li donarà personalitat a cada element, avaluant el seu estat inicial i final perquè a llarg termini es puguen analitzar les necessitats , això autoregulará el procés de treball en cada element, es tracta de conservar, mantindre i optimitzar, actuar en aquells elements que doten d'entitat a aquest jaciment, per exemple el mosaic central que serà objectiu prioritari”.


 

El jaciment arqueològic de Banys de la Reina, declarat recentment com BIC, compta amb una extensió d'uns 10.000 metres quadrats, uns 600 metres lineals de clos perimetral i un recorregut per als vianants de visita de 200 metres lineals. El seu valor i importància arqueològica i la necessitat de continuar investigant en ell comporten la necessitat de mantindre la neteja i conservació adequada de la zona.

L'Ajuntament contracta els treballs per al manteniment del jaciment de Baños del Reina

Fecha de publicación: 
Martes, 20 Noviembre, 2018 - 09:45

L'Ajuntament de Calp ha adjudicat, per 14. 989€, el contracte per als treballs de manteniment i conservació del jaciment arqueològic de Baños de la Reina i les seues zones d'influència (accés i clos).


 

Es tracta dels treballs de conservació i neteja, de manteniment de sendes i accés, recollida de desaprofitaments, etc. , de manera que es consoliden els treballs realitzats en les diverses campanyes dels Camps de Treball. Aquest servei, adjudicat a la mercantil Alebus Patrimoni Històric per un període de quatre mesos prorrogables, seguirà les instruccions del Pla Bàsic d'Actuació redactat a aquest efecte i dels tècnics encarregats del jaciment.


 

És la primera vegada que el jaciment comptarà amb un servei específic per a la seua conservació, fins ara els voluntaris de l'els successius Camps de Treball de l'IVAJ o voluntaris de Amicitia s'encarregaven de la neteja de la vegetació de la zona, recolzats en ocasions per les brigades municipals de jardineria.


 

El jaciment arqueològic de Baños de la Reina, declarat recentment com BIC, compta amb una extensió d'uns 10.000 metres quadrats, uns 600 metres lineals de clos perimetral i un recorregut per als vianants de visita de 200 metres lineals. El seu valor i importància arqueològica i la necessitat de seguir investigant en ell comporten la necessitat de mantenir la neteja i conservació adequada de la zona.


 

El Ayuntamiento contrata los trabajos para el mantenimiento del yacimiento de Baños de al Reina

Fecha de publicación: 
Martes, 20 Noviembre, 2018 - 09:45

El Ayuntamiento de Calp ha adjudicado, por 14. 989€, el contrato para los trabajos de mantenimiento y conservación del yacimiento arqueológico de Baños de la Reina y sus zonas de influencia (acceso y vallado). Se trata de los trabajos de conservación y limpieza, de mantenimiento de sendas y acceso, recogida de desperdicios, etc. , de forma que se consoliden los trabajos realizados en las diversas campañas de los Campos de Trabajo.


 

Este servicio, adjudicado a la mercantil Alebus Patrimonio Histórico por un periodo de cuatro meses prorrogables, seguirá las instrucciones del Plan Básico de Actuación redactado al efecto y de los técnicos encargados del yacimiento.


 

Es la primera vez que el yacimiento contará con un servicio específico para su conservación, hasta ahora los voluntarios del los sucesivos Campos de Trabajo del IVAJ o voluntarios de Amicitia se encargaban de la limpieza de la vegetación de la zona, apoyados en ocasiones por las brigadas municipales de jardinería.


 

El yacimiento arqueológico de Baños de la Reina, declarado recientemente como BIC, cuenta con una extensión de unos 10.000 metros cuadrados, unos 600 metros lineales de vallado perimetral y un recorrido peatonal de visita de 200 metros lineales. Su valor e importancia arqueológica y la necesidad de seguir investigando en él conllevan la necesidad de mantener la limpieza y conservación adecuada de la zona.


 

CALP OFFERS AN INFORMATIVE CONFERENCE ON THE FUTURE DIRECTOR PLAN OF THE BANYS DE LA REINA

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Abril, 2018 - 10:15

The Town Council of Calp, in collaboration with the Area of Architecture of the Diputación de Alicante and the MARQ, organizes tomorrow in the Cultural Centre a public information conference on the future Director Plan of the Banys de la Reina site, a document that will allow the valorization of this important Roman site.

 

In this conference will participate the archaeologists Ana Ronda and Alicia Luján, both have been directors of excavation campaigns in the Banys de la Reina, and will talk about the history of the site's investigation, its description and importance. The directors of Architecture and the Provincial Archaeological Museum, Rafael Pérez and Manuel Olcina, will stress the recovery of this cultural heritage, explaining the object, purpose and first notes of the Director Plan.

 

The purpose of this conference is to inform the public about the steps undertaken in order to highlight the importance and social value of this site, as well as explain the technical procedures to achieve its best conservation and value.

 

In the event will also take part the deputy of architecture, Jaume Lloret, and the mayor of Calp and president of the provincial council, César Sánchez. In addition, there will also be a round of questions among the attendees. The conference will be held tomorrow Thursday, the 26th April at 8 pm in the Cultural Centre.

 

CALP OFFRE UNE JOURNÉE INFORMATIVE SUR LE FUTUR PLAN DIRECTEUR DE BANYS DE LA REINA

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Abril, 2018 - 10:15

La Municipalité de Calp, en collaboration avec le Département d'Architecture de la Diputación d'Alicante et le MARQ, organise demain à la Maison de la Culture une journée d'information publique sur le futur Plan Directeur du gisement Banys de la Reina, un document qui permettra la valorisation de cet important site romain.

 

Dans cette journée interviendront les archéologues Ana Ronda et Alicia Luján, toutes deux responsables des campagnes de fouilles au site Banys de la Reina, et aborderont l'histoire de la recherche du site, sa description et son importance. Les directeurs d'Architecture et du Musée Archéologique Provincial, Rafael Pérez et Manuel Olcina, mettront l'accent sur la récupération de ce patrimoine culturel, en expliquant l'objet, le but et les premières notes du plan directeur.

 

Le but de cette journée est d'informer le public sur les mesures qui seront prises pour souligner l'importance et la valeur sociale de ce site, ainsi que d'expliquer les procédés techniques pour atteindre sa meilleure conservation et valeur. 

 

À l'événement est également prévue la participation du député d'architecture, Jaume Lloret, et du maire de Calp et président du conseil provincial, César Sánchez. Il y aura également une ronde de questions parmi les personnes présentes. La journée aura lieu demain, jeudi 26 avril à 20h à la Maison de la Culture.

 

 

Calp acull una jornada informativa sobre el futur Pla Director de Banys de la Reina

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Abril, 2018 - 10:15

L'Ajuntament de Calp, en col·laboració amb l'Àrea d'Arquitectura de la Diputació d'Alacant i el MARQ, organitza demà en la Casa de Cultura una jornada informativa pública sobre el futur Pla Director del jaciment de Banys de la Reina, un document que permetrà la posada en valor d'aquest important jaciment romà.

 

En aquesta jornada intervindran les arqueòlogues Ana Ronda i Alicia Luján, ambdues han sigut directores de campanyes d'excavacions en Banys de la Reina, i abordaran la història de la recerca del jaciment, la seua descripció i importància. Els directors d'Arquitectura i del Museu Arqueològic Provincial, Rafael Pérez i Manuel Olcina, incidiran en la recuperació d'aquest patrimoni cultural, explicant l'objecte, finalitat i primeres anotacions del Pla Director.

 

Amb aquesta jornada es pretén donar a conèixer a la ciutadania els passos que es van a donar per a posar en relleu la importància i el valor social d'aquest jaciment, així com explicar els procediments tècnics per a aconseguir la seua millor conservació i la seua posada en valor. En l'acte està previst també que intervinga el diputat d'arquitectura, Jaume Lloret, i l'alcalde de Calp i president de la Diputació provincial, César Sánchez, a més s'obrirà un torn de preguntes entre els assistents. La jornada se celebrarà demà, dijous, 26, d'abril a les 20 hores en la Casa de Cultura.

 

 

Calp acoge una jornada informativa sobre el futuro Plan Director de Banys de la Reina

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Abril, 2018 - 10:15

El Ayuntamiento de Calp, en colaboración con el Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante y el MARQ, organiza mañana en la Casa de Cultura una jornada informativa pública sobre el futuro Plan Director del yacimiento de Banys de la Reina, un documento que permitirá la puesta en valor de este importante yacimiento romano.

 

En esta jornada intervendrán las arqueólogas Ana Ronda y Alicia Luján, ambas han sido directoras de campañas de excavaciones en Banys de la Reina, y abordarán la historia de la investigación del yacimiento, su descripción e importancia. Los directores de Arquitectura y del Museo Arqueológico Provincial, Rafael Pérez y Manuel Olcina, incidirán en la recuperación de este patrimonio cultural, explicando el objeto, finalidad y primeros apuntes del Plan Director.

 

Con esta jornada se pretende dar a conocer a la ciudadanía los pasos que se van a dar para poner en relieve la importancia y el valor social de este yacimiento, así como explicar los procedimientos técnicos para conseguir su mejor conservación y su puesta en valor.

 

En el acto está previsto también que intervenga el diputado de arquitectura, Jaume Lloret, y el alcalde de Calp y presidente de la Diputación provincial, César Sánchez, además se abrirá un turno de preguntas entre los asistentes. La jornada se celebrará mañana, jueves, 26, de abril a las 20 horas en la Casa de Cultura.

 

 

CALP REQUESTS THE GENERALITAT MAXIMUM SURVEILLANCE AND RESPONSIBILITY IN THE WORKS IN CASAS NEPTUNO

Fecha de publicación: 
Miércoles, 14 Febrero, 2018 - 12:15
Calp Casas Neptuno

Considering the concern caused among the citizens of Calpe about the works carried out in Casas Neptuno, the Town Council of Calp plans to request the Generalitat Valenciana to maximize vigilance in relation to all those actions taking place in this plot. This decision is motivated, in addition, by the fact that the General Department for Heritage, dependent on the autonomous government for Culture, has granted so far all the authorizations for the works requested by the company.

 

In this way, Conselleria granted permission for the realization of some first excavations of the land and then for the demolition of the buildings, action that is under process including the removal of the paving stones and all those contemporary elements that are in the land of the said construction.

 

In addition, Conselleria has already granted the authorization for the next phase corresponding to the excavation of the land. This procedure is the one that will determine the existence or not of archaeological remains and their value, which should lead Conselleria to decide if the company can build or not on this plot.

 

"We ask the General Department for Heritage the maximum surveillance, diligence and responsibility in all actions that are carried out in relation to the land of Casas Neptuno, a matter that worries us greatly," said the Mayor César Sánchez. 

 

Sánchez has also announced that the Town Council will hire an archaeologist to supervise all the actions that are carried out in these areas.

 

The Town Council reiterates, in addition, that in no way will it grant a planning permission in these lands without the mandatory and binding authorization of the said body, which is the authority responsible for the corresponding authorizations to carry out any action in these lands since it is an area of possible archaeological interest.

 

 

CALP DEMANDE À GENERALITAT DE LA SURVEILLANCE MAXIMALE ET RESPONSABILITÉ POUR LES TRAVAUX DANS CASAS NEPTUNO

Fecha de publicación: 
Miércoles, 14 Febrero, 2018 - 12:15
Calp Casas Neptuno

Face à l'inquiétude provoquée chez les citadins de Calp concernant les travaux dans Casas Neptuno, la Municipalité de Calp prévoit de demander à Generalitat Valenciana d’exercer une vigilance extrême par rapport à toutes les actions qui se déroulent dans ces terrains. Cette décision est motivée, en outre, par le fait que la Direction Générale du Patrimoine, dépendant du Département de la Culture de Conselleria, a accordé jusqu'à présent toutes les autorisations demandé par l'entreprise pour les travaux.

 

De cette façon, Conselleria a accordé la permission pour la réalisation de quelques premières excavations et ensuite pour la démolition des bâtiments, action qui est en cours à ce moment et qui comprend également enlever les dalles et tous les éléments contemporains dans le terrain faisant partie de ladite construction.

 

En outre, Conselleria a déjà accordé son autorisation pour la phase suivante correspondant à l'excavation du terrain. Cette phase sera celle qui déterminera l'existence ou non de vestiges archéologiques et leur valeur, ce qui devrait conduire Conselleria à décider si elle autorise ou non la construction sur ces terrains.

 

« Nous demandons à la Direction générale du Patrimoine de faire preuve d'un maximum de vigilance, de diligence et de responsabilité dans toutes les actions menées par rapport au terrain de Casas Neptuno, un sujet qui nous inquiète énormément », a déclaré le maire César Sánchez.

 

Sánchez a également annoncé que la Municipalité embauchera un archéologue pour superviser toutes les actions réalisées dans ce domaine.

 

La Municipalité réaffirme, en outre, qu'elle n'accordera en aucun cas un permis de construction sur ces terrains sans l'autorisation obligatoire et inaliénable de cet organisme qui est celui qui accorde les autorisations correspondantes pour effectuer toute action puisqu’il s’agît d'une zone de possible intérêt archéologique.

 

 

CALP BITTE DIE GENERALITAT INSTÄNDIG UM HÖCHSTE KONTROLLE UND VERANTWORTLICHKEIT BEI DEN BAUMASSNAHMEN DER CASAS NEPTUNO

Fecha de publicación: 
Miércoles, 14 Febrero, 2018 - 12:15
Calp Casas Neptuno

 

Aufgrund der Besorgnis, die die Baumaßnahmen an den Casas Neptuno bei der Calper Bevölkerung hervorrufen, wird die Calper Stadtverwaltung die Regionalregierung Valencia um höchste Kontrolle bei der Durchführung der Arbeiten auf diesen Grundstücken bitten. Diese Entscheidung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Generaldirektion für Erbangelegenheiten unter der Aufsicht des Amts für Kultur momentan alle Arbeiten genehmigt hat, die vom Bauunternehmen beantragt wurden.

 

So autorisierte der Kommunalrat die Durchführung einer ersten Untersuchung des Geländes und den anschließenden Abriss der Gebäude, der momentan in Arbeit ist und ebenfalls den Fliesenboden und jene zeitgenössischen Elemente beseitigt, die sich auf dem Grundstück befinden und Teil dieser Konstruktion sind.

 

Außerdem hat der Kommunalrat seine Zustimmung für die nächste Bauphase erteilt, mit welcher die Grundstücke ausgehoben werden. Dieser Vorgang wird die Existenz von archäologischen Resten und ihren Wert bestimmen, was zu der Entscheidung des Kommunalrats führt, ob auf diesem Gelände gebaut werden darf oder nicht.

 

„Wir bitten die Generaldirektion für Erbangelegenheiten inständig um höchste Kontrolle, Sorgfalt und Verantwortlichkeit bei sämtlichen Handlungen, die im Zusammenhang mit den Grundstücken der Casas Neptuno durchgeführt werden, ein Anliegen, das uns sehr besorgt“, betonte der Bürgermeister César Sánchez.

 

Sánchez gab ebenso bekannt, dass der Gemeinderat einen Archäologen beauftragen wird, alle Handlungen auf diesen Grundstücken zu überwachen.

 

Die Stadtverwaltung betont außerdem, dass unter keinen Umständen eine Baulizenz für dieses Gelände ohne eine vorherige vorschriftsmäßige und verbindliche Autorisierung besagter Behörde vergeben wird, da es sich um ein Grundstück handelt, auf dem mögliche archäologische Reste vorhanden sein können.

Páginas

Suscribirse a Baños de la Reina