Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Art al Carrer

Español

CALP REINFORCES SUMMER CULTURAL SCHEDULING WITH THE OBJECTIVE OF APPROACHING A NEW TOURIST MODEL

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Julio, 2018 - 13:30

The government of Calp announced a few months ago its intention to articulate a tourism model based on cultural tourism, identity and healthy lifestyle that allows increasing the competitiveness of Calp as a tourist destination. With the objective of approaching this goal, several municipal departments have coordinated to draw up a wide complementary offer for this summer.

 

The Department for Culture have allocated about € 70,000 to develop a solid and comprehensive program that brings together performances of local cultural groups such as the Unión Musical Calp Ifach, the Rondalla or the Xirimiters del Carellot with performances of international groups such as the Philharmonic Chamber of Vienna or the Orchestra of the Valencian Community and the Youth Orchestra of the Province of Alicante.

 

In addition, the municipal department has started open-air cinema cycles; on the one hand the "Cinema a la Mar" continues with free weekly screenings on the beaches La Fossa (Tuesday) and Arenal (Thursday) and is complemented by "Cinema a la fresca", outdoor film screenings at the Odeón Theatre of the Cultural Centre.

 

This summer the Department for Culture is still committed to bring to Calp theatre companies that boost the cultural activity of the town, so on the 11th of August Calp offers "Cinco horas con Mario" with Lola Herrera by the Company Pentación Espectáculos, and on the 22nd of July, "La liberación de la locura". Finally on the 26th of August, the monologist "El Casta" will perform his show "Magaluf". 

 

There are also children's theatre plays such as the show "Emportats" by the company La Trócola, "Invisibles" a mixture of theatre and animation scheduled for the 18th of August or La Cabra by Espejo Negro that will take place on the 28th of August.

 

The old town becomes the undisputed star of summer with several proposals; on the one hand, it hosts the project Art al Carrer, outdoor exhibition of different artistic installations made by different local groups under the slogan of gender equality, exhibited all the summer to energize the historical centre. The departments for Culture, Dynamisation of the Old Town and Tourism join forces and will carry out weekly children's workshops, theatrical and musical performances and free dramatized visits in the Old Town.

 

Also the Department for Citizen Participation has convened the VII Contest of Decoration of Balconies and Facades in the Old Town that will be exhibited during the summer and is endowed with prizes of 500 Euros in its main categories.

 

It's worth pointing out the free guided tours to the Roman site Banys de la Reina to be held every Tuesday from the 4th of July to the 28th of August and the exhibitions "Almadraba", photographs by Jaume Fuster in the old Town Hall, "Chicos y demás" by Miguel Dorronsoro Obregón and "José Estruch, vida y obra" both at the Cultural Centre.

Next Saturday, the 14th of July, the new edition of the Indie Pop Festival CreamPop is back. This year the festival takes place in the fishing port within the program of the Virgen del Carmen festivities, organized by the Colectiu CreamPop, the Fishermen's Association and the Committee of the Mare de Déu del Carme festivities of Calp with the support of the Town Council. The concert will offer music by El Meister, Mostaza Galvez, The Liverpool Band and The Wheel and The Hammond. The concert will start at 10:30 pm and admission is free.

 

The Department for Youth has also organized two unique initiatives, a free Escape Room to be held on the 28th of July in the Campus Excel.lència Empresarial Casa Nova, and a new edition of the Last Day Zombie through the streets of the town on the 28th of August, with a new theme and innovations.

And on the 15th of August, the Parc de la Creativitat will host the salsa concert of the summer with the performance of the Cubans Gente de Zona. This event is organized by the Town Council of Calp and the Association of Moors and Christians Santíssim Crist de la Suor, with six hours length and the participation of Djs, salsa and bachata dance groups, and the music of Gente de Zona. 

 

Calp reforça la programació cultural d'estiu amb l'objectiu d'acostar-se a un nou model turístic

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Julio, 2018 - 13:30

El govern calpí va anunciar fa uns mesos la seua intenció d'articular un model turístic basat en el turisme cultural, d'identitat i d'estil de vida saludable que permeta incrementar la competitivitat de Calp com a destinació turística. Amb la intenció d'acostar-se a aquest objectiu, diverses regidories s'han coordinat per a confeccionar una àmplia oferta complementària per a aquest estiu.

 

En el cas de la Regidoria de Cultura s'han destinat prop de 70.000 € per a elaborar una sòlida i àmplia programació que barretja actuacions d'agrupacions culturals locals com la Unió Musical Calp Ifac, la Rondalla o els Xirimiters del Carellot amb actuacions d'agrupacions internacionals com la Filharmònica de Càmera de Viena o l'Orquestra de la Comunitat Valenciana y l'Orquestra de Joves de la Província d'Alacant.

 

A més s'incentiva el cinema a l'aire lliure, d'una banda continua el cicle "Cinema a la Mar" amb projeccions setmanals gratuïtes en les platges de la Fossa (dimarts) i l'Arenal (dijous) i es complementa amb "Cinema a la fresca", projeccions de cinema a l'aire lliure en el Teatre Odèon de la Casa de Cultura.

 

Aquest estiu el Departament de Cultura segueix apostant per portar a Calp companyies de teatre que dinamitzen l'activitat cultural del municipi, així l'11 d'agost arriba a Calp la representació de “Cinco horas con Mario” amb Lola Herrera de la Companyia Pentación Espectacles, i el 22 de juliol, es representarà “La liberación de la locura” i el 26 d'agost actuarà el monologuista “El Casta” amb el seu espectacle “Magaluf”. També s'inclouen representacions de teatre infantil com l'espectacle “Emportats” de la companyia La Trócola, “Invisibles” una mescla de teatre i animació prevista per al 18 d'agost o La Cabra a càrrec de Espejo Negro que tindrà lloc el 28 d'agost.

 

El Nucli Antic es converteix en protagonista indiscutible de l'estiu amb diverses propostes, d'una banda, acull el projecte Art al Carrer, exposició a l'aire lliure de diferents instal·lacions artístiques realitzades per diferents col·lectius locals sota el lema de la igualtat de gènere y que romandran exposades tot l'estiu per a dinamitzar el centre històric.

 

Les regidories de Cultura, Dinamització del Nucli Antic i Turisme unixen esforços i realitzaran setmanalment tallers infantils, representacions teatrals i musicals i visites teatralitzades gratuïtes en el Nucli Antic. També la Regidoria de Participació Ciutadana ha convocat el VII Concurs d'Engalanat de Balconades i Façanes del Casc Antic que podrà admirar-se al llarg de tot l'estiu i està dotat amb premis de 500 euros en les principals categories.

 

Cal destacar també les visites guiades i gratuïtes al jaciment romà dels Banys de la Reina que es realitzaran tots els dimarts des del 24 de juliol al 28 d'agost i les exposicions “Almadrava”, fotografies de Jaume Fuster” en l’ Ajuntament Vell , “Xics i altres” de Miguel

Dorronsoro Obregón i “José Estruch, vida i obra” ambdues en la Casa de Cultura. Dissabte que ve, 14 de juliol, torna nova edició del Festival pop rock indie CreamPop. Enguany el festival passa a celebrar-se en el port pesquer dins del programa de la festivitat de la Mare de Déu del Carmen, organitza Colectiu CreamPop, Confraria de Pescadors-Comissió Festes de la Mare de Déu del Carme de Calp amb el suport de l'Ajuntament. Amb l'actuació del Meister, Mostassa Galvez, The Liverpool Band i The Wheel and The Hammond. El concert s'iniciarà a les 22:30 hores i l'entrada és gratuïta.

 

Des de la Regidoria de Joventut s'han organitzat dues singulars iniciatives, un Escape Room gratuït que se celebrarà el 28 de juliol en el Campus d'Excel.lència Empresarial Casa Nova, gratuït, i una nova edició del Last Day Zoombie pels carrers del municipi el dia 28 d'agost, amb nova temàtica i novetats.

 

I el 15 d'agost el Parc de la Creativitat acollirà el que està cridat a ser el concert salsero de l'estiu amb l'actuació dels cubans Gent de Zona. Aquest esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Calp i la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor, tindrà una durada de sis hores amb la participació de Djs, grups de ball de salsa i bachata, i l'actuació de Gent de Zona.

 

 

Calp refuerza la programación cultural de verano con el objetivo de acercarse a un nuevo modelo turístico

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Julio, 2018 - 13:30

El gobierno calpino anunció hace unos meses su intención de articular un modelo turístico basado en el turismo cultural, de identidad y de estilo de vida saludable que permita incrementar la competitividad de Calp como destino turístico. Con la intención de acercarse a este objetivo, varias concejalías se han coordinado para confeccionar una amplia oferta complementaria para este verano.

 

En el caso de la Concejalía de Cultura se han destinado cerca de 70.000 € para elaborar una sólida y amplia programación que aúna actuaciones de agrupaciones culturales locales como la Unión Musical Calp Ifach, la Rondalla o els Xirimiters del Carellot con actuaciones de agrupaciones internacionales como la Filarmónica de Cámara de Viena o la Orquesta de la Comunidad Valencianay la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante.

 

Además se incentiva el cine al aire libre, por una parte continúa el ciclo "Cinema a la Mar" con proyecciones semanales gratuitas en las playas de la Fossa (martes) y el Arenal (jueves) y se complementa con "Cinema a la fresca", proyecciones de cine al aire libre en el Teatro Odeón de la Casa de Cultura.

 

Este verano el Departamento de Cultura sigue apostando por traer a Calp compañías de teatro que dinamicen la actividad cultural del municipio, así el 11 de agosto llega a Calp la representación de “Cinco horas con Mario” con Lola Herrera de la Compañía Pentación Espectáculos, y el 22 de julio, se representará “La liberación de la locura” y el 26 de agosto actuará el monologuista “El Casta” con su espectáculo “Magaluf”.

 

También se incluyen representaciones de teatro infantil como el espectáculo “Emportats” de la compañía La Trócola, “Invisibles” una mezcla de teatro y animación prevista para el 18 de agosto o La Cabra a cargo de Espejo Negro que tendrá lugar el 28 de agosto.

 

El Casco Antiguo se convierte en protagonista indiscutible del verano con varias propuestas, por una parte, acoge el proyecto Art al Carrer, exposición al aire libre de diferentes instalaciones artísticas realizadas por distintos colectivos locales bajo el lema de la igualdad de género yque permanecerán expuestas todo el verano para dinamizar el centro histórico. Las concejalías de Cultura, Dinamización del Casco Antiguo y Turismo aúnan esfuerzos y realizarán semanalmente talleres infantiles, representaciones teatrales y musicales y visitas teatralizadas gratuitas en el Casco Antiguo.

 

También la Concejalía de Participación Ciudadana ha convocado el VII Concurso de Engalanado de Balcones y Fachadas del Casco Antiguo que podrá admirarse a lo largo de todo el verano y está dotado con premios de 500 euros en las principales categorías.

 

Cabe destacar también las visitas guiadas y gratuitas al yacimiento romano de los Banys de la Reina que se realizarán todos los martes desde el 24 de julio al 28 de agosto y las exposiciones “Almadraba”, fotografías de Jaume Fuster” en l’ Ajuntament Vell , “Chicos y demás” de Miguel Dorronsoro Obregón y “José Estruch, vida y obra” ambas en la Casa de Cultura.

El próximo sábado, 14 de julio, vuelve nueva edición del Festival pop rock indie CreamPop. Este año el festival pasa a celebrarse en el puerto pesquero dentro del programa de la festividad de la Virgen del Carmen, organiza Colectiu CreamPop, Cofradía de Pescadores-Comissió Festes de la Mare de Déu del Carme de Calp con el apoyo del Ayuntamiento. Con la actuación de El Meister, Mostaza Galvez, The Liverpool Band y The Wheel and The Hammond. El concierto se iniciará a las 22:30 horas y la entrada es gratuita.

 

Desde la Concejalía de Juventud se han organizado dos singulares iniciativas, un Escape Room gratuito que se celebrará el 28 de julio en el Campus de Excel.lència Empresarial Casa Nova, gratuito, y una nueva edición del Last Day Zoombie por las calles del municipio el día 28 de agosto, con nueva temática y novedades.

Y el 15 de agosto el Parc de la Creativitat acogerá el que está llamado a ser el concierto salsero del verano con la actuación de los cubanos Gente de Zona. Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Calp y la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor, tendrá una duración de seis horas con la participación de Djs, grupos de baile de salsa y bachata, y la actuación de Gente de Zona.

 

 

Suscribirse a Art al Carrer