Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

comisión interdepartamental

Español

AN INTERDEPARTAMENTAL COMMISSION WILL DESIGN A NEW MODEL BASED ON CULTURAL TOURISM

Fecha de publicación: 
Miércoles, 4 Julio, 2018 - 12:30

A few months ago, the mayor César Sánchez announced the government's intention to articulate a tourism model based on healthy lifestyle and cultural tourism that will increase Calp's competitiveness as a tourist destination. With this objective, an Interdepartmental Commission has been created, attached to the area of the mayor's office to promote the exchange of knowledge and the coordination of actions among the different municipal departments involved in the design of this new tourism model.

 

The Tourism Product Diversification Plan of Calp, approved by the plenary meeting in 2015, made a commitment to cultural tourism around various lines of action such as the enhancement of the archaeological site Baños de la Reina and its musealization, at least in the area belonging to the Town Council. The plan also proposes the start-up of new tourism resources linked to traditional sectors (fishing culture, rural tracks, etc.).

 

The aim is to create a multidisciplinary working group for the sharing of knowledge that will be managed by the mayor and that will inform about the measures to be taken within the configuration of this new tourism model. 

 

Una Comissió Interdepartamental dissenyarà un nou model basat en el turisme cultural

Fecha de publicación: 
Miércoles, 4 Julio, 2018 - 12:30

Fa uns mesos l'alcalde, César Sánchez, va anunciar la intenció del govern d'articular un model turístic basat en el turisme cultural i d'estil de vida saludable que permeta incrementar la competitivitat de Calp com a destinació turística. Amb aquest objectiu s'ha creat una Comissió Interdepartamental, adscrita a l'àrea d'alcaldia per a potenciar l'intercanvi de coneixements i la coordinació d'actuacions entre els diferents departaments municipals implicats en el disseny del nou model turístic.

 

El Pla de Diversificació del Producte Turístic de Calp, aprovat per ple en 2015, ja realitza una aposta pel turisme cultural entorn diverses línies d'actuació com la posada en valor del jaciment arqueològic dels Banys de la Reina i consolidar la seua musealització , almenys en la zona que és propietat municipal. També es proposa l'engegada de nous recursos turístics vinculats als sectors tradicionals (cultura de la pesca, camins rurals , etc.) . Es tracta de crear un grup de treball multidisciplinari per a la posada en comú de coneixements que estarà presidit per l'alcalde i que informarà de les mesures apendre dins de la configuració del nou model turístic.

Una Comisión Interdepartamental diseñará un nuevo modelo basado en el turismo cultural

Fecha de publicación: 
Miércoles, 4 Julio, 2018 - 12:30

Hace unos meses el alcalde, César Sánchez, anunció la intención del gobierno de articular un modelo turístico basado en el turismo cultural y de estilo de vida saludable que permita incrementar la competitividad de Calp como destino turístico. Con este objetivo se ha creado una Comisión Interdepartamental, adscrita al área de alcaldía para potenciar el intercambio de conocimientos y la coordinación de actuaciones entre los distintos departamentos municipales implicados en el diseño del nuevo modelo turístico.

 

El Plan de Diversificación del Producto Turístico de Calp, aprobado por pleno en 2015, ya realiza una apuesta por el turismo cultural en torno diversas líneas de actuación como la puesta en valor del yacimiento arqueológico de los Baños de la Reina y consolidar su musealización, al menos en la zona que es propiedad municipal. También se propone la puesta en marcha de nuevos recursos turísticos vinculados a los sectores tradicionales (cultura de la pesca, caminos rurales, etc.) .

 

Se trata de crear un grupo de trabajo multidisciplinar para la puesta en común de conocimientos que estará presidido por el alcalde y que informará de las medidas a tomar dentro de la configuración del nuevo modelo turístico.

Suscribirse a comisión interdepartamental