Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Plan Vivienda Joven

Español

THE TOWN COUNCIL PREPARES A SOCIAL HOUSING PLAN FOR YOUNG PEOPLE IN THE OLD TOWN

Fecha de publicación: 
Jueves, 7 Junio, 2018 - 13:15

The Town Council of Calp prepares a plan that allows access to social housing for young people. This document, which is in the study phase, is scheduled to enter into force in 2019 and is based on three main axes: facilitate the emancipation of young people, involve young people in the life of the historical centre and promote social and cultural commitment through the participation of NGOs.

 

The first step to start this initiative is the creation of a housing office for young people in Calp, linked to the municipal areas of Youth and Social Welfare, and whose main function will be the implementation of this plan but also to offer information and help to process another type of aids for young housing from the Generalitat Valenciana or the State Housing Plan.

 

At the moment, the bases are being drafted to allow the publication of the plan next year, it is about designing the lines of action that favour the access of young people to housing in the Poble Antic (old town).

 

Poble Antic (old town) is considered the area of action that defines a territorial space halfway between the historical centre, very small as a field of action, and the urban area. It would therefore include the first expansion that occurred in the historical centre in the 60s-70s.

 

The mayor of Calp César Sánchez said that "we will only achieve the much-desired transformation of the historical centre of Calp with the involvement of our young population. Young people who are also suffering from social pressure because working conditions and remuneration prevent on many occasions their legitimate and desired independence".

 

"We consider that it is necessary that together with public investment in the historical centre, true participatory social networks be favoured with other sectors of the population and to recover so deeply rooted values in our people as neighbourhood relations have been" Sánchez added. 

 

L'Ajuntament prepara un Pla d'Habitatge Social per a joves en el Poble Antic

Fecha de publicación: 
Jueves, 7 Junio, 2018 - 13:15

L'Ajuntament de Calp prepara un pla que permeta l'accés a l'habitatge social als més joves. Aquest document, que es troba en fase d'estudi, té previst entrar en vigor en 2019 i es recolza en tres eixos vertebradors: facilitar l'emancipació dels joves, implicar als joves en la vida del casc històric i promoure el compromís social i cultural a través de la participació d'ONG´s.

 

El primer pas per a iniciar aquesta iniciativa és la creació d'una oficina d'habitatge jove a Calp, vinculada a les àrees de Joventut i Benestar Social, i la funció principal del qual serà l'engegada d'aquest pla però també oferir informació i ajudar a tramitar un altre tipus d'ajudes a l'habitatge jove provinents de la Generalitat Valenciana o del Pla Estatal d'Habitatge.

 

En aquests moments s'estan redactant les bases que permetran iniciar la convocatòria del pla el pròxim any, es tracta de dissenyar les línies d'actuació que afavorisquen l'accés dels joves a l'habitatge en el Poble Antic. Es considera Poble Antic a l'àrea d'actuació que delimita un espai territorial a mig camí entre el casc històric, molt reduït com a camp d'actuació, i el casc urbà. Es tractaria per tant de la primera ampliació que es va produir del centre històric en els anys 60-70.

 

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha assenyalat que “només aconseguirem la tan desitjada transformació del Casc Històric de Calp amb la implicació de la nostra població jove. Joves que a més estan patint una pressió social ja que les condicions de treball i remuneració impedeixen, en moltes ocasions, la tan legítima i desitjada independència”. “Considerem necessari que al costat de la inversió pública en el Casc Històric s'afavorisquen vertaderes xarxes socials participatives amb altres sectors de la població i recuperar valors tan arrelats en el nostre poble com han sigut les relacions de veïnatge”, ha afegit Sánchez.

 

El Ayuntamiento prepara un Plan de Vivienda Social para jóvenes en el Poble Antic

Fecha de publicación: 
Jueves, 7 Junio, 2018 - 13:15

El Ayuntamiento de Calp prepara un plan que permita el acceso a la vivienda social a los más jóvenes. Este documento, que se encuentra en fase de estudio, tiene previsto entrar en vigor en 2019 y se apoya en tres ejes vertebradores: facilitar la emancipación de los jóvenes, implicar a los jóvenes en la vida del casco histórico y promover el compromiso social y cultural a través de la participación de ONG´s.

 

El primer paso para iniciar esta iniciativa es la creación de una oficina de vivienda joven en Calp, vinculada a las áreas de Juventud y Bienestar Social, y cuya función principal será la puesta en marcha de este plan pero también ofrecer información y ayudar a tramitar otro tipo de ayudas a la vivienda joven provenientes de la Generalitat Valenciana o del Plan Estatal de Vivienda.

 

En estos momentos se están redactando las bases que permitirán iniciar la convocatoria del plan el próximo año, se trata de diseñar las líneas de actuación que favorezcan el acceso de los jóvenes a la vivienda en el Poble Antic.

 

Se considera Poble Antic al área de actuación que delimita un espacio territorial a medio camino entre el casco histórico, muy reducido como campo de actuación, y el casco urbano. Se trataría por tanto de la primera ampliación que se produjo del centro histórico en los años 60-70.

 

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha señalado que “sólo conseguiremos la tan deseada transformación del Casco Histórico de Calp con la implicación de nuestra población joven. Jóvenes que además están sufriendo una presión social ya que las condiciones de trabajo y remuneración impiden, en muchas ocasiones, la tan legítima y deseada independencia”.

 

“Consideramos necesario que junto a la inversión pública en el Casco Histórico se favorezcan verdaderas redes sociales participativas con otros sectores de la población y recuperar valores tan arraigados en nuestro pueblo como han sido las relaciones de vecindad”, ha añadido Sánchez.

 

Suscribirse a Plan Vivienda Joven