Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

repración del firme

Español

THE CONTRACT WITH THE COMPANY FOR THE WORKS IN THE IFAC AND GABRIEL MIRÓ AVENUES AND LA NIÑA STREET HAS BEEN RESCINDED FOR NON-COMPLIANCE

Fecha de publicación: 
Martes, 5 Junio, 2018 - 13:30

Last March, the Town Council awarded the replacement works in La Niña Street and the Gabriel Miró and Ifac Avenues. The works were scheduled in La Niña Street and Ifac Avenue for the beginning of April, after the Holy Week, and should finish before the summer season.

 

Regarding the Gabriel Miró Avenue, one of the main commercial arteries of the town, the works should start at the beginning of September and end before the festivities of Moors and Christians, since the great parade takes place along this avenue.

 

However, the continual failures of the awarded company, which has repeatedly postponed the start of the works, has led the Town Council to rescind the contract and start the proceedings again. It supposes to postpone the beginning of the works but to execute them with guarantees.

 

At present these three streets have areas of broken and damaged paved cobblestone due to episodes of intense rain, so it is proposed as a solution the replacement of the cobblestone in La Niña Street with less slope and to remove the entire pavement in the Ifach and Gabriel Miró Avenues to replace it with printed asphalt with paving stone print.

 

In fact, provisionally and waiting to resume the works of replacement, today the Town Council started to upgrade those sections where the cobblestone is more damaged to improve road conditions for the summer season.

 

These streets were included in February 2011 in the works of the Commercial Action Plan (PAC), financed with funds from the European Union in order to revitalize the commercial context in Calp. Being subject to financing with European funds, works to improve the pavement could only be undertaken after the five years marked by European regulations in this respect.

 

Es rescindeix el contracte amb la mercantil de les obres de les avingudes Ifac i Gabriel Miró i carrer La Niña per incompliment

Fecha de publicación: 
Martes, 5 Junio, 2018 - 13:30

El passat mes de març l'Ajuntament va adjudicar les obres de reposició del ferm del carrer La Xiqueta i les avingudes Gabriel Miró i avinguda d’ Ifac. Estava previst que les obres en el carrer La Niña i l'avinguda d’ Ifac s'iniciaren a principis d'abril, després de la setmana santa, i que finalitzaren abans de la temporada estival. Pel que fa a l'avinguda Gabriel Miró, una de les principals artèries comercials del municipi, les obres havien d'iniciar-se a principis de setembre i finalitzar abans de les festes de moros i cristians, ja que la gran entrada discorre per aquest vial.

 

No obstant açò els continus incompliments de la mercantil adjudicatària, que ha posposat reiteradament l'inici de les obres, ha portat al Consistori a rescindir el contracte i iniciar de nou el procediment. Açò suposa retardar l'inici de les obres però executar-les amb garanties. En l'actualitat aquests tres carrers mostren zones de paviment empedrat enfonsat i trencat a causa d'episodis de pluja intensa, per açò es proposa com a solució la reposició de la llamborda en el carrer La Niña, amb menor pendent i alçar la totalitat del paviment de llambordes de les avingudes Ifach i Gabriel Miró per a la seua substitució per aglomerat imprès amb forma de llamborda.

 

Hui mateix, de manera provisional i a l'espera de poder reprendre els treballs de reposició, s'ha procedit a condicionar aquells trams en els quals la llamborda es troba en pitjor estat per a millorar les condicions del ferm de cara a la temporada estival.

 

Aquests carrers van formar part, al febrer de 2011, de les obres del Pla d'Acció Comercial (PAC), finançat amb fons de la Unió Europea amb l'objecte de revitalitzar el teixit comercial calpí . En estar subjectes a finançament amb fons europeus les obres de millora del ferm no s'han pogut escometre fins a transcorreguts els cinc anys que marca la normativa europea sobre aquest tema.

Se rescinde el contrato con la mercantil de las obras de las avenidas Ifac y Gabriel Miró y calle La Niña por incumplimiento

Fecha de publicación: 
Martes, 5 Junio, 2018 - 13:30

El pasado mes de marzo el Ayuntamiento adjudicó las obras de reposición del firme de la calle La Niña y las avenidas Gabriel Miró y avenida de Ifac. Estaba previsto que las obras en la calle La Niña y la avenida de Ifac se iniciasen a principios de abril, después de la semana santa, y que finalizasen antes de la temporada estival.

Por lo que respecta a la avenida Gabriel Miró, una de las principales arterias comerciales del municipio, las obras debían iniciarse a principios de septiembre y finalizar antes de las fiestas de moros y cristianos, ya que la gran entrada discurre por este vial.

Sin embargo los continuos incumplimientos de la mercantil adjudicataria, que ha pospuesto reiteradamente el inicio de las obras, ha llevado al Consistorio a rescindir el contrato e iniciar de nuevo el procedimiento. Ello supone retrasar el inicio de las obras pero ejecutarlas con garantías.

En la actualidad estas tres calles muestran zonas de pavimento adoquinado hundido y roto debido a episodios de lluvia intensa, por ello se propone como solución la reposición del adoquín en la calle La Niña, con menor pendiente y, y levantar la totalidad del pavimento de adoquines de las avenidas Ifach y Gabriel Miró para su sustitución por aglomerado impreso con forma de adoquín.

Hoy mismo, de manera provisional y a la espera de poder retomar los trabajos de reposición, se ha procedido a acondicionar aquellos tramos en los que el adoquín se encuentra en peor estado para mejorar las condiciones del firme de cara a la temporada estival.

Estas calles formaron parte, en febrero de 2011, de las obras del Plan de Acción Comercial (PAC), financiado con fondos de la Unión Europea con el objeto de revitalizar el tejido comercial calpino. Al estar sujetas a financiación con fondos europeos las obras de mejora del firme no se han podido acometer hasta trascurridos los cinco años que marca la normativa europea al respecto.

 

Suscribirse a repración del firme