Español
Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
Curso LibreOffice.jpg
klips.png
klips.png
Manipulador de Alimentos e Introduccion a los Alergenos - Octubre 2019.jpg
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

autocaravanas

HET GEMEENTEBESTUUR REGULEERT NACHTPARKEREN VAN CAMPERS BINNEN HET GEMEENTELIJK GRONDGEBIED

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

 

Tijdens de plenaire vergadering van vrijdag wordt het parkeren van kampeerwagens en dergelijke op het gemeentelijk grondgebied behandeld. Er moet een oplossing worden gevonden voor de problemen die voortkomen uit het langdurig kamperen van campers op de openbare weg. Soms gaat dat gepaard met afvallozingen in de openbare ruimte met nadelige gevolgen voor het stedelijk landschap.

 

Met de bedoeling om dit soort toerisme, dat in heel Europa een groei doormaakt, in goede banen te leiden met respect voor het milieu, wordt een wijziging van de gemeentelijke verordening  voorgesteld met regelgeving voor parkeren met een tijdslimiet. De wijziging geeft aan kampeerwagens en dergelijke voertuigen toestemming om op de openbare weg en aangrenzend grondgebied in het zomerseizoen van 9 tot 21 uur te parkeren en de rest van het jaar van 9 tot 20 uur. Dit brengt met zich mee dat campers 's nachts in openbare of particuliere zones moeten staan die daar speciaal voor zijn bedoeld.

 

Tegelijkertijd wordt het verboden te kamperen op de openbare weg met uitzondering van de zones waar dat officieel mag. Een camper wordt als kampeermiddel gezien wanneer het voertuig behalve met de wielen op een andere manier contact met de grond maakt (stabilisatiesteunen of andere kunstgrepen); als meer ruimte wordt ingenomen dan een gesloten camper (uitklapramen of open deurposten, stoelen, tafels en dergelijke); of als een al dan niet vervuilende vloeistof wordt geloosd die niets te maken heeft met motorverbranding (waswater, afvalwater of vergelijkbaar). Het niet nakomen van de verordening betekent een overtreding en zelfs wegslepen van het voertuig. 

 

De toename van het zogenaamde “campertoerisme” in Europa brengt een wildgroei van deze wagens met zich mee. Het permanent parkeren hiervan op de openbare weg heeft de laatste maanden talrijke klachten van buurtbewoners opgeleverd. Deze constateren gevallen van afvallozingen op de openbare weg en ongeoorloofde aansluitingen op het openbare waterleidingnet. Het uiteindelijke doel van dit initiatief is dit type toerisme te stimuleren maar dan op plaatsen die hiervoor ingericht zijn.

 

LE CONSEIL MUNICIPAL RÈGLE LE STATIONNEMENT NOCTURNE DES CARAVANES DANS LA VILLE

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

La séance plénière municipale qui se tiendra aujourd'hui vendredi portera sur la réglementation du stationnement des autocaravanes et voitures similaires dans la ville. Il s'agit de résoudre les problèmes posés par le stationnement des autocaravanes sur les voies publiques de façon continue qui, parfois, implique des rejets dans les espaces publics et provoque des dégâts dans le paysage urbain.

 

Afin de concilier ce type de tourisme, croissant dans toute l'Europe, et le respect de l'environnement, une modification du Règlement municipal de Circulation avec Contrôle de Stationnement et Limitation horaire est proposée. La modification permettra le stationnement des autocaravanes, ou des véhicules similaires, sur les routes publiques ou les espaces adjacents de 9 h à 21 h en été et de 9 h à 20 h le reste de l'année. Avec cela, les autocaravanes devront dormir dans les zones, publiques ou privées, aménagées à cet effet.

 

Le camping est également interdit sur les voies publiques, à l'exception des zones autorisées. On considère qu'une autocaravane est utilisée comme moyen de camping lorsque le véhicule est en contact avec le sol avec autres éléments que les roues (points de stabilisation ou tout autre dispositif); lorsque plus d'espace est occupé que celui de l’autocaravane fermée (fenêtres projetées ou portes ouvertes, chaises, tables ou similaire); ou lors de l'émission d'un type de fluide, contaminant ou non, n’étant pas celui de la combustion du moteur (eaux grises ou noires, autres similaires ou de nature similaire). Le non-respect du règlement entraînera la déclaration d'une infraction mineure et l’enlèvement même du véhicule.

 

Le boom du connu comme « tourisme itinérant » en Europe a conduit à la prolifération des autocaravanes, mais le stationnement permanent de celles-ci sur les routes publiques a soulevé ces derniers mois de nombreuses plaintes des voisins car il y a eu des cas de déchets sur la route public ou de connexions au réseau public d'approvisionnement d’eau sans autorisation. Le but ultime de cette initiative est de promouvoir ce type de tourisme mais dans les endroits aménagés pour cela.

 

DIE STADTVERWALTUNG REGULIERT DAS PARKEN ÜBER NACHT VON WOHNMOBILEN INNERHALB DER GEMEINDE

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

 

 

Die Vollversammlung wird am Freitag die Regulierung des Parkens von Wohnmobilen und ähnlichen Fahrzeugen in der Gemeinde besprechen. Hierbei sollen Lösungen für die Probleme gefunden werden, die aus dem kontinuierlichen Parken von Wohnwagen in öffentlichen Straßen hervorgegangen sind und gelegentlich zu Verschmutzungen der öffentlichen Räume führen und somit das städtische Landschaftsbild beeinträchtigen.

 

Mit dem Ziel, diese in ganz Europa wachsende Art von Tourismus mit der Umwelt in Einklang zu bringen, wird vorgeschlagen, die Straßenverkehrsordnung der Gemeinde mit einer Regulierung zu ändern, die das Parken zeitlich begrenzen soll. Die Änderung erlaubt das Parken von Wohnmobilen oder ähnlichen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen und angrenzenden Räumen von 9 bis 21 Uhr im Sommer und von 9 bis 20 Uhr im übrigen Jahr. Somit müssen die Wohnmobile über Nacht in den hierfür vorgesehenen öffentlichen oder privaten Zonen stationiert werden.

 

Ebenso verboten wird das Zelten auf öffentlichen Straßen, mit Ausnahme der hierfür eingerichteten Bereiche. Man versteht, dass ein Wohnmobil als Camping genutzt wird, wenn das Fahrzeug mit anderen Gegenständen (Stabilisierer oder ähnliche) als den Reifen den Boden berührt, wenn mehr Raum als das geschlossene Wohnmobil belegt wird (Klappfenster oder geöffnete Flügelfenster, Stühle, Tische oder ähnliches), oder wenn irgendeine Art von Flüssigkeit, umweltbelastend oder nicht, ausgeschieden wird, die nicht zu den Abgasen des Motors gehören (Grauwasser, Abwasser oder von ähnlicher Natur). Das Nichteinhalten dieser Verordnung wird mit einem geringfügigen Verstoß und unter Umständen dem Einzug des Fahrzeugs geahndet.

 

Der Boom des sogenannten „Wandertourismus“ in Europa hat zu einer Vermehrung der Wohnmobile geführt und das kontinuierliche Parken von diesen Fahrzeugen auf den öffentlichen Straßen hat in den letzten Monaten zahlreiche Beschwerden der Anwohner verursacht, da man sowohl Abfälle auf den öffentlichen Straßen als auch Anschlüsse an das öffentliche Wasserversorgungsnetz ohne Genehmigung vorgefunden hat. Abschließend möchte man mit dieser Initiative diese Art von Tourismus fördern, aber an den hierfür vorgesehenen Orten.

 

THE TOWN COUNCIL REGULATES THE NIGHT PARKING OF THE CARAVANS IN THE MUNICIPAL DISTRICT

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

The municipal plenary meeting to be held today Friday will discuss the regulation of the parking of motorhomes and similar cars in the town district. The plenary meeting will try to solve the problems arising from the continuous parking of motorhomes on public roads that, sometimes, involve discharges in public spaces and cause damages in the urban landscape.

 

In order to reconcile this type of tourism, which is growing throughout Europe, with the respect for the environment, a modification of the municipal circulation by-law with parking regulation and time limitation is proposed. The modification will allow the parking of motorhomes, or similar vehicles, on public roads or spaces adjacent to these, from 9 a.m. to 21 p.m. in summer, and from 9 a.m. to 20 p.m. during the rest of the year. With this, the motorhomes will have to sleep in the zones, public or private, enabled for this purpose.

 

Likewise, camping is also prohibited on public roads, with the exception of authorized areas. It is understood that a motorhome is used for camping when the vehicle has contact with the ground with more than the wheels (stabilizing legs or any other device); when more space is occupied than that of the closed motorhome (projected windows or open doors, chairs, tables or similar); or when emitting some type of fluid, contaminant or not, that is not the own one of the combustion of the motor (gray and black water or similar substances). Failure to comply with the law will entail reporting a minor infringement and even removing the vehicle.

 

The boom of the so-called "itinerant tourism" in Europe has led to the proliferation of motorhomes; however the permanent parking of these vehicles on public roads raised in recent months numerous complaints from neighbours as there have been cases of both discharges to the road public and connections to public network of water supply without authorization. The main goal of this initiative is to promote this type of tourism but in the right places for this purpose.

 

L'Ajuntament regula l'estacionament nocturn de les caravanes en el terme municipal Calp

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

El ple municipal que se celebrarà hui divendres abordarà la regulació de l'estacionament d'autocaravanes i automòbils similars en el terme municipal. Es tracta de donar solució als problemes derivats per l'estacionament d'autocaravanes de manera continuada en les vies públiques que, en ocasions, comporten abocaments en els espais públics i causen un perjudici en el paisatge urbà.

Amb l'objectiu de conciliar aquest tipus de turisme, creixent en tota Europa, amb el respecte mediambiental, es proposa una modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació amb Regulació de l'Estacionament amb Limitació Horària. La modificació permetrà l'estacionament d'autocaravanes, o vehicles similars, en les vies públiques o espais adjacents a aquestes, de 9 a 21 hores en període estival, i de 9 a 20 hores en resta de l'any.

Amb açò, les autocaravanes hauran de pernoctar en les zones, públiques o privades, habilitades per a açò. Igualment queda prohibida l'acampada en la via pública, amb excepció d'aquelles zones autoritzades. S'entén que una autocaravana és utilitzada com a medi d'acampada quan el vehicle té contacte amb el sòl amb una mica més que les rodes (potes estabilitzadores o qualsevol un altre element); quan s'ocupa més espai que el de l'autocaravana tancada (finestres projectables o batents obertes, cadires, taules o similars); o quan emeten algun tipus de fluid, contaminant o no, que no siguen el propi de la combustió del motor (aigües grises, negres, similars o de semblant naturalesa).

L'incompliment de l'ordenança comportarà denúncia per infracció lleu i fins i tot retirada del vehicle. L'auge de l'anomenat “turisme itinerant” a Europa ha comportat la proliferació d'autocaravanes, no obstant açò l'estacionament permanent d'aquestes en les vies públiques ha alçat en els últims mesos nombroses queixes de veïns ja que s'han constatat casos tant d'abocaments a la via pública com de connexions a la xarxa pública de proveïment d'aigua sense autorització. L'objectiu últim d'aquesta iniciativa és potenciar aquest tipus de turisme però en els llocs adequats per a açò.

 

 

El Ayuntamiento regula el estacionamiento nocturno de las caravanas en el término municipal

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 08:15

El pleno municipal que se celebrará hoy viernes abordará la regulación del estacionamiento de autocaravanas y automóviles similares en el término municipal. Se trata de dar solución a los problemas derivados por el estacionamiento de autocaravanas de manera continuada en las vías públicas que, en ocasiones, conllevan vertidos en los espacios públicos y causan un perjuicio en el paisaje urbano.

 

Con el objetivo de conciliar este tipo de turismo, creciente en toda Europa, con el respeto medioambiental, se propone una modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación con Regulación del Estacionamiento con Limitación Horaria. La modificación permitirá el estacionamiento de autocaravanas, o vehículos similares, en las vías públicas o espacios adyacentes a éstas, de 9 a 21 horas en periodo estival, y de 9 a 20 horas en resto del año. Con ello, las autocaravanas deberán pernoctar en las zonas, públicas o privadas, habilitadas para ello.

 

Igualmente queda prohibida la acampada en la vía pública, con excepción de aquellas zonas autorizadas. Se entiende que una autocaravana es utilizada como medio de acampada cuando el vehículo tiene contacto con el suelo con algo más que las ruedas (patas estabilizadoras o cualquier otro artilugio); cuando se ocupa más espacio que el de la autocaravana cerrada (ventanas proyectables o batientes abiertas, sillas, mesas o similares); o cuando emitan algún tipo de fluido, contaminante o no, que no sean el propio de la combustión del motor (aguas grises, negras, similares o de parecida naturaleza). El incumplimiento de la ordenanza conllevará denuncia por infracción leve e incluso retirada del vehículo.

 

El auge del llamado “turismo itinerante” en Europa ha conllevado la proliferación de autocaravanas, sin embargo el estacionamiento permanente de éstas en las vías públicas ha levantado en los últimos meses numerosas quejas de vecinos ya que se han constatado casos tanto de vertidos a la vía pública como de conexiones a la red pública de abastecimiento de agua sin autorización. El objetivo último de esta iniciativa es potenciar este tipo de turismo pero en los lugares adecuados para ello.

 

 

 

Suscribirse a autocaravanas