Español
Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
Curso LibreOffice.jpg
klips.png
klips.png
Manipulador de Alimentos e Introduccion a los Alergenos - Octubre 2019.jpg
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Club Bonsai Marina Alta

BONSAI-TENTOONSTELLING IN CASA DE CULTURA VAN CLUB BONSAI MARINA ALTA

Fecha de publicación: 
Lunes, 7 Mayo, 2018 - 14:15

 

Van 14-19 mei is in de Casa de Cultura een tentoonstelling van bonsais van Club Bonsai Marina Alta. Met deze expositie wil men deze millenia oude techniek van kweken en verzorgen van miniatuurbomen aan het publiek tonen. Om iets meer over deze kunst en over de tentoonstelling te weten te komen, hebben we de Luis Clemente uit Calp geïnterviewd, lid van de club en een hartstochtelijk liefhebber van bonsais.

 

-Wat krijgt het publiek te zien dat naar de bonsai-tentoonstelling komt?

Luis Clemente: Het is een tentoonstelling van 40 à 50 bomen van diverse soorten maar de meeste inheems. Denk aan olijfbomen, granaatappelbomen, vijgenbomen, johannesbroodbomen, pijnbomen, enzovoort. Er wordt een grote variëteit aan bomen getoond, allemaal in een entourage die een sfeer van rust en ontspanning wil oproepen, eigen aan deze kunstvorm.

 

-Wat houdt de Club Bonsai Marina Alta precies in?

L.C.: We zijn een vriendengroep met een gezamenlijke hobby. De club is opgericht in 1995 om de bijeenkomsten te consolideren van een groep geïnteresseerden over het uitwisselen van ervaringen, kennis over de teelt en je te verdiepen in het vormen van de bonsai. In de club zitten mensen uit heel La Marina, gewoonlijk komen we elke 15 dagen bijeen in Xaló.

 

-Wat kan iemand doen die in deze hobby geïnteresseerd is?

L.C.: Wie dit wil leren, moet contact zoeken met de club en is welkom bij ons. De bedoeling is om iets op te steken van de ervaring van de rest. Soms doen we ook workshops doen in het kader van een tentoonstelling. Liefhebbers van bonsais proberen de natuur na te bootsen. Er zijn soorten die gemakkelijker zijn om mee te beginnen. We werken hoofdzakelijk met inheemse soorten.

 

-Hoe ben je zelf aan deze hobby gaan doen?

L.C.: De wereld van bonsais vond ik altijd al boeiend maar ik had er ontzag voor. Ik zocht iets anders naast mijn werk, een hobby om me te ontspannen. Ik zocht de club op en was vanaf het begin verkocht. Bonsais kweken is niet duur, je moet materiaal en basisgereedschap hebben maar wat je vooral nodig hebt, is veel geduld.

Het verzorgen van een bonsai stopt nooit. Je begint met het opkweken van een boom en leert de verschillende fases van dat exemplaar kennen maar het zijn levende wezens die groeien en veranderen. Je moet ze dus altijd blijven verzorgen.

 

-Heeft deze eeuwenoude hobby toekomst in een maatschappij die wordt gekenmerkt door haast, tijdgebrek en stress?

 

L.C.: Jazeker heeft die toekomst, en steeds meer, want het is een activiteit die bezinning met zich meebrengt, een oefening in geduld. Je komt gestresst thuis maar de boom, die zijn eigen ritme heeft leert je dat je geduld moet hebben. Mij helpt het behoorlijk om me te ontspannen. In de Japanse cultuur wordt veel gewerkt aan bezinning en geduld.

 

 

 

THE CULTURAL CENTRE HOSTS AN EXHIBITION WITH BONSAIS OF THE CLUB BONSAI MARINA ALTA

Fecha de publicación: 
Lunes, 7 Mayo, 2018 - 14:15

From the 14th and 19th May the Cultural Centre will host an exhibition of bonsai organised by the Club Bonsai Marina Alta, an exhibition that aims to raise awareness of this age-old technique of cultivation and care of trees in miniature. To learn more about this art and the exhibition, we interviewed Luis Clemente, resident in Calp, member of the association and passionate about bonsais.

 

 

 

- What will people find in this bonsai exhibition?

Luis Clemente: It is an exhibition of about 40 to 50 trees, of various species although the majority are native trees; there are olive trees, pomegranates, fig trees, carob trees, pines, etc. The exhibition shows a wide variety of trees; all accompanied by a set of ornamentation that seeks to create an atmosphere of tranquillity and relaxation typical of this art.

 

 

- What is the Club Bonsai Marina Alta?

L.C.: We are a group of friends who have a common hobby; the club was founded in 1995 to consolidate the meetings of a group of people interested in sharing experiences and deepening knowledge of the cultivation and formation of bonsai. It is made up of people from all over the region and we usually meet in Xaló every 15 days.

 

- What can do someone interested in this hobby?

L.C.: Those who want to learn can approach and get in touch with the club, everybody will be welcome. We try to learn from the experience of others, although sometimes we do workshops linked to some exhibitions. Bonsai enthusiasts try to imitate nature, there are easier species to start and we mostly work with native trees.

 

- How did this hobby come to you?

L.C.: I have always liked bonsai but I had respect, I was looking for an alternative to work, a hobby that allowed me to relax, I approached the club and I get hooked from the beginning. Making bonsai is not expensive, basic materials and tools are required but what you really need is a lot of patience.

The care of a bonsai never ends, you start to work with a tree and you know its different stages, but they are living beings and they grow and change, so their care never ends.

 

- In a society marked by hurry, lack of time and stress, does this millennial hobby have a future?

L.C.: It has a future, and it increases gradually, because it is an activity that involves reflection and exercises patience; when you get home stressed, the tree, which has its own rhythm, teaches you that you must be patient. It particularly helps me to relax. In fact, the Japanese culture works a lot in reflection and patience.

 

DAS KULTURHAUS ZEIGT EINE BONSAI-AUSSTELLUNG DES CLUBS BONSAI MARINA ALTA

Fecha de publicación: 
Lunes, 7 Mayo, 2018 - 14:15

 

Vom 14. bis 19. Mai stellt der Club Bonsái Marina Alta im Kulturhaus Bonsaibäume aus. Die Ausstellung soll diese tausendjährige Anbautechnik bekannt  machen und die Pflege der winzigen Baumarten zeigen. Um etwas mehr über diese Kunst und die Ausstellung zu erfahren, haben wir Luis Clemente aus Calpe, ein Mitglied des Vereins und Bonsai-Liebhaber befragt.

 

- Was bietet diese Bonsai-Ausstellung dem Publikum?

Luis Clemente: Es handelt sich um eine Ausstellung von 40 bis 50 verschiedenen Bonsais. Die meisten davon sind einheimische Arten wie Olivenbäume, Granatäpfel, Feigen, Johannisbrotbäume, Pinien usw., eine große Vielfalt an Bäumen und dazu Verzierungen, welche die dieser Kunst eigene Atmosphäre der Ruhe und Entspannung schaffen sollen.

 

- Was ist der Club Bonsái Marina Alta?

L.C.: Wir sind eine Gruppe von Freunden, die ein gemeinsames Hobby haben. Der Club wurde 1995 gegründet, um die Versammlungen einer Gruppe zu stärken, die daran interessiert ist, ihre Erfahrungen zu teilen und die Kenntnisse über Anbau und Pflege von Bonsais zu vertiefen. Die Leute kommen aus der ganzen Region Marina, und wir treffen uns alle zwei Wochen in Xaló.

 

- Was kann jemand tun, der an diesem Hobby interessiert ist?

L.C.: Wer die Technik lernen möchte, ist eingeladen, mit dem Club Kontakt aufnehmen. Es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, obschon wir ab und zu im Zusammenhang mit einer Ausstellung auch Workshops anbieten. Als Liebhaber von Bonsais versuchen wir, die Natur nachzuahmen. Es gibt Baumarten, bei denen der Einstieg leichter ist, und wir arbeiten vorwiegend mit einheimischen Arten.

 

- Wie kamst du auf dieses Hobby?

L.C.: Die Welt der Bonsais gefiel mir schon immer, aber ich sah sie mit Respekt. Sie sollte mir Abwechslung und Entspannung von meiner Arbeit bringen. Ich nahm mit dem Club Kontakt auf und war sofort begeistert. Bonsais zu machen ist kein teures Hobby. Man benötigt ein paar grundlegende Werkzeuge, aber was man wirklich braucht, ist viel Geduld.

Die Pflege eines Bonsai ist nie zu Ende. Man beginnt mit einem Baum zu arbeiten und lernt die verschiedenen Etappen dieses Exemplars kennen. Aber es handelt sich um Lebewesen, die wachsen und sich verändern und stets Pflege erfordern.

 

- Hat diese tausendjährige Kunst in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Eile, Zeitnot und Stress, noch eine Zukunft?

 

L.C.: Ja, sogar immer mehr, denn diese Beschäftigung bringt einen zum Nachdenken und verlangt Geduld. Man kommt gestresst von der Arbeit, und der Baum, der seinen eigenen Rhythmus hat, zeigt einem, dass man Geduld haben muss. Mir persönlich hilft das sehr, mich zu entspannen. In der japanischen Kultur befasst man sich stark mit Reflektion und Geduld.

 

 

 

LA MAISON DE LA CULTURE ACCUEILLE UNE EXPOSITION DE BONSAÏS DU CLUB BONSAI MARINA ALTA

Fecha de publicación: 
Lunes, 7 Mayo, 2018 - 14:15

Du 14 au 19 mai, la Maison de la Culture accueillera une exposition de bonsaïs organisée par le Club Bonsai Marina Alta, qui vise à faire connaître cette technique séculaire de culture et de soin des arbres en miniature. Pour en savoir plus sur cet art et l'exposition, nous avons interviewé Luis Clemente, de Calp, membre de l'association et passionné de bonsaïs.

 

 

- Que va trouver le public à cette exposition de bonsaï?

Luis Clemente : Il s'agit d'une exposition de 40 à 50 arbres de diverses espèces bien que majoritairement autochtones, il y a des oliviers, des grenadiers, des figuiers, des caroubiers, des pins, etc., et une grande variété d'arbres dans l'exposition, le tout accompagné par un ensemble d'ornementation qui cherche à créer une atmosphère de tranquillité et de détente typique de cet art.

 

- Qu'est-ce que c'est le Club Bonsai Marina Alta?

L.C. : Nous sommes un groupe d'amis qui aiment bien une chose en commun, le club a été fondé en 1995 pour consolider les réunions d'un groupe d'intéressés à partager des expériences et approfondir la connaissance de la culture et de la formation du bonsaï. Il est composé de gens de partout dans la région, nous nous rencontrons habituellement à Xaló tous les 15 jours.

 

- Que peut faire quelqu'un qui s'intéresse à ce passe-temps?

L.C. : Ceux qui veulent apprendre peuvent s’approcher et entrer en contact avec le club, ils seront les bienvenus ; il s'agit d'apprendre de l'expérience des autres, même si parfois nous faisons des ateliers liés à une exposition. Les passionnés de bonsaïs essaient d'imiter la nature, il y a des espèces plus faciles pour s’initier et nous travaillons surtout avec des espèces autochtones.

 

- Comment cette passion  est-elle venue à vous?

L.C.: J'avais toujours aimé le monde du bonsaï mais j'avais du respect, je cherchais une alternative au travail, un passe-temps qui me permettait de me détendre, je me suis approché du club et je suis devenu accro depuis le début. Faire du bonsaï n'est pas cher, il faut du matériel et des outils de base, mais la chose que vous en aurez vraiment besoin, c'est la patience.

Le soin d'un bonsaï ne finit jamais, on commence à travailler avec un arbre et on connait les différentes étapes de cet exemplaire, mais ce sont des êtres vivants qui grandissent et changent, ainsi leur soin ne finit jamais.

 

- Dans une société marquée par la hâte, le manque de temps et le stress, ce passe-temps millénaire a-t-il un avenir?

L.C. : Il a de l'avenir, de plus en plus, parce que c'est une activité qui implique la réflexion et qui exerce la patience, quand on rentre stressé, l'arbre, qui a son propre rythme, nous apprend qu'il faut avoir de la patience. Cela m'aide particulièrement à me détendre. Dans la culture japonaise on travaille beaucoup la réflexion et la patience.

 

La Casa de Cultura acull una exposició de bonsais del Club Bonsai Marina Alta

Fecha de publicación: 
Lunes, 7 Mayo, 2018 - 14:15

Del 14 al 19 de maig la Casa de Cultura acollirà una exposició de bonsáis a càrrec del Club Bonsái Marina Alta, una exposició que pretén donar a conèixer aquesta tècnica mil·lenària de cultiu i cures d'espècies arbòries en miniatura. Per a saber una mica més d'aquest art i de la mostra, hem entrevistat al calpí Luis Clemente, membre de l'associació i un apassionat dels bonsáis.

 

-Què trobarà el públic que assistisca a aquesta exposició de bonsáis?.

-Luis Clemente: Es tracta d'una exposició d'entre 40 a 50 arbres, de diverses espècies encara que la majoria autòctons, són oliveres, magraners, figueres, garrofers, pins, etc. , es mostrarà una gran varietat d'arbres, tot acompanyat amb un conjunt d'ornamentació que cerca provocar una atmosfera de tranquil·litat i relax pròpia d'aquest art.

 

-Què és el Club Bonsái Marina Alta?

L.C.: Som un grup d'amics que tenen una afició comuna, el club es va fundar en 1995 per a consolidar les reunions d'un grup d'interessats a compartir experiències i aprofundir en els coneixements del cultiu i formació del bonsái. Està constituït per gent de tota la Marina, ens solem reunir a Xaló cada 15 dies.

 

-Què pot fer el que estiga interessat per aquesta afició?

L.C.: El que vulga aprendre pot acostar-se i posar-se en contacte amb el club, serà benvingut, es tracta d'anar aprenent de l'experiència dels altres, encara que en ocasions realitzem tallers vinculats a alguna exposició. Els aficionats als bonsáis intentem imitar a la naturalesa, hi ha espècies més fàcils per a iniciar-se i majoritàriament treballem amb espècies autòctones.

 

-Com va sorgir en tu aquesta afició?

L.C.: El món dels bonsáis sempre m'havia agradat però li tenia respecte, cercava una alternativa al treball, una afició que em permetera relaxar-me, em vaig acostar al club i em vaig enganxar des del principi. Fer bonsáis no és car, es requereixen materials i eines bàsiques però el que realment necessites és molta paciència. La cura d'un bonsái mai acaba, comences a treballar un arbre i vas coneixent diferents etapes d'aqueix exemplar, però són éssers vius que creixen i canvien, així que la seua cura no acaba mai.

 

-En una societat marcada per les presses, la falta de temps i l'estrès, té futur aquesta afició mil·lenària?

L.C.: Té futur, cada vegada més, perquè és una activitat que comporta reflexió, que exercita la paciència, arribes a casa estressat i l'arbre, que té el seu propi ritme, t'ensenya que cal tenir paciència. Al meu particularment em serveix molt per a relaxar-me. En la cultura japonesa es treballa molt la reflexió i la paciència.

La Casa de Cultura acoge una exposición de bonsais del Club Bonsai Marina Alta

Fecha de publicación: 
Lunes, 7 Mayo, 2018 - 14:15

Del 14 al 19 de mayo la Casa de Cultura acogerá una exposición de bonsáis a cargo del Club Bonsái Marina Alta, una exposición que pretende dar a conocer esta técnica milenaria de cultivo y cuidados de especies arbóreas en miniatura. Para saber un poco más de este arte y de la muestra, hemos entrevistado al calpino Luis Clemente, miembro de la asociación y un apasionado de los bonsáis.

 

-¿Qué encontrará el público que asista a esta exposición de bonsáis?.

Luis Clemente: Se trata de una exposición de entre 40 a 50 árboles, de diversas especies aunque la mayoría autóctonos, son oliveras, granados, higueras, algarrobos, pinos, etc. , se mostrará una gran variedad de árboles, todo acompañado con un conjunto de ornamentación que busca provocar una atmósfera de tranquilidad y relax propia de este arte.

 

-¿Qué es el Club Bonsái Marina Alta?

L.C.: Somos un grupo de amigos que tienen una afición común, el club se fundó en 1995 para consolidar las reuniones de un grupo de interesados en compartir experiencias y profundizar en los conocimientos del cultivo y formación del bonsái. Está constituido por gente de toda la Marina, nos solemos reunir en Xaló cada 15 días.

 

-¿Qué puede hacer el que esté interesado por esta afición?

L.C.: El que quiera aprender puede acercarse y ponerse en contacto con el club, será bienvenido, se trata de ir aprendiendo de la experiencia de los demás, aunque en ocasiones realizamos talleres vinculados a alguna exposición. Los aficionados a los bonsáis intentamos imitar a la naturaleza, hay especies más fáciles para iniciarse y mayoritariamente trabajamos con especies autóctonas.

 

-¿Cómo surgió en ti esta afición?

L.C.: El mundo de los bonsáis siempre me había gustado pero le tenía respeto, buscaba una alternativa al trabajo, una afición que me permitiese relajarme, me acerqué al club y me enganché desde el principio. Hacer bonsáis no es caro, se requieren materiales y herramientas básicas pero lo que realmente necesitas es mucha paciencia.

El cuidado de un bonsái nunca acaba, empiezas a trabajar un árbol y vas conociendo distintas etapas de ese ejemplar, pero son seres vivos que crecen y cambian, así que su cuidado no acaba nunca.

 

-En una sociedad marcada por las prisas, la falta de tiempo y el estrés, ¿tiene futuro esta afición milenaria?

 

L.C.: Tiene futuro, cada vez más, porque es una actividad que conlleva reflexión, que ejercita la paciencia, llegas a casa estresado y el árbol, que tiene su propio ritmo, te enseña que hay que tener paciencia. A mi particularmente me sirve mucho para relajarme. En la cultura japonesa se trabaja mucho la reflexión y la paciencia.

 

 

Suscribirse a Club Bonsai Marina Alta