Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Cosmos 62

Español

Calp aprova el document que permetrà el retorn de l'escultura Cosmos 62

Fecha de publicación: 
Miércoles, 31 Octubre, 2018 - 09:45

L'escultura d'Andreu Alfaro Cosmos 62” està ja més prop de Calp. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calp ha aprovat el contracte de comodat per a la cessió temporal per part de l'Institut Valencià d'Art Modern, de l'escultura d'Andreu Alfaro, Cosmos 62, a Calp.

En el contracte s'establix una duració mínima de cinc anys per a la cessió de l'escultura i s'acorda que els gaste de conservació, assegurament, preparació, transport i trasllat correran a compte de l'Ajuntament. Abans de que l'escultura torne a Calp haurà de ser restaurada ja que l'última vegada que va ser exposada va patir diverses pintades i el pas del temps també ha afectat el seu estat. Per a això des de l'Ajuntament ja s'ha habilitat una partida de 25.000€.

L'escultura, realitzada per Alfaro en 1960, era propietat de José Huget, que va urbanitzar l'àrea coneguda com Calpesa, i la va instal·lar prop de l'actual gasolinera de l'accés nord al municipi. Anys després “Cosmos 62” va ser venuda a l'Institut Valencià d’ Art Modern i traslladada a València. No obstant això en els últims mesos el govern calpí s'ha reunit amb representants de l'IVAM i també amb els hereus d'Alfaro que destaquen que les obres de l'escultor, difunt en 2012, sempre es creaven pensant en l'entorn en què s'ubicaven, formant part del paisatge.

Calp aprueba el documento que permitirá el retorno de la escultura Cosmos 62

Fecha de publicación: 
Miércoles, 31 Octubre, 2018 - 09:45

La escultura de Andreu Alfaro “Cosmos 62” está ya más cerca de Calp. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado el contrato de comodato para la cesión temporal por parte del Instituto Valenciano de Arte Moderno, de la escultura de Andreu Alfaro, Cosmos 62, a Calp.

En el contrato se establece una duración mínima de cinco años para la cesión de la escultura y se acuerda que los gasto de conservación, aseguramiento, preparación, transporte y traslado correrán a cuenta del Ayuntamiento.


Antes de que la escultura vuelva a Calp deberá ser restaurada ya que la última vez que fue expuesta sufrió diversas pintadas y el paso del tiempo también ha afectado a su estado. Para ello desde el Ayuntamiento ya se ha habilitado una partida de 25.000 €


La escultura, realizada por Alfaro en 1960, era propiedad de José Huget, que urbanizó el área conocida como Calpesa, y la instaló cerca de la actual gasolinera del acceso norte al municipio. Años después “Cosmos 62” fue vendida al Institut Valencià d’ Art Modern y trasladada a València. Sin embargo en los últimos meses el gobierno calpino se ha reunido con representantes del IVAM y también con los herederos de Alfaro que destacan que las obras del escultor, fallecido en 2012, siempre se creaban pensando en el entorno en el que se ubicaban, formando parte del paisaje.


 

CALPE BEANTRAGT BEIM STRASSENVERKEHRSAMT DIE GENEHMIGUNG ZUR INSTALLIERUNG DER SKULPTUR COSMOS 62 AM NEUEN KREISVERKEHR

Fecha de publicación: 
Viernes, 13 Abril, 2018 - 14:45

 

Die Calper Stadtverwaltung hat heute in der Vollversammlung beschlossen, das Straßenverkehrsamt von Alicante um die Genehmigung zu bitten, die Skulptur von Andreu Alfaro „Cosmos 62“ am Kreisverkehr am Ortseingang von Calpe aufzustellen, ganz in der Nähe ihres ursprünglichen Standortes in den 70er und Teilen der 80er Jahre.

 

Die Skulptur wurde 1960 von Alfaro entworfen und war Eigentum von José Huget, der die als Calpesa bekannte Gegend urbanisierte und die Skulptur in der Nähe der heutigen Tankstelle an der Zufahrt im Norden zur Gemeinde aufstellte. Jahre später wurde „Cosmo 62“ an das Institut Valencià d' Art Modern verkauft und nach Valencia umgelagert.

 

Jedoch haben sich in den letzten Monaten Mitglieder der Regierung mit den Stellvertretern des IVAM und den Erben von Andreu Alfaro getroffen, die betonen, dass die Werke des in 2012 verstorbenen Künstlers für ihre vorgesehenen Standorte entworfen wurden und Teil des Landschaftsbildes sind. Vonseiten des IVAM besteht der Wille, die Skulptur der Stadtverwaltung zu überlassen, dessen Prozess bereits eingeleitet wurde. Somit würde das Werk des bekannten valencianischen Bildhauers nach 30 Jahren nach Calp und an seinen ursprünglichen Ort zurückkehren.

 

Ebenso wurde die Enteignung einer Immobilie in der Altstadt debattiert, um das Fremdenverkehrsamt des 21. Jahrhunderts einzuführen. Hierbei handelt es sich um eine Immobilie in der Calle Llibertat, die die festgelegten Standortkriterien für die Entwicklungsstrategie der nachhaltigen Städteplanung (EDUSI) Revitaliza Calp erfüllt.

Das Projekt EDUSI Revitaliza Calp wird über den Europäischen Fond für regionale Entwicklung in den Jahren 2014 bis 2020 mit 80 % finanziert. Hierbei soll ein neues Fremdenverkehrsamt entstehen, dass 24 Stunden 7 Tage die Woche anhand von TICs Informationen zur Verfügung stellt. Ebenso vorgesehen ist die Entwicklung eines Erfassungs- und Verwaltungssystems touristischer Daten und die Automatisierung von Zufriedenheitsumfragen.

 

Ebenso hat Calp die Fristverlängerung der Kündigung des Abkommens mit dem Calper Fußballklub verweigert, weshalb der Klub nun die Fußballschule nicht mehr leiten wird. Ebenso wurden die Subventionen für internationale Förderungsmaßnahmen in der Tourismusbranche genehmigt und ein Abkommen mit dem Amt für Gleichstellung und Eingliederungspolitik verabschiedet, um die Beihilfen für Familien zu beschleunigen.

 

Außerdem wurde einstimmig das Abkommen zwischen der Regionalregierung Valencia und der Valencianischen Föderation der Gemeinden und Provinzen angenommen, um die Mobilität von öffentlich Angestellten aufgrund von geschlechtsbezogener Gewalt zu fördern.

CALP VRAAGT DE DIENST OPENBARE WEGEN TOESTEMMING OM HET BEEELD 'COSMOS 62' OP DE NIEUWE ROTONDE TE PLAATSEN

Fecha de publicación: 
Viernes, 13 Abril, 2018 - 14:45

De gemeente Calp heeft in de plenaire van vandaag goedgekeurd om toestemming te vragen aan de dienst Openbare Wegen van Alicante voor de plaatsing van het beeld van Andreu Alfaro “Cosmo 62” op de toegangsrotonde naar Calp.

 

De door Alfaro in 1960 gemaakte sculptuur was eigendom van José Huget, die het gebied genaamd Calpesa heeft ontwikkeld en het beeld in de buurt van het huidige benzinestation bij de noordelijke toegang naar de gemeente plaatste. Jaren later werd “Cosmos 62” verkocht aan het Institut Valencià d’ Art Modern en naar Valencia overgebracht. 

 

De laatste maanden heeft het gemeentebestuur van Calp echter overlegd met de erfgenamen van Alfaro, die benadrukken dat het werk van de in 2012 overleden beeldhouwer altijd werd gemaakt met de locatie in het achterhoofd, deel uitmakend van het landschap. IVAM is bereid de sculptuur af te staan en is al bezig met de formaliteiten hiervoor. Daarmee keert het werk van de bekende Valenciaanse beeldhouwer 30 jaar later terug naar Calp en naar de originele plek.

 

Een van de andere goedgekeurde punten is de onteigening van onroerend goed in het oude centrum voor het opstarten van het VVV-kantoor van de 21e eeuw. Het gaat om geschonken vastgoed in de Calle Llibertat dat voldoet aan de vastgestelde voorwaarden wat betreft de ligging in het kader van het duurzaamheidsproject EDUSI Revitaliza Calp.

 

Het project dat in EDUSI Revitaliza Calp is opgenomen, wordt voor 80% gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de periode 2014-2020. Het bestaat uit het creëren van een nieuwe ruimte voor toeristische informatie gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week door middel van ITC. Er moet technologie ontwikkeld worden voor het verkrijgen en beheren van toeristische gegevens en het automatiseren van tevredenheidsenquêtes.

 

Verder heeft de plenaire de verruiming van annuleringstermijn van de overeenkomst met Calpe Club de Fútbol afgewezen. De club zal vanwege vormfouten de voetbalschool dus niet meer beheren. Er zijn ook subsidies toegewezen voor acties om het toerisme internationaal te promoten. Een verdrag met het Departement van Gelijkheid en integratiebeleid teneinde de afhandeling voor vergoedingen voor het opnemen van een pleegkind te versnellen, is vervallen.

 

Een ander punt dat eensgezind is goedgekeurd, is de aansluiting bij het verdrag tussen de Generalitat Valenciana en de Valenciaanse federatie van gemeenten en provincies om de mobiliteit van werknemers vanwege gendergeweld te stimuleren.

CALP REQUESTS ROAD AUTHORIZATION TO INSTALL THE SCULPTURE COSMOS 62 IN THE NEW ROUNDABOUT

Fecha de publicación: 
Viernes, 13 Abril, 2018 - 14:45

The Town Council of Calp has approved in today's plenary meeting to request authorization to the Alicante Roads Authority for the installation of the figure of Andreu Alfaro "Cosmo 62" for its exhibition at the roundabout access to Calp, very close to where it was originally located during the 70's and part of the 80's.

 

The sculpture, made by Alfaro in 1960, was owned by José Huget, who built the area known as Calpesa, and installed it near the current petrol station on the north access to the municipality. Years later "Cosmos 62" was sold to the Institut Valencià d 'Art Modern and moved to Valencia.

 

However, in recent months the Calp government has met representatives of the IVAM and the heirs of Alfaro who emphasize that the works of the sculptor, who died in 2012, were always created thinking about the environment in which they were located, forming part of the landscape. For its part, the IVAM showed its willingness to hand over the sculpture and the transfer process has already started. In that way, the work of the renowned Valencian sculptor would return to Calp to its original place, 30 years later.

 

Another of the approved points is the expropriation of a building in the old town to start up the tourism office of the XXI Century; it is a public building located on Llibertat Street that meets the localization conditions stipulated in the integrated strategy of sustainable urban development (EDUSI) Revitaliza Calp.

 

The project, included in the EDUSI Revitaliza Calp, is co-financed by the European Fund for Regional Development for the period between 2014 and 2020 by 80%. It consists of the creation of a new space for tourist information that provides information 24 hours a day and 7 days a week through ICTs. The development of management technology tourism data collection is already planned, as well as the automation of the completion of satisfaction surveys.

 

In addition, the plenary session has denied the extension of the term of termination of the agreement with the Calpe Club de Fútbol, for which this club stopped managing the football school, due to defects in form. Likewise, subsidies for international tourism promotion actions have been approved and an agreement has been terminated with the Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas in order to speed up the management of family care benefits.

 

Another point approved unanimously has been the adhesion to the agreement between the Generalitat Valenciana and the Valencian Federation of Municipalities and Provinces to promote the mobility of public employees due to gender violence.

 

CALP DEMANDE L'AUTORISATION ROUTIÈRE POUR L'INSTALLATION DE LA SCULPTURE COSMOS 62 DANS LE NOUVEAU ROND-POINT

Fecha de publicación: 
Viernes, 13 Abril, 2018 - 14:45

La Municipalité de Calp a approuvé dans la séance plénière d'aujourd'hui demander l'autorisation à la Direction des Routes d'Alicante pour l'installation de la figure d'Andreu Alfaro « Cosmo 62 » pour l’exposer au rond-point d'accès à Calp, très proche de l'endroit où elle se trouvait à l'origine pendant les années 70 et une partie des années 80.

 

La sculpture, faite par Alfaro en 1960, était la propriété de José Huget, qui a construit la zone connue sous le nom de Calpesa, et l'a installé près de la pompe à essence actuelle sur l'accès nord à la ville. Des années plus tard « Cosmos 62 » a été vendue à l'Institut Valencià d'Art Moderne et transportée à Valence.

 

Cependant, au cours des derniers mois, le gouvernement de Calp a rencontré des représentants de l'IVAM et des héritiers d'Alfaro qui soulignent que les œuvres du sculpteur, décédé en 2012, ont toujours été créées en pensant à l'environnement dans lequel elles se trouvaient et pour faire partie du paysage. Pour sa part, l'IVAM a la volonté de céder la sculpture et le processus de transfert est déjà en cours. De cette façon, le travail du renommé sculpteur valencien reviendrait à Calp, à son lieu d'origine, 30 ans plus tard.

 

Un autre des points approuvés est l'expropriation d'un bâtiment dans la vieille ville pour démarrer l'office du tourisme du 21e siècle. Il s'agit d'une propriété publique située dans la rue Llibertat qui répond aux conditions d'emplacement stipulées dans la stratégie intégrée pour le développement urbain durable (EDUSI) Revitaliza Calp.

 

Le projet, envisagé dans l'EDUSI Revitaliza Calp, est cofinancé par les Fonds européens pour le développement régional pour la période 2014-2020 en 80%. Il consiste en la création d'un nouvel espace d'information touristique qui fournit des informations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais des TIC. On a prévu le développement de la technologie de capture et de gestion des données touristiques et l'automatisation de la réalisation des enquêtes de satisfaction.

 

En outre, la session plénière a refusé la prolongation de la période de résiliation de l'accord avec le Calpe Club de Fútbol, pour lequel ce club a cessé de gérer l'école de football, en raison de défauts de forme. De même, des subventions pour des actions de promotion du tourisme international ont également été approuvées et un accord a été conclu avec le Département régional pour l'Égalité et les Politiques inclusives afin d'accélérer la gestion des prestations familiales.

 

Un autre point approuvé à l'unanimité a été l'adhésion à l'accord entre la Generalitat Valenciana et la Fédération valencienne des Villes et Provinces pour promouvoir la mobilité des employés publics en raison de la violence de genre.

 

Calp solicita a carreteras autorización para instalar la escultura Cosmos 62 en la nueva rotonda

Fecha de publicación: 
Viernes, 13 Abril, 2018 - 14:45

El Ayuntamiento de Calp ha aprobado en el pleno de hoy solicitar autorización a la Jefatura de Carreteras de Alicante para la instalación de la figura de Andreu Alfaro “Cosmo 62” para su exposición en la rotonda de acceso a Calp, muy cerca de donde ya estuvo ubicada originariamente durante la década de los 70 y parte de los 80.

La escultura, realizada por Alfaro en 1960, era propiedad de José Huget, que urbanizó el área conocida como Calpesa, y la instaló cerca de la actual gasolinera del acceso norte al municipio. Años después “Cosmos 62” fue vendida al Institut Valencià d’ Art Modern y trasladada a València.

Sin embargo en los últimos meses el gobierno calpino se ha reunido con representantes del IVAM y también con los herederos de Alfaro que destacan que las obras del escultor, fallecido en 2012, siempre se creaban pensando en el entorno en el que se ubicaban, formando parte del paisaje. Por su parte, desde el IVAM existe voluntad de ceder la escultura y ya se está iniciado el proceso de cesión. Con ello la obra del reconocido escultor valenciano volvería a Calp, y a su lugar original, 30 años después.

Otro de los puntos aprobados es la expropiación de un inmueble en el casco antiguo para poner en marcha la oficina de turismo del Siglo XXI, se trata de un inmueble dotacional ubicado en la calle Llibertat que cumple con las condiciones de localización estipuladas en la estrategia integrada de el desarrollo urbano sostenible (EDUSI) Revitaliza Calp.

 

El proyecto, contemplado en la EDUSI Revitaliza Calp, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional del periodo comprendido entre los años 2014 y 2020 en un 80%. Consiste en la creación de un nuevo espacio de información turística que facilite la información 24 horas al día y 7 días a la semana mediante las TICs. Se prevé el desarrollo de tecnología de captación y gestión de datos turísticos y automatizar la realización de encuestas de satisfacción.

Además, el pleno ha denegado la ampliación del plazo de rescisión del convenio con el Calpe Club de Fútbol, por el cual este club dejaba de gestionar la escuela de fútbol, por defectos de forma. También se han aprobado las subvenciones para acciones de promoción turística internacional y se ha extinguido un convenio con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas con el fin de agilizar la gestión de las prestaciones de acogimiento familiar.

Otro punto aprobado por unanimidad ha sido la adhesión al convenio entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para impulsar la movilidad de los empelados públicos por razón de violencia de género.

Suscribirse a Cosmos 62