Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

comisión informativa especial de los Baños de la Reina

Español

HET SPECIALE RAADGEVEND COMITÉ VAN BAÑOS DE LA REINA VERZOEKT DE VALENCIAANSE AUTONOME DEELSTAAT OM INFORMATIE OVER HOE HET STAAT MET DE VERKLARING TOT CULTUURGOED

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Febrero, 2018 - 18:45

 

 

Het speciale Raadgevend Comité van de gemeente Calp voor de Baños de la Reina is deze morgen tijdens de vergadering van vanmorgen overeengekomen om de Generalitat Valenciana te verzoeken om een rapport over hoe het staat met het dossier voor de verklaring tot cultuurgoed (Bien de Interés Cultural – BIC) van de archeologische vindplaats.

 

Het Comité werd opgericht in 2013 maar burgemeester César Sánchez heeft nu besloten vaart te maken met het proberen van het zoeken van een oplossing voor de problematiek rond de Baños. Het Comité gaat hiervoor maandelijks bij elkaar komen.

 

Onlangs heeft het hooggerechtshof de eigenaren van de grond gelijk gegeven wat betreft hun recht op bebouwing. Dit gaat in tegen het standpunt van de gemeente om de Baños de la Reina te behouden; het is een van de belangrijkste elementen van het historisch en cultureel erfgoed van Calp.

 

Het Raadgevend Comité, waarvan alle politieke fracties deel uitmaken, heeft als doel alle mogelijkheden te bestuderen die ter sprake zijn gebracht voor de toekomst van de Baños. Onder de mogelijkheden die de meeste belangstelling hebben, zijn toestemming tot bebouwing van het terrein en dan van de begane grond  een soort museum te maken zoals ook is gedaan in steden als Rome en Sevilla. Ook zou de bebouwbaarheid naar andere sectoren in de stad verplaatst kunnen worden of de gemeente zou de grond kunnen aankopen waarop de Baños zich bevinden.

 

Verder heeft het Comité ingestemd met een financiële post voor het beginnen met het onderhouds- en conserveringswerk van de vindplaatsen op gemeentegrond. Dit initiatief werd gesteund door alle politieke fracties die deel uitmaken van het Comité.

 

“De komende maanden zal de gemeente verschillende initiatieven starten om alle buurtbewoners op de hoogte te stellen van de huidige situatie van de Baños de la Reina, vooral over wat er wordt gedaan om de beste oplossing te zoeken”, zei Sánchez na de vergadering van het Comité.

 

“We willen de mening weten van alle buurtbewoners en ook hun voorstellen aan ons. Daar zullen gespreksrondes, bijeenkomsten en dialogen voor worden georganiseerd. We hopen dat die ons helpen de beste oplossing te vinden voor Baños de la Reina”, voegde hij hieraan toe.

DIE INFORMATIVE SONDERKOMMISSION DER BAÑOS DE LA REINA BITTET DIE REGIONALREGIERUNG VON VALENCIA UM EINE BERICHTERSTATTUNG ZUR ERKLÄRUNG DER BAÑOS ALS SCHÜTZENSWERTES KULTURGUT

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Febrero, 2018 - 18:45

 

Die informative Sonderkommission der Baños de la Reina der Calper Stadtverwaltung hat in der heute Morgen stattgefundenen Versammlung vereinbart, die Regionalregierung Valencia um einen Bericht über den Status zu bitten, in dem sich der Antrag befindet, um diese archäologische Ausgrabungsstätte zum schützenswerten Kulturgut (BIC) zu erklären.

 

Diese Kommission wurde 2013 ins Leben gerufen, doch hat der Bürgermeister César Sánchez sich nun dazu entschieden, dieses Anliegen zu beschleunigen und eine Lösung für das Problem der Baños zu finden, weshalb die Kommission sich nun einmal im Monat versammeln wird.

 

Vor Kurzem hat der Oberste Gerichtshof den Eigentümern dieser Grundstücke ihr Recht zugesprochen, dort bauen zu dürfen. Dies geschah gegen die Einstellung der Stadtverwaltung die Baños de La Reina aufgrund ihres historischen und kulturellen Erbes für Calp zu erhalten. 

 

Die informative Sonderkommission, zu der alle Parteien gehören, beabsichtigt, alle zukünftigen Möglichkeiten für die Baños zu untersuchen. Zu den bevorzugten Möglichkeiten gehört die Konstruktion auf besagten Grundstücken, wobei die Erdgeschosse als Museen dienen sollen, wie es bereits in Städten wie Rom oder Sevilla geschehen ist. Ebenso könnte man die Bebaubarkeit auf andere Sektoren der Ortschaft verlegen oder die Stadtverwaltung könnte die Grundstücke der Baños erwerben. 

 

Ebenso genehmigte die Kommission einen Wirtschaftsplan, um die Instandhaltungsarbeiten und die Erhaltung der Ausgrabungsstätte auf den kommunalen Grundstücken einzuleiten. Diese Initiative wurde von allen Parteien der Kommission unterstützt.

 

„Im Laufe der nächsten Monate wird die Stadtverwaltung verschiedene Initiativen in Gang setzen, um allen Anwohnern die aktuelle Situation der Baños de la Reina vorzustellen und vor allen Dingen die Maßnahmen, die zur Findung einer Lösung durchgeführt werden“, erklärte Sánchez im Anschluss an die Versammlung der Kommission. 

 

„Wir möchten die Meinung der Anwohner sowie ihre Vorschläge kennenlernen, daher werden wir Gesprächsrunden, Konferenzen und Kolloquien organisieren, von denen wir uns erhoffen, eine bessere Lösung für die Baños de la Reina zu finden“, fügte er hinzu. 

THE SPECIAL INFORMATION COMMISSION OF BAÑOS DE LA REINA SITE REQUESTS THE GENERALITAT VALENCIANA TO REPORT ABOUT THE SITUATION OF THE DECLARATION OF BIC: HERITAGE OF CULTURAL INTEREST

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Febrero, 2018 - 18:45

The Special Information Commission of the Baños de la Reina site of the Town Council of Calp has agreed at the meeting held this morning to request the Generalitat Valenciana a report on the state of the declaration of Heritage of Cultural Interest (BIC) for the archaeological site.

 

This Commission was created in 2013 but it is now when the Mayor of the town César Sánchez has given a boost to it in order to try to find a solution to the problem raised around the site. For this purpose, the Commission will meet once a month.

 

Recently the Supreme Court has given the reason to the owners of these lands ratifying their right to build, contrary to the position held by the Town Council to preserve the archaeological site as one of the most important elements of historical and cultural heritage in Calp. 

 

The Information Commission of which all the political groups are part has as objective to study all the possible options about the future of this site. Among these proposals some of the most popular are to allow the construction on these lands converting the ground floor into a museum as has been done in cities such as Rome or Seville. The Town Council could also move its building capacity to other sectors of the town or acquire the land where the site is located.

 

Likewise, the Commission has approved an economic entry to start the maintenance and conservation works of the sites located in the municipal plots. This initiative has been supported by all the political groups that are part of the Commission.

 

"During the next months the Town Council will launch different initiatives to inform all the residents of the current situation of the Baños de la Reina, and above all, the actions that are being carried out to find the best solution", said Sánchez after the Commission's conclusion.

 

"We want to know the opinion of the residents and know the proposals that they could have, for this purpose we will hold cycles of talks, conferences and discussions that we hope will allow us to find the best solution for the Baños de la Reina site", he added.

 

 

LA COMMISSION D'INFORMATION SPÉCIALE DES BAÑOS DE LA REINA DEMANDE À LA GENERALITAT VALENCIANA DES INFORMATIONS SUR L'ÉTAT DE LA DÉCLARATION DE BIEN D'INTÉRÊT CULTUREL

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Febrero, 2018 - 18:45

La Commission d'Information spéciale du site Baños de la Reina de la ville de Calp a accepté lors de la réunion tenue ce matin de demander à la Generalitat Valenciana un rapport sur l'état du dossier de déclaration de Bien d'Intérêt Culturel (BIC) du site archéologique.

 

Cette commission a été créée en 2013 mais c'est maintenant que le maire de la ville, César Sánchez, a décidé de lui donner l'impulsion pour essayer de trouver une solution au problème soulevé autour du site ; à cette fin la Commission se réunira une fois par mois.

 

Récemment, la Cour Suprême a donné aux propriétaires de ces terrains le droit de construire, contrairement à la position du Conseil Municipal de préserver la zone comme l'un des éléments les plus importants du patrimoine historique et culturel de Calp.

 

La Commission d'Information de laquelle tous les groupes politiques font partie a pour objectif d'étudier toutes les options possibles pour l'avenir du site. Parmi les plus populaires on y trouve celle de permettre la construction sur ces terrains en transformant le rez-de-chaussée en musée comme des villes comme Rome ou Séville ont déjà fait. On pourrait également déplacer la capacité de construction à autres secteurs de la ville ou acquérir la Municipalité les terrains du site.

 

De même, la Commission a approuvé une partie économique pour démarrer les travaux d'entretien et de conservation des sites archéologiques situés dans les parcelles municipales. Cette initiative a été soutenue par tous les groupes politiques qui font partie de la Commission. 

 

« Au cours des prochains mois, la Municipalité lancera différentes initiatives pour informer tous les habitants de la situation actuelle dans laquelle se trouvent les Baños de la Reina, et surtout, les actions qui sont menées pour trouver la meilleure solution », a déclaré Sánchez après la conclusion de la Commission.

 

« Nous voulons connaître l'opinion des résidents ainsi que les propositions qu’ils puissent nous offrir. Pour cela il y aura des cycles d’exposés, conférences et colloques qui nous permettront, nous l'espérons, de trouver la meilleure solution pour les Baños de la Reina ».

 

La Comissió Especial Informativa dels Banys de la Reina sol·licita a la Generalitat Valenciana que informe sobre l'estat de la declaració de Bé d'Interès Cultural

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Febrero, 2018 - 18:45

La Comissió Informativa Especial dels Banys de la Reina de l'Ajuntament de Calp ha acordat en la reunió celebrada aquest matí sol·licitar a la Generalitat Valenciana un informe sobre l'estat en el qual es troba l'expedient de declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) del jaciment arqueològic.

 

Aquesta Comissió va ser creada l'any 2013 però ha sigut ara quan l'Alcalde de la localitat, César Sánchez, ha decidit donar-li un impuls per a intentar cercar una solució a la problemàtica plantejada entorn als Banys, per la qual cosa aquesta Comissió es reunirà una vegada al mes.

 

Recentment el Tribunal Suprem ha donat la raó als propietaris d'aquests terrenys en el seu dret per a poder edificar, en contra de la postura mantinguda per l'Ajuntament de preservar els Banys de la Reina per ser un dels elements més importants del patrimoni històric i cultural de Calp.

 

La Comissió Informativa de la qual formen part tots els grups polítics té com a objectiu estudiar totes les opcions plantejades sobre el futur dels Banys. Entre les que cobren més pes es troben la de permetre la construcció sobre aquests terrenys i que la planta baixa es convertisca en museu com s'ha fet en ciutats com Roma o Sevilla. També es podria traslladar l'edificabilitat a altres sectors de la localitat o que l'Ajuntament adquirira els terrenys on estan situats els Banys.

 

Així mateix, la Comissió ha aprovat una partida econòmica per a iniciar els treballs de manteniment i conservació dels jaciments situats en les parcel·les municipals. Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport de tots els grups polítics que formen part de la Comissió. “Durant els pròxims mesos l'Ajuntament durà a terme diferents iniciatives per a donar a conèixer a tots els veïns la situació actual en la qual es troben els Banys de la Reina, i sobretot, les actuacions que s'estan realitzant per a cercar la millor solució”, ha declarat Sánchez després de la celebració de la Comissió.

 

“Volem conèixer l'opinió dels veïns així com les propostes que ens vulguen plantejar, per a açò se celebraran cicles de xarrades, conferències i col·loquis que esperem ens permeten trobar la millor solució per als Banys de la Reina”, va afegir.

La Comisión Especial Informativa de los Baños de la Reina solicita a la Generalitat Valenciana que informe sobre el estado de la declaración de Bien de Interés Cultural

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Febrero, 2018 - 18:45

La Comisión Informativa Especial de los Baños de la Reina del Ayuntamiento de Calp ha acordado en la reunión celebrada esta mañana solicitar a la Generalitat Valenciana un informe sobre el estado en el que se encuentra el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento arqueológico.

 

Esta Comisión fue creada en el año 2013 pero ha sido ahora cuando el Alcalde de la localidad, César Sánchez, ha decidido darle un impulso para intentar buscar una solución a la problemática planteada entorno a los Baños, por lo que dicha Comisión se reunirá una vez al mes.

 

Recientemente el Tribunal Supremo ha dado la razón a los propietarios de dichos terrenos en su derecho para poder edificar, en contra de la postura mantenida por el Ayuntamiento de preservar los Baños de la Reina por ser uno de los elementos más importantes del patrimonio histórico y cultural de Calp. 

 

La Comisión Informativa de la que forman parte todos los grupos políticos tiene como objetivo estudiar todas las opciones planteadas sobre el futuro de los Baños. Entre las  que cobran más peso se encuentran la de permitir la construcción sobre dichos terrenos musealizando la planta baja como se ha hecho en ciudades como Roma o Sevilla. También se podría trasladar la edificabilidad a otros sectores de la localidad o que el Ayuntamiento adquiriera los terrenos donde están ubicados los Baños. 

 

Así mismo, la Comisión ha aprobado una partida económica para iniciar los trabajos de mantenimiento y conservación de los yacimientos ubicados en las parcelas municipales. Esta iniciativa ha sido respaldada por todos los grupos políticos que forman parte de la Comisión.

 

“Durante los próximos meses el Ayuntamiento pondrá en marcha diferentes iniciativas para dar a conocer a todos los vecinos la situación actual en la que se encuentran los Baños de la Reina, y sobre todo, las actuaciones que se están llevando a cabo para buscar la mejor solución”, ha declarado Sánchez tras la celebración de la Comisión. 

 

“Queremos conocer la opinión de los vecinos así como las propuestas que nos quieran plantear, para lo cual se celebrarán ciclos de charlas, conferencias y coloquios que esperamos nos permitan encontrar la mejor solución para los Baños de la Reina”, añadió. 

Suscribirse a comisión informativa especial de los Baños de la Reina