instalaciones deportivas

L'Ajuntament regula per primera vegada l'ús de les instal·lacions esportives mitjançant ordenança

Fecha de publicación: 
Jueves, 2 Agosto, 2018 - 11:30

El ple abordarà demà l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la prestació del servei de les instal·lacions esportives i la seua fiscalitat, amb aquesta iniciativa s'estableix una taxa específica per a l'ús de cadascuna de les instal·lacions esportives municipals.

Amb açò es pretén que l'ús privat de les instal·lacions, ja siga per empreses o particulars, revertisca en un benefici per al Consistori que al seu torn permeta invertir en la millora d'aqueixes instal·lacions. En el mateix ple es debatrà l'aprovació inicial de la modificació de les bases per a la concessió d'ajudes per a la promoció de l'esport.

 

Els convenis que en 2013 va signar el Consistori amb els clubs esportius que gestionen escoles d'esport base (de categoria querubí a juvenil) van finalitzar fa unes setmanes, per açò és necessari actualitzar les concessions municipals a aquests clubs amb la finalitat de que l'ordenança d'ús de les instal·lacions no els perjudique.

 

Es tracta que els clubs amb escoles d'esport base tinguen subvencionat la despesa que puga derivar de l'ús de les instal·lacions esportives municipals. Per a açò s'augmenta el límit de despesa justificable i a més es permeten noves despeses. Si fins ara l'Ajuntament subvencionava el transport, monitors, etc., ara s'acceptarà el pagament de la taxa com a despesa justificable, amb l'objectiu que els clubs que gestionen esport base no tinguen cap despesa per l'ús de les instal·lacions municipals.

 

L'edil d'esports, Ana Sala, ha assenyalat que: “És la primera vegada que es regula l'ús de les instal·lacions esportives, cada any es realitza una inversió enorme en el manteniment de les nostres instal·lacions i han de tindre un ús responsable i sostenible, però al mateix temps volem prioritzar el seu ús pels clubs que gestionen escoles esportives i fomenten l'esport base”.

El Ayuntamiento regula por primera vez el uso de las instalaciones deportivas mediante ordenanza

Fecha de publicación: 
Jueves, 2 Agosto, 2018 - 11:30

El pleno abordará mañana la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de las instalaciones deportivas y su fiscalidad, con esta iniciativa se establece una tasa específica para el uso de cada una de las instalaciones deportivas municipales.

 

Con ello se pretende que el uso privado de las instalaciones, ya sea por empresas o particulares, revierta en un beneficio para el Consistorio que a su vez permita invertir en la mejora de esas instalaciones.

 

En el mismo pleno se debatirá la aprobación inicial de la modificación de las bases para la concesión de ayudas para la promoción del deporte. Los convenios que en 2013 firmó el Consistorio con los clubes deportivos que gestionan escuelas de deporte base (de categoría querubín a juvenil) finalizaron hace unas semanas, por ello es necesario actualizar las concesiones municipales a estos clubes con el fin de que la ordenanza de uso de las instalaciones no les perjudique.

 

Se trata de que los clubes con escuelas de deporte base tengan subvencionado el gasto que pueda derivar del uso de las instalaciones deportivas municipales. Para ello se aumenta el límite de gasto justificable y además se permiten nuevos gastos. Si hasta ahora el Ayuntamiento subvencionaba el transporte, monitores, etc., ahora se aceptará el pago de la tasa como gasto justificable, con el objetivo de que los clubes que gestionen deporte base no tengan ningún gasto por el uso de las instalaciones municipales.

 

La edil de deportes, Ana Sala, ha señalado que: “Es la primera vez que se regula el uso de las instalaciones deportivas, cada año se realiza una inversión enorme en el mantenimiento de nuestras instalaciones y tienen que tener un uso responsable y sostenible, pero al mismo tiempo queremos priorizar su uso por los clubes que gestionan escuelas deportivas y fomentan el deporte base”.

LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL D’ALICANTE COMMENCE LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA « PISTA AZUL » À CALP AVEC 190.000 EUROS

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

Le député pour les Plans d'Aménagement des Communes, Bernabé Cano, et le deuxième adjoint au maire de Calp et conseillère municipale pour les Projets stratégiques, Ana Sala, ont signé le procès-verbal d’implantation qui initie les travaux d’aménagement et amélioration de la « pista azul ». Le Conseil provincial d'Alicante a financé 100% du budget de cette action qui s’élève à 190.000 Euros.

 

Les actions comprendront l’enclos du côté du terrain de sport couvert permettant mettre fin aux dérangements occasionnés par le vent et la pluie en hiver qui ont forcé parfois l'annulation des matches et des séances d’entraînement. De plus, on évitera les problèmes d'éblouissement produit par l'orientation des installations.

 

Les vestiaires et la tribune seront également intégrés dans l'installation, utilisée par les écoles de basketball et football en salle. Grâce à ces travaux les installations pourront être utilisées par d'autres clubs.

 

La date limite pour l'exécution de ces travaux est de quatre mois. 

 

La Diputació d'Alacant inicia les obres de tancament de la pista blava de Calp amb 190.000 euros

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

El diputat de Plans de Millores a Municipis, Bernabé Cano, i la segona tinent d'alcalde de Calp i regidora de Projectes estratègics, Ana Sala, han signat l'acta de replanteig que dóna inici a les obres de tancament de la pista blava. La Diputació d'Alacant ha subvencionat el 100% del pressupost d'aquesta actuació que s'eleva a 190.000 euros.

 

Les actuacions consistiran en el tancament dels laterals d'aquesta pista poliesportiva coberta el que permetrà acabar amb les molèsties que causaven el vent i la pluja a l'hivern i que obligaven a la cancel·lació d'entrenaments i partits. A més, evitarà el problema d'enlluernaments, produïts per l'orientació de les instal·lacions.

 

Amb aquestes obres, tant els vestidors com les graderies s'integraran en la pròpia instal·lació que és utilitzada per les escoles esportives de bàsquet i futbol sala i que gràcies al tancament permetrà ampliar el seu ús a altres clubs. El termini d'execució d'aquestes obres és de quatre mesos.

La Diputación de Alicante inicia las obras de cerramiento de la pista azul de Calp con 190.000 euros

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

El diputado de Planes de Mejoras a Municipios, Bernabé Cano, y la segunda teniente de alcalde de Calp y concejala de Proyectos estratégicos, Ana Sala, han firmado el acta de replanteo que da inicio a las obras de cerramiento de la pista azul. La Diputación de Alicante ha subvencionado el 100% del presupuesto de esta actuación que se eleva a 190.000 euros.

 

Las actuaciones consistirán en el cerramiento de los laterales de esta pista polideportiva cubierta lo que permitirá acabar con las molestias que causaban el viento y la lluvia en invierno y que obligaban a la cancelación de entrenamientos y partidos. Además, evitará el problema de deslumbramientos, producidos por la orientación de las instalaciones.

 

Con estas obras, tanto los vestuarios como las gradas se integrarán en la propia instalación que es utilizada por las escuelas deportivas de baloncesto y fútbol sala y que gracias al cerramiento permitirá ampliar su uso a otros clubes.

 

El plazo de ejecución de estas obras es de cuatro meses.

Suscribirse a instalaciones deportivas