Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

IES Ifac

Español

CREAMA I 6 INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, ENGEGUEN EL PROGRAMA EUROPEU ERASMUS +

Fecha de publicación: 
Miércoles, 18 Julio, 2018 - 12:45

Creama i sis IES comarcals, entre ells l'IES Ifac de Calp, participen en el programa Erasmus + "Mobilitat Europea de la formació Professional de la Marina Alta". Es tracta del primer programa europeu dirigit a alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Certificats de Professionalitat, que va a donar l'oportunitat a 13 joves de la comarca, a disposar d'una mobilitat europea de 3 mesos de durada, desenvolupant pràctiques en empreses de les ciutats de Lisboa, Viena i Florència.

 

Aquest programa ha sigut sol·licitat i va a ser coordinat per CREAMA i compta amb la participació de 6 IES de la comarca, que ofereixen Cicles Formatius de Grau Mitjà i que han volgut participar en la convocatòria. Concretament, els IES participants són:

 

- IES ENRIC VALOR, de Pego.

- IES de Pedreguer.

- IES María Ibars i IES Chabás, de Dénia. .

- IES número 1, de Xàbia. .

- IES Ifach, de Calp.

 

Aquesta setmana ha tingut lloc la primera reunió de treball entre l'equip que va a gestionar el programa, compost per personal dels 6 IES implicats, i de CREAMA (tant dels serveis comarcals com de les agències de CREAMA en els municipis on es troben els IES participants).

La subvenció concedida per al desenvolupament d'aquest programa, ascendeix a 71.678 €, dels quals, el 87.5 % està destinat a la mobilitat de l'alumnat. CREAMA ha realitzat una aposta important en aquest projecte, ja que comporta 6.500 € de co-finançament per part del Consorci i açò significa el gran compromís que té l'entitat amb l'increment de la competitivitat dels joves de la comarca que finalitzen un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Certificats de professionalitat.

 

Les mobilitats es realitzaran al llarg del primer semestre de 2019. Prèviament es va a articular tot el procediment de selecció de candidatures i la realització dels cursos de suport lingüístic previs a les mobilitats. La difusió d'aquest programa és important, ja que a part de l'experiència personal i professional que va a suposar per a l'alumnat el viure i treballar 3 mesos en un país europeu, l'objectiu final és incrementar el seu nivell de competitivitat en el mercat laboral. Per a açò, es té previst a la finalització de les mobilitats, una jornada de visibilització del programa on les empreses dels sectors als quals corresponen els cicles i certificats de professionalitat objecte de la mobilitat, puguen conèixer de primera mà, a l'alumnat participant i si es dóna el cas, ajude a cobrir les seues necessitats de personal qualificat.

 

CREAMA Y 6 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, PONEN EN MARCHA EL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS +

Fecha de publicación: 
Miércoles, 18 Julio, 2018 - 12:45

Creama y seis IES comarcales, entre ellos el IES Ifac de Calp, participan en el programa Erasmus + "Movilidad Europea  de la formación Profesional de la Marina Alta". Se trata del primer programa europeo dirigido a alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio y Certificados de Profesionalidad, que va a dar la oportunidad a 13 jóvenes de la comarca, a disponer de una movilidad europea de 3 meses de duración, desarrollando prácticas en empresas de las ciudades de Lisboa, Viena y Florencia.

Este programa ha sido solicitado y va a ser coordinado por CREAMA y cuenta con la participación de 6 IES de la comarca, que ofertan Ciclos Formativos de Grado Medio y que han querido participar en la convocatoria. Concretamente, los IES participantes son:

.- IES ENRIC VALOR, de Pego.

.- IES de Pedreguer.

.- IES María Ibars e IES Chabás, de Dénia.

.- IES Número 1, de Xàbia.

.- IES Ifach, de Calpe.

Esta semana ha tenido lugar la primera reunión de trabajo entre el equipo que va a gestionar el programa, compuesto por personal de los 6 IES implicados, y de CREAMA (tanto de los servicios comarcales como de las agencias de CREAMA en los municipios donde se encuentran los IES participantes).

La subvención concedida para el desarrollo de este programa, asciende a 71.678 €, de los cuales, el 87.5 % está destinado a la movilidad del alumnado.

CREAMA ha realizado una apuesta importante en este proyecto, ya que conlleva 6.500 € de co-financiación por parte del Consorcio y ello significa el gran compromiso que tiene la entidad con el incremento de la competitividad de los jóvenes de la comarca que finalizan un Ciclo Formativo de Grado Medio y Certificados de profesionalidad.

Las movilidades se realizarán a lo largo del primer semestre de 2019. Previamente se va a articular todo el procedimiento de selección de candidaturas y la realización de los cursos de apoyo lingüístico previos a las movilidades.

La difusión de este programa es importante, ya que a parte de la experiencia personal y profesional que va a suponer para el alumnado el vivir y trabajar 3 meses en un país europeo, el objetivo final es incrementar su nivel de competitividad en el mercado laboral. Para ello, se tiene previsto a la finalización de las movilidades, una jornada de visibilización del programa donde las empresas de los sectores a los que corresponden los ciclos y certificados de profesionalidad objeto de la movilidad, puedan conocer de primera mano, al alumnado participante y si se da el caso, ayude a cubrir sus necesidades de personal cualificado.

 

600 SCHOOLCHINDREN USED THE FACILITIES OF THE TENNIS CLUB WITHIN THE CONVENTION WITH THE TOWN COUNCIL

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

More than 600 schoolchildren from Calp used throughout this school year the facilities of the Calpe Tennis Club in their physical education classes through the agreement signed between the club and the Town Council of Calp for four years.

 

Through this agreement the Town Council provides a grant of 20,000 Euros to defray the expenses derived from the execution of the first phase of the project of conditioning and suppression of architectural barriers in the facilities in the Calpe Tennis Club. The works intend to adapt club facilities to promote the practice of sports among people with functional diversity. The objective of this initiative is to comply with the legislation regarding Equal Opportunities and Universal Accessibility for Persons with Disabilities in order to achieve full equality for this group.

 

Concerning the Club, it collaborates in the promotion of sports among schoolchildren by giving its facilities to all Calp educational centres, including the Secondary Education Institute, the Gargasindi Special School and the Maite Boronat Occupational Centre. The activities are carried out during school hours from September to June.

 

The club also gives its facilities for the celebration of sports events promoted by the Town Council or other similar charity events. In addition, the swimming pool, the pelota court and the five-a-side court will be used for local teams training.

 

Both the Town Council, represented by the councillor for education Pilar Cabrera, and the Tennis Club, represented by its president Pascal Lafitte, stress the need to correct social obstacles that limit access to sports for people with disabilities.

 

600 escolars han utilitzat les instal·lacions del Club de Tennis dins del conveni amb l'Ajuntament

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

Més de 600 escolars calpins han utilitzat al llarg d'aquest curs les instal·lacions del Club de Tennis Calp en les seues classes d'educació física a través del conveni subscrit entre el club i l'Ajuntament de Calp amb una durada de quatre anys.

A través d'aquest document el Consistori aporta una subvenció de 20.000 euros per a sufragar les despeses derivades de l'execució de la primera fase del projecte de condicionament i supressió de barreres arquitectòniques en les instal·lacions del Club de Tennis Calp. Amb açò es pretén adaptar les instal·lacions del club per a promoure la pràctica de l'esport entre persones amb diversitat funcional. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar compliment a la legislació quant a Igualtat d'Oportunitats i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat i aconseguir la plena igualtat d'aquest col·lectiu.

Per la seua banda, el Club col·labora en el foment de l'esport entre escolars mitjançant la cessió de les seues instal·lacions a tots els centres educatius de Calp, incloent l'Institut d'Ensenyament Secundari, el Col·legi d'Educació Especial Gargasindi i el Centre Ocupacional Maite Boronat. Aquestes jornades es desenvolupen en horari lectiu i entre setembre i juny.

El club també cedeix les seues instal·lacions per a la celebració d'esdeveniments esportius impulsats per l'Ajuntament o altres esdeveniments similars amb finalitat benèfica. A més de cedir la piscina, frontó i pista de futbol sala per a l'entrenament de les lligues de caràcter local.

Tant l'Ajuntament, representat per l'edil d'educació, Pilar Cabrera, com el Club de Tennis, representat pel seu president Pascal Lafitte, incideixen en la necessitat de corregir els obstacles socials que limiten l'accés a l'esport de les persones amb discapacitat.

 

600 escolares han utilizado las instalaciones del Club de Tenis dentro del convenio con el Ayuntamiento

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

Más de 600 escolares calpinos han utilizado a lo largo de este curso las instalaciones del Club de Tenis Calpe en sus clases de educación física a través del convenio suscrito entre el club y el Ayuntamiento de Calp con una duración de cuatro años.

A través de este documento el Consistorio aporta una subvención de 20.000 euros para sufragar los gastos derivados de la ejecución de la primera fase del proyecto de acondicionamiento y supresión de barreras arquitectónicas en las instalaciones del Club de Tenis Calpe. Con ello se pretende adaptar las instalaciones del club para promover la práctica del deporte entre personas con diversidad funcional. El objetivo de esta iniciativa es dar cumplimiento a la legislación en cuanto a Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y lograr la plena igualdad de este colectivo.

Por su parte, el Club colabora en el fomento del deporte entre escolares mediante la cesión de sus instalaciones a todos los centros educativos de Calp, incluyendo el Instituto de Enseñanza Secundaria, el Colegio de Educación Especial Gargasindi y el Centro Ocupacional Maite Boronat. Dichas jornadas se desarrollan en horario lectivo y entre septiembre y junio.

El club también cede sus instalaciones para la celebración de eventos deportivos impulsados por el Ayuntamiento u otros eventos similares con finalidad benéfica. Además se ceder la piscina, frontón y pista de fútbol sala para el entrenamiento de las ligas de carácter local.

Tanto el Ayuntamiento, representado por la edil de educación, Pilar Cabrera, como el Club de Tenis, representado por su presidente Pascal Lafitte, inciden en la necesidad de corregir los obstáculos sociales que limiten el acceso al deporte de las personas con discapacidad.

 

 

THE TOWN COUNCIL ORGANIZES THE STUDENT FAIR "ORIENTA'T" TOMORROW AT IES IFAC

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Abril, 2018 - 12:00

The IES Ifac de Calp will host tomorrow Friday the fair of academic and labour orientation "Orienta't", organized by the Town Council and aimed at all students but mainly at the groups of 4 ESO and Basic FP. The main objective of the fair is to advise and guide students on educational and employment opportunities available in the education system and the world of work.

 

The fair "Orienta't" is divided into two parts: one, where a group dynamic is developed, whose objective is to motivate the students and make them know in a playful way the educational system, all directed by counsellors, educational psychologists and pedagogues. And another part that consists of the orientation itself. The participants will freely go through the advice stands to request the information that they may consider appropriate.

 

This is the first time that Calp hosts a similar initiative that has been very well received by the school's management. Students can develop self-knowledge skills, become familiar with the world of work and make decisions about their training and professional future in a responsible manner.

 

The fair will involve private entities and professional groups; the Official School of Languages, Creama, Red Cross, IVAJ, UNED, the Official College of Architects, EDEM or EPA, the Ministry of Defence, the Local Police, National Police, Firemen and Civil Guard will also participate to offer information to the interested students in certain professional sectors. The organization is run by GRUPO TOT, a company specialized in coordinating this kind of events.

 

LA MUNICIPALITÉ ORGANISE LE SALON DE L'ÉTUDIANTE « ORIENTA'T » DEMAIN À L'IES IFAC

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Abril, 2018 - 12:00

L'IES Ifac de Calp accueillera demain vendredi le salon d'orientation académique et de travail « Orienta't », organisé par la Municipalité et dirigé à tous les étudiants mais principalement aux groupes de 4e ESO et de FP de base. L'objectif principal du salon est de conseiller et de guider les étudiants sur les possibilités d'éducation et d'emploi disponibles dans le système éducatif et le monde du travail.

 

Le salon « Orienta't » est divisé en deux parties : une, où une dynamique de groupe est développée, dont l'objectif est de motiver les étudiants et de leur faire connaître de manière ludique le système éducatif, tout dirigé par des conseillers, psychologues scolaires et pédagogues. Et une autre partie qui consiste en l'orientation elle-même. Les participants, librement, passeront par les stands pour demander l'information selon leurs préférences.

 

C'est la première fois que Calp accueille une initiative similaire qui a été très bien reçue par la direction du centre éducatif. Les étudiants pourront développer des compétences sur leur propre connaissance, se familiariser avec le monde du travail et prendre des décisions sur leur formation et leur avenir professionnel de manière responsable.

 

Le salon impliquera des entités privées et des groupes professionnels ; l'Ecole Officielle des Langues, Creama, Croix Rouge, IVAJ, UNED, le Collège Officiel des Architectes, EDEM ou EPA, le Ministère de la Défense, la Police locale, La Police nationale, les pompiers et la Garde civile y participeront également afin qu'ils puissent offrir des informations aux étudiants intéressés dans certains secteurs professionnels. L'organisation correspond à GRUPO TOT, une société spécialisée dans la coordination de ce type d'événements.

 

DE GEMEENTE ORGANISEERT DE STUDENTENBEURS “ORIENTA'T” (ORIËNTEER JE) MORGEN IN DE MIDDELBARE SCHOOL IFAC

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Abril, 2018 - 12:00

 

De Instelling voor Voortgezet Onderwijs Ifac in Calp is morgen, vrijdag, het toneel van de beurs voor arbeids- en academische oriëntatie “Orienta´t”, die georganiseerd wordt door de Gemeente en die gericht is op alle leerlingen, maar in het bijzonder op die van groep 4 van het Verplichte Secundaire Onderwijs (ESO) en die van de Basis Beroepsopleiding (FP). De beurs heeft het adviseren en oriënteren van de studenten als hoofddoelstelling, over de educatieve en arbeidsgerelateerde mogelijkheden binnen het educatieve systeem en de arbeidswereld.

 

De “Orienta’t”-beurs bestaat uit twee onderdelen: eentje waarin een groepsdynamiek ontwikkeld wordt, die tot doel heeft om de leerlingen te motiveren en om hen op ludieke wijze kennis te laten maken met het educatieve systeem. Dit alles gebeurt onder leiding van studiebegeleiders, psychopedagogen en pedagogen. En het andere deel van de beurs bestaat uit de oriëntatie zelf. Bezoekers van de beurs kunnen vrijelijk langs de adviesstands lopen en de informatie vragen die zij zelf belangrijk vinden.

 

Dit is de eerste keer dat Calp een dergelijk initiatief organiseert. De directie van het opleidingscentrum is er erg positief over. Leerlingen kunnen zo op een verantwoorde manier zelfkennis opdoen, wennen aan de arbeidsgerelateerde wereld en beslissingen over hun educatieve en professionele toekomst nemen.

 

Diverse private entiteiten en beroepsgroepen zullen deelnemen aan de beurs. De aanwezigheid van het Officiële Taleninstituut, Creama (werkgelegenheid in de Marina Alta), het Rode Kruis, IVAJ (het Valenciaans Jeugdinstituut), UNED (de Vrije Universiteit), het Officiële Architectencollege, EDEM (de Ondernemersschool) en EPA (Volwassenenonderwijs) is bevestigd. Ook het Ministerie van Defensie, de Gemeentepolitie, het Korps Landelijke Politiediensten, de Brandweer en de Guardia Civil zullen deelnemen, zodat zij informatie kunnen verstrekken aan de leerlingen die in bepaalde beroepsgroepen geïnteresseerd zijn. De organisatie wordt uitgevoerd door GRUPO TOT, een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort evenementen.

DIE STADTVERWALTUNG ORGANISIERT MORGEN IM IES IFAC DIE STUDENTENMESSE „ORIENTA’T“

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Abril, 2018 - 12:00

 

Das IES Ifach in  Calp übernimmt am Freitag die Messe zur beruflichen und akademischen Orientierung „Orienta´t“, die von der Stadtverwaltung organisiert wird und sich an alle Schüler richtet und insbesondere an die Schüler der letzten Klasse der mittleren Reife und der Berufsausbildung. Mit der Messe wird beabsichtigt, die Schüler über die vorhandenen pädagogischen und beruflichen Möglichkeiten zu beraten und zu orientieren.

 

Die Messe „Orienta’t“ unterteilt sich in zwei Teile: In einem wird eine Gruppendynamik entwickelt, um die Schüler zu motivieren und ihnen auf unterhaltsame Weise das Bildungssystem vorzustellen, das ihnen von Beratern, Schulpsychologen und Pädagogen erklärt wird. Und der andere Teil der Messe dreht sich rund um die Orientierung der Schüler. Die Teilnehmer können die Stände frei besuchen, sich beraten lassen und für sie interessante Informationen beantragen.

 

Dies ist das erste Mal, dass Calp solch eine Initiative übernimmt, die von der Leitung der Schulzentren sehr gut angenommen wurde. Die Schüler können Fähigkeiten zur Selbsterkenntnis erlangen, sich mit der Berufswelt vertraut machen und auf verantwortungsvolle Weise Entscheidungen über ihre akademische und berufliche Zukunft treffen.

 

An der Messe nehmen Privatunternehmen und Fachgruppen teil und definitiv mit dabei sind die Sprachschule, Creama, das Rote Kreuz, IVAJ, UNED, die Architektenschule, EDEM oder EPA. Außerdem wird das Verteidigungsministerium, die Ortspolizei, die Nationalpolizei, die Feuerwehr und die Guardia Civil anwesend sein, um den Schülern interessante Informationen über die jeweiligen Berufe zu übermitteln. Die Organisation übernimmt die GRUPPE TOT, ein Fachunternehmen für die Koordination dieser Art von Events.

L'Ajuntament organitza la Fira de l'estudiant “Orienta’t” demà en l'IES Ifac

Fecha de publicación: 
Jueves, 26 Abril, 2018 - 12:00

L'IES Ifac de Calp acollirà demà divendres la fira d'orientació laboral i acadèmica “Orienta´t”, organitzada per l'Ajuntament i dirigida a tots els alumnes però principalment als grups de 4º de l'ESO i als de FP Bàsica. La fira té com a objectiu principal assessorar i orientar als estudiants sobre les eixides educatives i laborals disponibles en el sistema educatiu i el món laboral.

 

La fira “Orienta’t” es distribueix en dues parts: una, on es desenvolupa una dinàmica de grup, que el seu objectiu és motivar als alumnes i donar-los a conèixer de manera lúdica el sistema educatiu tot açò dirigit per orientadors, *psicopedagogos i pedagogs. I la part de la fira que consisteix en l'orientació pròpiament aquesta.

 

Els participants, lliurement, passaran pels stands d'assessorament a sol·licitar la informació que ells creen oportuna. Aquesta és la primera vegada que Calp acull una iniciativa similar que ha sigut molt bé rebuda per l'adreça del centre educatiu. Els estudiants podran desenvolupar habilitats d'autoconeixement, familiaritzar-se amb el món laboral i prendre decisions sobre el seu futur formatiu i professional de manera responsable.

 

En la fira participaran entitats privades i grups professionals, està confirmada la presència de l'Escola Oficial d'Idiomes, Creama, Creu Roja, IVAJ, UNED, el Col·legi Oficial d'Arquitectes, EDEM o EPA, també participaran el Ministeri de Defensa, la Policia Local, Policia Nacional, Bombers i Guàrdia Civil, perquè puguen oferir informació als estudiants interessats en determinats sectors professionals. L'organització és a càrrec de GRUP TOT, empresa especialitzada a coordinar aquesta classe d'esdeveniments.

Páginas

Suscribirse a IES Ifac