Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

politica social

Español

SOCIAL POLICY LAUNCHES THE ESTIU ACTIU PROGRAM THAT WILL AWARD GRANTS TO MINORS AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION

Fecha de publicación: 
Jueves, 21 Junio, 2018 - 13:30

For the fourth consecutive year the Municipal Department for Social Policy of Calp, managed by Ana Perles, launched the Estiu Actiu program, designed to meet the needs of social inclusion for children and their families in the summer period for the year 2018, and aimed at all families with children under 16 years of age participating in any of the programs of the Municipal Social Services.

 

The "Estiu Actiu" Program aims to preserve the rights and promote the integral development of children at risk of exclusion, avoiding the separation of the family and normalizing their situation through a specific and integrative treatment that allows the acquisition of guidelines rehabilitated that compensate the situation of social risk that can directly or indirectly affect the well-being of children and minors. The program will take place during the months of July and August from Monday to Friday, with leisure activities and free time offered by the different local entities that organize summer activities. The selected children will participate in these activities and will be included in a lunch service.

 

This program subsidizes the participation in summer camps carried out by the different sports and cultural clubs of Calp and assumes the attention of feeding needs of these minors. At the same time, it contributes to facilitate work-life balance of families or, in some cases, it provides time that favours the search and working in formative and occupational activities.

 

Estiu Actiu, subsidized by the Conselleria de Igualad y Políticas Inclusivas, will award grants to 35 minors. The results of previous years are valued by the Department as very satisfactory, since the program manages to cover the needs of food and leisure for children through inclusive and non-segregating actions, avoiding situations that make children and their families visible or stigmatize.

 

The Actiu Estiu is aimed at children from 3 to 16 years old (both inclusive) in 2018, with administrative residence in the municipality of Calp and whose units of coexistence, at the moment of the evaluation of the need, do not exceed the monthly amount per capita of the IPREM or are included in any of the intervention programs of the Municipal Social Services. Minors in foster care in extended family, relatives or educators will be considered direct beneficiaries of these aids.

 

The families interested in participating in the program must submit an application in the Social Services Social Centre, located at Francisco Sendra Square, 8, or at the OAC, until the 27th of June 2018 (inclusive) with the required documentation.

 

Política Social engega el programa Estiu Actiu que becarà a menors en risc d'exclusió social

Fecha de publicación: 
Jueves, 21 Junio, 2018 - 13:30

 

Per quart any consecutiu la Regidoria de Política Social de Calp, dirigida per Ana Perles, engega el programa Estiu Actiu, destinat a atendre les necessitats d'inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'exercici 2018, per a totes les famílies amb menors de 16 anys que participen en algun dels programes dels Serveis Socials Municipals.

 

El Programa “Estiu actiu” té com a fi el preservar els drets i promoure el desenvolupament integral dels i les menors en risc d'exclusió, evitant la separació de la família i normalitzant la seua situació mitjançant un tractament específic i integrador que permeta l'adquisició de pautes rehabilitades que compensen la situació de risc social que pot afectar directa o indirectament al benestar dels i les menors. El programa es desenvoluparà durant els mesos de juliol i agost de dilluns a divendres, amb activitats d'oci i temps lliure, oferides per les diferents entitats locals que organitzen activitats estiuenques. Els menors seleccionats, participaren en aquestes activitats i se'ls inclourà en un servei de menjador.

 

Aquest programa subvenciona la participació en campaments d'estiu realitzats pels diferents clubs tant esportius com a culturals de Calp i assumeix l'atenció de necessitats d'alimentació d'aquests menors. Al mateix temps, contribueix a facilitar la conciliació laboral de les famílies o, si escau, els proporciona un temps que afavorisca la cerca i ocupació en activitats formatives i ocupacionals. Estiu Actiu, subvencionat per la Conselleria d'Igualeu i Polítiques Inclusives, becarà a un total de 35 menors.

 

Els resultats d'anys anteriors són valorats per la Regidoria com molt satisfactoris, ja que el programa aconsegueix cobrir les necessitats d'alimentació i d'oci dels menors a través d'accions de tipus inclusiu i no segregador, evitant situacions que visibilicen o estigamaticen als menors i a les seues famílies. El Estiu Actiu va dirigit a aquells menors que durant l'anualitat de 2018, tinguen edats compreses entre els 3 i 16 anys (tots dos inclusivament), amb veïnatge administratiu en el municipi de Calp i les unitats del qual de convivència, en el moment de la valoració de la necessitat, no superen la quantia mensual per càpita del IPREM o es troben incloses en algun dels Programes d'intervenció dels Serveis Socials Municipals. Els menors en situació d'acolliment en família extensa, reunida o educadora es consideraran beneficiaris directes d'aquestes ajudes.

 

Aquelles famílies interessades a participar en el programa, haurà de presentar instància per a participar en les dependències del Centre Social de Serveis Socials, situat en la Plaça Beat Francisco Sendra, n.º 8, o en la OAC, fins al dia 27 de juny de 2018 (inclusivament) al costat de la documentació requerida.

 

 

Política Social pone en marcha el programa Estiu Actiu que becará a menores en riesgo de exclusión social

Fecha de publicación: 
Jueves, 21 Junio, 2018 - 13:30

Por cuarto año consecutivo la Concejalía de Política Social de Calpe, dirigida por Ana Perles, pone en marcha el programa Estiu Actiu, destinado a atender las necesidades de inclusión social a menores y sus familias en periodo estival para el ejercicio 2018, para todas las familias con menores de 16 años que participen en alguno de los programas de los Servicios Sociales Municipales.

 

El Programa “Estiu actiu” tiene como fin el preservar los derechos y promover el desarrollo integral de los y las menores en riesgo de exclusión, evitando la separación de la familia y normalizando su situación mediante un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadas que compensen la situación de riesgo social que puede afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores. El programa se desarrollará durante los meses de julio y agosto de lunes a viernes, con actividades de ocio y tiempo libre, ofertadas por las diferentes entidades locales que organizan actividades veraniegas. Los menores seleccionados, participaran en estas actividades y se les incluirá en un servicio de comedor.

 

Este programa subvenciona la participación en campamentos de verano realizados por los distintos clubs tanto deportivos como culturales de Calp y asume la atención de necesidades de alimentación de estos menores. Al mismo tiempo, contribuye a facilitar la conciliación laboral de las familias o, en su caso, les proporciona un tiempo que favorezca la búsqueda y ocupación en actividades formativas y ocupacionales

 

Estiu Actiu, subvencionado por la Conselleria de Igualad y Políticas Inclusivas, becará a un total de 35 menores. Los resultados de años anteriores son valorados por la Concejalía como muy satisfactorios, puesto que el programa consigue cubrir las necesidades de alimentación y de ocio de los menores a través de acciones de tipo inclusivo y no segregador, evitando situaciones que visibilicen o estigamaticen a los menores y a sus familias.

 

El Estiu Actiu va dirigido a aquellos menores que durante la anualidad de 2018, tengan edades comprendidas entre los 3 y 16 años (ambos inclusive), con vecindad administrativa en el municipio de Calp y cuyas unidades de convivencia, en el momento de la valoración de la necesidad, no superen la cuantía mensual per cápita del IPREM o se encuentren incluidas en alguno de los Programas de intervención de los Servicios Sociales Municipales. Los menores en situación de acogimiento en familia extensa, allegada o educadora se considerarán beneficiarios directos de estas ayudas.

 

Aquellas familias interesadas en participar en el programa, deberá presentar instancia para participar en las dependencias del Centro Social de Servicios Sociales, ubicado en la Plaza Beat Francisco Sendra, n.º 8, o en la OAC, hasta el día 27 de junio de 2018 (inclusive) junto a la documentación requerida.

Suscribirse a politica social