Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

ONG

Español

TER ERE VAN HET 50-JARIGE BESTAAN START MANOS UNIDAS CALP EEN PROJECT TEGEN ONDERVOEDING IN PERU

Fecha de publicación: 
Lunes, 5 Marzo, 2018 - 12:15

 

De katholieke NGO voor ontwikkelingshulp Manos Unidas afdeling Calp opende donderdag de traditionele rommelmarkt om geld in te zamelen voor een programma tegen ondervoeding en bloedarmoede van kinderen in Palcazú (Peru). De rommelmarkt is slechts een van de acties van deze dynamische Calpse vereniging, die al vijftig jaar meedoet aan talloze samenwerkingsprojecten met de derde wereld.

 

Manos Unidas Calp ontstond in de jaren zestig op initiatief van de leden van de Acción Católica en werd gestimuleerd door de pastoor van die tijd, Enríque Garrigos, als een NGO die de honger in de derde wereld wilde bestrijden. Tegenwoordig onderscheidt de organisatie zich niet meer door het geloof van de leden en omvat een hondertal vrouwen die meewerken aan verschillende initiatieven en activiteiten om geld in te zamelen voor een concreet samenwerkingsproject dat vanuit de provinciale vereniging van Manos Unidas wordt aangewezen. De vereniging wordt momenteel geleid door Pepita Ferrer.

 

Manos Unidas kwam in Calp terecht via een bekende inwoonster van Calp, Pepita Tur, getrouwd met de Valenciaanse zakenman Manuel Casanova. Ze voerde in Calp het voorbeeld in van de “Campaña contra el Hambre” (Campagne tegen de Honger) dat was ontwikkeld in Valencia. De eerste voorzitster van de vereniging was Pepita Sendra.

 

De vereniging brengt fantasierijke ideeën tot ontwikkeling om fondsen te werven. Zo heb je in Calp de inmiddels traditionele Valentijnscampagne waarbij planten van deur tot deur worden verspreid en de rommelmarkten van Manos Unidas waar spullen door winkels of particulieren gedoneerde spullen worden verkocht, werkstukken van leden van de vereniging en vooral huisgemaakte traditionele gerechten die zijn bereid door de leden.

Een belangrijk gegeven is het feit dat de toegewezen projecten instaan voor werkelijke behoeften die van tevoren zijn aangevraagd. In de loop van al deze jaren is de opbrengst besteed aan de bouw van ziekenhuizen, aankoop van landbouwwerktuigen, opzetten van weeshuizen, aanleggen van straatverlichtig en scholen op concrete plaatsen waar er behoefte aan is.

 

Het project dat Manos Unidas Calp dit jaar kreeg toegewezen, is een programma in Palcazú (Peru) om chronische ondervoeding en bloedarmoede tegen te gaan bij kinderen onder de vijf jaar. Er is berekend dat 1050 kinderen baat zullen hebben bij dit initiatief dat in totaal 44.562 euro kost.

 

Maar naast de jaarlijkse projecten doet Manos Unidas ook mee aan noodhulp, zo is er geld opgehaald voor de slachtoffers van orkaan Mitch in 1998 en de tsunami in Zuidoost-Azië in 2004. De 15.000 pesetas die bij de campagne van 1968 zijn opgehaald zijn vorig jaar uitgegroeid tot 14.322 euro, wat de evolutie en vooruitgang van de Manos Unidos-campagne van de afgelopen 50 jaar aantoont.

MANOS UNIDAS IN CALP FEIERT IHR 50. JUBILÄUM MIT EINEM PROJEKT GEGEN DIE UNTERERNÄHRUNG IN PERU

Fecha de publicación: 
Lunes, 5 Marzo, 2018 - 12:15

 

Manos Unidas in Calp hat am Donnerstag ihren traditionellen Flohmarkt eröffnet, um Gelder für ein Programm zu sammeln, mit dem die Unterernährung und Anämie der Kinder in Palcazú (Peru) bekämpft werden soll. Der Flohmarkt ist eine weitere Aktion dieser dynamischen Hilfsorganisation aus Calp, die seit fünfzig Jahren an zahlreichen Projekten in der Dritten Welt beteiligt ist.

 

Manos Unidas in Calp entstand in den 60er Jahren auf Initiative der Mitglieder von Acción Católica und wurde vom damaligen Pfarrer der Gemeinde, Enrique Garrigos, als eine Nichtregierungsorganisation unterstützt, die den Hunger in der Dritten Welt bekämpft. Gegenwärtig kennzeichnet sie sich nicht mehr durch den Glauben ihrer Mitglieder und zählt auf das Engagement von hundert Frauen, die an verschiedenen Initiativen und Aktivitäten teilnehmen, um Gelder für konkrete Projekte zu sammeln, die von der Zentrale von Manos Unidas in der Provinz zugewiesen werden. Die Hilfsorganisation wird gegenwärtig von Pepita Ferrer geleitet.

 

Manos Unidas kam mit der bekannten Pepita Tur nach Calp, eine Calper Bürgerin und Ehefrau des valencianischen Unternehmers Manuel Casanova, die das damalige Modell aus Valencia „Kampagne gegen den Hunger“ nach Calp brachten. Die erste Vorsitzende der Organisation war Pepita Sendra.

 

Diese Organisation entwirft kreative Ideen, um Gelder zu sammeln, und so ist die Kampagne zu Valentinstag in Calp schon eine Tradition, bei der Pflanzen verteilt werden, die direkt von Haus zu Haus gebracht werden oder die Flohmärkte von Manos Unidas, auf denen von Händlern und Privatpersonen gespendete Objekte, Arbeiten der Mitglieder und vor allen Dingen hausgemachte Speisen und traditionelle von der Organisation selbst zubereitete Spezialitäten verkauft werden.

 

Besonders wichtig ist, dass die zugewiesenen Projekte einem realen und im Voraus beantragten Bedürfnis entsprechen. Im Laufe dieser Jahre wurden die Einnahmen für die Schaffung von Krankenhäusern, den Erwerb von landwirtschaftlichen Maschinen, der Gründung von Kinderheimen, der Installation von Beleuchtungsanlagen oder Schulen an konkreten Orten verwendet, an denen diese notwendig sind.

 

Dieses Jahr wurde der Calper Gruppe von Manos Unidas ein Programm in Palcazú (Peru) zugewiesen, um die chronische Unterernährung und Anämie von Kindern unter fünf Jahren zu bekämpfen. Man schätzt, dass ungefähr 1050 Kinder von dieser Initiative profitieren werden, dessen Gesamtkosten sich auf 44.562 Euro belaufen.

 

Doch nimmt Manos Unidas neben den jährlichen Projekten auch an Notfall-Initiativen teil und so werden Gelder für die Betroffenen des Hurrikans Mitch im Jahr 1998 oder des Tsunamis in Südostasien in 2004 gesammelt. Aus den 15.000 Peseten, die während der Kampagne 1968 gesammelt wurden, sind im vergangenen Jahr 14.322 Euro geworden, was die Entwicklung und den Fortschritt der Kampagnen gegen den Hunger von Manos Unidas im Laufe der letzten 50 Jahre verdeutlicht.

MANOS UNIDAS CALPE CELEBRATES ITS 50 YEARS WITH A PROJECT AGAINST MALNUTRITION IN PERU

Fecha de publicación: 
Lunes, 5 Marzo, 2018 - 12:15

Manos Unidas de Calpe opened its traditional street market on Thursday with the aim of raising funds for a program to reduce childhood malnutrition and anaemia in Palcazú (Peru). The market is one more action of this dynamic association of Calp that has participated in numerous projects of cooperation with the Third World for fifty years.

 

Manos Unidas de Calpe was born in the sixties at the initiative of the Catholic Action components and promoted by the then parish priest of the town, Enríque Garrigos, as a non-governmental organization that sought to fight against hunger in the Third World. Currently, it is no longer distinguished by the belief of its members, encompassing a hundred women who collaborate in various initiatives and activities with the aim of raising money for a specific project of cooperation that is assigned from the provincial association of Manos Unidas. The association is currently presided by Pepita Ferrer.

 

Manos Unidas came to Calp with the well-known Pepita Tur, a woman from Calp married to the Valencian businessman Manuel Casanova, who imported the model that the then "Campaign against Hunger" developed in Valencia. Calp's first president of the association was Pepita Sendra.

 

This association develops imaginative ideas to raise funds, so in Calp it is already traditional the Valentine's Day Campaign in which plants are distributed directly from house to house or the flea markets of Manos Unidas in which objects donated by the merchants and individuals are sold. A work carried out by the members, including the especially homemade gastronomy, traditional dishes prepared by the members themselves.

 

An important fact is that the projects assigned correspond to real needs, which have been previously requested. Throughout all these years takings have been destined to the creation of hospitals, acquisition of agricultural machinery, creation of orphanages, installation of lighting and building of schools in the specific places where they are needed.

  

This year the project assigned to Manos Unidas de Calpe is a program in Palcazú (Peru) to reduce chronic malnutrition and anaemia in children under five years old, it is estimated that 1050 children will benefit from this initiative that has a total cost of 44,562 Euros. 

However, apart from the annual projects, Manos Unidas also participates in emergency initiatives, raising funds for the victims of hurricane Mitch in 1998 or the tsunami in Southeast Asia in 2004. From the 15,000 pesetas collected in the 1968 campaign, it has gone to 14,322 Euros collected last year, which demonstrates the evolution and progress of Manos Unidas-Campaign against Hunger over the past 50 years.

 

MANOS UNIDAS CALPE CÉLÈBRE 50 ANS AVEC UN PROJET CONTRE LA MALNUTRITION AU PÉROU

Fecha de publicación: 
Lunes, 5 Marzo, 2018 - 12:15

Manos Unidas de Calpe a ouvert son marché de rue traditionnel ce jeudi afin de récolter des fonds pour un programme de réduction de la malnutrition et de l'anémie infantile à Palcazú (Pérou). Le marché est une action de plus de cette association dynamique de Calp qui a participé à de nombreux projets de coopération avec le Tiers Monde pendant cinquante ans.

 

L’association Manos Unidas de Calpe est née dans les années soixante à l'initiative des composantes d'Action catholique et a été promue par le curé de la ville à l'époque, Enríque Garrigos, en tant qu'organisation non gouvernementale qui cherchait à lutter contre la faim dans le tiers monde. Actuellement, elle ne se distingue plus par la croyance de ses membres, englobant une centaine de femmes qui collaborent à diverses initiatives et activités dans le but de récolter des fonds pour un projet spécifique de coopération qui est attribué par l'association provinciale de Manos Unidas. L'association est actuellement présidée par Pepita Ferrer.

 

Manos Unidas est arrivée à Calp avec la connue Pepita Tur, une femme de Calp mariée avec le chef d’entreprise valencien Manuel Casanova, qui a importé le modèle que l’association avait récemment développé à Valence avec la « Campagne contre la faim » ; la première présidente de l'association a été Pepita Sendra.

 

Cette association développe des idées imaginatives pour récolter des fonds, à Calp est déjà traditionnelle la campagne de la Saint-Valentin dans laquelle des plantes sont distribuées directement de maison en maison ou vendues dans les marchés aux puces de Manos Unidas, avec autres objets donnés par des marchands ou des particuliers ; un travail effectué par les membres de l’association, notamment concernant les plats de gastronomie maison, traditionnels et préparés par les membres elles-mêmes,

 

Un fait important est que les projets assignés répondent aux besoins réels et demandés précédemment. Pendant toutes ces années, la recette a été destinée à la création d'hôpitaux, l'acquisition de machines agricoles, la création d'orphelinats, l'installation d'éclairage ou la construction d’écoles dans les endroits spécifiques où ils sont nécessaires.

  

Cette année le projet assigné au groupe Manos Unidas de Calpe est un programme à Palcazú (Pérou) pour réduire la malnutrition chronique et l'anémie chez les enfants de moins de cinq ans, on estime que 1.050 enfants bénéficieront de cette initiative qui a un coût total de 44.562 Euros.

Mais avec les projets annuels, Manos Unidas participe également à des initiatives d'urgence, récoltant des fonds pour les victimes de l'ouragan Mitch en 1998 ou du tsunami en Asie du Sud-est en 2004. De 15.000 pesetas récoltées en 1968, on a passé à 14.322 Euros l'année dernière, ce qui démontre l'évolution et les progrès de Manos Unidas-Campagne contre la faim au cours des 50 dernières années.

 

Manos Unidas Calpe cumple 50 años con un proyecto contra la desnutrición en Perú

Fecha de publicación: 
Lunes, 5 Marzo, 2018 - 12:15

Manos Unidas de Calpe abrió el jueves su tradicional mercadillo con el objetivo de recaudar fondos destinados a un programa para la disminución de la desnutrición y anemia infantil en Palcazú (Perú). El mercadillo es una acción más de esta dinámica asociación calpina que lleva cincuenta años participando en numerosos proyectos de cooperación con el Tercer Mundo.

 

Manos Unidas de Calpe nació en los años sesenta a iniciativa de las componentes de Acción Católica e impulsado por el entonces párroco de la villa, Enríque Garrigos, como una organización no gubernamental que pretendía luchar contra el hambre del Tercer Mundo. En la actualidad, ya no se distingue por la creencia de sus miembros, engloba a un centenar de mujeres que colaboran en distintas iniciativas y actividades con el objetivo de recaudar dinero para un proyecto concreto de cooperación que es asignado desde la asociación provincial de Manos Unidas. La asociación está presidida actualmente por Pepita Ferrer.

 

Manos Unidas llegó a Calp de la mano de la conocida Pepita Tur, una calpina casada con el empresario valenciano Manuel Casanova, que importó a Calp el modelo que la entonces “Campaña contra el Hambre” desarrollaba en Valencia, la primera presidenta de la asociación fue Pepita Sendra.

 

Esta asociación desarrolla imaginativas ideas para recaudar fondos, así en Calp ya es tradicional la Campaña de San Valentín en la que se distribuyen plantas que son llevadas directamente de casa en casa o los mercadillos de Manos Unidas en el que se venden objetos donados por los comercios o particulares, trabajos realizados por las asociadas, y sobre todo gastronomía casera, platos tradicionales elaborados por las propias asociadas.

 

Un dato importante es el hecho de que los proyectos asignados responden a necesidades reales y solicitadas con anterioridad. A lo largo de todos estos años la recaudación se ha destinado a la creación de hospitales, adquisición de maquinaria agrícola, creación de orfanatos, instalación de alumbrado o escuelas en los lugares concretos donde son necesarios.

 

 

 

Este año el proyecto asignado al grupo de Manos Unidas de Calpe es un programa en Palcazú (Perú) para reducir la desnutrición crónica y anemia de los niños menores de cinco años, se calcula que 1050 niños se beneficiarán de esta iniciativa que tiene un coste total de 44.562 euros.

Pero junto a los proyectos anuales Manos Unidas también participa en iniciativas de emergencia, así recaudaron fondos para los damnificados del huracán Mitch de 1998 o del tsunami del Sudeste Asiático en 2004. De las 15.000 pesetas recaudadas en la campaña 1968 se ha pasado a 14.322 euros recaudado el pasado año, lo que demuestra la evolución y progresos de Manos Unidas-Campaña contra el Hambre a lo largo de los últimos 50 años.

 

 

Suscribirse a ONG