Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Oltà

Español

Diputació destina 40.000 € a la millora de la massa forestal d’ Oltà

Fecha de publicación: 
Viernes, 31 Agosto, 2018 - 13:00

La Diputació Provincial d'Alacant destinarà 40.000 euros a la millora de la massa forestal del vessant oriental de la serra de’ Oltà, es tracta de tres parcel·les de titularitat pública connectades entre si on és palesa l'alta densitat de pineda. L'àrea de treball abasta una superfície total de 56,69 hectàrees.

 

Des del Departament de Medi ambient s'han detectat danys en les parcel·les indicades a causa del dens creixement dels arbres -amb parcel·les de 100 m² amb 45 individus- i la forta competència entre ells pels escassos recursos hídrics disponibles. Aquests arbres creixen molt junts, tenen una grandària reduïda per a la seua edat i són propensos a la mort per dèficit hídric.

 

A més l'arbrat experimenta una fossilització i estancament, la qual cosa li impedeix aconseguir el seu valor paisatgístic potencial. Així mateix, en aquestes parcel·les s'ha observat una alta densitat de matoll de sotabosc, que en condicions normals afavoreix els incendis forestals, i en les condicions de sequera actuals aqueix risc és encara major. cal destacar que les parcel·les afectades es troben properes, o formen part, de la zona d'interfície urbà – forestal pel que el risc d'incendis té un impacte potencial major. Per açò els treballs consistiran a detectar i enfortir als exemplars dominants i clarejar al voltant.

 

El Regidor de Medi ambient, Jan Van Parijs, ha assenyalat que “aquestes actuacions són indispensables per a la millora paisatgística de les nostres zones forestals però sobretot per a evitar incendis en zones tan sensibles com la serra d’ Oltà”.

 

Diputación destina 40.000 € a la mejora de la masa forestal de Oltà

Fecha de publicación: 
Viernes, 31 Agosto, 2018 - 13:00

La Diputación Provincial de Alicante destinará 40.000 euros a la mejora de la masa forestal de la ladera oriental de la sierra de Oltà, se trata de tres parcelas de titularidad pública conectadas entre sí donde es patente la alta densidad de pinar. El área de trabajo abarca una superficie total de 56,69 hectáreas.

 

Desde el Departamento de Medio Ambiente se han detectado daños en las parcelas indicadas debido al denso crecimiento de los árboles -con parcelas de 100 m² con 45 individuos- y la fuerte competencia entre ellos por los escasos recursos hídricos disponibles. Estos árboles crecen muy juntos, tienen un tamaño reducido para su edad y son propensos a la muerte por déficit hídrico.

 

Además el arbolado experimenta una fosilización y estancamiento, lo que le impide alcanzar su valor paisajístico potencial. Asimismo, en estas parcelas se ha observado una alta densidad de matorral de sotobosque, que en condiciones normales favorece los incendios forestales, y en las condiciones de sequía actuales ese riesgo es aún mayor.

 

Cabe destacar que las parcelas afectadas se encuentran cercanas, o forman parte, de la zona de interfaz urbano – forestal por lo que el riesgo de incendios tiene un impacto potencial mayor. Por ello los trabajos consistirán en detectar y fortalecer a los ejemplares dominantes y clarear alrededor.

El Concejal de Medio Ambiente, Jan Van Parijs, ha señalado que “estas actuaciones son indispensables para la mejora paisajística de nuestras zonas forestales pero sobretodo para evitar incendios en zonas tan sensibles como la sierra de Oltà”.

 

Aguas de Calpe repara una avaria en la canonada d'impulsió al dipòsit d’ Oltà sense que afecte al servei

Fecha de publicación: 
Jueves, 9 Agosto, 2018 - 13:00

Operaris de Aguas de Calpe, empresa que gestiona el servei de proveïment d'aigua, van dur a terme ahir la reparació d'una canonada d'impulsió al dipòsit d’ Oltà en condicions d'especial dificultat i sense que el servei de proveïment en la zona d’ Oltà i Cucarres es vera afectat en cap moment.

 

Al matí el sistema de control de telemando va detectar una caiguda de pressió en la conducció i va emetre avís d'alarma, es tractava d'un trencament en la canonada de 150 mm d'impulsió al dipòsit d’ Oltà que proveeix les diferents urbanitzacions localitzades en Oltà i Cucarres. La reparació va comportar dificultats ja que la canonada es troba en una zona muntanyenca amb gran desnivell i a més els operaris de Aguas de Calpe van haver d'enfrontar-se a una altra dificultat afegida per l'elevada pressió, més de 17 quilos de pressió, ja que el dipòsit d’ Oltà es troba a una cota de 325 metres.

 

Gràcies a la ràpida intervenció dels operaris d'Aigües de Calp es va reparar l'avaria sense que afectara al servei i sense que es produïra cap episodi de desproveïment.

 

Aguas de Calpe repara una avería en la tubería de impulsión al depósito de Oltà sin que afecte al servicio

Fecha de publicación: 
Jueves, 9 Agosto, 2018 - 13:00

Operarios de Aguas de Calpe, empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua, llevaron a cabo ayer la reparación de una tubería de impulsión al depósito de Oltà en condiciones de especial dificultad y sin que el servicio de abastecimiento en la zona de Oltà y Cucarres se viese afectado en ningún momento.

 

Por la mañana el sistema de control de telemando detectó una caída de presión en la conducción y emitió aviso de alarma, se trataba de una rotura en la tubería de 150 mm de impulsión al depósito de Oltà que abastece las distintas urbanizaciones localizadas en Oltà y Cucarres.

 

La reparación conllevó dificultades ya que la tubería se encuentra en una zona montañosa con gran desnivel y además los operarios de Aguas de Calpe tuvieron que enfrentarse a otra dificultad añadida por la elevada presión, más de 17 kilos de presión, ya que el depósito de Oltà se encuentra a una cota de 325 metros.

 

Gracias a la rápida intervención de los operarios de Aguas de Calpe se reparó la avería sin que afectara al servicio y sin que se produjese ningún episodio de desabastecimiento.

 

CALP RESTORE TWO OLD CADASTRAL TRACKS IN OLTÀ

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 14:45

The Town Council of Calp, through an Employment Promotion Program, has restored two cadastral tracks in the Sierra de Oltà. These paths are two sections of a track, one of them, with an extension of 300 meters and connecting with the old road of Oltà, and the other way, about 400 meters, is located at the top of Cucarres.

 

The action is part of the program of the Environment Department to restore traditional paths in the municipality, and is included in the preventive forestry work carried out by 7 workers and an one journeyman within the Program of Promotion of Employment subsidized with 73,061,000€.

 

From December to June the workers have carried out cleaning and clearing work in different parts of the municipality, in this way they have fitted out a path between Tossal and Puerto Blanco and made works in Empedrola, Casanova, Cocó, Canuta, Manzanera, Costeres, Maryvilla, Bassetes and Oltà.

 

The Councillor for the Environment, Jan Van Parijs, has pointed out that "we want to increase the value of what we have, and with this program we restore those paths that the old residents of the town used and which today are an attraction of our municipality".

 

Calp recupera dos antics camins cadastrals en Oltà

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 14:45

L'Ajuntament de Calp, a través d'un Programa de Foment d'Ocupació, ha recuperat dos camins cadastrals en la serra d’ Oltà, es tracta de dos trams de camí, un d'ells, amb una extensió de 300 metres, connecta l'antic camí de’ Oltà, i l'altre, d'uns 400 metres, se situa en la part superior de Cucarres.

L'actuació s'emmarca dins del programa del Departament de Medi ambient de recuperació de sengles tradicionals del municipi, i s'engloba en els treballs de selvicultura preventiva realitzats per 7 peons i un oficial dins del Programa de Foment d'Ocupació subvencionada amb 73.061.000€.

Des de desembre a juny els operaris han realitzat treballs de neteja i esbrosse en diferents punts del municipi, d'aquesta manera han recuperat una senda entre Tossal i Puerto Blanco i s'ha actuat en Empedrola, Casanova, Cocó, Canuta, Manzanera, Costeres, Maryvilla, Bassetes i Oltà.

El regidor de Medi ambient, Jan Van Parijs, ha assenyalat que “volem posar en valor el que tenim, i amb aquest programa es recuperen aquelles sendes per les quals transitaven antigament els calpins i que avui són un atractiu més del nostre municipi”.

 

Calp recupera dos antiguos caminos catastrales en Oltà

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 14:45

El Ayuntamiento de Calp, a través de un Programa de Fomento de Empleo, ha recuperado dos caminos catastrales en la sierra de Oltà, se trata de dos tramos de camino, uno de ellos, con una extensión de 300 metros, conecta el antiguo camino de Oltà, y el otro, de unos 400 metros, se sitúa en la parte superior de Cucarres.

 

La actuación se enmarca dentro del programa del Departamento de Medio Ambiente de recuperación de sendas tradicionales del municipio, y se engloba en los trabajos de selvicultura preventiva realizados por 7 peones y un oficial dentro del Programa de Fomento de Empleo subvencionado con 73.061.000€.

 

Desde diciembre a junio los operarios han realizado trabajos de limpieza y desbroce en distintos puntos del municipio, de este modo han recuperado una senda entre Tossal y Puerto Blanco y se ha actuado en Empedrola, Casanova, Cocó, Canuta, Manzanera, Costeres, Maryvilla, Bassetes y Oltà.

 

El concejal de Medio Ambiente, Jan Van Parijs, ha señalado que “queremos poner en valor lo que tenemos, y con este programa se recuperan aquellas sendas por las que transitaban antiguamente los calpinos y que hoy son un atractivo más de nuestro municipio”.

 

Suscribirse a Oltà