Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Club de Tenis Calpe

Español

600 SCHOOLCHINDREN USED THE FACILITIES OF THE TENNIS CLUB WITHIN THE CONVENTION WITH THE TOWN COUNCIL

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

More than 600 schoolchildren from Calp used throughout this school year the facilities of the Calpe Tennis Club in their physical education classes through the agreement signed between the club and the Town Council of Calp for four years.

 

Through this agreement the Town Council provides a grant of 20,000 Euros to defray the expenses derived from the execution of the first phase of the project of conditioning and suppression of architectural barriers in the facilities in the Calpe Tennis Club. The works intend to adapt club facilities to promote the practice of sports among people with functional diversity. The objective of this initiative is to comply with the legislation regarding Equal Opportunities and Universal Accessibility for Persons with Disabilities in order to achieve full equality for this group.

 

Concerning the Club, it collaborates in the promotion of sports among schoolchildren by giving its facilities to all Calp educational centres, including the Secondary Education Institute, the Gargasindi Special School and the Maite Boronat Occupational Centre. The activities are carried out during school hours from September to June.

 

The club also gives its facilities for the celebration of sports events promoted by the Town Council or other similar charity events. In addition, the swimming pool, the pelota court and the five-a-side court will be used for local teams training.

 

Both the Town Council, represented by the councillor for education Pilar Cabrera, and the Tennis Club, represented by its president Pascal Lafitte, stress the need to correct social obstacles that limit access to sports for people with disabilities.

 

600 escolars han utilitzat les instal·lacions del Club de Tennis dins del conveni amb l'Ajuntament

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

Més de 600 escolars calpins han utilitzat al llarg d'aquest curs les instal·lacions del Club de Tennis Calp en les seues classes d'educació física a través del conveni subscrit entre el club i l'Ajuntament de Calp amb una durada de quatre anys.

A través d'aquest document el Consistori aporta una subvenció de 20.000 euros per a sufragar les despeses derivades de l'execució de la primera fase del projecte de condicionament i supressió de barreres arquitectòniques en les instal·lacions del Club de Tennis Calp. Amb açò es pretén adaptar les instal·lacions del club per a promoure la pràctica de l'esport entre persones amb diversitat funcional. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar compliment a la legislació quant a Igualtat d'Oportunitats i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat i aconseguir la plena igualtat d'aquest col·lectiu.

Per la seua banda, el Club col·labora en el foment de l'esport entre escolars mitjançant la cessió de les seues instal·lacions a tots els centres educatius de Calp, incloent l'Institut d'Ensenyament Secundari, el Col·legi d'Educació Especial Gargasindi i el Centre Ocupacional Maite Boronat. Aquestes jornades es desenvolupen en horari lectiu i entre setembre i juny.

El club també cedeix les seues instal·lacions per a la celebració d'esdeveniments esportius impulsats per l'Ajuntament o altres esdeveniments similars amb finalitat benèfica. A més de cedir la piscina, frontó i pista de futbol sala per a l'entrenament de les lligues de caràcter local.

Tant l'Ajuntament, representat per l'edil d'educació, Pilar Cabrera, com el Club de Tennis, representat pel seu president Pascal Lafitte, incideixen en la necessitat de corregir els obstacles socials que limiten l'accés a l'esport de les persones amb discapacitat.

 

600 escolares han utilizado las instalaciones del Club de Tenis dentro del convenio con el Ayuntamiento

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

Más de 600 escolares calpinos han utilizado a lo largo de este curso las instalaciones del Club de Tenis Calpe en sus clases de educación física a través del convenio suscrito entre el club y el Ayuntamiento de Calp con una duración de cuatro años.

A través de este documento el Consistorio aporta una subvención de 20.000 euros para sufragar los gastos derivados de la ejecución de la primera fase del proyecto de acondicionamiento y supresión de barreras arquitectónicas en las instalaciones del Club de Tenis Calpe. Con ello se pretende adaptar las instalaciones del club para promover la práctica del deporte entre personas con diversidad funcional. El objetivo de esta iniciativa es dar cumplimiento a la legislación en cuanto a Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y lograr la plena igualdad de este colectivo.

Por su parte, el Club colabora en el fomento del deporte entre escolares mediante la cesión de sus instalaciones a todos los centros educativos de Calp, incluyendo el Instituto de Enseñanza Secundaria, el Colegio de Educación Especial Gargasindi y el Centro Ocupacional Maite Boronat. Dichas jornadas se desarrollan en horario lectivo y entre septiembre y junio.

El club también cede sus instalaciones para la celebración de eventos deportivos impulsados por el Ayuntamiento u otros eventos similares con finalidad benéfica. Además se ceder la piscina, frontón y pista de fútbol sala para el entrenamiento de las ligas de carácter local.

Tanto el Ayuntamiento, representado por la edil de educación, Pilar Cabrera, como el Club de Tenis, representado por su presidente Pascal Lafitte, inciden en la necesidad de corregir los obstáculos sociales que limiten el acceso al deporte de las personas con discapacidad.

 

 

Suscribirse a Club de Tenis Calpe