Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

calpe

Español

CALP LAUNCHES THE CAMPAIGN FOR THE PREVENTION AND DETECTION OF THE TIGER MOSQUITO

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Junio, 2018 - 09:15

With the arrival of the summer season, the Municipal Department for the Environment of the Town Council of Calp has activated the campaign to prevent and locate the tiger mosquito. For this purpose, from June to October the Town Council has contracted the service of a specialized company that will be responsible for conducting a census of the areas with the presence of this annoying mosquito, placing traps in different parts of the municipality, susceptible to become focus of breeding, in addition of fumigation works.

 

On the other hand, in the fight against the tiger mosquito, citizens play a fundamental role since it is estimated that more than 90% of the breeding places are private. For this reason, the Town Council of Calp has published some brochures with information on the main focuses of this insect, which grows up in water accumulations, such as animal water fountains, water tanks, vases with water, sewers... and recommends not accumulating water in containers to prevent its proliferation. In addition, citizens can also notify the Town Council if they detect the presence of these mosquitoes to know the places they frequent and to act against it.

 

The tiger mosquito is an invasive species coming from Southeast Asia, capable of breeding in almost any water accumulation that lasts more than five days. Its bite is very annoying and can also occur during daytime hours.

 

Calp enceta la campanya de prevenció i detecció del mosquit tigre

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Junio, 2018 - 09:15
Amb l'arribada de l'època estival, el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calp ha activat la campanya per prevenir i localitzar el mosquit tigre. D'aquesta manera, de juny a octubre ha contractat el servei d'una empresa especialitzada que s'encarregarà de realitzar un cens de les zones amb presència d'aquest molest mosquit, col·locar trampes en diferents llocs del municipi, susceptibles de convertir-se en focus de cria, a més de tasques de fumigació.
 
D'altra banda, en la lluita contra el mosquit tigre representen un paper fonamental els ciutadans ja que es calcula que més del 90 per cent dels llocs on pot criar són privats. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Calp ha editat uns fullets amb informació sobre els principals focus d'aquest insecte, que es cria en acumulacions d'aigua, com els abeuradors d'animals, dipòsits d'aigua, gerros amb aigua, embornals ... i recomana no guardar recipients que acumulin aigua per evitar la seva proliferació. A més, els ciutadans poden també avisar a l'Ajuntament si detecten la presència d'aquests mosquits per conéixer així els llocs que aquests freqüenten i poder actuar contra ells.
 
El mosquit tigre és una espècie invasora originària del sud-est d'Àsia, capaç de criar en gairebé qualsevol acumulació d'aigua que romanga més de cinc dies. La seua picada és molt molesta i pot produir-se també en les hores diürnes.

Calp pone en marcha la campaña de prevención y detección del mosquito tigre

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Junio, 2018 - 09:15

Con la llegada de la época estival, el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calp ha activado la campaña para prevenir y localizar el mosquito tigre. De esta forma, de junio a octubre ha contratado el servicio de una empresa especializada que se encargará de realizar un censo de las zonas con presencia de este molesto mosquito, colocar trampas en diferentes lugares del municipio, susceptibles de convertirse en foco de cría, además de tareas de fumigación.

 

Por otro lado, en la lucha contra el mosquito tigre representan un papel fundamental los ciudadanos ya que se calcula que más del 90 por ciento de los lugares donde puede criar son privados. Por este motivo, el Ayuntamiento de Calp ha editado unos folletos con información sobre los principales focos de este insecto, que se cría en acumulaciones de agua, como los bebederos de animales, depósitos de agua, floreros con agua, imbornales... y recomienda no guardar recipientes que acumulen agua para evitar su proliferación. Además, los ciudadanos pueden también avisar al Ayuntamiento si detectan la presencia de estos mosquitos para conocer así los lugares que estos frecuentan y poder actuar contra ellos.

 

El mosquito tigre es una especie invasora originaria del sudeste de Asia, capaz de criar en casi cualquier acumulación de agua que permanezca más de cinco días. Su picadura es muy molesta y puede producirse también en las horas diurnas.

SOCIAL POLICY LAUNCHES THE ESTIU ACTIU PROGRAM THAT WILL AWARD GRANTS TO MINORS AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION

Fecha de publicación: 
Jueves, 21 Junio, 2018 - 13:30

For the fourth consecutive year the Municipal Department for Social Policy of Calp, managed by Ana Perles, launched the Estiu Actiu program, designed to meet the needs of social inclusion for children and their families in the summer period for the year 2018, and aimed at all families with children under 16 years of age participating in any of the programs of the Municipal Social Services.

 

The "Estiu Actiu" Program aims to preserve the rights and promote the integral development of children at risk of exclusion, avoiding the separation of the family and normalizing their situation through a specific and integrative treatment that allows the acquisition of guidelines rehabilitated that compensate the situation of social risk that can directly or indirectly affect the well-being of children and minors. The program will take place during the months of July and August from Monday to Friday, with leisure activities and free time offered by the different local entities that organize summer activities. The selected children will participate in these activities and will be included in a lunch service.

 

This program subsidizes the participation in summer camps carried out by the different sports and cultural clubs of Calp and assumes the attention of feeding needs of these minors. At the same time, it contributes to facilitate work-life balance of families or, in some cases, it provides time that favours the search and working in formative and occupational activities.

 

Estiu Actiu, subsidized by the Conselleria de Igualad y Políticas Inclusivas, will award grants to 35 minors. The results of previous years are valued by the Department as very satisfactory, since the program manages to cover the needs of food and leisure for children through inclusive and non-segregating actions, avoiding situations that make children and their families visible or stigmatize.

 

The Actiu Estiu is aimed at children from 3 to 16 years old (both inclusive) in 2018, with administrative residence in the municipality of Calp and whose units of coexistence, at the moment of the evaluation of the need, do not exceed the monthly amount per capita of the IPREM or are included in any of the intervention programs of the Municipal Social Services. Minors in foster care in extended family, relatives or educators will be considered direct beneficiaries of these aids.

 

The families interested in participating in the program must submit an application in the Social Services Social Centre, located at Francisco Sendra Square, 8, or at the OAC, until the 27th of June 2018 (inclusive) with the required documentation.

 

Política Social engega el programa Estiu Actiu que becarà a menors en risc d'exclusió social

Fecha de publicación: 
Jueves, 21 Junio, 2018 - 13:30

 

Per quart any consecutiu la Regidoria de Política Social de Calp, dirigida per Ana Perles, engega el programa Estiu Actiu, destinat a atendre les necessitats d'inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'exercici 2018, per a totes les famílies amb menors de 16 anys que participen en algun dels programes dels Serveis Socials Municipals.

 

El Programa “Estiu actiu” té com a fi el preservar els drets i promoure el desenvolupament integral dels i les menors en risc d'exclusió, evitant la separació de la família i normalitzant la seua situació mitjançant un tractament específic i integrador que permeta l'adquisició de pautes rehabilitades que compensen la situació de risc social que pot afectar directa o indirectament al benestar dels i les menors. El programa es desenvoluparà durant els mesos de juliol i agost de dilluns a divendres, amb activitats d'oci i temps lliure, oferides per les diferents entitats locals que organitzen activitats estiuenques. Els menors seleccionats, participaren en aquestes activitats i se'ls inclourà en un servei de menjador.

 

Aquest programa subvenciona la participació en campaments d'estiu realitzats pels diferents clubs tant esportius com a culturals de Calp i assumeix l'atenció de necessitats d'alimentació d'aquests menors. Al mateix temps, contribueix a facilitar la conciliació laboral de les famílies o, si escau, els proporciona un temps que afavorisca la cerca i ocupació en activitats formatives i ocupacionals. Estiu Actiu, subvencionat per la Conselleria d'Igualeu i Polítiques Inclusives, becarà a un total de 35 menors.

 

Els resultats d'anys anteriors són valorats per la Regidoria com molt satisfactoris, ja que el programa aconsegueix cobrir les necessitats d'alimentació i d'oci dels menors a través d'accions de tipus inclusiu i no segregador, evitant situacions que visibilicen o estigamaticen als menors i a les seues famílies. El Estiu Actiu va dirigit a aquells menors que durant l'anualitat de 2018, tinguen edats compreses entre els 3 i 16 anys (tots dos inclusivament), amb veïnatge administratiu en el municipi de Calp i les unitats del qual de convivència, en el moment de la valoració de la necessitat, no superen la quantia mensual per càpita del IPREM o es troben incloses en algun dels Programes d'intervenció dels Serveis Socials Municipals. Els menors en situació d'acolliment en família extensa, reunida o educadora es consideraran beneficiaris directes d'aquestes ajudes.

 

Aquelles famílies interessades a participar en el programa, haurà de presentar instància per a participar en les dependències del Centre Social de Serveis Socials, situat en la Plaça Beat Francisco Sendra, n.º 8, o en la OAC, fins al dia 27 de juny de 2018 (inclusivament) al costat de la documentació requerida.

 

 

Política Social pone en marcha el programa Estiu Actiu que becará a menores en riesgo de exclusión social

Fecha de publicación: 
Jueves, 21 Junio, 2018 - 13:30

Por cuarto año consecutivo la Concejalía de Política Social de Calpe, dirigida por Ana Perles, pone en marcha el programa Estiu Actiu, destinado a atender las necesidades de inclusión social a menores y sus familias en periodo estival para el ejercicio 2018, para todas las familias con menores de 16 años que participen en alguno de los programas de los Servicios Sociales Municipales.

 

El Programa “Estiu actiu” tiene como fin el preservar los derechos y promover el desarrollo integral de los y las menores en riesgo de exclusión, evitando la separación de la familia y normalizando su situación mediante un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadas que compensen la situación de riesgo social que puede afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores. El programa se desarrollará durante los meses de julio y agosto de lunes a viernes, con actividades de ocio y tiempo libre, ofertadas por las diferentes entidades locales que organizan actividades veraniegas. Los menores seleccionados, participaran en estas actividades y se les incluirá en un servicio de comedor.

 

Este programa subvenciona la participación en campamentos de verano realizados por los distintos clubs tanto deportivos como culturales de Calp y asume la atención de necesidades de alimentación de estos menores. Al mismo tiempo, contribuye a facilitar la conciliación laboral de las familias o, en su caso, les proporciona un tiempo que favorezca la búsqueda y ocupación en actividades formativas y ocupacionales

 

Estiu Actiu, subvencionado por la Conselleria de Igualad y Políticas Inclusivas, becará a un total de 35 menores. Los resultados de años anteriores son valorados por la Concejalía como muy satisfactorios, puesto que el programa consigue cubrir las necesidades de alimentación y de ocio de los menores a través de acciones de tipo inclusivo y no segregador, evitando situaciones que visibilicen o estigamaticen a los menores y a sus familias.

 

El Estiu Actiu va dirigido a aquellos menores que durante la anualidad de 2018, tengan edades comprendidas entre los 3 y 16 años (ambos inclusive), con vecindad administrativa en el municipio de Calp y cuyas unidades de convivencia, en el momento de la valoración de la necesidad, no superen la cuantía mensual per cápita del IPREM o se encuentren incluidas en alguno de los Programas de intervención de los Servicios Sociales Municipales. Los menores en situación de acogimiento en familia extensa, allegada o educadora se considerarán beneficiarios directos de estas ayudas.

 

Aquellas familias interesadas en participar en el programa, deberá presentar instancia para participar en las dependencias del Centro Social de Servicios Sociales, ubicado en la Plaza Beat Francisco Sendra, n.º 8, o en la OAC, hasta el día 27 de junio de 2018 (inclusive) junto a la documentación requerida.

CALP REINFORCES THE BEACH CLEANING SERVICE BEFORE THE START OF THE SUMMER SEASON

Fecha de publicación: 
Martes, 19 Junio, 2018 - 09:45

The councillor for Beaches and Environment Jan Van Parijs and the councillor for Urban Waste Matías Torres have met with the concessionaire of the cleaning and maintenance service for the beaches, in order to coordinate and intensify the work before the start of the summer season.

 

From the last Friday, the 15th of June, the company extends the service seven days a week with a greater number of workers. Up to 15 people will be working to maintain Calp's coastline in optimal conditions of cleanliness. They will have an evening brigade to empty the bins and to reinforce, with manual cleaning, the work done in the morning.

 

Their work consists of the screening of sand using machines to eliminate solid waste such as cigarette butts, emptying bins, sweeping the walkways as well as cleaning and disinfecting footbaths.

 

At the meeting details have been concluded for the provision of the service in the best conditions.

 

A DOCUMENTARY WILL RESCUE THE HISTORY OF THE GERMAN SUBMARINE SUNK IN CALP

Fecha de publicación: 
Viernes, 15 Junio, 2018 - 12:45

The producer and adviser of RTVE, Fernando Navarrete, is these days in Calp recording images for the documentary about the German submarine, sunk in 1943 in the bay of Calp. To carry out this activity he had the support of a ship of the Navy that has regulated maritime traffic to ensure the safety of divers.

 

The vessel of the Ministry of Defence docked in recent days at the bay. In addition the project was also supported with people and vessels of the Royal Yacht Club of Calp and the collaboration of the Town Council.

 

Navarrete and his documentary team have devoted the last 10 years to the research of the last twenty-four hours of the Nazi submarine sunk by the British aviation in Calp waters during the Second World War. For this, an intense investigation has been developed both in Spain and in Germany, where the team travelled twice to interview the last survivor of the submarine. Navarrete hopes to finish the documentary at the end of the year and to present it next spring.

 

The website Historia de Calp, by Andrés Ortolà, narrates the facts as follows:

On the 28th of March 1943 at 11.25 hours the U-77 was sighted and attacked with bombs by a plane belonging to the 48 squadron based in Gibraltar which partially damaged the submarine although it was able to submerge and thus to disappear. This aviator asked for help and at 17.45 hours came another plane of the 233 squadron also based in Gibraltar. This second plane, a Lokheed A-28 Hanson located the U-77 on the surface at a distance of 30 miles northwest of the first attack and for an hour and ten minutes harassed him, finally, the Hanson commanded by the flight officer Edgar P. Castell shot from a height of only 30 meters 4 depth charges. In spite of the intense antiaircraft fire of the 20 mm machine guns coming from the submarine, the charges fell within 5 meters of the submarine, according to the report written by the flight officer. Its sinking was attributed to the two squadrons.

 

The next day (Monday 29th) at about 6 hours in the morning the sailors of the Calp ship Peñón de Ifach that was fishing in those waters heard screams -supposedly asking for help- and went immediately to see what was happening, finding nine men freezing around a life raft that was inverted. They were quickly raised into the boat they had thrown into the water and then aboard the fishing boat where they were provided with hot coffee, blankets and food. The skipper of the fishing boat started the manoeuvre to see if there were more survivors alive and for a couple of hours they did so, finding no sign of more survivors, so they decided to return to the port of Calp.

 

Two boats from Altea, La Mari Paqui and Mauricio, took five bodies from the sea that were buried in that town. 31 corpses were buried in the cemetery of Alicante.

The 9 survivors stayed in the Querol inn in the Arrabal del Mar Street. There were 36 deaths, 2 disappeared and 9 survivors.

 

In recognition for their work of rescue of the U-77 castaway the 9 sailors of the Peñón de Ifach received from the Naval Attaché of the German Embassy a wristwatch, a lifesaver and a thousand pesetas to distribute among the crew. The skipper Andrés Perles García received from the German Consul in Alicante the Decoration of the Order of Merit of the German Eagle and the owner of the ship a diploma in recognition for the gesture of his crew.

 

http://historiadecalp.net/submarino.htm

 

 

CALP RECYCLED 17% MORE IN LIGHT PACKAGING AND 12% MORE IN PAPER AND CARDBOARD IN 2017

Fecha de publicación: 
Jueves, 14 Junio, 2018 - 09:45

Calp recorded again in 2017 historic figures regarding the recycling of light packaging and paper and cardboard. In total the town recycled 515,040 kilos of light packaging in 2017, which represents an increase of 17% compared to the previous year and 595,928 kilos of paper and cardboard, that is 12% more than in 2016.

 

These figures confirm the upward trend that has been registered in the town in recent years, especially since 2015, when containers for selective collection were installed in more than 300 points throughout the municipality in order to facilitate recycling among the population.

 

The Town Council reminds the importance of recycling as it allows reducing the volume of waste and therefore pollution, preserving natural resources since the recycled material is reused as well as saving energy, which leads to less CO2 emissions and reduces the greenhouse effect. It also highlights the importance of the correct use of the containers. Blue containers are for paper and cardboard; the yellow ones are for the plastic containers, Tetra-bricks and cans; the green containers for glass and the grey containers for the rest of materials (other types of waste such as food, plants, organic materials...).

 

In addition to the positive repercussions on the environment, the increase in recycling rates allows the Town Council to receive more money for the reuse of this waste thanks to the framework agreement signed with the company Ecoembes.

 

Calp also has a white point located on the Vall de Laguart Avenue. It is a centre for selective collection and storage of urban waste, with the exception of organic waste. There people can deposit bulky elements, such as old furniture, mattresses, appliances without CFC, remnants of pruning, debris or toxic and dangerous waste as vegetable oils, fluorescent tubes, x-rays, paints with solvent or water, etc.

 

Citizens also have the possibility of requesting Acciona to go and pick up the furniture or unserviceable items in their home. For this people must call 965832561.

 

Un documental rescatarà la història del submarí alemany enfonsat a Calp

Fecha de publicación: 
Viernes, 15 Junio, 2018 - 12:45

El realitzador i conseller de RTVE, Fernando Navarrete, es troba aquests dies a Calp gravant imatges per al documental sobre el submarí alemany, enfonsat en 1943 en la badia calpina.

Per a dur a terme aquesta activitat ha comptat amb el suport d'un vaixell de l'armada que ha realitzat tasques de regulació del tràfic marítim per a garantir la seguretat dels bussejadors. L'embarcació del Ministeri de Defensa ha estat atracada en els últims dies en la badia, a més el projecte ha comptat amb persones i embarcació de suport del Real Club Nàutic de Calp i la col·laboració de l'Ajuntament.

Navarrete i el seu equip documental han dedicat els últim 10 anys al relat de les vint-i-quatre últimes hores del submarí nazi enfonsat per l'aviació britànica en aigües de Calp durant la segona guerra mundial. Per a açò s'ha desenvolupat una intensa recerca tant a Espanya com a Alemanya, fins a on l'equip es va desplaçar en dues ocasions per a entrevistar a l'últim supervivent del submarí. Navarrete espera finalitzar el documental a la fi d'any i presentar-ho la pròxima primavera.

La web, Història de Calp, d'Andrés Ortolà, narra els fets de la següent manera:

 

El día 28 de Marzo de 1943 a las 11.25 horas el U-77 fue avistado y atacado con bombas por un avión perteneciente al 48 escuadrón con base en Gibraltar el cual averió parcialmente al submarino aunque no le impidió el sumergirse y con ello perder su rastro. Este aviador solicitó ayuda y a las 17.45  acudió  otro avión del 233 escuadrón con base también en Gibraltar. Este segundo avión, un Lokheed A-28 Hanson localizó al U-77 en la superficie a una distancia de 30 millas al Noroeste del primer ataque y durante una hora y diez minutos se dedicó a hostigarlo, finalmente, el Hanson al mando del oficial de vuelo Edgar P. Castell desde una altura de sólo 30 metros lanza 4 cargas de profundidad. A pesar del intenso fuego antiaéreo de las ametralladoras de 20 mm  procedente del submarino, las cargas cayeron a menos de 5 metros del sumergible, según consta en el informe redactado por el oficial de vuelo. El hundimiento del submarino se les atribuyó a los dos escuadrones.

 

Al día siguiente (29 lunes) a eso de las 6 de la mañana los marineros del barco calpino Peñón de Ifach que se encontraba faenando por aquellas aguas escucho gritos-supuestamente pidiendo auxilio-y acudió inmediatamente para ver que sucedía, encontrándose a nueve hombres ateridos de frío sujetos alrededor de una balsa salvavidas que estaba invertida,. Rápidamente los izaron al bote que habían echado al agua y los subieron a bordo del pesquero donde les proporcionaron café caliente, mantas y alimentos. El patrón del pesquero inició la maniobra para ver si había más supervivientes con vida y durante un par de horas así lo hicieron, no encontrando ni rastro de más supervivientes con lo cual decidieron regresar al puerto de Calpe.

Dos embarcaciones de Altea, La Mari Paqui y la Mauricio sacaron del mar cinco cadáveres que recibieron sepultura en dicha población.

En el cementerio de Alicante fueron enterrados 31 cadáveres.

Los 9 supervivientes fueron hospedados en la fonda Querol sita en la calle Arrabal del Mar. Hubo 36 fallecidos, 2 desaparecidos y 9 sobrevivientes.

En reconocimiento a su labor de salvamento de los náufragos del U-77 los 9 marineros del Peñón de Ifach recibieron del Agregado Naval de la Embajada Alemana un reloj de pulsera, un salvavidas y mil pesetas a repartir entre la tripulación. El patrón Andrés Perles García recibió a través del Cónsul alemán en Alicante la Condecoración de la Orden del Mérito del Águila Alemana y el armador del barco un diploma en reconocimiento por el gesto de su tripulación.

 

http://historiadecalp.net/submarino.htm

 

 

Páginas

Suscribirse a calpe