Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

calp

Español

CALP RESTORE TWO OLD CADASTRAL TRACKS IN OLTÀ

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 14:45

The Town Council of Calp, through an Employment Promotion Program, has restored two cadastral tracks in the Sierra de Oltà. These paths are two sections of a track, one of them, with an extension of 300 meters and connecting with the old road of Oltà, and the other way, about 400 meters, is located at the top of Cucarres.

 

The action is part of the program of the Environment Department to restore traditional paths in the municipality, and is included in the preventive forestry work carried out by 7 workers and an one journeyman within the Program of Promotion of Employment subsidized with 73,061,000€.

 

From December to June the workers have carried out cleaning and clearing work in different parts of the municipality, in this way they have fitted out a path between Tossal and Puerto Blanco and made works in Empedrola, Casanova, Cocó, Canuta, Manzanera, Costeres, Maryvilla, Bassetes and Oltà.

 

The Councillor for the Environment, Jan Van Parijs, has pointed out that "we want to increase the value of what we have, and with this program we restore those paths that the old residents of the town used and which today are an attraction of our municipality".

 

CALP OFFERS AGAIN TWO ADAPTED BEACHES

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 11:15

Calp prepares its facilities to allow people with reduced mobility to enjoy the sea. For this purpose, until the 15th of September the two main beaches of Calp, La Fossa and Arenal-Bol, will have differentiated areas for swim, specially equipped to meet the needs of people with mobility problems, elderly people and people with reduced vision. These accessible beach spots are located in La Fossa at Llevant Street and on the Arenal-bol beach next to the Holanda Street.

 

These areas are equipped with amphibious chairs and crutches, adapted bathrooms, showers and changing rooms, and they also have lifeguards who assist and accompany the users of the service. These accessible points are in service from Monday to Sunday, from 11 am to 7 pm and offer nearby reserved parking places.

 

On the other hand, the Institute of Research in Environment and Marine Science (IMEDMAR) of the Catholic University today opens the underwater route fitted out on the beach El Racó de Calp for the use and enjoyment of disabled people. This trail, unique in the Valencian Region, consists of five signs marked on the surface by buoys connected by a floating cable and 10 information signs on the most characteristic species and communities of the Mediterranean Sea.

 

In order to be used by disabled people, the design and structure of the signs and the floating cable that communicates the buoys have been modified to facilitate clamping and movement between signs. A snorkel-enable is also fitted out, which allows people with reduced mobility to lie down and go snorkelling.

 

The installation of the underwater route will be removed in September and will be installed again before next summer. The Racó cove, just below the rock of Ifac, offers a wide variety of significant marine species from the Mediterranean seabed.

 

L’Ajuntament de Calp crea rutes d’albirament d’aus per a fomentar el turisme ornitològic

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

Les regidories de Turisme i de Medi Ambient han creat diverses rutes en diferents paratges del municipi per tal d'impulsar el turisme ornitològic o "birdwatching", una modalitat d'ecoturisme en auge a la localitat.

 

 

En concret s'han creat rutes al Morro de Toix, a la Serra d'Oltà, zona declarada com a àrea d'especial conservació per a les aus, així com al passeig ecològic Princesa d'Astúries, situat als peus del Penyal d'Ifac, i està previst que al llarg del mes de juliol s'habilite una altra a les salines. Per a això s'han instal·lat diferents cartells amb informació sobre les aus que es poden albirar en cada un d'aquests llocs, el seu major o menor presència segons l'època de l'any així com sobre els llocs en què aquestes habiten a més del recorregut de la ruta.

 

La ruta del Penyal d'Ifac té una extensió de 0.7 km i una durada estimada de 10 minuts, la de la Serra d'Oltà és de 3.6 km i un recorregut estimat de 1h 30 minuts mentre que la del Morro de Toix és de 1.4 km i un temps de 20 minuts. Les salines, paratge que acull al llarg de l'any 173 espècies diferents, és considerat un paradís per a nombroses aus i compta amb un recorregut de 2.3 km i un temps estimat de 45 minuts.

 

 

La creació d'aquestes rutes forma part de l'aposta de la Regidoria de Turisme pel turisme ornitològic, una modalitat d'ecoturisme que té com a motivació l'estudi i observació de les aus i els seus hàbitats i que any rere any porta a Calp a un major nombre de visitants, atrets per la gran varietat d'aus que passen o habiten a la localitat.

El Ayuntamiento de Calp crea rutas de avistamiento de aves para fomentar el turismo ornitológico

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 12:45

Las concejalías de Turismo y de Medio Ambiente han creado varias rutas en distintos parajes del municipio con el fin de impulsar el turismo ornitológico o “birdwatching”, una modalidad de ecoturismo en auge en la localidad.

 

En concreto se han creado rutas en el Morro de Toix, en la Serra d’Oltà, zona declarada como área de especial conservación para las aves, así como en el paseo ecológico Princesa de Asturias, situado a los pies del Penyal d’Ifac, y está previsto que a lo largo del mes de julio se habilite otra en las salinas. Para ello se han instalado diferentes carteles con información sobre las aves que se pueden avistar en cada uno de estos lugares, su mayor o menor presencia según la época del año así como sobre los lugares en los que estas habitan además del recorrido de la ruta.

 

La ruta del Penyal d’Ifac tiene una extensión de 0.7 km y una duración estimada de 10 minutos, la de la Serra d’Oltà es de 3.6 km y un recorrido estimado de 1h 30 minutos mientras que la del Morro de Toix es de 1.4 km y un tiempo de 20 minutos. Las salinas, paraje que alberga a lo largo del año 173 especies diferentes, es considerado un paraíso para numerosas aves y cuenta con un recorrido de 2.3 km y un tiempo estimado de 45 minutos.

 

La creación de estas rutas forma parte de la apuesta de la Concejalía de Turismo por el turismo ornitológico, una modalidad de ecoturismo que tiene como motivación el estudio y observación de las aves y sus hábitats y que año tras año trae a Calp a un mayor número de visitantes, atraídos por la gran variedad de aves que pasan o habitan en la localidad.

Calp recupera dos antics camins cadastrals en Oltà

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 14:45

L'Ajuntament de Calp, a través d'un Programa de Foment d'Ocupació, ha recuperat dos camins cadastrals en la serra d’ Oltà, es tracta de dos trams de camí, un d'ells, amb una extensió de 300 metres, connecta l'antic camí de’ Oltà, i l'altre, d'uns 400 metres, se situa en la part superior de Cucarres.

L'actuació s'emmarca dins del programa del Departament de Medi ambient de recuperació de sengles tradicionals del municipi, i s'engloba en els treballs de selvicultura preventiva realitzats per 7 peons i un oficial dins del Programa de Foment d'Ocupació subvencionada amb 73.061.000€.

Des de desembre a juny els operaris han realitzat treballs de neteja i esbrosse en diferents punts del municipi, d'aquesta manera han recuperat una senda entre Tossal i Puerto Blanco i s'ha actuat en Empedrola, Casanova, Cocó, Canuta, Manzanera, Costeres, Maryvilla, Bassetes i Oltà.

El regidor de Medi ambient, Jan Van Parijs, ha assenyalat que “volem posar en valor el que tenim, i amb aquest programa es recuperen aquelles sendes per les quals transitaven antigament els calpins i que avui són un atractiu més del nostre municipi”.

 

Calp recupera dos antiguos caminos catastrales en Oltà

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 14:45

El Ayuntamiento de Calp, a través de un Programa de Fomento de Empleo, ha recuperado dos caminos catastrales en la sierra de Oltà, se trata de dos tramos de camino, uno de ellos, con una extensión de 300 metros, conecta el antiguo camino de Oltà, y el otro, de unos 400 metros, se sitúa en la parte superior de Cucarres.

 

La actuación se enmarca dentro del programa del Departamento de Medio Ambiente de recuperación de sendas tradicionales del municipio, y se engloba en los trabajos de selvicultura preventiva realizados por 7 peones y un oficial dentro del Programa de Fomento de Empleo subvencionado con 73.061.000€.

 

Desde diciembre a junio los operarios han realizado trabajos de limpieza y desbroce en distintos puntos del municipio, de este modo han recuperado una senda entre Tossal y Puerto Blanco y se ha actuado en Empedrola, Casanova, Cocó, Canuta, Manzanera, Costeres, Maryvilla, Bassetes y Oltà.

 

El concejal de Medio Ambiente, Jan Van Parijs, ha señalado que “queremos poner en valor lo que tenemos, y con este programa se recuperan aquellas sendas por las que transitaban antiguamente los calpinos y que hoy son un atractivo más de nuestro municipio”.

 

Calp compta de nou amb dues platges adaptades

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 11:15

Calp prepara les seues instal·lacions perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir també del mar, per a açò fins al 15 de setembre les dues principals platges del municipi de Calp, la de la Fossa i la de l'Arenal-Bol, comptaran amb àrees diferenciades de bany, especialment dotades per a atendre les necessitats de persones amb problemes de mobilitat, persones d'edat avançada, i persones amb visió reduïda.

Aquests punts de platja accessible se situen en la Fossa a l'altura del carrer Llevant i en la platja de l'Arenal-bol a l'altura del carrer Holanda. Aquestes àrees estan dotades de cadires i crosses amfíbies, banys adaptats, zona de dutxes i vestuari, i a més disposen de socorristes que atenen i acompanyen als usuaris del servei. Aquests punts accessibles estan en servei de dilluns a diumenge, des de les 11 fins a les 19:00 hores i expliquen en els voltants amb aparcaments reservats.

 

D'altra banda, l'Institut de Recerca al mig Ambient i Ciència Marina (IMEDMAR) de la Universitat Catòlica obri avui la sendera submarina habilitada en la platja del Racó de Calp per a ús i gaudi de persones discapacitades. Aquesta sendera, única a la Comunitat Valenciana, consta de cinc panells senyalitzats en la superfície per boies connectades per un cap flotant i 10 cartells informatius sobre les espècies i comunitats més característiques del mar mediterrani.

Perquè puguen ser utilitzats per persones discapacitades s'ha modificat el disseny i l'estructura dels panells i del cap flotant que comunica les boies per a facilitar la subjecció i el desplaçament entre panells. També s'habilita un snorkel-enable, que permet a les persones amb mobilitat reduïda tombar-se i practicar snorkel. Les instal·lacions de la sendera submarina s'arreplegaran al setembre i s'instal·laran de nou abans del pròxim estiu. La Cala del Racó, just sota el penyal de Ifac, ofereix una gran varietat d'espècies marines significatives dels fons marins del Mediterrani.

Calp cuenta de nuevo con dos playas adaptadas

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 11:15

Calp prepara sus instalaciones para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar también del mar, para ello hasta el 15 de septiembre las dos principales playas del municipio de Calp, la de la Fossa y la del Arenal-Bol, contarán con áreas diferenciadas de baño, especialmente dotadas para atender las necesidades de personas con problemas de movilidad, personas de edad avanzada, y personas con visión reducida. Estos puntos de playa accesible se ubican en la Fossa a la altura de la calle Llevant y en la playa del Arenal-bol a la altura de la calle Holanda.

 

Estas áreas están dotadas de sillas y muletas anfibias, baños adaptados, zona de duchas y vestuario, y además disponen de socorristas que atienden y acompañan a los usuarios del servicio. Estos puntos accesibles están en servicio de lunes a domingo, desde las 11 hasta las 19:00 horas y cuentan en las inmediaciones con aparcamientos reservados.

 

Por otra parte, el Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina (IMEDMAR) de la Universidad Católica abre hoy el sendero submarino habilitado en la playa del Racó de Calp para uso y disfrute de personas discapacitadas. Este sendero, único en la Comunidad Valenciana, consta de cinco paneles señalizados en la superficie por boyas conectadas por un cabo flotante y 10 carteles informativos sobre las especies y comunidades más características del mar mediterráneo.

 

Para que puedan ser utilizados por personas discapacitadas se ha modificado el diseño y la estructura de los paneles y del cabo flotante que comunica las boyas para facilitar la sujeción y el desplazamiento entre paneles. También se habilita un snorkel-enable, que permite a las personas con movilidad reducida tumbarse y practicar snorkel.

 

Las instalaciones del sendero submarino se recogerán en septiembre y se instalarán de nuevo antes del próximo verano. La Cala del Racó, justo debajo del peñón de Ifac, ofrece una gran variedad de especies marinas significativas de los fondos marinos del Mediterráneo.

 

THE COMPOSER FRANCISCO VALOR LLORENS WILL ANNOUNCE THE MOORS AND CHRISTIANS FESTIVITIES OF CALP

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Junio, 2018 - 14:45

The Contestani conductor and composer Francisco Valor Llorens will be the speaker of the festivities of Moors and Christians in October. A delegation of the Association of Moors and Christians Santíssim Crist de la Suor, with its president Ignacio Seguí and the president of the UNDEF Pepa Prats, recently met with the renowned composer to formally invite him to announce the beginning of the festivities.

 

The president of the Association of Moors and Christians said that "this year we wanted a person closely linked to the festivities to announce its beginning; Francisco Valor Llorens also knows Calp, since he spent his summer holidays here, and knows our festivals of Moors and Christians. For us it is an honour to count on him as the speaker".

 

Francisco Valor Llorens is currently one of the most prestigious composers of festive music in the province of Alicante, initially formed in the Unión Musical Contestana under the protection of José Pérez Vilaplana and Enríque Torró Insa, he received training in band conduction at the local school of the Vall d 'Albaida and in the Allegro Academy of Valencia with the composer Ferrer Ferran.

 

His compositional work has won numerous awards, his first monograph "Creu Daurà" received in 2007 the Euterpe Award for the best band recording given by the Valencian Federation of Musical Entities. In 2010 he won the first prize of the Composition Contest Vila de Petrer. In 2011 he received the Euterpe award for musical creation for his piece Antebellum and in 2012 he won the 1st Prize and Special Audience Prize in the "Fco Cerdà" Band Composition Contest of L'Olleria.

 

He has been nominated for several international awards including the "Hollywood in Media Awards 2014" for his piece Llegenda. He conducts the musical Instructive band of Alfarrasí and is assiduously a guest conductor for numerous bands of music when his pieces are played. His music is interpreted and recognized by numerous bands and musical groups of our country. With his speech on the 19th of October, the patron saint festivities will begin until the 22nd of October. 

 

CALP LAUNCHES THE CAMPAIGN FOR THE PREVENTION AND DETECTION OF THE TIGER MOSQUITO

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Junio, 2018 - 09:15

With the arrival of the summer season, the Municipal Department for the Environment of the Town Council of Calp has activated the campaign to prevent and locate the tiger mosquito. For this purpose, from June to October the Town Council has contracted the service of a specialized company that will be responsible for conducting a census of the areas with the presence of this annoying mosquito, placing traps in different parts of the municipality, susceptible to become focus of breeding, in addition of fumigation works.

 

On the other hand, in the fight against the tiger mosquito, citizens play a fundamental role since it is estimated that more than 90% of the breeding places are private. For this reason, the Town Council of Calp has published some brochures with information on the main focuses of this insect, which grows up in water accumulations, such as animal water fountains, water tanks, vases with water, sewers... and recommends not accumulating water in containers to prevent its proliferation. In addition, citizens can also notify the Town Council if they detect the presence of these mosquitoes to know the places they frequent and to act against it.

 

The tiger mosquito is an invasive species coming from Southeast Asia, capable of breeding in almost any water accumulation that lasts more than five days. Its bite is very annoying and can also occur during daytime hours.

 

Páginas

Suscribirse a calp