Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

calp

Español

Miguel Dorronsoro refleja la soledad del hombre en su última exposición en Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15

La exposición “Chicos y demás...” de Miguel Dorronsoro se compone de pinturas en las que muestra al hombre y su “desnuda soledad”.

 

Esta exposición, que puede visitarse hasta el 29 de julio en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Calp, muestra desnudos pintados por Dorronsoro que nunca se han expuesto además de otras obras que han marcado su trayectoria.

 

El creador de “Chicos y demás...” explica que lo que más le gusta cuando pinta es experimentar con las emociones que las personas reflejan en sus rostros, y es que el tema de la figura humana siempre ha estado muy presente en su obra. Pero esta muestra también cuenta con una parte en la que se han pintado objetos de moda, que pueden parecer, erróneamente, más superficiales.

 

Dorronsoro afirma que prefiere pintar en la soledad de su taller, donde encuentra la inspiración, aunque también inspira sus pinturas en fotografías que hace de temas que le parezcan interesantes, así como a partir de búsquedas que efectúa en internet. El pintor santanderino define su estilo como impresionista y a veces abstracto, aunque cree que no está encasillado en ningún estilo.

 

Con esta muestra, muy diferente a otros trabajos suyos, Dorronsoro regresa a Calp, donde ya había realizado exposiciones con anterioridad.

CALP REINFORCES SUMMER CULTURAL SCHEDULING WITH THE OBJECTIVE OF APPROACHING A NEW TOURIST MODEL

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Julio, 2018 - 13:30

The government of Calp announced a few months ago its intention to articulate a tourism model based on cultural tourism, identity and healthy lifestyle that allows increasing the competitiveness of Calp as a tourist destination. With the objective of approaching this goal, several municipal departments have coordinated to draw up a wide complementary offer for this summer.

 

The Department for Culture have allocated about € 70,000 to develop a solid and comprehensive program that brings together performances of local cultural groups such as the Unión Musical Calp Ifach, the Rondalla or the Xirimiters del Carellot with performances of international groups such as the Philharmonic Chamber of Vienna or the Orchestra of the Valencian Community and the Youth Orchestra of the Province of Alicante.

 

In addition, the municipal department has started open-air cinema cycles; on the one hand the "Cinema a la Mar" continues with free weekly screenings on the beaches La Fossa (Tuesday) and Arenal (Thursday) and is complemented by "Cinema a la fresca", outdoor film screenings at the Odeón Theatre of the Cultural Centre.

 

This summer the Department for Culture is still committed to bring to Calp theatre companies that boost the cultural activity of the town, so on the 11th of August Calp offers "Cinco horas con Mario" with Lola Herrera by the Company Pentación Espectáculos, and on the 22nd of July, "La liberación de la locura". Finally on the 26th of August, the monologist "El Casta" will perform his show "Magaluf". 

 

There are also children's theatre plays such as the show "Emportats" by the company La Trócola, "Invisibles" a mixture of theatre and animation scheduled for the 18th of August or La Cabra by Espejo Negro that will take place on the 28th of August.

 

The old town becomes the undisputed star of summer with several proposals; on the one hand, it hosts the project Art al Carrer, outdoor exhibition of different artistic installations made by different local groups under the slogan of gender equality, exhibited all the summer to energize the historical centre. The departments for Culture, Dynamisation of the Old Town and Tourism join forces and will carry out weekly children's workshops, theatrical and musical performances and free dramatized visits in the Old Town.

 

Also the Department for Citizen Participation has convened the VII Contest of Decoration of Balconies and Facades in the Old Town that will be exhibited during the summer and is endowed with prizes of 500 Euros in its main categories.

 

It's worth pointing out the free guided tours to the Roman site Banys de la Reina to be held every Tuesday from the 4th of July to the 28th of August and the exhibitions "Almadraba", photographs by Jaume Fuster in the old Town Hall, "Chicos y demás" by Miguel Dorronsoro Obregón and "José Estruch, vida y obra" both at the Cultural Centre.

Next Saturday, the 14th of July, the new edition of the Indie Pop Festival CreamPop is back. This year the festival takes place in the fishing port within the program of the Virgen del Carmen festivities, organized by the Colectiu CreamPop, the Fishermen's Association and the Committee of the Mare de Déu del Carme festivities of Calp with the support of the Town Council. The concert will offer music by El Meister, Mostaza Galvez, The Liverpool Band and The Wheel and The Hammond. The concert will start at 10:30 pm and admission is free.

 

The Department for Youth has also organized two unique initiatives, a free Escape Room to be held on the 28th of July in the Campus Excel.lència Empresarial Casa Nova, and a new edition of the Last Day Zombie through the streets of the town on the 28th of August, with a new theme and innovations.

And on the 15th of August, the Parc de la Creativitat will host the salsa concert of the summer with the performance of the Cubans Gente de Zona. This event is organized by the Town Council of Calp and the Association of Moors and Christians Santíssim Crist de la Suor, with six hours length and the participation of Djs, salsa and bachata dance groups, and the music of Gente de Zona. 

 

Calp reforça la programació cultural d'estiu amb l'objectiu d'acostar-se a un nou model turístic

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Julio, 2018 - 13:30

El govern calpí va anunciar fa uns mesos la seua intenció d'articular un model turístic basat en el turisme cultural, d'identitat i d'estil de vida saludable que permeta incrementar la competitivitat de Calp com a destinació turística. Amb la intenció d'acostar-se a aquest objectiu, diverses regidories s'han coordinat per a confeccionar una àmplia oferta complementària per a aquest estiu.

 

En el cas de la Regidoria de Cultura s'han destinat prop de 70.000 € per a elaborar una sòlida i àmplia programació que barretja actuacions d'agrupacions culturals locals com la Unió Musical Calp Ifac, la Rondalla o els Xirimiters del Carellot amb actuacions d'agrupacions internacionals com la Filharmònica de Càmera de Viena o l'Orquestra de la Comunitat Valenciana y l'Orquestra de Joves de la Província d'Alacant.

 

A més s'incentiva el cinema a l'aire lliure, d'una banda continua el cicle "Cinema a la Mar" amb projeccions setmanals gratuïtes en les platges de la Fossa (dimarts) i l'Arenal (dijous) i es complementa amb "Cinema a la fresca", projeccions de cinema a l'aire lliure en el Teatre Odèon de la Casa de Cultura.

 

Aquest estiu el Departament de Cultura segueix apostant per portar a Calp companyies de teatre que dinamitzen l'activitat cultural del municipi, així l'11 d'agost arriba a Calp la representació de “Cinco horas con Mario” amb Lola Herrera de la Companyia Pentación Espectacles, i el 22 de juliol, es representarà “La liberación de la locura” i el 26 d'agost actuarà el monologuista “El Casta” amb el seu espectacle “Magaluf”. També s'inclouen representacions de teatre infantil com l'espectacle “Emportats” de la companyia La Trócola, “Invisibles” una mescla de teatre i animació prevista per al 18 d'agost o La Cabra a càrrec de Espejo Negro que tindrà lloc el 28 d'agost.

 

El Nucli Antic es converteix en protagonista indiscutible de l'estiu amb diverses propostes, d'una banda, acull el projecte Art al Carrer, exposició a l'aire lliure de diferents instal·lacions artístiques realitzades per diferents col·lectius locals sota el lema de la igualtat de gènere y que romandran exposades tot l'estiu per a dinamitzar el centre històric.

 

Les regidories de Cultura, Dinamització del Nucli Antic i Turisme unixen esforços i realitzaran setmanalment tallers infantils, representacions teatrals i musicals i visites teatralitzades gratuïtes en el Nucli Antic. També la Regidoria de Participació Ciutadana ha convocat el VII Concurs d'Engalanat de Balconades i Façanes del Casc Antic que podrà admirar-se al llarg de tot l'estiu i està dotat amb premis de 500 euros en les principals categories.

 

Cal destacar també les visites guiades i gratuïtes al jaciment romà dels Banys de la Reina que es realitzaran tots els dimarts des del 24 de juliol al 28 d'agost i les exposicions “Almadrava”, fotografies de Jaume Fuster” en l’ Ajuntament Vell , “Xics i altres” de Miguel

Dorronsoro Obregón i “José Estruch, vida i obra” ambdues en la Casa de Cultura. Dissabte que ve, 14 de juliol, torna nova edició del Festival pop rock indie CreamPop. Enguany el festival passa a celebrar-se en el port pesquer dins del programa de la festivitat de la Mare de Déu del Carmen, organitza Colectiu CreamPop, Confraria de Pescadors-Comissió Festes de la Mare de Déu del Carme de Calp amb el suport de l'Ajuntament. Amb l'actuació del Meister, Mostassa Galvez, The Liverpool Band i The Wheel and The Hammond. El concert s'iniciarà a les 22:30 hores i l'entrada és gratuïta.

 

Des de la Regidoria de Joventut s'han organitzat dues singulars iniciatives, un Escape Room gratuït que se celebrarà el 28 de juliol en el Campus d'Excel.lència Empresarial Casa Nova, gratuït, i una nova edició del Last Day Zoombie pels carrers del municipi el dia 28 d'agost, amb nova temàtica i novetats.

 

I el 15 d'agost el Parc de la Creativitat acollirà el que està cridat a ser el concert salsero de l'estiu amb l'actuació dels cubans Gent de Zona. Aquest esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Calp i la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor, tindrà una durada de sis hores amb la participació de Djs, grups de ball de salsa i bachata, i l'actuació de Gent de Zona.

 

 

Calp refuerza la programación cultural de verano con el objetivo de acercarse a un nuevo modelo turístico

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Julio, 2018 - 13:30

El gobierno calpino anunció hace unos meses su intención de articular un modelo turístico basado en el turismo cultural, de identidad y de estilo de vida saludable que permita incrementar la competitividad de Calp como destino turístico. Con la intención de acercarse a este objetivo, varias concejalías se han coordinado para confeccionar una amplia oferta complementaria para este verano.

 

En el caso de la Concejalía de Cultura se han destinado cerca de 70.000 € para elaborar una sólida y amplia programación que aúna actuaciones de agrupaciones culturales locales como la Unión Musical Calp Ifach, la Rondalla o els Xirimiters del Carellot con actuaciones de agrupaciones internacionales como la Filarmónica de Cámara de Viena o la Orquesta de la Comunidad Valencianay la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante.

 

Además se incentiva el cine al aire libre, por una parte continúa el ciclo "Cinema a la Mar" con proyecciones semanales gratuitas en las playas de la Fossa (martes) y el Arenal (jueves) y se complementa con "Cinema a la fresca", proyecciones de cine al aire libre en el Teatro Odeón de la Casa de Cultura.

 

Este verano el Departamento de Cultura sigue apostando por traer a Calp compañías de teatro que dinamicen la actividad cultural del municipio, así el 11 de agosto llega a Calp la representación de “Cinco horas con Mario” con Lola Herrera de la Compañía Pentación Espectáculos, y el 22 de julio, se representará “La liberación de la locura” y el 26 de agosto actuará el monologuista “El Casta” con su espectáculo “Magaluf”.

 

También se incluyen representaciones de teatro infantil como el espectáculo “Emportats” de la compañía La Trócola, “Invisibles” una mezcla de teatro y animación prevista para el 18 de agosto o La Cabra a cargo de Espejo Negro que tendrá lugar el 28 de agosto.

 

El Casco Antiguo se convierte en protagonista indiscutible del verano con varias propuestas, por una parte, acoge el proyecto Art al Carrer, exposición al aire libre de diferentes instalaciones artísticas realizadas por distintos colectivos locales bajo el lema de la igualdad de género yque permanecerán expuestas todo el verano para dinamizar el centro histórico. Las concejalías de Cultura, Dinamización del Casco Antiguo y Turismo aúnan esfuerzos y realizarán semanalmente talleres infantiles, representaciones teatrales y musicales y visitas teatralizadas gratuitas en el Casco Antiguo.

 

También la Concejalía de Participación Ciudadana ha convocado el VII Concurso de Engalanado de Balcones y Fachadas del Casco Antiguo que podrá admirarse a lo largo de todo el verano y está dotado con premios de 500 euros en las principales categorías.

 

Cabe destacar también las visitas guiadas y gratuitas al yacimiento romano de los Banys de la Reina que se realizarán todos los martes desde el 24 de julio al 28 de agosto y las exposiciones “Almadraba”, fotografías de Jaume Fuster” en l’ Ajuntament Vell , “Chicos y demás” de Miguel Dorronsoro Obregón y “José Estruch, vida y obra” ambas en la Casa de Cultura.

El próximo sábado, 14 de julio, vuelve nueva edición del Festival pop rock indie CreamPop. Este año el festival pasa a celebrarse en el puerto pesquero dentro del programa de la festividad de la Virgen del Carmen, organiza Colectiu CreamPop, Cofradía de Pescadores-Comissió Festes de la Mare de Déu del Carme de Calp con el apoyo del Ayuntamiento. Con la actuación de El Meister, Mostaza Galvez, The Liverpool Band y The Wheel and The Hammond. El concierto se iniciará a las 22:30 horas y la entrada es gratuita.

 

Desde la Concejalía de Juventud se han organizado dos singulares iniciativas, un Escape Room gratuito que se celebrará el 28 de julio en el Campus de Excel.lència Empresarial Casa Nova, gratuito, y una nueva edición del Last Day Zoombie por las calles del municipio el día 28 de agosto, con nueva temática y novedades.

Y el 15 de agosto el Parc de la Creativitat acogerá el que está llamado a ser el concierto salsero del verano con la actuación de los cubanos Gente de Zona. Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Calp y la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor, tendrá una duración de seis horas con la participación de Djs, grupos de baile de salsa y bachata, y la actuación de Gente de Zona.

 

 

CALP WILL HOST A CONCERT BY GENTE DE ZONA

Fecha de publicación: 
Martes, 10 Julio, 2018 - 11:30

The next 15th of August, thousands of people will feel in Calp the rhythm of the great Caribbean music, with the show of the Cubans Gente de Zona sponsored by Marc Anthony. This event, which will surely be the concert of the summer, is organized by the Town Council of Calp and the Association of Moors and Christians Santíssim Crist de la Suor.

 

After a successful tour covering from Europe to the United States, plus their collaborations with artists such as Marc Anthony, Jennifer Lopez, and Laura Pausini, Gente de Zona has reached in a few weeks with their new single "Te Duele", 10 million views on YouTube, and the 9th position on the Trending list of Spain on Spotify, a theme that will undoubtedly be one of the successes of this summer 2018.

 

The event, with more than six hours length with Djs, salsa and bachata dance groups and a good assortment of typical Cuban food, will begin at 20:00h in the Parc de la Creativitat; Gente de Zona will play at 24h.

 

With a good part of the National Symphony Orchestra of Cuba as wind instruments, Alexander Delgado and Randy Malcom lead a good organized band of excellent musicians who know very well how to manage the rhythms.

 

In fact, figures that surround this duo of "reguetoneros" guarantee a vertiginous success. In 2014, they led for 41 weeks in a row the list of Hot Latin Songs with Bailando, an authentic smash produced for Enrique Iglesias that won three Latin Grammies and six Billboard Latin music awards in 2015. This last year, along with Marc Anthony, they placed La Gozadera directly at number one on the lists of Latin Airplay, Tropical Song, Latin Rhythm, as well as on iTunes, simultaneously occupying the first position in countries as different as the United States, Costa Rica , Peru, Colombia and Spain. And so, until becoming Gold Record and the hymn par excellence during the summer on either side of the Atlantic.

 

In addition, it is worth mentioning the long musical career of Alexander Delgado and Randy Malcom, who began rapping in 2000 in Alamar, district of Havana considered the birthplace of Cuban hip-hop. So in 2007 they succeeded with "Lo mejor que suena ahora", in 2010 with "A full" and in 2012 they would leave out any kind of doubt with "Oro: Lo nuevo y lo mejor".

 

In 2018, after being awarded with the Golden and Silver Gaviota in their first presentation in Viña de Mar, they have released a new song with Laura Pausini, "Nadie Ha Dicho", which already exceeds 10 million views on YouTube and other theme with Kylie Minogue, "Stop Me From Falling".

 

Gente de Zona confirms their return to Spain this summer 2018, on a three-day tour that will visit Calpe (Alicante) on the 15th of August, on the 16th of August 16 the Starlite in Marbella and on the 17th of August 17 La Manga del Mar Menor in San Javier, Murcia.

 

Tickets will be on sale in Calpe, in the Association of Moors and Christians of Calp, in the tobacconist's num. 1, carrer llibertat 3, and in bookshop Corbeta, carrer Corbeta - Edf. Apolo 4. Regarding on-line sale users can buy tickets on Tickets.com, Ticketea, Corte Inglés, Ticketbell, Entradas a tu alcance, Post Office and Notikumi, from the 11th of July.

 

Calp acollirà un concert de Gent de Zona

Fecha de publicación: 
Martes, 10 Julio, 2018 - 11:30

El pròxim 15 d'Agost, milers persones es lliuraran a Calp, al ritme de la música del Carib, amb el espectácle dels cubans Gente de Zona apadrinats per Marc Anthony. Aquest esdeveniment, cridat a convertirse en el concert de l'estiu, està organitzat per l'Ajuntament de Calp i l’ Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor. Després d'una gira des d'Europa a Estats Units, mes les seues col·laboracions amb artistes com Marc Anthony, Jennifer Lopez, i Laura Pausini, Gent de Zona ha aconseguit en poques setmanes, amb el seu nou senzill, 10 milions de views en YouTube, i la posició número 9 en la llista de Trending d'Espanya en Spotify, un tema que sens dubte serà un dels èxits d'aquest estiu 2018.

 

L'esdeveniment, de més de sis hores d'espectacle de Djs, Grups de ball de salsa i “bachata”, i un bon assortiment de plats típics cubans, s'iniciarà a les 20 hores en el Parc de la Creativitat, Gent de Zona actuarà a les 24 hores. Amb cobertura en els vents d'una bona part de la mateixa Orquestra Simfònica Nacional de Cuba, Alexander Delgado i Randy Malcom lideren una banda compenetrada d'excel·lents músics a la qual saben molt bé manejar-li els temps.

 

I és que les xifres que envolten a aquest duo de reguetoneros avalen un èxit vertiginós. En 2014 van encapçalar, durant 41 setmanes seguides, la llista de Hot Latin Songs amb Bailando, un autèntic trencapistes produït per a Enrique Iglesias que va obtenir tres Grammy Llatins i sis premis Billboard de la música llatina en 2015.

Aquest passat any, al costat de Marc Anthony, van col·locar La Gozadera directament en el número u en les llistes de Latin Airplay, Cançó Tropical, Latin Rythm, així com en iTunes, ocupant simultàniament la primera posició en països tan dispars com EUA, Costa Rica, Perú, Colòmbia i Espanya. I així, fins a convertir-se en Disc d'Or i himne per antonomàsia de l'estiu, cal assenyalar, amb tot, el llarg recorregut musical d'Alexander Delgado i Randy Malcom, qui van començar a rapejar l'any 2000 en Alamar, districte de l'Havana considerat com el bressol del hip-hop cubà.

En 2018, després de ser premiats amb la Gavina d'Or i de Plata en la seua primera presentació de Vinya de Mar, han llançat un nou tema amb Laura Pausini, "Nadie ha dicho", que ja supera 10 milions de views en Youtube i un altre tema amb Kylie Minogue, "Stop Em From  Falling" Gent de Zona, confirma el seu retorn a Espanya aquest estiu 2018, en una gira de tres dies que els portarà el 15 d'Agost a Calp , Alacant, el 16 d'Agost a Starlite a Marbella i el 17 d'Agost a la Manga del Mar Menor a San Javier, Murcia. Les entrades estaran a la venda a Calp, en l'Associació de Moros i Cristians de Calp, en Estanc n°1, carrer llibertat n°3, i en Llibreria Corbeta C/ Corbeta Edf. Apol·lo 4. Quant a canals de venda En línia d'Entradas.com, Ticketea, Cort Inglés, Ticketbell, Entrades al teu abast, Correus i Notikumi, a partir del 11de Julio.

 

Calp acogerá un concierto de Gente de Zona

Fecha de publicación: 
Martes, 10 Julio, 2018 - 11:30

El próximo 15 de Agosto, miles personas se entregarán en Calp, al ritmo de la música más caribeña, con el del show de los cubanos Gente de Zona apadrinados por Marc Anthony. Este evento, llamado a convrtirse en el concierto del verano, está organizado por el Ayuntamiento de Calp y la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor.

 

Después de una exitosa gira abarcando desde Europa a Estados Unidos, mas sus colaboraciones con artistas como Marc Anthony, Jennifer Lopez, y Laura Pausini, Gente de Zona ha alcanzado en pocas semanas, con su nuevo sencillo "Te Duele", 10 millones de views en YouTube, y la posición número 9 en la lista de Trending de España en Spotify, un tema que sin duda será uno de los éxitos de este verano 2018.

 

El evento, de más de seis horas de espectáculo de Djs, Grupos de baile de salsa y bachata, y un buen surtido de platos típicos cubanos, se iniciará a las 20 horas en el Parc de la Creativitat, Gente de Zona actuará a las 24 horas.

 

Con cobertura en los vientos de una buena parte de la mismísima Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Alexander Delgado y Randy Malcom lideran una banda compenetrada de excelentes músicos a la que saben muy bien manejarle los tiempos.

 

Y es que las cifras que rodean a este dúo de reguetoneros avalan un éxito vertiginoso. En 2014 encabezaron, durante 41 semanas seguidas, la lista de Hot Latin Songs con Bailando, un auténtico rompepistas producido para Enrique Iglesias que obtuvo tres Grammy Latinos y seis premios Billboard de la música latina en 2015. Este pasado año, junto a Marc Anthony, colocaron La Gozadera directamente en el número uno en las listas de Latin Airplay, Canción Tropical, Latin Rythm, así como en iTunes, ocupando simultáneamente la primera posición en países tan dispares como EE UU, Costa Rica, Perú, Colombia y España. Y así, hasta convertirse en Disco de Oro e himno por antonomasia del verano a uno y otro lado del Atlántico.

 

Cabe señalar, con todo, el largo recorrido musical de Alexander Delgado y Randy Malcom, quienes comenzaron a rapear en el año 2000 en Alamar, distrito de La Habana considerado como la cuna del hip-hop cubano. Así, ya en 2007 habían facturado Lo mejor que suena ahora, en 2010 A full y en 2012 dejarían fuera cualquier tipo de duda con Oro: Lo nuevo y lo mejor.

 

En 2018, después de ser premiados con la Gaviota de Oro y de Plata en su primera presentación de Viña de Mar, han lanzado un nuevo tema con Laura Pausini, "Nadie Ha Dicho", que ya supera 10 millones de views en Youtube y otro tema con Kylie Minogue, "Stop Me From Falling"

 

Gente de Zona, confirma su regreso a España este verano 2018, en una gira de tres días que les llevará el 15 de Agosto a Calpe , Alicante, el 16 de Agosto a Starlite en Marbella y el 17 de Agosto a la Manga del Mar Menor en San Javier, Murcia.

 

Las entradas estarán a la venta en Calpe, en la Asociación de Moros y Cristianos de Calp, en Estanc n°1, carrer llibertat n°3, y en Librería Corbeta C/ Corbeta Edf. Apolo 4. En cuanto a canales de venta On line de Entradas.com, Ticketea, Corte Inglés, Ticketbell, Entradas a tu alcance, Correos y Notikumi, a partir del 11de Julio.

 

CALP STARTS THE CYCLE "CINEMA A LA MAR" AGAIN

Fecha de publicación: 
Lunes, 9 Julio, 2018 - 11:30

Tomorrow starts a new cycle of the program "Cinema a la Mar" (Cinema at the sea), which for 21 years has been organized by the Municipal Department for Culture, with the screening of films on the beaches La Fossa and Arenal. In this way every week from the 10th of July to August free films will be displayed on the sand of the two large beaches of Calp.

 

The audience can see the films, which will be projected on a large screen, sitting on the beach sand or from the promenade. This campaign is organized by the Municipal Department for Culture that aims to promote the celebration of activities in the beach area. The project offers films on Tuesday at the Fossa beach and on Thursdays at the Arenal-Bol beach; each session will offer a different film.

 

This summer cinema will start tomorrow, the 10th of July with the screening of "La ciudad de las estrellas, La, La, Land" on the beach La Fossa, and on Thursday, the 12th of July, the beach of Arenal will host the screening from "Gru 3. Mi villano favorito", all sessions begin at 10 pm. 

 

In addition, throughout July the films "Peter y el dragón", "Doctor Strange", "Canta!" and "Guardianes de la Galaxia 2" will also be screened. In August the scheduled films are "Batman, la Lego película", "Animales fantásticos y donde encontrarlos", "Kubo y las dos cuerdas mágicas", "La Bella y la Bestia", "Piratas del Caribe 5" and "Tadeo Jones, el secreto del Rey Midas".

 

Calp reprèn el cicle “Cinema a la Mar”

Fecha de publicación: 
Lunes, 9 Julio, 2018 - 11:30

Demà arranca un nou cicle del programa “Cinema a la Mar”, que des de fa 21 anys organitza la Regidoria de Cultura, i que en aquesta edició continua amb la projecció de pel·lícules en les platges de la Fossa i també en la de l'Arenal. D'aquesta manera totes les setmanes de juliol i agost a partir del 10 de juliol les dues grans platges de Calp oferiran sessions de cinema gratuït des de l'arena.

 

Els espectadors podran veure les pel·lícules, que es projectaran en una gran pantalla, asseguts en l'arena de la platja o bé des del passeig marítim. Aquesta campanya està organitzada per la regidoria de cultura que pretén promoure la celebració d'activitats en la zona de platges. Està previst que els dimarts es projecte en la platja de la Fossa i els dijous en la de l'Arenal-Bol i que cada sessió oferisca una pel·lícula diferent.

 

Aquest cinema d'estiu s'iniciarà demà, 10 de juliol amb la projecció de “La ciudad de las estrellas, La, La, Land” en la platja de la Fossa, i el dijous , 12 de juliol, la platja de l'Arenal acollirà la projecció de “Gru 3. Mi villano favorito”, totes les sessions s'inicien a les 22 hores.

 

A més al llarg de juliol es projectaran també “Peter y el dragón”, “Doctor Strange”, “Canta!” i “Guardianes de la Galaxia 2”. A l'agost està previst projectar “Batman, la Lego película”, “Animales fantásticos y donde encontrarlos”, “Kubo y las dos cuerdas mágicas”, “La Bella y la Bestia”, “Piratas del Caribe 5” i “Tadeo Jones, el secreto del Rey Midas”.

Calp retoma el ciclo “Cinema a la Mar”

Fecha de publicación: 
Lunes, 9 Julio, 2018 - 11:30

Mañana arranca un nuevo ciclo del programa “Cinema a la Mar”, que desde hace 21 años organiza la Concejalía de Cultura, y que en esta edición continúa con la proyección de películas en las playas de la Fossa y también en la del Arenal. De este modo todas las semanas de julio y agosto a partir del 10 de julio las dos grandes playas de Calp ofrecerán sesiones de cine gratuito desde la arena.

 

Los espectadores podrán ver las películas, que se proyectarán en una gran pantalla, sentados en la arena de la playa o bien desde el paseo marítimo. Esta campaña está organizada por la concejalía de cultura que pretende promover la celebración de actividades en la zona de playas. Está previsto que los martes se proyecte en la playa de la Fossa y los jueves en la del Arenal-Bol y que cada sesión ofrezca una película distinta.

 

Este cine de verano se iniciará mañana, 10 de julio con la proyección de “La ciudad de las estrellas, La, La, Land” en la playa de la Fossa, y el jueves , 12 de julio, la playa del Arenal acogerá la proyección de“Gru 3. Mi villano favorito”, todas las sesiones se inician a las 22 horas.

 

Además a lo largo de julio se proyectarán también “Peter y el dragón”, “Doctor Strange”, “Canta!” y “Guardianes de la Galaxia 2”. En agosto está previsto proyectar “Batman, la Lego película”, “Animales fantásticos y donde encontrarlos”, “Kubo y las dos cuerdas mágicas”, “La Bella y la Bestia”, “Piratas del Caribe 5” y “Tadeo Jones, el secreto del Rey Midas”.

 

Páginas

Suscribirse a calp