Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

yacimiento arqueológico

Español

DIE STADTVERWALTUNG CALP STELLT EINE INSTANDHALTUNGSKOLONNE ZUR REINIGUNG UND ERHALTUNG DER AUSGRABUNGSSTÄTTE BAÑOS DE LA REINA EIN

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Enero, 2018 - 15:15

 

Die Stadtverwaltung Calp wird eine Instandhaltungskolonne einstellen, damit diese kontinuierlich Reinigungs- und Erhaltungsarbeiten in der Fundstätte Baños de la Reina vornimmt.

 

Die Arbeit dieser Kolonne wird von der Leitung der Fundstätte sowie vom Umweltreferat der Stadt beaufsichtigt und besteht in der Reinigung, der Beseitigung invasiver Pflanzen sowie in der Verstärkung der Bauten.

 

„Diese Maßnahme wird dazu beitragen, dass dieses außerordentliche Kulturerbe im bestmöglichen Zustand bestehen bleibt“, hat die Stadträtin für Kultur, Pilar Cabrera, erklärt.

 

Zusätzlich zu der Einstellung dieser Kolonne vonseiten der Stadt Calp, ist vorgesehen, dass die Stadtplanungsabteilung der Provinzregierung einen Generalplan für die Fundstätte ausarbeitet, um diesem Ort, einer der bedeutendsten archäologischen Stätten dieser Kategorie des römischen Hispaniens, Geltung zu verschaffen.   

LA MUNICIPALITÉ DE CALP EMBAUCHE UNE BRIGADE D'ENTRETIEN POUR NETTOYER ET ENTRETENIR LE SITE BAÑOS DE LA REINA

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Enero, 2018 - 15:15

La Municipalité de Calp embauchera une brigade d'entretien afin d’effectuer les tâches de nettoyage et d’entretien du site Baños de la Reina.

 

Le travail effectué par cette brigade sera réalisé sous la supervision de la direction du site ainsi que le département de l'Environnement de la Municipalité et comprendra le nettoyage, l'élimination de la végétation envahissante et la consolidation des structures. 

 

« La mesure permettra à cet extraordinaire site patrimoniale de survivre dans les meilleures conditions possibles », a déclaré la conseillère pour la culture, Pilar Cabrera.

 

En plus de l'embauche de cette brigade, la Municipalité de Calp attend un plan directeur pour le site développé par le département d'urbanisme de Diputación afin d'améliorer cette enclave, l'un des sites archéologiques les plus importants de sa catégorie de l'Hispanie romaine.

 

THE CALP TOWN COUNCIL HIRES A MAINTENANCE BRIGADE TO CLEAN AND PRESERVE THE BAÑOS DE LA REINA SITE

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Enero, 2018 - 15:15

The Calp Town Council will hire a maintenance brigade to continuously carry out cleaning and conservation works in the Baños de la Reina site.

 

The work of this brigade will be carried out under the supervision of the site management as well as the Department of Environment of the Town Council and will consist of cleaning, elimination of invasive vegetation and consolidation of structures.

 

"The measure will allow this extraordinary heritage site to survive in the best possible conditions," said the councillor for Culture, Pilar Cabrera.

 

In addition to hiring this brigade the Town Council of Calp is waiting for a Master Plan for the site developed by the area of town planning of Diputación in order to enhance this enclave, one of the most important archaeological sites in its category of the Roman Hispania.

 

L'Ajuntament de Calp contracta una brigada de manteniment per a netejar i conservar els Banys de la Reina

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Enero, 2018 - 15:15

L'Ajuntament de Calp contractarà una brigada de manteniment amb la finalitat de dur a terme de forma contínua tasques de neteja i conservació del jaciment dels Banys de la Reina.

 

La labor que duga a terme aquesta brigada es realitzarà sota la supervisió de la direcció del jaciment així com del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament i consistirà en la neteja, eliminació de la vegetació invasiva i consolidació de les estructures.

 

“La mesura permetrà que aquest extraordinari enclavament patrimonial perdure en les millors condicions possibles”, ha assenyalat la regidora de Cultura, Pilar Cabrera.

 

A més de la contractació d'aquesta brigada per part de l'Ajuntament de Calp, està previst que l'àrea d'urbanisme de la Diputació desenvolupe un Pla Director del jaciment amb la finalitat de posar en valor aquest enclavament, un dels conjunts arqueològics en la seua categoria més rellevants de la Hispània Romana.

El Ayuntamiento de Calp contrata a una brigada de mantenimiento para limpiar y conservar los Baños de la Reina

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Enero, 2018 - 15:15

El Ayuntamiento de Calp contratará a una brigada de mantenimiento con el fin de llevar a cabo de forma continua tareas de limpieza y conservación del yacimiento de los Baños de la Reina.

 

La labor que lleve a cabo esta brigada se realizará bajo la supervisión de la dirección del yacimiento así como del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y consistirá en la limpieza, eliminación de la vegetación invasiva y consolidación de las estructuras.

 

“La medida permitirá que este extraordinario enclave patrimonial perdure en las mejores condiciones posibles”, ha señalado la concejala de Cultura, Pilar Cabrera.

 

Además de la contratación de esta brigada por parte del Ayuntamiento de Calp, está previsto que el área de urbanismo de la Diputación desarrolle un Plan Director del yacimiento con el fin de poner en valor este enclave, uno de los conjuntos arqueológicos en su categoría más relevantes de la Hispania Romana.

 

CALP MAAKT VRIJDAG KENNIS MET HET VOORSTEL VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VOOR HET REDDEN VAN DE BAÑOS DE LA REINA

Fecha de publicación: 
Miércoles, 10 Enero, 2018 - 08:15

 

De gemeente Calp roept vrijdag het speciale raadgevend comité bijeen van de Baños de la Reina. Stedenbouwkundig expert Gerardo Roger zal dan een plan presenteren voor het redden van de Baños de la Reina, een archeologische vindplaats die uniek is in het mediterrane gebied. Men wil voorkomen dat daar gebouwd wordt maar met het respecteren van de rechten van de eigenaren. 

 

De gemeente heeft snel gereageerd om te voorkomen dat Baños de la Reina wordt bebouwd en heeft een beroep gedaan op de diensten van Gerardo Roger, een bekende stedenbouwkundig expert. Men wil een oplossing zoeken die het mogelijk maakt dit archeologische gebied te beschermen tegen bebouwing, dit na de uitspraak van het hooggerechtshof, die de rechten van de eigenaren erkent om deze percelen te bebouwen.

 

Het plan dat Roger gaat presenteren, houdt een mogelijke oplossing in en die moet worden bestudeerd. Burgemeester César Sánchez zegt dat er rekening moet worden gehouden met een brede politieke consensus. Het doel is, akkoorden te bereiken die nodig zijn voor een definitieve bescherming van deze Romeinse nederzetting en het bezit naar de gemeente Calp over te hevelen. Sánchez verzekerde: “Het is voor dit gemeentebestuur altijd een prioriteit geweest om deze vindplaats te beschermen, die een sleutelrol speelt in het archeologische erfgoed van ons dorp. Dit moet verenigbaar worden gemaakt met het verdedigen van de wettelijke rechten van de eigenaren”. Hij voegde daaraan toe dat er naar een formule moet worden gezocht die het mogelijk maakt het dorp en zijn geschiedenis te beschermen en tegelijkertijd een snelle oplossing te bieden voor de eigenaren die al die tijd in onzekerheid hebben geleefd.

 

Het vonnis van het hooggerechtshof van juni 2016 bepaalde dat vier percelen van de vindplaats bouwgrond zijn en daarom de eigenaren toestaat iets te bouwen in deze enclave van grote archeologische waarde.

 

Gezien het belang dat de gemeente aan deze zaak hecht, creëerde het huidige gemeentebestuur in 2013 een speciaal raadgevend comité "Banys de la Reina" met de bedoeling de noodzakelijke maatregelen te bestuderen en te nemen voor bescherming.

 

Dit speciale raadgevende comité, bestaande uit raadsleden van de gemeente, heeft de eigenaren uitgenodigd om uit de eerste hand het voorstel van Roger te leren kennen omdat de gemeente een oplossing wil zoeken met instemming van beide partijen.

 

Baños de la Reina is in zijn categorie een van de meest relevante Romeinse archeologische sites in Spanje. Deze dateert uit het einde van de tweede eeuw tot de zevende eeuw na Christus en bestaat uit een verzameling luxe Romeinse villa's die opvalt door het architectonische ontwerp en het inlegwerk van zwarte en witte mozaïeksteentjes. Ook vind je er marmer uit verre oorden.

 

CALP ERHÄLT AM KOMMENDEN FREITAG DEN VORSCHLAG EINES STÄDTEBAUERS, UM DIE BAÑOS DE LA REINA ZU RETTEN

Fecha de publicación: 
Miércoles, 10 Enero, 2018 - 08:15

 

Die Calper Stadtverwaltung organisiert am kommenden Freitag eine informative Sonderveranstaltung über die Baños de la Reina, bei der der Städtebauer Gerardo Roger einen Rettungsplan der am Mittelmeer einzigartigen archäologischen Ausgrabungsstätte Baños de la Reina vorstellen wird und mit dem verhindert werden soll, dass hier unter Wahrung der Rechte der Eigentümer konstruiert wird.

 

Die Stadtverwaltung hat umgehend darauf reagiert, die Bebauung der Baños de la Reina zu vermeiden, und hat den renommierten Städtebauer Gerardo Roger beauftragt, eine Lösung zu finden, mit der die Gebäude in dieser archäologischen Gegend nach dem Urteilsspruch des Obersten Gerichtshofs, der die Rechte der Eigentümer anerkennt auf diesen Parzellen zu bauen, erhalten werden sollen.

 

Der von Roger ausgearbeitete Plan stellt eine mögliche Lösung dar, die genauer untersucht werden muss, und die, wie der Calper Bürgermeister César Sánchez betont, politisches Einvernehmen erfordert. Beabsichtigt wird, dass die erforderlichen Vereinbarungen zum definitive Schutz dieser römischen Siedlung getroffen werden können und dass sie in den Besitz der Calper Stadtverwaltung übergeht. Sánchez versicherte, dass: „es immer eine Priorität für die Regierung gewesen ist, diese Ausgrabungsstätte zu erhalten, ein Schlüsselelement des archäologischen Erbes unserer Gemeinde und das dies in Übereinstimmung mit den legitimen Rechten der Eigentümer erfolgen soll“ und fügte hinzu, dass: „wir eine Lösung finden müssen, mit der wir unsere Gemeinde und unsere Geschichte schützen können und gleichzeitig den Eigentümer ein Ergebnis liefern müssen, die seit so langer Zeit mit diese Unsicherheit leben“.

 

Der Urteilsspruch des Obersten Gerichtshofes vom Juni 2016 besagt, dass vier Parzellen der Ausgrabungsstätte bebaubar sind und somit ihren Eigentümern erlaubt wird, in dieser Gegend von großem archäologischem Wert zu konstruieren.

 

Aufgrund der Wichtigkeit dieser Angelegenheit für die Gemeinde gründete die aktuelle Regierung 2013 die informative Sonderkommission Banys de la Reina, um diesen Fall zu untersuchen und die notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausgrabungsstätte zu ergreifen. 

CALP WILL KNOW THE NEXT FRIDAY THE PROPOSAL OF AN EXPERT IN TOWN PLANNING TO SAVE THE BAÑOS DE LA REINA

Fecha de publicación: 
Miércoles, 10 Enero, 2018 - 08:15

The Town Council of Calp will hold on Friday the special informative commission of the Baños de la Reina in which the expert in urban planning Gerardo Roger will present a Plan to save the Baños de la Reina, a unique archaeological site in the Mediterranean and prevent its construction respecting the rights of the owners.

 

The Town Council has reacted quickly to avoid the construction of the Baños de la Reina and has hired the services of Gerardo Roger, a renowned expert in urban planning, in order to find a solution to preserve this archaeological area after the sentence of the Supreme Court, which recognizes the rights of the owners to build on these plots.

 

The plan that Roger will present is a possible solution, which will have to be studied and, according to the mayor of Calp, César Sánchez, will have to have a broad political consensus. Its objective is to reach the necessary agreements for the definitive protection of this Roman site and to transfer its property to the Town Council of Calp. Sanchez has assured that: "It has always been a priority for this government team to preserve this site, a key piece in the archaeological heritage of our town, and make it compatible with the defence of the legitimate rights of the owners" He also added that: " we have to find the formula that allows us to protect our town and its history and at the same time give a quick solution to the owners who for so long have dealt with uncertainty".

 

The sentence issued by the Supreme Court in June 2016 determined that four plots of the site available for building and consequently allowed its owners to build in this enclave of great archaeological value.

 

Given the importance that this issue has represented for the town, the current government created in 2013 a special informative commission Banys de la Reina with the objective of studying and adopting the necessary measures to safeguard it.

 

To this special informative commission, made up of the town councillors, the owners have been invited so that they can know first-hand the proposal put forward by Roger. In this sense, it is the Town Council's will to seek a consensus solution between both parties.

 

The Baños de la Reina supposes one of the most important archaeological sets in his category in the Roman Hispania. It dates from the late 2nd century AD. C until VII AD. and was constituted by a group of luxury Roman villas of which its architectural design and mosaics stand out, formed by black and white tesserae; and marbles originating from faraway places.

 

CALP CONNAÎTRA LE VENDREDI PROCHAIN LA PROPOSITION D'UN EXPERT EN URBANISME POUR SAUVER LES BAÑOS DE LA REINA

Fecha de publicación: 
Miércoles, 10 Enero, 2018 - 08:15

La Municipalité de Calp tiendra vendredi la commission spéciale informative des Baños de la Reina dans laquelle l'expert en urbanisme Gerardo Roger présentera un plan pour sauver les Baños de la Reina, un site archéologique unique en la Méditerranée et y empêcher la construction en respectant les droits des propriétaires.

 

La Municipalité a réagi rapidement pour éviter la construction des Baños de la Reina et a engagé les services de Gerardo Roger, un expert renommé en urbanisme, afin de trouver une solution pour sauver cette zone archéologique après la sentence de la Cour suprême, qui reconnaît les droits des propriétaires de construire sur ces parcelles.

 

Le plan que Roger présentera est une solution possible, qui devra être étudiée et que, selon le maire de Calp, César Sánchez, devra avoir un large consensus politique. L'objectif est d’adopter les accords précis pour la protection définitive de ce site romain et de transférer sa propriété à la Municipalité de Calp. Sanchez a assuré que : « Cette équipe gouvernementale a toujours eu pour priorité de préserver ce site, élément clé du patrimoine archéologique de notre ville, et de le rendre compatible avec la défense des droits légitimes des propriétaires », ajoutant : « nous devons trouver la formule qui nous permet de protéger notre ville et son histoire et en même temps donner une solution rapide aux propriétaires qui ont si longtemps vécu dans l'incertitude ».

 

La sentence prononcée par la Cour suprême en juin 2016 a déterminé que quatre parcelles du site étaient constructibles et ont donc permis à leurs propriétaires de construire dans cette enclave de grande valeur archéologique.

 

Compte tenu de l'importance que cette question a représenté pour la ville, l'équipe gouvernementale actuelle a créé en 2013 une commission d'information spéciale Banys de la Reina avec l'objectif d'étudier et d'adopter les mesures nécessaires pour les sauvegarder.

 

À cette commission informative spéciale, composée des conseillers municipaux, les propriétaires ont été invités afin de connaître de première main la proposition de Roger. En ce sens, la volonté du conseil municipal est de chercher une solution consensuelle entre les deux parties.

 

Les Baños de la Reina supposent l'un des sites archéologiques dans leur catégorie les plus importants de l'Hispanie romaine. Le site date de la fin du 2ème siècle après JC. jusqu'à VII après JC. et a été constitué par un groupe de villas romaines de luxe dont leur conception architecturale et les mosaïques se distinguent, formées par des tesselles noires et blanches; et des marbres provenant d'endroits lointains.

 

Calp coneixerà divendres la proposta d'un expert en urbanisme per a Salvar els Banys de la Reina

Fecha de publicación: 
Miércoles, 10 Enero, 2018 - 08:15

L'Ajuntament de Calp celebrarà divendres que ve la comissió especial informativa dels Banys de la Reina en la qual l'expert en urbanisme Gerardo Roger presentarà un pla per a salvar els Banys de la Reina, un jaciment arqueològic únic en el Mediterrani, i evitar així que es construïsca respectant els drets dels propietaris.

 

L'Ajuntament ha reaccionat amb rapidesa per a evitar la construcció dels Banys de la Reina i ha contractat els serveis de Gerardo Roger, un reconegut expert en urbanisme, amb la finalitat de cercar una solució que permeta preservar de l'edificació aquesta zona arqueològica després de la sentència del Tribunal Suprem, que reconeix els drets dels propietaris a construir en aquestes parcel·les.

 

El pla que presentarà Roger suposa una possible solució, que haurà de ser estudiada i, que segons destaca l'alcalde de Calp, César Sánchez, haurà de comptar amb un ampli consens polític. L'objectiu és que puguen adoptar-se els acords adients per a la protecció definitiva d'aquest assentament romà i que la seua propietat passe a l'Ajuntament de Calp. Sánchez ha assegurat que: “Sempre ha sigut una prioritat per a aquest equip de govern preservar aquest jaciment, peça clau en el patrimoni arqueològic del nostre poble, i fer-ho compatible amb la defensa dels legítims drets dels propietaris” i ha afegit que: “hem de trobar la fórmula que ens permeta protegir el nostre poble i la seua història i al temps donar una solució ràpida als propietaris que durant tant temps han viscut en la incertesa”.

 

La sentència dictada pel Tribunal Suprem al juny de 2016 determinava que resultaven edificables quatre parcel·les del jaciment i en conseqüència permetia als seus propietaris construir en aquest enclavament de gran valor arqueològic.

 

Atés la importància que aquest assumpte ha representat per al municipi, l'actual equip de govern va crear el 2013 una comissió informativa especial Banys de la Reina amb l'objectiu d'estudiar i adoptar les mesures necessàries per a salvaguardar-lo.

 

A aquesta comissió informativa especial, integrada pels regidors de l'Ajuntament, s'ha convidat els propietaris perquè puguen conèixer de primera mà la proposta plantejada per Roger. En aquest sentit, és voluntat del consistori cercar una solució de consens entre ambdues parts.

 

Els Banys de la Reina suposen un dels conjunts arqueològics en la seua categoria més rellevants de la Hispània Romana. Data de finals del segle II d. C fins al VII d. de C. i estava constituït per una agrupació de viles romanes de luxe de les quals destaca el seu disseny arquitectònic i els seus mosaics, formats per tessel·les en blanc i negre; i marbres originaris de llocs llunyans.

Páginas

Suscribirse a yacimiento arqueológico